Skip to main content

Full text of "English-Croatian dictionary, with correct pronunciation [!] and appendix of special dictionary of birds,--animals,--fishes, reptiles, insects and worms,--minerals,--grain,--green vegetables,--trees,--fruits and flowers, also Christian names,--the names of countries,--cardinal and ordinal numbers and the states of the United States of America"

See other formatsjV ^s \^ 


^^ V *iM 
<£ ^ 

*? ^ 
^°- J? ^°- 


jy * * * o • ^ o°v: % 


i:%^ -"3 
J s. % 4* 
%>** v 

^Vo< 3s. o' ♦ ^ c$ ^ '. ^ 


^ v tf V.-, 
^> ^ 
*p<* 


V 


V ,-fcv 


» ^ 


^^ ;.'W ENGLISH-CROATIAN 

DICTIONARY ENGLESKOHRVA TSKI 

RIJECNIK POCKET EDITION 
ENGLISH-CROATIAN 

DICTIONARY 

With Correct Pronounciation and 

APPENDIX 

of special Dictionary of Birds, — Animals, — Fishes, 
Reptiies, Insects and Worms, — Minerals, — Grain, — 
Green and Vegetables, — Trees, — Fruits and Flowers, 

also 

Christian Names, — The Names of Countries, — 

Cardinal and Ordinal Numbers and the States of 

the United States of America. For Croatian and Serbian People, by 
Francis A. Bogadek, 

Attorney at Law. Published by 

Croatian Bookstore Joseph Marohnich, 
Pittsburgh, Pa. Z E PN I 

ENGLESKO-HRVATSKI 

RIJECNIK 

s tocnim izgovorom svake rijeci uz 

DODATAK 

posebnog rijecnika, ptica, — zivotinja, — riba, — - 

p'azavaca, kukaca i crvi, — ruda, — zita zelenja i 

povrca, drveca, voca i cvijeca. 

te 
krsnih imena, — imena zemalja,. — glavnih i rednih 
brojeva, te imena drz^va Ujedinjenih Drz. Amerike. Za Hrvate i Srbe priredio 

Franjo A. Bogadek, 

odvjetnik. Tisak i rial: la da 

Hrvatske Knj'zare -'osip Marohnic, 

Pittsburgh, Fa. ^V 3 Copyright 1915 

fay 

Joseph Marohnich. °- >.,*■* JUN-7I9I5 

©CU406217 Tumac k izgovoru. W Koi.l priredjivanja engleskog rijeCnika nuzno je, 
da se uz engleske rijeci naznaci njihov izgovor. %a 
tocno oznacenje izgovora potrebito je, da se rabe sta- 
noviti znakovi, koji pokazuju, kako se rijeci izgova- 
raju, odnosno naglasuju, tako, da ce biti iahko svako- 
mu, pa i pocetniku u engleskom jeziku, izgovarati en- 
gleske rijeci, kada se jednom s tim znakovima. upozna. 
Kod ovog naseg djeia mi smo nastoiali da usvoji- 
mo sto manje znakova, i one, koje usvoj.imo, drzimo 
neophodno nuznim. Preporucamo stoga svima, koji ce 
se sluziti ovim rijecnikom, da ne zale truda odmah u 
pocetku prouciti ,,tumac k izgovoru", jer ce im tada 
biti shvatljiy izgovor svake rijeci. Izgovor rijeci sta- 
vismo u zaporke uz pojedinu englesku rijec. 
a izgovara se dugo a: rather (fador), otac guard 

(gard), straza 
a izgovara se kratko a: dusk (dask), sumrak; duck 

(dak), patka. 
a izgovara se glas izmedju ae, naginjufii malko vise 

glasu a: careful (kareful), oprezan; man (man), 

covjek. 
a izgovara se dugi glas izmedju ae, naginjuci vi§e 

glasu a: care (kar), briga; air (ar), zrak. 

a izgovara se kratki glas izmedju ao naginjuci vise 

prema o: talk (tiik), govoriti, saw (sa), pila. 

a izgovara se dugi glas izmedju ao, naginjuci vise 

glasu o: awl (al), silo; haul (hal), vuci 
a izgovara se kratki glas izmedju ao naginjuci vise 

glasu o: warden (ua'rdn), nadziratelj; wart 
(ua'rt), bradavica 

I izgovara se dugi i: dean (din), dekan; keenness 
(ki'nes), ostroumnost 

i izgovara se kratko i: pistol (pistal), samokres; 
pill (pil), pilula. 

6 izgovara se dugo o: old (old), star; bone (bon), 
kost. g izgovara se kratko o: conceit (konsi't), umiSlje- 
nost; concede (konsi'd), dopustiti. 

6 izgovara se g"las izmedju os, naginjuci vise glasu 
e: her (hbr), njezin, nju; never (ne'vor), nikada 

u izgovara se dugo u: fool (ful), luda; soon (sun), 
skoro, Lizu. 

u izgo.vara se kratko u: full (ful), pun; put (put), 
staviti, smjestiti 

ay izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
mouse (nia'us), mis; louse (la'us), us. 

ou izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
goat (go'ut), koza 

ua izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
wise (ua'jz), mudar; wine (ua'jn), vino. 

ue izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
away (aue'j), daleko. 

u\ izgovaraju- se oba samoglasnika spojno i brzo: 
window (u.i'ndo), prozor. 

yy izgovaraju se spojno i brzo tako, da prvi y vise 
zvue-i kao v: wool (uu'l), vuna; wound (uu'nd), 
rana. 

th u mnogim rijecima vise zvuci kao nas d, na pri- 
mjer. then, this, breathe, pa smo u izgovoru ta- 
kove rijeci oznacil: ovako; den, dis, brid. U dru- 
gim opet rijecima t-h vise zvuci kao nas t, kao n. 
pr. thin, through, breath, pa im zato stavismo 
izgnvor: tin, tru, bret. Tocan iz^ovor rijeci, u 
kojima se nalazi t'r,, dobije se, ako se kod izgo- 
varanja slova t vrsak~jezika stavi medju gornje 
i dolnje zube. 

U rijecima kao pardon, evil, zadnja slova n, I. ne smi- 
ju se u izgovoru izricati odijelieno oJ predja- 
snjeg sugiasnika d. v. vec zajedno i tise, kao 
pardn, Ivl. 

Samoglasnici, iza ko'jih se nalazi naglasak, to "est 
znak ' irnadu se naglasiti. Pronunciation of Croatian Alphabet for English 

Students. — Izgovor hrvatske alfabete za 

engleske ucenike. 

The Croatian alphabet consists of 26 letters: 
a, b, c, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, 
n, o, p, r, s, s, t, u, v, z, z. — The letters 
q, w, x, and y do not exist in this language. In 
words of foreign origin, which contain these letters, 
they are expressed by their equivalent: kvadrant for 
quadrant, Aleksander for Alexander. 

The letters of the Croatian alphabet are divided 
into vowels (samoglasnici) and consonants (suglas- 
nici). 

Vowels and their pronunciation, 
a is pronounced as a in far 
e is pronounced as e in set 
i is pronounced as i in lip 

is pronounced as o in score 

u is pronounced as oo in foot, or u in put 
Consonants and their pronunciation: 
b is pronounced as b in ball 

c is" pronounced as ts in its 

<5 is pronounced as ch in Greenwich 

c is pronounced as ch in church 

d is pronounced as d in door 

f is pronounced as f in fan 

g is pronounced as g in gold 

h is pronounced as h in hit 

j is pronounced as y in yellow 

k is pronounced as k in keel or c in catcher 

1 is pronounced as 1 in love 

m is pronounced as m in mother 
:i is pronounced as n in no p is pronounced as p in pitcher 

r is pronounced as r in run, but alwajs trilled 

s is pronounced as s in strike 

s is pronounced as sh in short 

t is pronounced as t in turn 

v is pronounced as v in valid 

z is pronounced as z in zeal 

z is pronounced as z in azure, as s in pleasure, 
or usual, as g in rouge. 

English Alphabet, Engleska alfabeta. A, 


a 


(ej), 


N, 


n 


(en) 


B, 


b 


(bi) 


o, 

(b) 


c, 


c 


(si) 


P, 


P 


(Pi) 


I>, 


d 


idij 


Q, 


q 


(kju) 


E, 


e 


(i) 


R, 


r 


(ar) 


F, 


f 


(ef) 


s, 


s 


(es) 


G, 


g 


(dzi) 


T, 


t 


(ti) 


H, 


h 


(hejc) 


u, 


u 


(ju) 


I, 


i 


(aj) 


V. 


V 


(vi) 


J, 


J 


(dzej) 


w, 


w 


(da'bl ju) 


K, 


k 


(kej) 


x, 


X 


(eks) 


L, 


1 


(el) 


Y, 


y (ua'j) 


M. 


r^ 


l (em) 


z, 


z 


(zi). Abbreviation. Kratice. a,. — adjective, pridjev 
adv., — adverb, prislov 
interj., — interjection, usklik 
n. — noun, imenica 
prep., — preposition, prijedlog 
pron., — pronoun, zamjenica 
v. verb., glagol A (ej) art. jedan, neki. 

Abandon (aban'dan) v. napustiti, zabacitl. 

Abate (abe'jt) v. umanjiti, smanjiti. 

Abatement (abe'jtment) n. smanjenje. 

Abbreviate (abri'viejt) v. skratiti, stegnuti. 

Abdicate (ab'dikejt), v. napustiti, odreci se casti ili 

sluzbe. 
Abdomen (abdo'men) n. trbuh. 
Abduce (abdju's) v. odvuCi. 
Abduction (abda'ksan) n. otmica. 
Abed (abe'd) adv. u krevetu, na postelji. 
Aberration (a'bere'jsan) n. zastranjivanje. 
Abeyance (abe'jans) n. neizvjestnost, iscekivanje. 
Abhor (abho'r) v. zgrazati se. 
Abhorrence (abha'rens) n. zgrazanje, prijezir. 
Abhorrent fabha'rent) a. odvratan, nedosljedan. 
Ability (abi'liti), n. vjestina; sposobnost; moc 
Abject (a'bdzekt) a. bezobrazan, podao, prijeziran. 
Abjure (abdzu'r), v. odreci se pod prisegom, svecano 

zanijekati. 
Ablaze (able'jz) adv. u vatri, raspaljen, razdrazen. 
Able (ejbl) a. sposoban, jak. 
Ably (e'jbli) adv. sposobno, vjesto, mocno < 
Abnegate (a'bnigejt), v. zanijekati i zabaciti 
Abnormal (abno'rmal), a. protupravilan, nenaravan 
Aboard (abo'rd) adv. na palubi, na brodu, gore, na. 
Abode (abo'ud) n. obitavaliste. 
Abolish (aba'lis) v. unistiti, dokinuti. 
Abolition (a'boli'san), n. dokinuce (ropstva) 
Abominable (aba'minaDl) a. oduran, gadan. 
Abominate (aba'minejt) v. silno mrziti, prezirati. 
Abortion (abo'rsan), n. ponietnuce; prerani porod A 

Abortive — 2 Accessory- 

Abortive (abo'rtiv) a. bezuspjesan, preran. 
Abound (aba'und), v. obilovati, imati u izobilju 
About (aba'ul), prep, o, po prilici, naokolo, blizu, pri- 

pravan ZR- 
Above (aba'v), prep, vise nego, gore, nad glavom . 
Abreast (abre'st) adv. u pravcu. 
Abridge (abri'dz) v. skratiti, odrezati. 
Abridgment (abri'dzment) ru skracerje, stegnuce. 
Abroad (abra'd), adv. na slobodi, izvan domovihe, 
Abrogate (a'brogejt), v. unistiti, dokinuti 
Abrupt (abra'pt) a. prekinut, iznenadan. 
Abscess (a'pses) n. izrastak, cir. 
Abscond (apska'nd) v. krisom otici, pobje£i. 
Absence (a'psens) n. odsutnost. 
Absent (a'psent) a. odsutan, nepazljiv. 
Absolute (a'psoljut) a. neogranicen, siguran. 
Absolution (a'psolju'san) n. odrijesenje. 
Absolve (apsa'lv) v. osloboditi, rijesiti.. 
Absorb (apso'rb), v. upiti, isisati, progutati. 
Absorption (apso'rpsan) n. upijanje, isisanje. 
Abstain (apste'jn) v. uzdrzati se od cesa. 
Abstinence (a'pstinens) n. sustegnuce, n. pr. od pi6a 

ili jela. 
Abstract (apstra'kt) v. izvudi, odijeliti. 

Abstruse (apstru's) a. neshvatljiv. 

Absurd (apso'rd), a. smjesan, nerazborit. 

Abundance (aba'ndens), n. obilje, bogatstvo. 

Abuse (abju'z) v. zlorabiti, varati. 

Abusive (abju'siv) a. drzovit. 

Accede (aksT'd) v. sloziti se, pristati, pripojiti. 

Accent (a'ksent) n. akcent, naglasak, znak (') kojl se 
umece kod naglasenja rijeci. 

Accept (akse'pt) v. primiti, dopustiti. 

Acceptance (akse'ptens) n. primitak. 

Access (a'kses) n. pristup, ulaz. 

Accessible (akse'sibl), a. pristupacan 

Accession (akse'gan) n. pristupanje, stupanje na 
prijesto. 

Accessory (akse'sori), a. pripomodan, slijededi, n. su- 
krivac, pomagaS. A 

Accident — 3 — Acquire 

Accident (a'ksident) n. dogodjaj, nesreca. 
Accidental (a'kside'ntal) a. slu5ajan. 
Acclamation (a'klame'jsan) n. burno odobravanje. 
Accommodate (aka'madejt), v. usposobiti, uSiniti udo- 

bnim. 
Accompany (aka'mpani) v. pratiti. 
Accomplice (aka'mplis) n. sukrivac. 
Accomplish (aka'mplis) v. potpuno svrgiti, ispuniti, 

izvesti. 
Accomplishment (aka'mplisment), n. izvedenje, izvr- 

senje, stecevina. 
According (ako'rding), a. suglasan, pristao. — prep. 

po, prema. 
Accordingly (ako'rdingli) adv. prema tomu. 
Account (aka'yut) n. racun, protumacenje, v. racu- 

nati. 
Accrue (akru') v. nastati, sMjediti, narasti. 
Accumulate (akju'mjulejt) v. nagomilavati, sabirati 
Acbumulaticn (akju'mjule'jsan), n. gomila, hrpa. 
Accuracy (a'kjuresi) n. tocnost. 
Accurate (a'kjuret) a. tocan, bezpogresan. 
Accursed (akr'sed) a. proklet. 

Accusation (a'kjuze'jsan) n. objeda, optuzba, tuzba. 
Accuse (akiu'z) obijediti, opiuziti. 
Accustom (aka'stam) v. uobicajiti se. 
Ache (e'jk) v. boliii, - n. bol. 
Achieve (ac 7 'v), v. iciniti, postignutl. 
Achievem<*,.^ (.aci'vment) n. cin, djelo. 
Acid (a'sid) a, kiseo, ostar, n. kiselina. 
Ackrowledge (akna'ledz) .v. priznati, ispovjertiti, d<»- 

pustiti. 
Acknowledgment (akna'ledzment) n. priznanje. is- 

povjest, potvrda. 
Acorn (e'jkarn) n. zir. 

Acquaint (akye'jnt) v. upoznati se, uputiti. 
Acquaintance (akue'jntens), n. upoznanje, poznata o- 

soba. 

Acquiesce (a/kjuie's), v. sutec potvrdjivati, mirovati; 

privoliti. 
Acquire (akua'Jer) v. sticati, dobjti, ste6J. A 

Acquirement — 4 — Admire 

Acquirement (akua'jerment) n. stecevina. 

Acquit (akui't) v. rijesiti od optuzbe, osloboditi, otpu- 

stiti. 
Acquittal (akui'tal) n. rijesenje od optuzbe. 
Acquittance (akui'tans) n. namira, potvrda 
Across (akra's) prep, postrance, prijeko 
Act (akt), v. uciniti, izvrsiti, pretvarati se, ponasali 

se, predstavljati, n. cin, djelo. 
Action (a'ksan) n. djelo, ponasanje. 
Active (a'ktiv) a. energican, radin. 
Actor (a'ktor) n. predstavljac, glumac, 
Actress (a'ktres) n. predstavljacica, glumica. 
Actual (a'kcjual), a. bitan, stvaran, sjeguran, sadanji 
Acumen (akju'men) n. pronicavost, dokucivost, luka- 

vost. 
Acute (akju't) a. ostar, lukav, pronicav. 
Adage (a'dejdz) n. poslovica. 
Adapt (ada'pt) v. usposobiti, prilagoditi. 
Add (ad) v. pridodati, sjediniti. 

Addition (adi'san), n. pribrajanje, sbrojidba, narast 
Address (a'dres) n. naslov, atresa. 
Address (adre's), v. osloviti, progovoriti, upraviti. n. 

govor, molba. 
Adequacy (a'dikuasi) n. dostatnost, jednakost. 
Adequate (a'dikuet) a. sasvim dovoljan, jednak, raz- 

mjeran. 
Adhere (adhi'r) v. 5vrsto se drzati, prionuli. 
Adjacent (addze'jsent) a. pokrajan, lezeci blizu, do- 

ticuci se. 
Adjoin (addzo'jn) v. pripojiti, pridodati. 
Adjourn (addzo'rn) v. odgoditi, otegnuti. 
Adjudge (addza'dz) v. dosuditi, sudbeno dodijeliti. 
Adjust (addza'st,) v. popraviti, ravnati. 
Administer (admi'nistor) v. upravljati, podijeliti. 
Administration (admi'nistre'jsan), n. upravljanje, u- 

prava. 
Admirable (a'dmirabl) a. divan. 
Admiration (a'dmire'jsan) n. udivljenje. 
Admire (adma'er), v. diviti se, cuditi se A 

Admission — 5 — Advertisement Admission (admi'san) n. ulaz, pristup. 

Admit (admi't) v. dopustiti, dozvoliti. 

Admix (admi'ks) v. primijesati. 

Admonish (adma'nis) v. upozoriti, opomenuti, savje- 

tovati. 
Admonition (a'dmoni'san) n. prijekor. savjet, opo- 

mena. 
Ado (adu') n. vika, galama. 
Adolescence (a'dole'sens) n. mladost. 
Adopt (ada'pt) v. usvojiti, posiniti, pok<5eriti. 
Adoption (ada'psan), n. usvojenje, posinjenje, pokCe- 

renje. 
Adoration (a'dore'jsan), n. klanjanje, obozavanje, spo- 

citanje. 
Adore (ado'r) v. obozavati, postivati, klanjati se. 
Adornment (ado'rnment) n. nakit, poljepsanje. 
Adrift (adri'ft) adv. plovefii bez cilja, na slobodi. 
Adroit (adro'jt) a. vjest. 
Adult (ada'lt) a. odrasao. 
Adulterer (ada'ltoror) n. preljubnik, muz koji op<5i sa 

djevojkom, ili sa zenom drugoga. 
Adulteress (ada'ltores) n. preljubnica, zena, koja opfii 

sa mladicem, ili s drugim muzera, 
Adultery (ada'ltori), n. preljub, izvanbracno spolno 

opcenje 
Advance (adva'ns) v. prednijeti, povisiti, pokrenuti, 

napredovati. 
Advancement (adva'nsment) n. poboljsanje, povi- 

senje. 
Advantage (adva'ntedz) n. korist, dobrobit. 
Advantageous (a'dvente'jdzas) a. koristonosan, ko- 

ristan. 
Adventure (adve'ndur) n. smiono poduzede. 
Adversary (a'dvorseri) n. neprijatelj, protivnik. 
Adverse (a'dvors), a. protivan, nesretan 
Advert (advo'rt) v. skrenuti paznju. 
Advertise (a'dvortajz) v. oglasivati. 

Advertisement (a'dvorta'jzment ili advo'rtizment), n. 
oglas, uputa A 

Advice — 6 Aggressive 

Advice (adva'js) n. savjet, opomena. 

Advise (adva'jz) v. savjetovati, opomenuti 

Advocate (a'dvokejt) v. braniti. 

Aeronaut (e'jeronat) n. zrakoplovac. 

Afar (afa'r) adv. daleko, u velikoj udaljenosti. 

Affable (a'fabl) a. udvoran, pristupacan. 

Affair (afa'r) n. posao. 

Affect (afe'k.t) v, raditi na cemu, mijenjati, uplivisati, 
gibati, gadjati. 

Affectation (a'fekte'jsan), n. pretvaranje, izlika 

Affection (afe'ksan) n. ljubav, odanost. 

Affidavit (a'fidejvit) n. zaprisegnuto ocitovanje. 

Affiliate (afi'liejt) v. usvojiti, uzeti pod svoje. 
Affinity (afi'niti), n. privlacivost, srodstvo, rodbinstvo 
po zenitbi. 

Affirm (afo'rm) v. potvrditi, izjaviti. 

Affirmation (a'forme'jsan) n. potvrda. 

Affix (afi'ks) v. pridodati, pripojiti. 

Afflict (afli'kt), v. ozlijediti, udariti, muciti, bolovati, 

tugovati 
Affliction (afli'kgan) n. bol, nesreca, udarac. 
Affluent (a'fljuent) a. bogat, obilan. 
Afford (afo'rd) v. dati, doprinijeti, smagati. 
Affray (afre'j) n. pravdanje, svadja. 
Afire (afa'jer) adv. u vatri. 
Afraid (afre'jd) a. u strahu, strasljiv. 
Afresh (afre's) adv. iznova, ponovno. 
After (a'ftor) prep, poslije. 
After- noon (a'ftornu'n), n. poslije podne 
Again (age'n) adv. opet, ponovno. 
Against (age'nst) prep, protiv, proti. 
Age (e'jdz) n. doba, starost. 
Aged (e'jdzd) a. star. 

Agent (e'jdzent), n. agent, zastupnik, poslanik 
Aggravate (a'gravejt), v. pogorsati, povecati 
Aggregate (a'gregejt) v. sabrati, skupiti, nagomilati. 
Aggress (agre's) v. navaliti, napasti. 
Aggression (agre'san) n. napadaj, navala. 
Aggressive (agre'siv) a. napadan, ratoboran. A 

Aggrieve — 7 — Allegation 

Aggrieve (agri'v) v. muciti, boljeti. 

Aghast (aga'st) a. zapanjen. 

Agile (a'dzil) a. okretan, radin, zivahan. 

Agitate (a'dzitejt) v. smetati, uzrujavati se, ozbiljno 
raspravljati. 

Agitation (adzite'jsan) n. uzbudjenje, uzrujanost. 

Agony (a'goni) n. trzavica, slrava. 

Agree (agri') v. slagali se, privoliti. 

Agreement (agrl'ment) n. suglasje, Ugovor. 

Agriculture (a'grika'lcur) n. poljodjelstvo, gospodare- 
nje. 

Aground (agra'und) adv. na tin. 

Ahead (ahe'd) adv. naprvo, sprijeda, naprijed. 

Aid \fja) v. pomoei, pomasrati, n. pomoc. 

Ail \.ej\) v. boljeti, uznemirivati. 

Ailment (e'jlment) n. bolovanjo, bulest. 
Aim <ejm) v. gadjali, ciljati, n. cilj. nacrt. 

Air larj n. zrak, melodija, v. prozraeiti 

Ajar (adza'r) adv. djelomice otvoreno, pritvoreno. 

Akimbo (aki'mbo) a. podnooen, poduprt. 
Akin (aki'n) a. srodan. 

Alacrily (ala'kriti) n. pripravnost, zivahr.ost. 
Alarm (ala'rrn) n. poziv na ornz.ie. galama, buka. 

Alarm-clock (ala'rm klak) n. ura budilica. 

Albeit (a'lbi'it) adv. akoprem. 

Album (a'lbam) n. knjiga za slike, - fotografije. 

Alcohoi (a'ikohal) n. alkohol. 

Alderman (a'ldorman) n. mirovni sudac. 

Ale (e.fi) n. vrst pive. 

Alert (alnr'.\ o. s hudan, pazljiv. 

Alien (e'jljen) a. st.rani, tudji n. stranac, tudjinac. 

Alienation (e'jljene'jsan) n. prijenos, oiudjeuje. 

Alight (ala'jt) v. saci, sjasiti. 

Alike (ala'jk) a. slican. 

Alimony (a'l'moni), n. svota dodijeljena zeni kod ras- 

tave braka 
Alive (ala'jv) a. ziv, radin. 
All (a.1) a. sve, svi, svaki. 
Allegation (a'lege'jsan) n. izjava, tvrdnja. A 

Allege — 8 — Amenable 

Allege (ale'dz) v. izjaviti, iskazati. 

Allegiance raJi'azans) n. vjernost, odanost.. 

Alleviate CaJi'viejt) v. olaksati, smanjiti, ublazitl. 

Alley (a'li) n. prolaz, uska ulica. 

Alliance (ala'jens) n. sjedinjenje, sveza, zdruzenje. 

Allot (ala't) v. zdrijebati, porazdijeliti. 

Allow (ala'u) v. dozvoliti, dopustiti. 

All Saints day .(al sejnts dej) dan Sviju Svetih. 

Ail souls day (al souls dej) dusni dan. 

All the same (a'l di sejm) svejedno. 

Allude (alju'd), v. gadjati (u razgovoru), misliti 

Allure (alju'r), v. zavadjati 

Ally (ala'j), v. sjediniti, ■ — n. saveznik 

Almighty (alma'jti) a. svemoguci. 

Almost (almo'ust) adv. skoro, najvechn ^ijelom. 

Alms (amz) n. milostinja. 

Almshouse (amzha'us) n. sirotiste. 

Aloft (ala'ft) adv. visoko, iznad. 

Alone (alo'n) a. sam, jedini. 

Along (ala'ng) adv. duz, uzduz, zajedno. 

Aloud ala'ud) adv. glasno. 

Already {alre'di) adv. vec. 

Also (a'lso) adv. takodjer. 

Altar (a'ltor) n. oltar, zrtvenik. 

Alter (a'ltor) v. promijeniti. 

Alteration (a'ltore'jsan) n. promjena. 

Although (aldo'u) conj. akoprem. 

Altogether (a'ltoge'der) adv. zajedno, skupa. 

Always (a'luejz) adv. uvijek. 

Am (am) v. sam, na pr. I am (aj am), ja sam. 

Amass (ama's), v. nagomilati 

Amaze (ame'jz) v. zapanjiti, zacuditi. 

Ambiguity (ambigju'iti) n. dvojbenost 

Ambition (ambi'san), n. ceznja za ca'scu, moci, boljom 
sluzbom. 

Ambitious (ambi'sas) a. poletan. 

Ambulance (a'mbjulens) n. bolnicka kola. 

Ameliorate (ame'liorejt) v. poboljsati. 

Amenable (aml'nabl) a odgovoran. A 

Amend — 9 — Another 

Amend (ame'nd) v. ispraviti. 

Amendment (amendment) n. ispravak. 

Amiable (e'jmiabl) a. ljubak, mio. 

Amicable (a'mikabl) a. prijateljski, miran. 

Amidst (ami'ct) prep, u sredini. 

Amiss (ami's) a. zao, pogrjesan, adv. zlo, pogrje§no. 

Among dima'ng) prep, medju, izmedju. 

Amount (ama'unt) v. iznositi, vrijediti, n. iznos, svota 

Ample (ampl) a. velik, obilan, adv. mno&o. 

Amputate (a'mpjuteJO v. odrezati udo, amputirati. 

Amusement (amju'zment) n. zabava. 

An (an) art. jedan, nekoji. 

Analize (a'nalajz)) v. rasciniti, analizirati. 

Ancestor (a'ncestor) n. pradjed. 

Anchor (a'nkor) n. sidro. 

Ancient (e'jncint) a. starodrevan, prastar. 

And (and), conj. i, a, 

Anew (anju') adv. iznova, ponovno. 

Angel (e'jndzel) n. angjeo. 

Angelic (andze'lik) a. angjeoski. 

Anger (a'ngor) n. srdzba, jad. srditost. 

Angry (a'ngri) a. srdit, razjadjen. 

Anguish (a'nguis) n. velika bol, trzavica, mucenje 

Animal (a'nimal) n. zivotinja. 

Animate (a'nimejt) v. oduseviti, oziviti. 

Animation (a'nime'jsan) n. odusevljenje, ozivljenje. 

Animosity (a'nima'siti) n. prijezir, neprijateljstvo. 

Ankle (a'nkl) n. glezanj. 

Annex (ane'ks), v. pripojiti, pridjeliti 

Annihilate (ani'hilejt), v. unistiti 

Anniversary (a'nivo'rsari) a. godisnji, n. godisnjica. 

Announce (ana'uns) v. objaviti. 

Announcement (ana'unsment) n. objava. 

Annoy (ano'j), v. zanovijetati, dosadjivati 

Annual (a'njual) v. godisnji. 

Annul (ana'l), v. dokinuti, unigtiti. 

Annulment (ana'lment) n. dokinu<5e, uni§tenje. 

Annunciation (ana'nsie'jsan) n. obavljenje. 

Another (8,na'd8r) a, drugi^ dragaSijt, A 

Answer — 10 — Appreciate 

Answer (a'ngor), v. odgovoriti, — n. odgovcr 

Ant (ant) n. mrav. 

Antagonist (antagonist) n. protivnik, neprijatelj. 

Antemeridian (a'ntemiri'dian) a. predpoldasnji. 

Anticipace (anti'sipejt), v. naslucivati; predvidjati 

Antidote (a'ntidout) n. protuotrov. 

Antipathy (anti'pati) n. odvratnost, antipatija. 

Anxiety (ankza'jeti) n. zabrinutost, briga. 

Anxious (a'nksas) a. radoznao, zabrinut. 

Any (e'ni) a. kojigod. 

Apart (apa'rt) adv. odijeljeno, na stranu. 

Apartment (apa'rtment) n. odio. 

Ap© (ejp) n. jopica. 

Aperture (apo'rcur) n. otvor, rupa. 

Apex (e'jpeks) n. vrh, vrhunac. 

Aphony (a'foni) n. gubitak glasa. 

Apologize (apa'ladzajz) v. moliti za oprostenje. 

Apology (apa'ladzi) n. moljenje za oprostenje. 

Apoplexy (a'pople'ksi) n. kap. 

Apothecary (apa'tekeri) n. ljekarnik. 

Appall (apa'l) v. preplasiti. 

Apparatus (a'pare'jtas), n. rudje, pokucstvo 

Apparent (apa'rent) a. prividan, umisljen, vidljiv. 

Apparently (apa'rentli) adv. prividno, na oko. 

Appeal (apl'l) n. priziv, v. prizvati, apelirati. 

Appear (api'r) v. prikazati. se, ciniti se. 

Appearance (apl'rens), n. vidljivost, prisutnost, izlika. 

Append (ape'nd), v. pridodati, privjesiti 

Appetite (a'petajt), n. tek. 

Applause (apla'z) n. pljeskanje, odobravanje. 

Apple (apl) n. jabuka. 

Applicant (a'plikant) n. molitelj za mjesto, sluzbu, itd. 

Application (a'plike'jsan), n. molba za mjesto, sluz- 
bu, itd. 

Appointment (apo'jntment) n. oznacenje, mjesto, od- 
redjenje. 

Appraise (apre'jz) v. procijeniti. 

Appraiser (apre'jzor) n. procjenitelj. 

Appreciate (apri'siejt) v. cijeniti. A 

Apprehend — 11 Artifiicial 

Apprehend Caprihe'nd) v. uhvatiti, razumjeti, sumnja- 

ti. 
Apprehension (a'prihen'£an) n. uhvatfenje, shva6anje 
Apprentice (apre'ntis), n. naucnik, §egrt 
Approach (apro'uc) v. pribliziti se, n. priblizivanje. 
Approbation (a'probe'jsan) n. privola, odobrenje. 
Appropriate (apro'priejt) v. prisvojiti si. 
Appropriation (apro'prie'jsan) n. prisvojenje. 
Approve (apru'v), v. odobravati, potvrditi 
Approximation (apra'ksime'jsan) n. priblizenje. 
April (e'jpril) n. travanj. 
Apron (e'jpran) n. pregaca. 
Apt (apt) a. sposoban, zgodan. 
Aqueduct (a'kuidakt) n. vodovod. 
Arbiter (a'rbitor) n. sudac izabran od dviju stranaka. 

da ih nagodi (obicno ne po zvanju ve6 odabran lz 

medju naroda.) 
Arbitrate (a'rbitrejt) v. slusati i odluciti. 
Arbitration (a'rbitre'jsan) n. preslusavanje i odluci- 

vanje po sudcevima. 
Argue (a'rgju) v. prepirati se, raspravljati, dokazivati 
Argument (a'rgjument) n. dokazivanje, razlog. 
Arise (ara'jz) v. ustati. 
Arm (arm) n. ruka, v. oboruzati. 
Arms (armz) n. orudje. 
Army (a'rmi) n. vojska, ceta. 
Around (ara'und) adv. naokolo. 
Arouse (ara'uz) v. probuditi, oduseviti. 
Arrange (are'jndz) v. porazmjestiti, urediti. 
Arrangement (are'jndzment) n. razredjenje, raspored, 

priprava. 
Arrear (ari'r) n. zaostatak duga. 
Arrest (are'st), v. zatvoriti, pri^eciti. n. zatvor, aps 
Arrival (ara'jval) n. dolazak. 
Arrive (ara'jv) v. doci, stignuti. 
Arrogance (a'rogans), n. drzovitost. 
Arrogant (a'rogant) a. drzovit. 
Arson (arsn) n. palez, paljenje kuda. 
Artificial (a'rtifi'sal) a. umjetan, umisljen. A 

Artillery — 12 — Atmosphere 

Artillery (arti'leri) n. topnictvo. 

Artist (a'rtist) n. umjetnik. 

As (az) adv. kao, kakogodj slicno, dok, kroz, na prim- 

jer, tako. 
Ascend (ase'nd) v. uspinjati se, penjati se. 
Ascension (ase'nsan) n. uspinjanje, uzasas<5e Kristovo. 
Ascertain (a'srte'jn) v. osigurati, pronaci. 
Ashamed (ase'jmd) a. sasramljen. 
Ashes (a'sez) n. pepeo. 
Ashore (aso'r) adv. na obalu, na kopno. 
Ash Wednesday (as ue'dnzdi) n. peuelnica. 
Aside (asa'jd) adv. na jednoj strani, iz puta, odijeljeno 
Ask (ask) v. pitati, zatraziti, moliti, ispitivali. 
Asleep (asli'p) a. uspavan. 

Aspirant (aspa'jrant) n. onaj, koji za necim 5ezne. 
Ass (as) n. magarac, 
Assailant (ase'jlant) n. napadac 
Assault (asa'lt) n. napadaj. 
Assembly (ase'mbli) n. skupstina, sastanak. 
Assent (ase'nt) n. privola, v. dopustiti, privoliti. 
Assert (aso'rt) v. tvrditi, izjaviti. 
Assertion (aso'rsan) n. izjava, tvrdnja. 
Assess (ase's), v. nametati dacu, odluCiti, cijeniti 
Assessment (ase'sment) n. cijena, prisUipnina. 
Assign (asa'jn) v. odrediti, odabrati, prenijeti. 
Assist (asi'st) v. podupirati, pomagati. 
Assistance (asi'stens) n. pomoc. 
Associate (aso'siejt) v. druziti se, n. drug. 
Association (aso'sie'jsan) n. udruzenje, kompanija. 

zajednica, drustvo. 
Assuage (asue'jdz) v. umeksati, smiriti, ublaziti, olak- 

gati, ugasiti. 
Assume (asju'm), v. uzeti 
Assure (asu'r), v. osjeguravati, uvjeravati 
Astonish (asta'nis) v. zapanjiti, zacuditi. 
Astray (astre'j) adv. stranputice. 
At (at) prep, blizu, u, kod, na, sa, prama. 
Atmosphere (a'tmasfir) n. zrak, pritisak zraka na 

morsku povrsinu. A 

Atroc ious — 13 — Avait 

Atrocious (atro'usas), a. okrutan, opak, prijeziran 
Attach (ata'c) v. vezati, uzeti po nalo&u suda, pri- 

Cvrstiti, ste6i. 
Attachment (ata'cment) n. obveza, odanosti, zapljena. 
Attack (ata'k), v. napasti, navaliti, n. napadaj, navala 
Attain (ate'jn) v. postignuti, ste<5i. 
Attempt (ate'mt) v. pokusati, n. pokusaj, napor, naato- 

janje. 
Attend (ate'nd) v. pratiti, posluziti. 
Attendance (ate'ndans) n. pratnja. 
Attention (ate'ncan) n. paznja, uljudnost, briga, obzlr. 
Attest (ate'st) v. posvjedociti. 
Attic (a'tik) n. tavan. 

Attorney (ato'rni) n. odvjetnik, branitelj. 
Attract (atra'kt) v. privlaciti, mamiti, pozvati. 
Attraction (atra'ksan), n. privlacivost 
Attribute (atri'bjut) v. pripisivati. 
Auction (a'ksan) n. rasprodaja, licitacija. 
Audacious (ade'jsas) a. smion. 
Audacity (ada'siti) n. smionost. 
Audience (a'diens) n. slusateljstvo. 
Audit- (a'dit) n. pregledavanje racuna po oblastima. 
August (a'g-ast) n. kolovoz (mjesec.) 
Aunt (ant), n. teta 
Author (a'tor) n. atvoritelj, pisac. 
Authorize (a'torajz) v. opunovlastiti? opunomoCit'. 
Autonomy (ata'nomi) n. samoupravn. 
Autumn (a'tam) n. jesen. 
Auxiliar (agzi'ljor) a. pomoCni. 
Avail (ave'jl), v. okoristiti se. pomoci si 
Available (ave'jlabl) a. koristonosan, vrijedan. 
Avarice (a'varis) n. lakomost (za novcem) 
Avaricious (a'vari'sas), a. lakoman 
Avenge (ave'ndz) v. osvetiti koga. 
. Avenger (ave'ndzor) n. osvetnik. 
Avenue (a'vinju) n. ulaz, ulica, prolaz. 
Avidity (avi'diti) n. zudnja, ceznuce. 
Avoid (avo'jd), v. izbjegavatl 
Await (aue'jt) v. iscekivati. A B 

Awake ' — 14 — Bandit 

Awake (aue'jk) v. probuditi, a. budan. 

Award (auo'rd) v. dosuditi, odluciti. 

Aware (aue'r) a. pazljiv, oprezan. 

Awful (a'ful), a. strasan, grozan 

Awkward (a'kuord), a. rezgrapan, neizdjelan 

Awl (al) n. silo. 

Awning (a'ning) n. zav.iesa. zastor. 

Awoke (auo'uk), a, budan 

Ax (aks) n. sjekira. 

Azure (e'jzur) a. plavetan, n. plavetnost neba. Baby (be'jbi), n. djetesce; dojence. 

Baby- hood (be'jbihud), n. djetinstvo. 

Bachelor (ba'celor), n. nezenja 

Back (bak), n. ledja; hrbat; odv. otraga; iza 

Backbone (bakbo'un), n. hrbtenjaca. 

Backside (ba'ksa'jd), n. straznji dio 

Bacon (be'jkn), n. slanira, (spek). 

Bad (bad), a. zao; zlocest 

Badge (badz), n. znak. 

Bag (bag - ), n. vreda; torba; kesa. 

Baggage (ba'gadz), n. prtljaga; basaga; tele<5ak 

Bail (bejl), n. jamcevina. 

Bake (bejk), v. pefii. 

Baker (be'jkor), n. pekar 

Balance ' (ba'lans), n. ravnote2je; ostatak. 

Bald (bald) a. celav 

Baldhead (ba'ldhe'd). n. deiavac. 

Ball (bal), n. lopta; tane; plesna zabava. 

Ballon (balu'n), n. zrakoplov. 

Ballot (ba'lat), n. glasovnica (kod izbora) ; tajno 

glasovanje; v. birati tajno. 
Ban (ban), n. proglas; nalog; kletva; v. psovati; 

zabraniti 
Bandage (ba'ndadz), n. povoj; sve, cime se povezuju 

rane. 
Bandit (ba'ndit), n. razbojnik; lopov. B 

Banish — 15 — Beak 

Banish (ba'nis), v. prognati; otjerati. 

Bank (bank), n. banka; mjenjacnica; stedioniea. 

Bankrupt (ba'nkrapt), n. onaj, koji ne moze isplatlti 

svoje dugove. 
Banner (ba'nc-r), n. zastava. 
Baptism (ba'ptizm), n. krsceije. 
Baptize (bapta'jz), v. krstiti. 
Barb (barb), n. 1 rada; vrst goluba. 
Barber (ba'rber), n. brijafi. 
Bare, (bar), a, gol; prazan; jednostavan. 
Barefoot (ba'rfut), a. bosonog. 
Barely (ba'rli), adv. samo; jednostavno; golo 
Bareness (ba'rnes), n. golotinja. 
Bargain (ba'rgen), n. ugovor o prodaji posjeda; u- 

vjet; uspjeSna prodaja ili kupnja, v. sklopiti 

ugovor. 
Bark (bark), n. kora; lajanje; jedrenjaca; v. oguliti; 

lajati. 
Barley (ba'rli), n. jecam. 

Barn (barn), n. zitnica; sjenik; staja; spremiste. 
Barrel (ba'rel), n. bacva; cijev. 
Barren (ba'ren), a. neplodan; prazan. 
Barter (ba'rtor), v. izmjeniti 
Baseball (be'jsbal), n. amerikanska narodna igra, ko- 

ja se sastoji od osamnaest igraca, te bacanja, u- 

daranja i hvatanja lopte 
Basement (be'jsment), n. podrum. 
Bashful (ba'sful), a. sramezljiv; plah. 
Basin (be'.isn), n. plitka posuda; zdjela; dolina. 
Basis (be'jsis) n. temelj 
Basket (ba'sket), n. kosara. 

Bat (bat), v. batina ; sis:nis; v. udarati batinom. 
Bate (bejt), v. smanjiti; ublaziti. 
Bath (bat), n. kupaliste; kupanje. 
Battie (batl) n. boj; bitka; v. biti se; tu6i se 
Be (bi) v. biti, ofsfojati. 
Road (bid), n. zrnoe. 
Beak (blk), n. kljun. B 

Beam — 16 Behind 

Beam (Mm), n. greda; stup; zraka; v. pruzati (zra- 

ke) ; sjati se 
Bean (bin), n. grab- 
Bear (bar), v. donijeti; nositi; snasati; trpjeti; n. 

medvjed 
Beard (bird), n. brada 
Bearer (ba'rer) n. nosioc 
Beast (blst), n. zvijer; zivotinja 
Beat (bit), v, udariti; preteci; svladati; n. udarac 

poraz 
Beautiful (bju'tiful), a. krasan; lijep. 
Beauty (bjn'ti), n. krasota; ijepotica 
Because (bika'z) conj. jer; zato jer; posto 
Become (bika'm) v. postati 
Bed (bed) n. posteija; krevet; naslaga 
Bedbug (be'dba'g) n. stjenica 
Bedfellow (be'dfe'lou), onaj koji spava u istom kre- 

vetu s druffim. 
Bedroom (be'dru'm) n. spavacnica. 
Bedtime (be'dta'jm) n. vrijeme za spavanje 
Bee (bl) n. pcela 
Beef (blf) n. govedina 
Beer (bir) n. pivo 

Befall (bifa'l), v. zbiti se; dogoditi se. 
Before (bifo'r) prep, sprijeda; pred; prije; u prisu6u 
Beforehand (bifo'rha'nd) adv. prije; od prije 
Beg (beg), n. beg (turski gradski upravitelj; v. umo- 

Ijavati; prositi 
Beggar (be'gor), n. prosjak 
Begin (bigi'n), v. poceti 
Beginner (bigi'ner) n. pocetnik 
Begone (biga'n) interj. odavle; odlazi; nosi se 
Beguile (biga'el), v. zavadjati; prevariti 
Behalf (biha'f) n. korist; usluga; obrana 
Behave (bihe'jv) v. ponasati se; vladati se 
Behavior (bihe'jvjar), n. ponasanje; vladanje 
Behead (bihe'd) v. odrubiti, odsjeci glavu 
Behtst (bihe'st) n. zapovjed; zabrana " 
if hind (biba';jnah a4\\ Qtraga; tea B 

Behold — 17 — Betray 

Behold (biho'ld) v. motriti; gledati 

Being (blng) n. bice; bivstvo 

Belfry (be'lfri), n. zvonik 

Belief (bili'f) n. vjera; pouzdanje 

Believe (bili'v). v. vjerovati; pouzdati se; misliti 

Bell (bel) n, zvono; zvonac 

Bellows (be'las) n, mjeh 

Bel!y (be'li) n, trbuh 

Belong (bila'ng) v, pripadati; odnositi se 

Beloved (bela'ved, i bela'vd), a. ljubljeni; dragi. 

Below (bilo'), prep, ispod; dolje nize 

Belt (belt), n. pas, pojas 

Bench (bene) n, klupa; sudstvo 

Bend (bend) v, savinuti; nakriviti 

Beneath (beni't), prep, ispod; nize 

Benefactor (be'nifa'ktor), n. dobrocinitelj 

Beneficent (bine'fisent) a, dobrotvoran; plemenit 

Beneficial (be'nifi'sal) a, koristonosan 

Benefit (be'nifit), n. korist; dobro; v. uciniti dobro; 

okoristiti 
Benevolence (bine'volens) n, dobrohotnost 
Bent (bent), a. savinut 

Benumb (bina'm), v. omrtviti; uciniti neosjetl.iivim 
Bequeath (bikuft), v. ostaviti posljednjom voljom 
Bereave (berl'v) v, zapustiti; lisiti; oduzeti 
Berry (be'ri), n. opcenito ime za jagode, kupine. ma- 
line, i t. d. 
Berth (bort), n. postelja na parobrodu, zeljeznici; 

. mjesto 
Beseech (bisi'c), v. moliti, prositi, zaklinjati 
Beset (bise't), v. zaokupiti; siliti 
Beside (bisa'jd) prep, uz; kraj 
Besides (bisa'jdz), adv. povrh; osim 
Besiege (besi'dz), v. obsjedati; zaokruziti 
Besom (bi'zam) n. metlja 
Best (best), a najbolji 
Bestow (bist5') v.pologiti; upotrijebiti 
Bet (bet) n, oklada; v. kladiti se B 

Betrayer — 18 — Black 

Betrayer (bitre'.ier) n. izdajica 

Betroth (betra'd), v. zaruciti se 

Better (be'der), a. bolji 

Betterment (be'derment), n. poboljsanje; poljepsanju 

Between (bitui'n) prep, medju; izmedju 

Beverage (be'vredz) n, pice 

Beware (biue'r), v, cuvati se; biti na oprezu 

Beyond (bija'nd), prep, preko; povrh; u daljini; s 

one strane 
Bible (ba'jbl), n. sveto pismo; biblija 
Bid (bid), v. ponuditi; izjaviti; kazati; upraviti; na- 

tjecati se; n. p.onuda cijene; natjecaj 
Bidder (bi'der), n. nudilac; nuditelj 
Bier (bir), n. nosiljka za mrtvaca 
Big (big - ), a, veiik; ogrnman 
Bigamist (bi'gamist), n. dvozenja 
Bigamy (bi'gami), n, dvozenstvo 
Bill (bil), n, racun; kljun 
Billion (bi'ljan), n. biljon, koji po francuskom i 

amerikanskom racunanju, imade tisucu milijona; 

doc*m po engleskom racunanju imade milijun 

milijona 
Bind (bajnd), v. vezati, ograniciti; obvezati 
Binding (ba'jnding), n. obveza; vezanje; korice 
Bird (bord), n. ptica 
Bird-cage (bo'rdkejdz), n. krletka 
Birth (bort), n. porod 
Birthday (bO'rtde'j), n. rodjendan 
Birthplace (bor'tple'js), n. rodno mjesto 
Bishop (bi'sap). n, biskup 
Bit (bit) n, komadic; komad 
Bitch (bic), n, kuja 
Bite (bajt), v. gristi; — n. zagrizak. 
Bitter (bi'ter), a. gorak; prijekoran 
Bitters (bi'terz), n. gorki sok; zuhko pice 
Biweekly (ba'jui'kli), a. dvotjedan, n. novina, k^'q. 

izlazi jedriom u dva tjedna 
Black (blak), a. crn B Blackball — 19 — Blunder 

Blackball (blakba'l) n. crna kuglja, koja se obicno 

rabi kod glasovanja 
Blackberry (bla'kberi), n, kupina 
Blackboard (bla'kbo'rd) n. ploca (skolska) 
Blacken (bla'kn) v. ocrniti; ocrnjivati. 
Blackguard (bla'kgard) n, deran; hulja 
Blacking (bla'king), n. crnilo (za cipele, pec, itd) 
Blackmail (bla'kme'jl), v. prijetnjom iznudjivati novae 
Blacksmith (bla'ksmi't), n, kovac 
Bladder (bla'der). n, mjehur 

Blade (blejd), n, ostrica; list; plosnat dio vesla 
Blamable (ble'jmabl), a, prijekoran; ukora vrijedan 
Blame (blejm), v. koriti; — n. ukor 
Blank (blank), v. bijel; prazan;— n. tiskanica 
Blanket (bla'nket), n, pokrivalo; g"unj 
Blaze (blejz), n. zar; pozar; — v. zariti se; sjati se 
Bleach (blic), v, pobijeliti 
Bleed (blid), v, krvariti 
Blend (blend) v, pomijesati, sjediniti 
Bless (bles), v, blagosloviti; slaviti 
Blessing (ble'sing), n, blag-oslov 
Blight (blajt), v, poremetiti; unistiti 
Blind (blajnd). a. slijep 
Blinds (blajndz), n. zastor 
Blister (bli'str), n, vodeni mjehuric na kozi 
Blond (bland), a, lijep; plavokos 
Blood (blad), n, krv 
Bloodless (bla'dles), a, bezkrvan 
Bloodshed (bla'dse'd), n. krvoprolice 
Blood vessel (bla'dve'sl), n. krvna zila; zila 
Bloom (blum), n. cvijet; pupcanje; svjezost; — \. 

cvjetati. 
Blossom (bla'sam), n. cvjetic, — v. cvjetati; uspjevati 
Blot (blat), n. prlja; mrlja; ljaga; — v. zamrljati 
Blow (blo'u), v. puhati; — n. udarac; nesreca 
Blue (blu), a. plav; plavetan; nujan; tuzan; — n. pla- 

vetnost 
Bluff (blaf), n. varka; — a. smlon; tup 
Blunder (bla'ndr), n, pogreska B 

Blunt — 20 — Booze 

Blunt (blant), a. tup; neotesan; neuljudan; — v. otu- 

piti 
Blush (bias), v. zacrveniti se; zasramiti se; — n. cr- 

venilo 
Board (bord), n, daska; stol; hrana; zabava; po- 

vjerenstvo; — v. unici u brod, vlak. karu, itd.; 

hranu davati; hranu primati, itd. za pla6u 
Boarder (bo'rder), n. onaj, koji stanuje ili se hrani 

kod drugoga za placu 
Boarding (bo'rding), n. hranjenje za placu 
Boarding house (bo'rding ha'us), n. kuca, u kojoj se 

hrane i zivu ljudi za placu 
Boast (bo'ust), v, hvalisati se 
Boat (bo'ut). n. camac 

Bodily (ba'dili), a. tjelesan; — adv. tijelom 
Body (ba'di), n, tijelo; osoba 
Bodyguard (ba'diga'rd), n. tjelesna straza 
Boil (bo'el), v. kipjeti; biti razdrazen; kuhati; — n. cir 
Boiler (bo'jler), n. lonac; kotao 
Bold (bold), a, hrabar; smion; odvazan 
Bolt (bolt), n. strijela; bljeskanje; zavirac;. skok; 

bijeg-; — v. streljati; progutati; zakracunati; po- 

letiti 
Bombast (ba'mbast), n, nadutost 
Bond (band), n, obveza; lanac; vez; jamcevina 
Bondsman (ba'ndzman), n, jamac 
Bone (bon) n, kost 
Bonnet (ba'net), n, zenski sesir 
Bony (bo'ni). a. koscat 

Book (buk), n. knjiga; v. uknjiziti 

Bookbinder (bukba'jndr), n, knjigoveza 

Bookbindery (bu'kba'jnderi), n. knjigoveznica 

Bookkeeper (bu'ki'por), n. knjigovodja 

Bookseller (bu'kse'lr), n, prodavaoe knjiga 

Boom (bum), v. tutnjiti; — n. tutnjava; rika 

Boot (but), n. skornja; cizma; mjesto na kociji za 

prtljagu; pokrivalo za kociju 
Booze (buz), v, piti prekomjerno; n, pice; pijance- 

vanje ...._„ B 

Border — 21 — Brandy 

Border (bo'rdr), n. medja; granica; — v. medjisiti; 

graniciti 
Bore (bor), v. vrtati; probusiti; — n. probusina; do- 

sadjivalac 
Borough (bo'ro), n. predgradje 
Borrow (ba'ro), v pozajmiti si 
Borrower (ba'roer), n, pozajmitelj 
Bosom (by'zam), n. grudi 
Boss (bas), n, gospodar; nadziratelj; bas 
Botch (bac), n. oteklina; krpa na odijelu — v. zlo 

popravljati 
Both (bo't), a. obadva; oboje; obojica 
Bother (ba'dor), v. uznemirivati; zanovijetati 
Bottle (batl), n. boca 
Bottom (ba'tam), n. dno; dolina 
Bough (bay), n. grana 

Bout (bayt), n. tucnjava; — v. natjecati se 
Bow (bay), v. nakloniti se; nagnuti; — n. naklon 
Bow (boy), n luk (za bacanje strijelica) ; lucac 
Bowel (ba'yel), n, crijevo 
Bowl (boyl), n. zdjelica; plitka zdjela; kuglja; — v. 

kugljati se 
Bowling (bo'ling), n. kugljanje 
Bowling alley (bo'ling a'li), n. kugljana 
Boy (boj), n, djecak; djecarac 
Boycott (bo'jka't), n. bojkot; — v. bojkotirati 
Boyhood (bo'jhud), n. djecactvo; mladenastvo 
Brace (brejs), n. par; — v- poduprijeti 
Bracelet (bre'jslet), n, narukvica 
Brad (brad,), n, zeljezni klinac 
Brad -aw! (bra'd-al), n. silo 
Brag (brag), v. hvastati se; — n. hvastanje; ime igre 

na karte 
Braid (brejd), v. plesti; — n. pletenica; kita 
Brain (brejn), n. niozak; razumijevanje 
Brake (brejk), n. stopa (cime se tuce konoplja) ; zapor 
Bran (bran), n, mekinje 

Branch (branc), n. grana; odio; — v. razgranjivati se 
Brand-new (bra'ndnju'), a.sasvim nov 
Brandy (bra'ndi), n, rakija B Brass — 22 — Brilliant 

Brass (bras), n. zuta mjed (sastavina od bakra 1 

cinka) 
Brave (brejv), a. hrabar; odvazan; neustrasljiv; — n 

junak 
Brawl (bral), v. inatiti se; svadjati se; buciti; — n. 

svadja; buka 
Brawn (bran), n. snaga; prasetina 
Breach (brie), n. prelom; prekinuce 
Bread (bred), n. kruh 
Breadth (bret), n. sirina 
Break (brejk), v, prelomiti; prekinuti; slomiti; ukro- 

titi ; — n. prelom 
Breakdown (bre'jkda'yn), n. slomljenost; pad; pro- 
past 
Breaker (bre'jkor), n. prelomnik. 
Breakfast (bre'kfast), n. dorucak; zajutrak; — v. do- 

ruckovati 
Breast (brest), n, grudi; prsa 
Breath (bret), n. dah 
Breathe (brid.) v. disati 
Breed (brid), v. radjati; leci; valiti; — n. dojencad; 

rnlado; rasa; plerae 
Breeze (briz), n, vjetric; pov.ietarac; lahor 
Brethren (bre'dren). n, braCa 
Brevity (bre'viti), n, kratkoca 
Brew (bru), v, praviti pivo 
Brewery (bru'eri). n. pivara 
Bribe (brajb), n. mito; — v. mititi 
Brick (brik), n. opeka; cigla; — v. pocigliti 
Bricklayer (bri'kle'.ier), n. ciglar; zidar 
Bride (brajd), n. mladenka 
. Bridegroom (bra'jdgru'm). n, mladenac 
Bridesmaid (bra'jdzme'.id), n, djeverusa 
Bridge (bridz). n. cupri.ia; most 
Bridle (brajdl), n. uzda; — v. zauzdati 
Brief (brif), a. kratak; ogranicen; — n. izvadak; izvod 
Bright (brajt), a, jasan; svjetao; umom obdaren 
Brilliancy (bri'ljansi), n. divota; sjajnost 
Brilliant (bri'ljant), a. sjaian; svjetao; — n. diamant B 

Brim — 23 — Bulk 

Brim (brim), n. okrajak; k^aj; — v. napuniti do vrha 

Brimstone (bri'mston). n. sumpor 

Bring (bring), v. doniieti: nnsiti 

Brisk (brisk), a. zivahan; radin; veseo; jogunast 

Broach (brguC), v, nabili; odcepiti 

Broad (brad), a, girok 

Broider (brojdr). v, vezti 

Broil (bro'el), n. bucenje; preoiranje: — v. biti raz- 

jaren 
Broke (brok), a, uniSten; bez sredstava 
Broken-hearted (bro'kenha'rted), a. slomljen; skrSen: 

rascviljen 
Brood (brud), n. podsad; lezenje; mladi (misli se 

ptice, ltd.) — v. sjedjeti na jajima; razmiSljati 
Broom (brum), n, metla 

Broomstick (bru'msti'k), n, drzalo od metle 
Broth (brat), n, corba 
Brothel (bratl), n. zloglasna kuca 
Brother 'bra'der), n, brat 
Brotherhood (bra'derhud), n. bratstvo 
Brother-in-law (bra'derinla), n. surjak; svak 
Brotherly (bra'derli), a, bratski 
Brow (bra'u), n. obrva; vedja; celo 
Bruise (bruz), v. izlemati; isprebijati; — n. gnjecenje; 

rana 
Brush (bras), n. cetka; kefa; — v. iskefati; ocistiti 
Brutally (bru'tali), adv. okrutno; zvjerski 
Brute (brut), a, nerazuman; ukrutan; divlji; — n. zi- 

votinja; divljak 
Buckv/heat (ba'kuit), n. hajdina 

Bud (bad), n, pupak; pupolja-k; v, pupcati; cvjetati 
Budge (badz), v. potaknuti; ici; gibati se 
Buffet (ba'fet), n. udarac; stol; — v. udarati 
Buffoon (bafu'n), n, lakrdijas 
Bug (bag), n, kukac 
Buggy (ba'gi), n, lahka kocija 
Build (bild), v, graditi; povecati; pojacati 
Builder (bi'lder), n. graditelj 
Building (bi'Iding), n. zgrada 
Bulk (balk), n. velicina; mjera; gomila; hrpa B 

Bull — 24 — Bystander 

Bull (bul), n. bik; papina poslanica 

Bullet (bu'let), n, kuglja (puscana) 

Bullion (bu'ljan), n. zlato i srebro u sipkama 

Bullock (bu'lak), n. junac. 

Bull's-eye (bu'lza'j), n, svjetiljka, koju obicno nose 

strazari; nisanj 
Bummer (ba'mr). n. skitalica; potepuh 
Bump (bamp), v. udariti u sto; ljosnuti; — n. teski 

udarac 
Bunch (banc), n, grupa 
Bundle (b?ndl), n, svezan.i 

Bungle (bangl), v, ponasati se ili raditi nespretno 
Burden (bo'rdn), n. teret; breme 
Burgess (bor'dzes), n. gradjariin; zastupnik, ili upra- 

tclj predgradja 
Burglar (bor'gler), n. provalnik 
Burial (bo'rial), n. pogreb; pokop 
Burn (bor'n), v. gorjeti; paliti; zeci; — n. opeklina 
Burst (borst), \. prsnuti; — n. prsnuce 
Bury (bo'ri), v. pokopati 
Bush (bus), n .grm; sikara 
Bushel (bu'sel), n. vagan; mjerica 
Busily (bi'zili), adv. marljivo; radino 
Business (bi'znes), n. posao; zanimanje 
Bust (bast), n. poprsje 

Busy (bi'zi) a, zaposlen; marljiv; radin 
But (bat), prep, ali; osim; samo; izim; jedino; ipak 
.Butcher (bu'cer), n. mesar; — v. klati; ubiti 
Butler (ba'tler), n, pivnicar 
Butter (ba'der), n, maslac 
Butter-fly (ba'terfla'j), n, leptir 

Butter- milk (ba'dermi'lk), n. stepke; kiselo mlijeko 
Button (batn), n. puce; dugme; gumb 
Buy (baj), v. kupiti; kupovati 
Buyer (ba'jer), n, kupac 
By (baj), prep, blizu; kod; pokraj; sa; s 
Bygone (ba'jga'n), a,pro§li; minuli 
By-law (ba'jla), n, pravilo; mjestni zakon 
Pystander (ba'^tS-'nar), n. gledalaci onaj koji ?tpji 
pokraj c 

Cab — 25 — Candidate 

c 

Cab (kab), n, kocija 

Cabbage (ka'bedz), n. zelje; kupus 

Cable (kejbl), n. uze; konop; kovinasto uze. ko.ie sa- 

drzaje brzojavnu zieu; v, brzojaviti (preko mora) 
Cablegram (ke'jblgra'm), n, brzoja" poslan podzera- 

nom ili podvodnom zicom 
Cackle (kakl), v. ko\votati; gakati; ceriti se; n. ga- 

kanje 
Cad (kad), n, balavac 
Cafe (ka'fe'), n, kavana; gostiona 
Cag (kag), n. barilac; bacvica 
Cage (kejdz), n, krletka 
Cake (kejk), n, kolac 
Calamity (kala'miti), n, nesreca 
Calculate (ka'lkjulejt), v. racunati 
Calf (kaf), n. tele 

Caliber (ka'libr), n. kalup; ogled; kalibar 
Call (kal), v. zvati; pozvati; posjetiti; — n. posjet 
Caller (ka'ler), n. posjetnik 

Calling (ka'ling), n. zvanje; zanimanje; posao 
Callow (ka'16), a, golisav; bez perja 
Calm (kam), a. miran; tin 

Calumniate (kala'mniejt), v. objedjivati; ocrnjivati 
Calve (kav), v. oteliti se 

Cambric (ke'jmbrik), n. bast (vrst tkanine) 
Camel (ka'mel), n, deva; kamila 
Camera (ka'mira), n, fotograficka sprava za snimatl 

slike 
Camp (kamp), n, tabor; taboriste; vojnistvo v ta- 

boru; v, utaboriti se 
Campaign (kampe'jn), n. vojna; kortesiranje; — v. 

kortesirati 
Can (kan), n. kanta; - — v. moci; imati moc ili snagu 
Cancel (ka'nsel), v, izbrisati; unistiti 
Cancer (ka'nsr), n, rak; raKrana 
Candid (ka'ndid), a. iskren; otvoren; pravedan 
Candidacy (ka'ndidesi), n. kandidiranje 
Candidate (ka'ndidet), n, kandidat c Candle — 26 — Captor 

Candle (kandl), n, svijeca 

Candle-light (ka'ndl-la'jt), n, svjetlo svijeee 

Candle- mas (kandl-ma's), n. Svijecnica; Ociscenje 

Marijino (2. veljace) 
Candle-stick (ka'ndl-sti'k), n, svijecnjak 
Candy (ka'ndi), n, slatkis 

Cane (kejn), n. trstika; batina; ■ — v. "batinjati 
Cannon (ka'nan), n. top 
Cannot (ka'na't), v. ne mogu, ne mozes. ne moze. ne 

mozemo, itd. 
Can't (kant), skraceno od cannot, ne mogu, itd. 
Canteen (kanti'n), n. posuda za pice; gostiona u vo- 

jarni 
Canvass (ka'nvas), v. pretresati; ispitavati; — n. 

pretresanje; ispitavanje 
Cap (kap), n, kapa; subara 

Capability (ke'jpabi'liti), n, sposobnost; vjestina 
Capable (ke'jpabl), a, sposoban; mocan; vrstan; 

vjest 
Capacitate (kapa'sitejt), v. usposobiti; obuhvatiti 
Capacity (kapa'siti), n. opseg; prostor; obujam; spo- 
sobnost 
Cape (kejp), n, rt; predgorje; ogrtac; plast 
Caper (ke'jpor), v. poskakivati; plesati 
Capias (ke'jpias), n. sudbeni nalog za uapsenje stano- 

vite osobe 
Capita! (ka'pital), n. glavni grad; veliko slovo; glav- 

nica; ■ — a. glavni 
Capitalist (ka'pitalist), n. bogatas; gavan 
Capitulate (kapi'culejt), v. predati se; popustiti; po- 

goditi se 
Capon (kejpn), n. uskopljeni kokot 
Caprice (kapri's), n, promjenljiva «5ud; muhe; musiee 
Capricious (kapri'sas), a. musxav; nestalan 
Capsize (kapsa'jz), v, obaliti; prevaliti; izvrnuti 
Captain (ka'ptin), n, zapovjednik broda 
Captious (ka'psas), a, lukav; opasan; dosadan 
Captive (ka'ptiv), n, uapsenik; uznik; suzanj; zarob- 

ljenik 
Captor (kaptr), n. uhvatitelj c 

Capture — 27 — Cast 

' ! 

Capture (ka'pcur), n. uhvacenje; — v. uhvatitl 

Car (kar), n. zeljeznicka kola 

Card (kard), n. karta 

Care (kar), n. brig-a; skrb; nastojanje; — v. brinuti se 

Career (kari'r), n. stanovito zanimanje; zvanicna 

buducnost. 
Careful (kar'ful), a, brizan; pa21jiv; oprezan 
Carefully (kar'fuli), adv. oprezno 
Careless (kar'les), a, nepazljiv; nesmotren 
Carelessly (ka'rlesli), adv, nesmotreno 
Carelessness (ka'rlesnes), n, nesmotienost 
Cargo (ka'rgo), n. teret 
Carnal (ka'rnal), a. puten 
Carnation (karne'jsan), n. mesna boja; karanfil; vrt- 

ni klincic 
Carnival (ka'rnival), n, poklade; pokladno vrijeme 
Carouse (kara'uz), v ntjancevati; piti 
Carpenter (ka'rpentr), n, tesar; drvodelja; graditelj 
Carpet (ka'rpet), n. cilim; sag- 
Carriage (ka'ridz), n, kocija; voznja, ponasanje 
Carrier (ka'rier), n, nosilac; golub listonosa 
Carrion (ka'rian), n, strvina; mrcina; ljesina 
Carrot (ka'rat), n, mrkva; merlin 

Carry (ka'ri), v. nositi; izvesti; ponasati se; vladati se 
Cart (kart), n, kola sa dva kotaca 
Cartouch (kartu'c), n, sprava u kojoj se nose kuglje 

i fiseki 
Cartridge (ka'rtridz), n, naboj, fisek 
Carve (karv), v. rezati; sjeoi 
Cascade (kaske'jd), n, vodopad 
Case (keis), n, kutija; slucaj; dogadjaj; prilika; sta- 

nje; parnica 
Cash (kas), n, gotov novae; v, prono'eniti 
Cashier (kasi'r), n, blagajnik; v, otpustiti iz sluzbe 
Cask (ka.sk), n. bure; sud; kaca 
Casket (ka'sket), n. kutijica za drago kamenje; lijes; 

mrtvacka skrinja 
Cassation (kase'jsan), n. unistavanje; unistenje 
Cast (kast), v. baciti; bacati; turiti; — n. otisak; ba- 

canje; uloga c 

Casta-way — 28 — Celebration 

Casta-way (ka'stayej), n. zabacenik; napustenik; 

nevrjednik 
Castigate (ka'stigejt), v, kazniti; pedepsati 
Casting (ka'sting), n, lijevanje; livena roba 
Casting vote (ka'sting vot), n, glas predsjedatelja, 

kojim se odluci prijeporno pitanje, kada su gla- 

sovi jednako razdijeljeni 
Castrate (ka'strejt), v. skopiti; uskopiti; strojiti 
Casual (ka'zjual), a. slucajan; prigodni 
Cat (kat), n. macka 

Catalogue (ka'talag), n. popis; Katalog 
Catarrh (kata'r), n, prehlada (u glavi i plucima) 
Catch (kac), v. uhvatiti; ugrabiti; — n. lovina; hva- 

tanje 
Catchup, ili Catsup (ka'cap), n. osladica; kecup 
Catechism (ka'tikizm), n, vjeronauk 
Cater (ke'jtr), v, snabdjeti (hranom) ; donasati; bri- 

niti se 
Caterpillar (ka'trpi'lr), n. gusjenica 
Catfish (ka'tfi's), n, bakalar 
Catholic (ka'tolik), n. katolik; — a. katolicki 
Catholicism (kata'lisizm), n, katolicka vjera 
Cattle (katl), n, marva 

Cauliflower (ka'lifla'uer), n. cvjetaca; karfiol 
Cause (kaz), n, uzrok; parnica; rasprava; v, uciniti; 

prouzrociti 
Caustic (ka'stik), a, jedak; ostar; ljut; grizak 
Caution (ka'san), n, oprez; opreznost 
Cavalry (ka'valri), n. konjanistvo 
Cave (kejv), n, spilja; pecina; duplja; supljina 
Cavern (ka'vrn), n, spilja; duplja 
Caviare (kavi'r), n. kaviar; ikra; mrijest 
Cavil (ka'vil), n, lukavost, domisljatost 
Cavity (ka'viti), n, supljina 

Cease (sis), v. prestati; dokoncati; svrsiti; zaustaviti 
Ceaseless (si'sles), a, bez prestanka, neprestan 
Cede (sid), v, odstupiti; ustupiti 
Ceiling (si'ling), n, strop 
Celebration (se'lebre'jsan), n, svecanost; proslava Celerity — 29 — Char 

Colerity (sile'riti), n. brzina; hitrina 

Celery (se'leri), n, celer 

Celestial (sile'scal), a, nebeski 

Celibacy (sj'libasi), n. nezenstvo 

Cell (sel), n, sobica; £elija 

Cellar (se'ler), n, podrum; pivnica 

Cement (sime'nt), n, mort, ciment 

Cemetery (se'miteri), n. groblje 

Census (se'nsas), n, popis pucanstva 

Cent (sent), n, cent (najmanji amerikanski novae) 

Centenary (se'ntineri), n, stogodisnjica 

Centennial (sente'nial), a, stogodisnji 

Center (sentr), n, srediste; v, usredotoSiti 

Central (se'ntral), a. sredisnji 

Century (se'ncuri), n. stotina; sto godina 

Ceremonial (se'rimo'nial), a. obredni 

Certain (sortn), a. siguran; stalan; pravilan 

Certainly (so'rtnli), adv. sjegurno; zaista; u istinu 

Certificate (serti'fiket),n. svjedodzba; isprava 

Cessation (sese'jsan), n. prestanak; pocinak 

Cession (se'san), n, odstupanje; prodaja 

Chafe (eejf), v. ugrijati; razvruciti; razzestiti; — n. 

vrucina; razdrazenost 
Chaff (caf), n, pljeva 
Chain (cejn), n. lanac 
Chair (car), n, stolac 

Chairman (ce'rman), n, predsjedatelj; predsjednik 
Chalice (ca'lis), n. kalez 
Chalk (cak), n, kreda 

Challenge (ca'lendz), v. izazvati; — n. izazov 
Chance (cans), n, slucaj; prilika; zgoda; dogadjaj; 

v, zbiti se 
Chancre (sa'nkr), n, cankir 
Chande'ier (sa'ndili'r), n, svjecnjak 
Change (ce'jndz), v, mijenjati; izmieniti; n. promje- 

tijl; drobis (novae) 
Channel (ca'nel), n, kanal; zlijeb; prokop 
Chapeau (sa'pu'), n, sesir 
Char (car), v. obratiti u ugljen; zagorjeti c 

Character — 30 — Chicken 

Character (ka'raktr), n. znacaj; oznaka; dobar glas 

Charcoal (ca'rko'l), n. drveni ugljen 

Charge (cardz), v. cijeniti; optuziti; teretiti; navaliti; 

n, cijena; optuzba; zapovjed; zabrana 
Charity (ca'riti), n, ljubav prama bliznjemu; darez- 

ljivost; milost 
Charm (carm), n. car; drazest; milina; — v. ras- 

veseliti; zacarati 
Charter (ca'rtor), n. povlastica; isprava; povelja; — 

v. povlastiti 
Chase (cejs), v, loviti; proganjati, slijediti; n, lov; 

progon; loviste 
Chaste (cejst), a, cist; neokaljan; nevin 
Chat (cat), v, brbljati; blebetati; govoriti; n. brblja- 

nje; naklapanje 
Chatter (catr), v, brbljati; blebetati; — n, brbljanje; 

cvrkutan.ie 
Cheap (cip), a, jeftin; od male vrijednosti; obican 
Cheapness (cTpnes), n, jeftinoda 

Cheat (cit), n. prevara; varka; — v. varati; prevariti 
Cheater (citr), n, varalica 
Check (cek), n, sustegnuce; pritisak; cek: — v. su- 

stegnuti; prijeciti; ukoriti; ruziti; nadzirati; is- 

pitivati; pregledati; poistov.ietiti 
Cheek (elk), n. obraz; .iabucica (na lieu) 
Cheer (cir), n. odusevljenje; veselost; pljeskanje; v. 

razveseliti; radovati; pozdraviti s veseljem 
Cheerful (cl'rful), a, veseo; radostan; odusevljen 
Cheerfully (ci'rfuli). ..dv. radostno: odusevljeno 
Cheerfulness (ci'rfulnes), n. veselje; odusevljenje; 

uznesenje 
Cheese (elz), n, sir 

Chemise (semi'z), n. zenska kosulja 
Chemistry (ke'mistri), n, kemija 
Cherry (ce'ri), n, tresnja 
Chest (cest), n. kos; prsni kos; prsa 
Chestnut (ce'snat), n. kesten 
Chew (cu), v. zvakati 
Chick (cik), n. pile 
Chicken (ci'ken), n, pile c 

Chicken-hearted — 31 — Chute 

Chicken-hearted (cTken ha'rted), a, plasljiv; kukavan 
Chicken pox (cTken paks), n, koze (priljepciva bolest) 
Chide (cajd), v. ukoriti; obruz' + i 
Chief (cif), n, poglavica; vo-dja; zapovjednik; — a. 

prvi; glavni 
Chiefly (cTfli), adv. u glavnom; vecinom 
Child (cajld), n. dijete 
Childbirth (ca'jldbo'rt), n. porod djeteta 
Childhood (ca'jldhu'd), n, djetinstvo 
Childish (ca'jldis), a djetinski 
Childishness (ca'jldisnes), n. djetinjarstvo 
Childless (ca'jldles), a. bez djeteta 
Childlike (ca'jldla'jk), a. poput djeteta 
Chill (cil), n. studen; zima; hladno 
Chilly (ci'li), a. studen, hladan 
Chimney (ci'mni), n. dimnjak 
Chin (cin), n. brada 
Chip (cip), v. razbiti; zdrobiti 
Chirp (corp), n. cvrkutati; cvrcati 
Chisel (ci'zel), n. dlijeto; v. dubst! dlijetom 
Choice (cojs), n. izbor 
Choke (cok), v. ug-usiti; zadaviti 
Choose (5uz), v. izabrati; odabrati si 
Chop (cap), v. sasjeci; cijepati 
Chosen (cozn), p. p. izabran; odatr&ii 
Chough (caf,) n. cavka 
Christ (krajst), n. Isus 
Christen (krisn), n. krstiti 

Christian (kri'scen), n. krscanin; — a. krsdanski 
Christianity (krisca'niti), n. krccanstvo 
Christmas (kri'smas), n. bozic 
Chronometer (krona'metor), n. vremenomjer. 
Chuckle (cakl), v. kesiti se; cerit? se; srnijati se: — 

n. cerenje 
Chum (cam), n. tijesni prijatelj; — v. bratimiti se; 

pobratiti se 
Church (core), n. crkva 
Churchyard (co'rcjard), n. groblje 
'Chute (sut), n. dugoljasto, iz dasaka zbijeno korito c Cider — 32 — Clang 

Cider (sa'jdor), n. jabucnica (most od jabuka) 

Cigar (siga'r), n. cigara; smotka 

Cigarette (si'gare't), n. cigareta 

Cinder (sindr), n.. pepeo; izgorit ugijen 

Cipher (sa'jfor) n. nistica; pocetna slova; tajno pismo 

Circle (so'rkl), n. okrug; kruznica; opseg; — v. o- 

kruziti 
Circuit (so'rkit), n. opseg; ophod; obilazenje 
Circular (so'rkjulor), a. okrugao; — n. okruznica: 

javno pismo. 
Circulate (so'rkjulejt), v. gibati se, ili teci naokolo, 

gore, dolje, cirkulirati 
Circulation (so'rkjule'jsan), n. prolazenje naokolo; eir- 

kulacija 
Circumstance (so'rkamstans), n. prilika; zgoda; okol- 

nost 
Cis-atiantic (si'satla'ntik), a. s ove strane Atlanskog 

oceana 
Cistern (si'storn), n. studenac; bunar; vrelo; izvor' 
Cite (sajt), v. navesti; predvoditi; pozvati 
Citizen (si'tizen), n. gradjanin; zitelj 
Citizenship (si'tizensip), n. gradjanstvo 
City (si'ti), n. grad. 
Civil (si'vil), a. gradjanski; drzavni; pristojan; ulju- 

dan 
Civility (sivi'liti), n. uljudnost; udvornost. 
Civilization (sivilize'jsan), n. naobrazba; naobrazenje 
Civilize (si'vilajz), v. naobraziti; poduciti 
Civilized (si'vilajzd), a. naobrazen 
Clad (klad), a. obucen 
Claim (klejm), v. traziti; zahtjevati; — n. trazbina; 

zahtjev 
Clamor (kla'mor), n. vika; buka; — v. vikati; buCiti 
Clamorous (kla'moras), a. bucan 

Clamp (klamp), n. savinuto drvo ili zeljezo, kojm se 
komadi drva drze zajedno; teski korak, — v. &a- 
ziti; spojiti 
Clan (klan), n obitelj; pokoljenje; klika 
Clandestine (klande'stin), a. sakriven; tajan 
Clang klang), v. zazvecati; zveknuti; — n. zveka c 

Clank — 33 - Clink 

Clank (klank), n. Stropot; treska; — v. Stropotati; 

zveketati 
Clap (klap), v. sudariti; udarati; pljeskati; — n. su- 

dar; pljeskanje 
Clarify (kla'rifaj), v. razjasnitl; procistiti 
Clash (kla§), v. sudariti se; sukobitl se; — n. sukob 
Clasp (klasp), v. sklopiti; zatvoriti; ogrliti; — n. 

sklopljenje; ogrljenje 
Class (klas), n. razred; red; odijel; skupina; grupa; 

v. porazrediti; opredijeliti 
Classification (kla'sifike'jsan), n. razdjeljenje; poredak 
Classify (kla'sifaj, v. razrediti; porazdijeliti 
Clatter (kla'tor), v. skripati; halabuciti 
Claw (kla), n. pandza; nokat; — v. razderati 
Clay (klej), n. ilovaca; glina. 
Clean (klin), a. cist; lijep; potpun; v. ocistiti 
Cleanliness (kli'nlines), n. cistoca 
Cleanse (klinz), v. ocistiti isprati 
Clear (klir), a. jasan; bistar; cist; razumljiv; — v. 

ocistiti; razjasniti; rijesiti 
Clearness (kli'rnes), n. jasnoca; cistoca 
Cleave (kliv), v. lijepiti; prionuti; drzati; razdjeliti; 

rasjeci 
Cleft (kleft), n. pukotina; rasjeklln? 
Clemency (kle'mensi), n. milost; polaksica 
Clergy (klo'rdzi), n. svecenstvo 
Clergy-man (klo'rdziman), n. sve<5enik; pop 
Clerk (klork), n. cinovnik; pisar; pomocnik 
Clever (kle'ver), a. vjest; uman; ugcdan 
Cleverness (kle'vernes), n. vjestina; umnost 
Click (klik), v. udarati; tuci; - — n. tiktak; udarac 
Client (kla'jent), n. sticenik; branjenik 
Cliff (klif), n. greben; stijena; s^rmina 
Climate (kla'jmet), n. klima; podneblje 
Climax (kla'jmaks), n. vrhunac; visina 
Climb (klajm), v. penjati se; uspinjati se. 
Clinch (klinc), v. pograbiti; ucvrstiti; istrgnuti 
Cling (kling), v. prionuti; ovisiti 

Clink (klink), v. zvoniti, zvecati; zveketati; — n. zve- 
ka; zvonjenje 2 c 

Clip — 34 — Coarseness 

Clip (klip), v. odrezati; podrezati; — n. rezanje; u- 

darac 
Cloak (klok), n. kabanica; plast; ogrtac; izlika 
Clock (klak), n. ura; sat 
Cloister (klojstr), n. samostan 
Close (kloz), v. prestati; zatvoriti, zakljuciti; — n. 

sjedinjenje; zakljucak; svrsetak. 
Closet (kla'zet), n. sobica; pisarnica; zahod 
Cloth (klat), n. sukno; tkanina 
Clothe (klod), v. odjenuti se; obuci se 
Clothes (kloz), n. odijelo; odjeca; pokrivalo 
Clothing (kloding), n. odjeca; odijelo 
Cloud (kla'ud), n. oblak; tama; — v. potamniti 
Cloudy (kla'udi), a. oblacan; taman; tuzan; nera- 

zumljiv 
Clove (klov), n. klincic (vrst mirodija) 
Cloven (klovn), a, raskoljen; rascijepan 
Clover (klo'vor), n. djetelja; djetelina; trolist 
Cloy (kloj), v. prozdrijeti; zderatJ; pretvoriti: pre- 

natrpati se 
Club (klab), n. batina; klub; udruzenje; — v. batinati 
Clubfoot (kla'bfu't), n. kratko; izobliceno stopalo 
Cluck (klak), v. kvoktati (kao kokos). — n. kvoktanje 
Clue (klu)., n. trag; vodic 

Clumsy (kla'mzi), a. nezgrapan; ner-Ijudan; neotesan 
Cluster kla'str), n. grupa; grozd 
Clutch (klac), n. uhvat; bvatanje; stipanje; — v. 

ustipnuti; uhvatiti; zgrabiti 
Clutches (kla'ces), n. pandze 
Coach (ko'uc), n. kocija; poducavatelj; — v. poduca- 

vati ; vjezbati 

Coachman (ko'ucman), n. kocijag 

Coal (kol), n. ugljen 

Coalesce (ko'ale's), v. srasti se; zarasti; spojiti 

Coalition (ko'ali'san), n. sjedinjenje; koalicija 

Coal oil (ko'l o'el), n. petrolej 

Coalpit (ko'lpi't), n, jama, gdje se ugljen kopa 

Coaly (ko'li), a. ugljenast; crn 

Coarse (kors), a. velik; hrapav; neugladjen 

Coarseness (ko'rsnes), n. hrapavost; neugladjenost c 

Coast — 35 — Colander 

Coast (kost), n. obala; morska obaia; v. ploviti du2 
obalu; sanjkati nuz brdo 

Coat (kot), n. kaput; krzno; dlaka 

Coax (koks), v. nagovarati; vabiti; zamamljivati 

Coaxer (ko'kser), n. nagovaratelj; vabiteij 

Cob (kab), n. vrh; giava; puce; klip. 

Cobalt (ko'balt), n. kobalt (crvenkasto-zelenkasta 
ruda) 

Cobble (kabl), v. krpati; popravljati; — n. sljunak 

Cock (kak), n. kokot; pjetao; plast; kup (sijena) 

Cockerel (kak'rel), n. pjetlic 

Cocoon (koku'n), n. svilena buba 

Cocoonery (koku'neri), n. svilarstvo; svilogojstvo 

Cod (kad), n. ljuska; mahuna 

Coerce (koo'rs), v. obuzdati; prisiliti 

Coercion (koo'rsan), n. prisilje; stegnuce 

Coeval (koi val), a. istodoban 

Coffee (ka'fi), n. kava 

Coffeehouse (ka'fihaus), n. kavana 

Coffeepot (ka'fipat), n. loncic, u kojem se kava kuha 

Coffer (ka'fr), n. sanduk; kovceg 

Coffin (ka'fin), n. lijes; mrtvacki sanduk 

Cog (kag), n. zubac; varka; lazljivost; — v. zamam- 
ljivati; varati 

Cogency (ko'dzensi), n. moc; snaga; sila. 

Cognate (ka'gnejt), a. srodan 

Cognation (kagne'jsan), n. srodstvo; rodbinstvo. 

Cognition (kagni'san) n. znanje; shvacanje 

Cognize (ka'gnajz), v. znati; shvatixi; upoznati 

Coheir (koe'r), n. subastinik 

Coheiress (koe'res), n. subastinica 

Cohere (kohi'r), v. drzati se; pristajati jedno uz dru- 
go; podudarati se 

Coherence (kohi'rens). n. podudaranje; pristajanje 
jedno uz drugo 

Coin (kojn), n. novae (od kovine), — v. kovati novae 

Coincide (ko' insa'jd), v. slagati se; sudarati se 

Coincidence (koi'nsidens), n. sklad; istovjetnost 

Coition (koi'san), n. spolno opcenje 

Colander (ka'landr), n. cjedilo. Cold — 36 — Combatant 

Cold (kold), a. hladan; studen; ■ — n. hladnoca; studen 

Coldly (ko'ldli), adv. hladno. 

Coldness (ko'ldnes), n. hladnoca 

Cole (kol), n. kelj; kupus 

Collapse (kola'ps), v. srusiti se; upasti; — n. nagli pad 

Collar (ka'ler), n. ogrlica 

Collate (kale'jt), v. usporediti; smjestiti redom. 

Collateral (kola'teral), n. neupravan; sporedan. 

Colleague (ka'lig), n. drug; sudrug 

Collect (kole'kt), v. sabirati; pokupiti; gomilati; za- 

kljucivati 
Collected (kole'kted), a. sabran; miran; hladtm 
Collection (kole'ksan), n. sabiranje; sbirka; sasta- 

nak; skupstina 
Collector (kole'ktr), n. sabiratelj; pobirac. 
College (ka'ledz), n. zbor; skola (siicna gimnaziji) 
Collide '(kola'jd), v. sudariti se 
Collision (koli'zan), n. sudar 
Collude (kolju'd), v. raditi suglasno 
Collusion (kolju'zan), n. potajno dogovaranje i iz- 

vedenje prijevare 
Colon (ko'ln), n. dvopiknja; dvotocka 
Colonel (ko'rnel), n. pukovnik 
Colonial (kolo'nial), a. naseobinski; naseljenicki 
Colonist (ka'lonist), n. naseljenik 
Colonization (ko'lonize'jsan), n. naseljivanje. 
Colonize (ka'lonajz), v. naseljarati se 
Colony (ka'loni), n. naseobina; kolonija 
■Dolor (ka'lor), n. boja; — v. bojadisati 
Colored (ka'lerd), a. bojadisan; laman; 
Colored man (ka'lord man), n. crnac 
Colorist (ka'lorist), n. bojadisar 
Colossal (kolo'sal), a. gorostasan; ogroman 
Colt (kolt), n. zdrijebe 
Columbary (ka'lamberi), n. golubinjak 
Column (ka'lam), n. stupac; stup 
Comb (kom), n. cesalj; sat; — v. cesljati 
Combat (ka,'mbat), v. boriti se; tuci se; — n. borba; 

svadja 
Combatant (ka'mbatant), n. borac; bojovnik c 

Combination — 37 — Commercial 

Combination (ka'mbine'jsan), n. jedinstvo; udruZe- 

nje; savez; urota 
Combine (komba'jn), v. sjediniti; zdruziti se 
Come (kam), v. doci; dolaziti; priblizavati se 
Comedy (ka'medi), n. saljiva igra; komedija 
Comely ka'mli), a. krasan; mio; prijatan; ljubak; 

adv. prijatno; cedno 
Comfort (ka'mfort)., v. utjesiti; obodriti; ojacati; — 

n. utjeha; polaksica; udobnost; dokolica 
Comfortable (ka'mfortabl), a. udoban; prijatan; po- 

voljan; ugodan 
Comfortably (ka'mfortabli), adv. udobno; prijatno. 
Comic (ka'mik), a. saljiv; smijesan 
Coming (ka'ming), a. priblizavajuci se; budu<5i; sli- 

jededi 
Comma (ka'mma), n. zarez 
Command (koma'nd), v. zapovjedati; upravljati; vla- 

dati; traziti; — n. zapovijed; zabrana; mod; nalog 
Commandant (ko'manda'nt), n. zapovjednik 
Commander (koma'ndor), n. poglavica; vodja. 
Commandment (koma'ndment), n. zapovijest; zapo- 
vijed 
Commemorate (kome'morejt), v. slaviti 
Commemoration (kome'more'jsan), n. proslava; slav- 

ljenje 
Commence (kome'ns), v. poceti; proizlaziti 
Commencement (kome'nsment), n. pocetak; zacetak; 

iskon; dan, kada se pocasne svjedodzbe dijele u 

skolama 
Commend (kome'nd), v. hvaliti; pohvaliti; preporuciti 
Commendable (kome'ndabl), a. pohvalan; hvalevri- 

jedan 
Commensuration (kome'nsure'jsan'i. n. razmjerje; 

- skladnost 
Comment (ka'ment), v. razlagati; tnmaciti; — n. bi- 

ljeska; opaska; primjetba; protumacenje 
Commentator (ka'mente'jtor), n. tumac, tumacitelj. 
Commerce (ka'mors), n. promet; trgovina 
Commercial (komo'rsal), a. prometan; trgovacki c 

Commingle — 38 — Comparative 

. 

Commingle (komi'ngl), v. mijesati; pomijesati; sjedi- 

niti; spojiti 
Commissary (ka'misari), n. povjerenik 
Commissariat (ka'mise'jriat), n. povjerenistvo. 
Commission (komi'san), n 5in; djelo; nalog; punomoC, 

casnicka sluzba; nagrada; povjerenje; komisija; 

povjerenstvo; — v. naruciti; naloziti; opunomo- 

citi; postaviti u sluzbu; namjestiti 
Commit (komi't), v. povjeriti; ciniti; izvrsiti; pre- 

dati; izruciti; zaloziti; uhapsit.i; pritvoriti 
Commitment (komi'tment)', n. haps, uapsenje; zatvor 
Committee (komi'ti), n. odbor 
Commodity (komo'diti), n. roba; Korist 
Common (ka'man), a. prost; obican; svagdanji; opci; 

zajednicki; javni; — n. opcinsko dobro; opcinski 

pasnjak 
Common -wealth (ka'man-ue'lt), n. uprava; drzava 
Communicant (kamju'nikant), n. pricestnik 
Communicate (komju'nikejt), v. saopciti; otkriti; di- 

jeliti 
Communication (kamju'nike'jsan), n. saopdenje; raz- 

g"ovor; dopisivanje; pismo; vijest 
Community (kamju'niti), n. drustvo; javnost; zajedni- 
cki posjed ili uzivanje 
Commutable (komju'tabl), a. promjenljiv 
Commutative (komju'tativ), a. izmjenican 
Commute (komju't), v. izmjeniti; promijeniti; sma- 

njiti 
Compact (kampa'kt), a. sljepljen; sklopljen; g^ust; 

tvrd; jedar; — v. stisnuti; skiopiti; otvrditi; — 

n. ugovor 
Compactly (kampa'ktli), adv. sklopljeno; gusto; tvrdo 
Compactness (kampa'ktnes), n. tvrdoca; gustoca 
Companion (kampa'njan), n. drug; sudrug; sukrivac 
Companionship (kampa'njansip), n. druzenje; prija- 

teljevanje; udruzenje 
Company (ka'mpani), n. drustvo; ceta; tvrtka. 
Comparable (ko'mparabl), a. prispodobiv 
Comparative (kompa'rativ), a. sravnjujuci; u prispo- 

dobi c 

Compare — 39 — Complaint 

Compare (kampe'r), v. usporedjivaii; prispodobiti 
Comparison (kompa'risan), n. sravnjivanje, slicnost; 

prispodoba 
Compart (kompa'rt), v. razdijeliti; dijeliti 
Compartment (kompa'rtment), n. odio; pretinac 
Compass (ka'mpas), n. obujam; opseg; krug; busula; 

sjevernica; — v. okruziti; obujmiti; dohvatiti; do- 

biti 
Compassion (kompa'san), n. saz^Ijenje; saucesce; 

samilost 
Compassionate (kompa'sanet), a. samilostan; milosr- 

dan 
Compassionately (kompa'sanetli), adv. sazaljno; usr- 

dno 
Compatibility (kompa'tibiliti), n. dosljednost; sno§- 

ljivost 
Compatible (kompa'tibl), a. dosljedan; pogodan; sno- 

san 
Compatibly (kompa'tibli). adv. dosliedno; snosljivo 
Compel (kompe'l), v. prisiliti; primorati 
Compensate (ka'mpensejt), v. naknaditi; izmiriti; pod- 

miriti; namiriti 
Compensation (ka'mpense'jsan), n. naknada; odmje- 

na; poravnanje; izjednacenje 
Compete (kompi't), v. natjecati se 
Competent (ka'mpitent), a. sposoban; dovoljan; vo- 

ljan; nadlezan 
Competition (ka'mpeti'san), n. natjecanje; nadmetanje 
Competitor (kampe'titor), n. takmac 
Compilation (ka'mpile'jsan), n. kupljenje; zbirka 
Compile (kompa'el), v. sakupljati; sabirati; sastaviti; 
spisati 

Complacence (kample'jsens), Complacency (kample'j- 
sensi), n. dopadnost; usluznost; radost; zado- 
voljstvo; veselje; usrdnost 

Complain (komple'jn), v. mrmljati; tuziti se; optu- 
zivati 

Complainant (komple'jnant), n. tuZitelj. 

Complaint (komple'jnt), n tuzba; muka; trud; bolest c 

Complete — 40 — Comprehend 

Complete (kompli't), a. potpun; clo; savrsen; dokon- 

can; — v. izvrsiti; postignuti; svrsiti; dokoncati 
Completely (kompli'tli), adv. potpuno; sasvim 
Completeness (kompll'tnes), Completion (kompli'gan), 
n. izvrsenje; ispunjenje; savrsenost; postignuce 
Complex (ka'mpleks). a. sastavljen; zamrsen; zapleten 
Complexion (kample'ksan), n. boja lica; nalicje; po- 

gled; slika; izgled 
Compliance (kgmpla'jans), n. privoljenje; privola; 

pristajanje 
Compliantly (kompla'jantli), adv. popustljivo; blago; 

pogodno 
Complicate (ka'mplikejt), v. zamrsiti; preplesti; za- 

motati; zaplesti se: — a. zamrsen; zapleten 
Complication (ka'mplike'jsan), n. zbrka; smetenost; 

zapletaj 
Complicity (kampli'siti), n. sudionistvo u izvedenju 

zlocina 
Compliment (ka'mpliment), n. poklon; postovanje; 

dar; mito; — v. hvaliti; laskati; odobravati 
Complot (ka'mplat), n. urota; zavjera. 
Comply (kompla'j), v. privoliti; ugoditi; sloziti se; 

sljubiti se 
Component (kampo'nent), a. tvoreci; sacinjavajufii; 

— n. sastavni dio; sastavina 
Comport (kompo'rt), v. sljubiti; prigoditi; ponasati 

se; vladati se 
Comportment (kompo'rtment), n. vladanje, ponasanje 
Compose (kompo'z), v. sastaviti; napisati; sloziti; u- 

miriti; utjesiti; skladati 
Composer (kompo'zer). n. sastavljac: skladatelj 
Composition (kompozi'san), n. sastav; sastavljanje; 

mjesavina; proizvod; skiadba; djelo 
Compost (ko'mpost), n. gnoj; djubre; — v. gnojiti 
Composure (kompo'zur), n. tisina; mir; red 
Compound (kam-pa'und), v. sastaviti; sloziti; pomje- 

sati 
Comprehend (ka'mprihe'nd), v. sadrzavati; ukljuciti; 

obuhvatiti; shvatiti; razumjeti; dokuciti c 

oomprehensible — 41 — Conciliation 

Comprehensible (ka'mprihe'nsibl), a. shvatljiv; razu- 

mljiv 
Comprehension (ka'mprihe'nsan), n. shvaeanje; ra- 

zumijevanje; opseg; prostor; obujam 
Compress (kompre's), v. stisnuti; zgnjeciti; zbiti; sa- 

biti 
Compression (kompre'san), n. gnjecenje; stiskanje; 

tlacenje 
Compressure (kompre'sur), n. pritisak; tlak 
Comprise (kompra'jz), v. obuhvatiti; ukljuciti 
Compromise (ka'mpromajz), n. pogodba; — v. nagodi- 

ti se, sklopiti ugovor 
Comptroller (kantro'lor), n. priglednik; kontrolor 
Compulsion (kompa'lsan), n. siljenje; prisilje 
Compunction (kompa'nksan), n. griznja savjesti 
Computation (ka'mpjute'jsan), n. racunanje; prora- 

cunavanje. 
Comrade (ka'mrad), n. drug; prijatelj 
Concave (ka'nkejv), a. izdubljen; supalj; — n. sup- 

ljina; duplja; luk; bolta; svod 
Conceal (konsl'l), v. sakriti; zatajiti; zakrabuljiti 
Concede (konsi'd), v. dopustiti; predati; priznati; 

odobriti; popustiti 
Conceit (konsi't), n. umisljenost; tastina; ispraznost; 

— v. umisljati si 
Conceivable (konsi'vabl), a. shvatljiv; razuman 
Conceive (konsi'v), v. snovati; misliti; zaceti; pri- 

hvatiti 
Concentrate (ka'nsentrejt), v. usredotociti; sjediniti 
Conception (konse'psan), n. shvadanje; zacetak; mi- 

sao; pomisao; predodzba; upoznaja 
Concern (konso'rn), v. pripadati; odnositi se; ticati 

se; spadati; — n. posao; briga; skrb; postovanje; 

tvrtka. 
Concerning (konso'rning), prep, odnosefii se; o; obzi- 

rom na 
Concession (konse'san), n. popust; dozvola; dopuste- 

nje; dar; 
Conciliate (konsi'liejt), v. smiriti; pomiriti; predobiti 
Conciliation (konsi'lie'jsan), n. pomirba: predobljenje c 

Concise — 42 — Condonation 

Concise (konsa'js), a. jezgrovit; kratak 

Conclude (konklju'd), v. zakljuciti; svrsiti; odluciti; 

odrediti 
Conclusion (konklju'zan), n. svrsetak; odluka; za- 

kljucak 
Concoct (konka'kt), v. probaviti; podnijeti; skuhati; 

dozreti; iznaci; izmisliti; izumiti 
Concord (ka'nkord), n. ugovor; sl>ga; jedinstvo 
Concourse (ka'nkors), n. skupstina; mnostvo; strka; 

navala 
Concrete (ka'nkrit), a. srasten; zbit; gust; tvrd; je- 

dar; cvrst; — n. masa; gomila; gromada; maz. 
Concrete (kankri't), v. zgusnuti se 
Concubinage (kankju'binedz), n. divlji brak 
Concur (kanko'r), v. sastati se; sloziti se; privoliti 
Concurrence (kanko'rens), n. privola; ugovor; sjed:- 

njenje 
Concurrent (kanko'rent), a. nuzgredan; pomagajuci 
Condemn (konde'm), v. osuditi; prokleti; kuditi; huliti 
Condemnable (konde'mnabl), a. prijekoran; kriv 
Condensate (kande'nsejt) v. zguscivati se; otvrdjivati 
Condense (kande'ns), v. zagustiti; zbiti; stiskati 
Condescend (ka'ndise'nd), v. spustiti se; popustiti; 

poniziti se 
Condescendingly (ka'ndise'ndingli), adv. usrdno; ud- 

vorno 
Condign (konda'jn), a. zasluzen; zaradjen 
Condignly (kgnda'jnli), adv. zasluzuo 
Condiment (ka'ndiment), n. zacin 
Condition (kondi'san), n. stanje; prilika; poloza.i; 

svojs.tvo; kakvoca; uvjet; ugovor; pogodba; — 

v. ugovarati; pogoditi se 
Conditional (kondi'sanal), a. uvjetan; uslovan; ugo- 

voren 
Conditionally (kondi'sanali), adv. uvjetno 
Condole (kando'l), v. zaliti; sazalje^ati; naricati; tu- 

ziti; oplakivati; plakati 
Condolement (kando'lment), n. tuga; zalost; jad 
Condolence (kando'lens), n. sazaljenje; saucesce 
Condonation (ka'ndone'jsan), n. oprostenje; oprost c 

Condone — 43 •— Confirm 

Condone (kando'n), v. oprostiti 

Conduce (kgndju's), v. nastojati; p^inositi; povestl; 

siriti 
Conduct (ka'ndakt), n. ponasanje; vladanje; straza; 

pratnja 
Conduct (kanda'kt), v. voditi; upravljati; nadzirati: 

ponasati se 
Conductor (konda'ktor), n. vodja; upravitelj; kon- 

dukter 
Cone (kon), n. stozac; cunak; cunj 
Confabulate (konfa'bjulejt), v. razgovarati se; brbljati 
Confectioner (kanfe'ksanor), n. slasticar 
Confectionery (kanfe'ksanori), n. slastice; slatkis; 

slasticarna 
Confederacy (kanfe'derasi), n. savez; udruzba 
Confederate (kanfe'deret), a. savezan; savezni; udru- 

zen; ■ — n. saveznik 
Confer (kanfo'r), v. podijeliti; dati; posavjetovati se; 

vijefiati 
Conference (ka'nforens), n. vijecanje; dogovaranjer 

savjet; razgovor 
Confess (konfe's), v. priznati; ispovijediti;' izjaviti; 

posvjedociti 
Confession (konfe'san), n. ispovijed; priznanje 
Confessor (konfe'sor), n. ispovjednik; priznavalac 
Confidant (ka'nfida'nt), n. uzdanik; pouzdanik 
Confide (konfa'jd), v. povjeriti; vjeiovati 
Confidence (ka'nfidens), n. povjerenje; pouzdanje; 

smionost 
Confident (ka'nfident) a. pouzdan; siguran 
Confidential (ka'nfide'nsal), a. pouzdan; povjerljiv; 

tajni; privatan 
Confidentially (ka'nfide'nsali), adv. povjerljivo; taj- 

no; privatno 
Confine (ko'nfajn), n. granica; medja 
Confinement (konfa'jnment), n. stegnu6e; uap§enje; 

bolest; babinje 
Confirm (konfo'rm), v. ucvrstiti; obistiniti; potvrditi; 

uvjeravati c 

Confirmation — 44 — Congressman 

Confirmation (ka'nforme'jsan), n. potvrdjenje; dokaz: 

potvrda 
Confiscate (ka'nfiskejt) v. zaplijenUi; osvojiti; — a. 

zaplijenjen 
Conflagration (ko'nflagre'jsan) n. pozar;'oganj; vatra 
Conflict (ka'nflikt), n. borba; svadja; sukob; bitka 
Confluence (ka'nfljuens), n. stjecanje; navala; mno- 

stvo 
Conform (kanfo'rm), v. obraziti; tvoriti; napraviti; 

sloziti; pristati; privoliti; prilagoditi se. 
Conformity (kanfo'rmiti), n. slicnost; jednakost; je- 

dnolicnost; podudaranje 
Confound (kanfa'und), v. mijesati; pomijesati; zamr- 

siti; zbrkati; osramotiti 
Confounded (kanfa'unded), a. smeten; zbrkan; zamr- 

sen; ogroman; oduran 
Confront (konfro'nt), v. suociti; usporediti; sravniti; 

prispodobiti 
Confuse (kanfju'z), v. smesti; zabuniti; zamrsiti 
Confusion (kanfju'zan), n. nered; buka; zbrka; sme- 

tenost 
Confutable (kanfju'tabl), a. oprovrgljiv 
Confute (kanfju't), v. utisati; oprovrci 
Congeal (kondzi'l), v. smrzavati se; otvrdnjeti, zgus- 

divati se 
Congenial (kondzi'njal), a. jednorodan; srodan; ugo- 

dan; mio 
Congest (kandze'st), v. kupiti; nagrnuti; nagomilati 
Congestion (kandze'scan), n. nanos; kupljenje; go- 

mila 
Conglobate (konglo'bet), a. zgrudan 
Congratulate (kongra'cjulejt), v. cestitati 
Congratulation (kongra'cjule'jsan), n. cestitanje; ce- 

stitka ; poklon 
Congregate (ka'ngrigejt), v. sakupljati; sastajati se 
Congregation (ka'ngrege'jsan), n. kupljenje; rulja; 

mnostvo; skupstina; opeina; druzina; parohija 
Congress (ka'ngres), n. sastanak; sabor; kongres 
Congressional (kgngre'sanal), a. saborski; kongresni. 
Congressman (ka'ngres-man), n. zastupnik. c 

Congruity — 45 — Conservative 

Congruity (kangru'iti), n. sposobnost; sloga; doslje- 

dnost 
Conjecturer (kondze'kcuror). n. nagadjac; pogadiaf- 
Conjoin (kondzo'jn), v. sastaviti; spojiti; zdruziti r?e 
Conjugal (ka'ndzugal), a. bracni 
Conjunct (kandza'nkt), a. sastavljen; sjedinjen 
Conjunction (kandza'nksan), n. sadtavak; sjedinjenje; 

spoj; savez 
Conjure (kandzu'r), v. zakleti; zaklinjati; prisizati 
Connect (kone'kt). v. spojti; svezali; sjediniti 
Connection Ckone'ksan), Connexion (kone'ksan), n. 

pripojenje: spoj; savez; srodstvo; rodbinstvo 
Connivance (kona'jvans), n. sporazumljenje; opro§te- 

n.ie: propustanje 
Connubial (kanju'bial), a. bracni; zenidbeni 
Conquer (ka'nkor), v. svladati; pobijediti; usavrsitl 
Conquerable (ka'nkorabl), a. pobjedljiv; svladiv 
Conqueror (ka'nkoror), n. pobjeditelj; svladatelj 
Conquest (ka'nkuest), n. pobjeda 
Conscience (ka'ncens), n. savjest 

Conscientious (ka'n^ie'ncas), a. savjestan; pravedan 
Conscientiousness (ka'ncie'ncasnes), n. zdusnost; sa- 

vjestnost 
Conscious (ka'ncas), a. svjestan; vican; razuman 
Consciously (ka'neasli), adv. svjestno; razumno 
Consecrate (ka'nsekrejt), v. posvetiti; posvecivati; 

blagosloviti 
Consecration (ka'nsekre'jsan), n. . posvecivanje; po- 

svecenje 
Consecutive (kanse'kjutiv), a. jedan za drugim 
Consent (kanse'nt), v. privoliti; sloziti se; pristati; — 

n. privola; privoljenje; sloga; sklad; nagodba 
Consequence (ka'nsekuens), n. posljedica; ucinak; 

vaznost 
Conreauent Clca'nsekuent), a. dosljedan 
Consequential ( ka'nsekue'ncal), a. posljedican; doslje- 
dan; umisljen 
Conservation (ka'nsorve'jsan), n. saeuvanje; uzdrza- 

vanje 
Conservative (kanso'rvativ), a. uzdrzni c 

Consider — 46 - Constipate 

Consider (konsi'dor), v. promisljavati; misliti; prou- 

cavati; ispitivati; vagati 
Considerable (konsi'derabl), a. ugledan; vidjen; odli- 

can; znatan; velik 
Consideration (konsi'dere'jsan), n. obzir; razmisljanje; 

razboritost; razlog; upliv; uzdarje; nagrada 
Consign (konsa'jn), v. predati; izruciti; povjeriti; na. 

znaciti 
Consignee (ka'nsini'), n. onaj, komu se izruce stvari 

za prodaju; primatelj; naslovnik 
Consigner (konsa'jnor), Consignor (ka'nsino'r), n. onaj 

koji izrucuje stvari za prodaju; otposiljatelj 
Consist (konsi'st), v. sastojati se; biti.; opstojati 
Consistent (konsi'stent), a. dosljedan; cvrst; stalan 
Consolation (kansole'jsan), n. utjeha; polaksica 
Console (kanso'l), v. tjesiti; olaksati; podupirati 
Consolidate (kansa'lidejt), v. utvrditi; ucvrstiti; sje- 

diniti. 
Consolidation (kansa'lide'jsan), n. utvrdjenje; ucvrs- 

Civanje; spajanje 
Consonant (ka'nsonant) a. ugodan; skladan; doslje- 

dan — n. suglasnik 
Consort (ka'nsort), n. drug; suprug; supruga 
Consort (kanso'rt), v. druziti se; spojiti 
Conspicuous (konspi'kjuas), a. ocevidan; jasan; oili - 

can; slavan; glasovit 
Conspiracy (konspi'rasi), n. urota; zavjera 
Conspirator (konspi'rator) Conspirer (kgnspa'jror), 

n. urotnik 
Conspire (konspa'er), v. zavjeriti se; urotit^ se; za- 

kleti se 
Constable (ka'nstabl), n. redar; stra£ar 
Constancy (ka'nstansi), n. postojanost; stalnost 
Constant (ka'nstant), a. cvrst; stalan; postojan; ne- 

promjenljiv 
Consternation (ka'nstorne'jsan), n. groza; strah; tre- 

pet 
Constipate (ka'nstipejt). v. zacepiti; zatvoriti; za- 

ustaviti c Constipa tion — 47 — Contemplate 

Constipation (ka'nstipe'jsan), n. zatvorenje ili nedje- 

latnost crijeva 
Constituent (kansti'duent), a. sastavan; bitan; — n. 

sastavni dio 
Constitute (ka'nstitjut), v. utvrditi; ustaliti; uciniti; 

ustanoviti; namjestiti 
Constitution (ka'nstitju'san), n. uredjenje; ustav; 

uredba; stanje 
Constitutional (ka'nstitju'sanal), a, ustavni 
Constitutive (ka'nstitju'tiv), a. glavni; bitan 
Constrain (konstre'jn), v. silom steci; prinlih* 
Constraint (konstre'jnt), n. sila; nasilje; primoranje 
Constrict (konstri'kt), v. stegnuti; vezati; suziti 
Construct (konstra'kt), v. sagraditi; podignuti; uspra- 

viti; sastaviti; utemeljiti; urediti 
Constructer (konstra'ktor), n. graditelj; podizatelj; 

sastavljac 
Construction (konstra'ksan), n. gradjenje; zgrada; 

tumacenje; sastavljanje; sastav 
Consul (ka'nsol), n. konzul 
Consulate (ka'nsolet), n. konzulat 
Consult (kansa'lt), v. posavjetovati se; traziti savjet; 

vijecati 
Consultation (ka'nsalte'jsan), n. savjetovanje; vije6e; 

vijedanje 
Consume (kanzu'm), v. potrositi; uniStiti; haraCiti 
Consumer (kanzu'mor), n. potrosac 
Consummate (ka'nsamejt) v. dovrsiti; usavrsiti; do- 

gotoviti 
Consumption (kansa'mpsan), n. potrosak; su§ica 
Consumptive (kansa'mptiv), a. susieav 
Contact (ka'ntakt), n. doticaj; zblizenje 
Contagion (kgnte'jdzan), n. zaraza; kuga; okuzivanje 
Contagious (konte'jdzas), a. zarazan; priljepciv 
Contain (konte'jn), v. drzati; sadrzavati; obuhvadati 
Contaminate (kanta'minet), a. zamrljan; okaljan; za- 

mazan; pokvaren 
Contemn (kante'm), v. prezreti; prezirati 
Contemplate (ka'ntemplejt), v. gledati; motriti; po- Contemplation ■ — 48 — Contortion 

smatrati; promisljavati; namisliti; namjeravati; 

proucavati 
Contemplation (ka'ntemple'jsan), n. gledanje; posma- 

tranje; promisljavanje 
Contempt (konte'mt), n. prijezir; preziranje; nemar; 

uvreda 
Contemptibly (konte'mtibli), adv. prijezirno 
Contend (konte'nd), v. svadjati se; prepirati se; prav- 

dati se; tuci se; biti se; vojevati 
Content (konte'nt), a. zadovoljan; miran; ve^eo; rado- 

stan; — n zadovoljstvo; radost; v. zadovoljiti se; 

biti zadovoljan 
Contented (konte'nted) a. zadovoljan; miran 
Contentless (konte'ntles, a. nezadovoljan; neveseo 
Contentment (konte'ntment) n. zadovoljstvo 
Contents (ka'ntents), n. sadrzaj 
Contest (kante'st), v. pobijati; protusloviti; poricati; 

natjecati se; nadmetati se 
Contest (ka'ntest), n. natjecanje; nadmetanje; borba; 

prepiranje 
Contestation (ka'nteste'jsan). n. svadja; prijepor; pre- 
piranje 
Contiguity (ka'ntigju'iti), n. granicenje; blizost 
Contiguous (kanti'g-juas), a. pogranican; bliz 
Continent (ka'ntinent), a. uzdrzljiv; umjeren; Cist; 

nevin; — n. kopno; suho 
Continental (ka'ntine'ntal), a. kopneni 
Contingence (konti'ndzens), Contingency (konti'ndzen- 

si), n. slucaj; mogucnost; dogodjaj; prigoda 
Contingent (konti'ndzent), a. slucajni; moguc; pri- 

godni; — n. zgoda; prinos; razmjerje; stanoviti 

dio; pripadak 
Continual (konti'njual), a. neprekidan; nepresta* 
Continually (konti'njuali), adv. neprestano; neprekic'no 
Continuance (konti'njuans), n. trajnost; neprekidnost; 

postojanost 
Continue (konti'nju), v. nastaviti; ostati; trajati; 

produljiti; zategnuti 
Contortion (kantor'gan), n. svijanje; pregibanje; iz- 

vrtanje c 

Contraband — 49 — Converge 

Contraband (ka'ntraband), a. zabranjen; — n. kriom- 

carenje 
Contract (kontra'kt), v. stegnuti; zbliziti; smanjiti;; 

stezati; navuCi si; dobiti; pogoditi; ugovoriti 
Contract (ka'ntrakt), n. ugovor; pogodba 
Contractor (kontra'ktor), n. ugovaratelj; poduzetnik 
Contradict (ka'ntradi'kt), v. protusloviti; nijekati 
Contradiction (ka'ntradi'ksan), n. protuslovlje; nije- 

kanje 
Contrary (ka'ntrari), a. protivan; suprotivan 
Contribute (kontri'bjut), v. doprinjeti; priloziti; po- 

mo<5i 
Contribution (ka'ntribju'san), n. prinos; doprinos 
Contrite (ka'ntra'jt), a. snuzden; skrusen; ponizan; 

ozaloscen 
Contrivance (kantra'jvans), n. osnova; nacrt; naum; 

izum 
Contrive (kantra'jv), v. upriliciti; udesiti; iznaci 
Control (kantro'l), n. nadgledanje; nadzor; sila; vla- 

dan.ie ~v. obuzdati; prisiliti; uplivisati; nadzirati 
Controller (kantro'lor), n. priglednik; nadziratelj 
Controversy (ka'ntrovo'rsi), n. raspra; prepirka; pri- 

jepor 
Contumacy (ka'ntjumasi), n. tvrdoglavost; nepokor- 

nost; neposlusnost 
Contusion (kantju'zan), n. tucenje; gnjecenje 
Convalesce (ka'nvale's), v. oporavljati se; preboljeti 
Convalescence (ka'nvale'sens), n. oporavljanje; opo- 

ravak 
Convene (konvl'n), v. sabirpti; sakupljati se; sjediniti 

se; sastati se 
Convenience (konvi'njens), n. pogodnost; pristalost; 

red; udobnost 
Convenient (konvi'njent), a. zgodan; udoban; pogodan 
Convent (ka'nvent) n. samostan; manastir 
Convention (kanve'ncan), n. sastanak; skupstina; 

zbor; obicaj; privremeni ugovor 
Conventionally (kanve'ncanali), adv. obicajno; na- 

vadno 
Converge (konvo'rdz), v. prikuciti se; pribliziti se c 

Conversation — 50 — Copse 

Conversation (ka'nvorse'jsan), n. razgovor; govor 
Converse (kanvo'rs), v. druziti se, razgovarati se; 

brbljati 
Converse (ka'nvors), a. naopak; prevrnut; preokrenut 
Conversion (konvor'san), n. obracanje; okretanje; 

prevracanje 
Convert (kanvo'rt), v. preokrenuti; obracati; obrnu- 

ti; promijeniti 
Convert (ka'nvort), n. obracenik 
Convex (ka'nveks), a. zaokruzen; ispupcan 
Convey (konve'j), v. nositi; prenesti; prevesti 
Convict (konvi'kt), v. pronaci krivim; "uvjeriti; doka- 

zati komu sto: otkriti: zasramiti 
Convict (ka'nvikt), n. osudjenik; krivac; zlocinac 
Conviction (konvi'ksan), n. uvjerenje; osvjedo5enje; 

osudjenje 
Convince (konvi'ns) v. osvjedoSiti; uvjeriti; nagovo- 

riti 
Convivial (konvi'vial), a. svecan; radostan; veseo; 

drustven 
Convolve (kanva'lv), v. smotati; s /inuti 
Convoy (kanvo'j), v. pratiti 
Convulse (kanva'ls), v. uzdrhtati; uzdrmati se; potre- 

sti; rasklimati 
Cony (ko'ni), n. kunic 
Coo (ku), v. gukati 

Cook (kuk), n. kuhar; kuharica; — v. kuhati 
Cool (kul), a. hladan; — n. hladnoca; v. hladiti; 

umiriti 
Coolness (ku'lnes), n. hladnoca 

Coop (kup), n. kaca; cabar; bure; sud; kokosinjak 
Cooper (ku'por), n. bacvar 
Cooperate (koa'porejt), v. suradjivati; su/djelovati ; 

pomagati 
Cooperation (koa'pore'jsan), n. surc?djivanje; sudje- 

lovanje; pomoc 
Copartner (ko-pa'rtnor), n. trgovacki drug 
Copious (ko'pias), a. izobilan; bogat 
Copper (ka'por), n. bakar; bakreni kotao 
Copse (kaps), n. sikara; grmlje c 

Copulate — 51 - — Corridor 

Copulate (ka'pjulejt), v. pariti se; spolno opciti; 

spojiti 
Copy (ka'pi), n. prepis; primjerak; otisak; — v. pro- 

pisati; nasljedovati 
Copy-right (ka'pi-rajt), n. pravo izdanja; pravo na- 

klade 
Coquet (koke't), v. namigivati 
Coquette (koke't.), n. namigusa 
Cord (kord), n. uzica; konop; korwpac; — v. vezati 

uzem; hvatati 
Cordial (ko'rdzal), a. srdacan; topao; iskren; istinski 
Cordially (ko'rdzali), adv. srdacno; toplo; iskreno 
Cork (kork), n. pluto; cep; — v. zacepiti; zaplutati 
Cork-screw (kc'rkskru'), n. vadicep 
Corn (korn), n. zito; kukuruz; kurje oko; — v. zrniti; 

krmiti; hraniti; g-ojiti; toviti; pitati 
Cornemuse (ko'rnmjuz), n. gajde; svirale 
Corner (ko'rnor), n. ugao; kut 
Cornice (ko'rnis), n. gornji dio zida, ili stupa 
Cornicle (ko'rnikl), a. rozic 

Coronation (ka'rone'jsan), n. krunisanje; krunitba 
Coroner (ka'ronor), n. mrtvozornik 
Corporation (ko'rpore'jsan), n. korporacija; drustvo; 

opcina 
Corpse (korps), n. ljesina 
Corpulence (ko'rpjulens), Corpulency (ko'rpjulensi), n. 

krupnost; tovnost; omasnost 
Corpulent (ko'rpjulent), a. krupan; omasan; debeo 
Correct (kore'kt), a. tocan; ispravan; prav; bezpo- 

grjesan; — v ispraviti; popraMti; kazniti 
Correction (kore'ksan), n. ispravljanje; popravak; ka- 

zan 
Correctly (kore'ktli), adv. tocno; valjano; kako treba 
Correctness (kore'ktnes), n. ispravnost; tocnost; va- 

ljanost 
Correspond (ka'rispa'nd), v. odgovarati; slagati se; 

podudarati se; dopisivati se 
Correspondence (ka'rispa'ndens), n. dopisivanje; po- 

dudaranje; sklad 
Corridor (ka'ridor), n. hodnik; galerija 

Corrigible — 52 — Counterpoison 

Corrigible (ka'ridzibl), a. popravljiv: kaznjiv 
Corroborate (kora'borejt), v. potvrditi; okrijepiti; o- 

dobriti; zasvjedociti 
Corroboration (kora'bore'jsan), n. potvrdjenje; pot- 

krepljenje; zasvjedocenje 
Corrode (karo'd), v. izjedati; istrositi; rdjati; izgristi 
Corrugate (ka'rugejt), v. naborati, stezati 
Corrupt (kara'pt), v. kvariti; pokvariti; ostetiti; izo- 

paciti; zavesti; zavadjati; gnjiiiti; truhnuti — a. 

pokvaren; ostecen; gnjio; izopacen 
Corruption (kora'psan), n. pokvarenost; gnjiloca; 

opakost; osramocivanje 
Corset (ko'rset), n. steznik 

Cosmopolitan (ko'zmopa'litan), n. svjetski gradjanin 
Cost (kast), v. stojati; vrijediti; — n. trosak; cijena 
Costly (ka'stli), a. skupocjen; dragocjen; skup 
Cottage (ka'tedz), n. kolibica; dasoara; kucica 
Cotton (katn), n. pamuk; — a. pamucan 
Cough (kaf), v. kasljati; — n. kasalj 
Council (ka'unsil), n. vijece; sabor; zbor 
Counsel (ka'unsel), n. savjet; razbor; svrha; nacrt; 

savjetnik; pravnik; — v. savjetovati; opomenuti 
Counselor (ka'unselor), n. savjetnik; pravnik; od- 

vjetnik 
Count (ka'unt), v. brojiti; racunati; procijeniti; pri- 

pisati; zanesti se; — n. brojenje; racun; iznos; 

grof 
Countable ka'untabl), a. izbrojiv 
Countenance (ka'untinans), n. lice; obraz; izgled; po . 

moc; bodrenje; __ v. bodriti; ici u prilog; podu- 

pirati 
Counterbalance (ka'untorba'lans), v. drzati ravnotez- 

zje; — n. ravnotezje 
Counterfeit (ka'untorfit), a. lazljiv; krivotvoren; — 

v. krivotvoriti; oponasati; — n. kvarenje, krivo- 
tvoren je; 
Counterfeiter (ka'untorfi'tor), n. krivotvoritelj ; vara- 

lica 
Countermand (ka'untorma'nd), v. opozvati 
Counterpoison (ka'untorpo'jzan), n. protuotrov Countless — 53 — Cow 

Countless (ka'untles), a. bezbrojan 

Country (ka'ntri), n. kraj, livada; zemlja; drzava; 

domovina 
Country-house (ka'ntri-ha'ys), n. seoski dvor 
Country -man (ka'ntri-man), n. zeimjak; seljak 
Country-woman (ka'ntri-uu'man), n. zemljakinja; se- 

ljakinja 
County (ka'unti), n. grofovija; kotar; okruzje; zupa- 

nija 
Couple (kapl), n. par; dva; dvojica; — v. spojiti; sa- 

staviti; obuhvatiti 
Courage (ko'redz), n. odvaznost; hrabrost; smjelost 
Courageous (kore'jdzas), a. odvazun; hrabar; "neu- 

strasiv; junacan; poduzetan 
Courageously (kore'jdzasli), adv. odvazno; smjelo; ne- 

ustrasivo 
Course (kors), n. tecaj; tok; tijek; trcanje; pravac; 

nacin; — v. trcati; bjezati; loviti; hvatati; tjerati 
Court (kort), n. dvor; dvoriste; ograda; sudnica; pa- 

laca; uljudnost; — v. udvarati 
Courteous (ko'rtias), a. uljudan; uctiv; ugladjen; 

ugodan 
Courteousness (ko'rtiasnes), n. ugladjenost; uljudnost 
Courtesan (ko'rtizan), n. bludnica ; kurva 
Courtesy (ko'rtisi), n. ugladjenost; uljudnost; uctivost 
Courthouse (ko'rtha'us), n. sudnica 
Courtship (ko'rtsip), n. udvaranje; prosidba 
Cousin (kazn), n. bratic; sestricna 
Cove (kov), n. zaton; draga; — v. posvoditi 
Covenant (ka'venant), n. ugovor; pogodba; v. po- 

goditi se 
Cover (ka'vor), v. pokriti; sakriti; zastrijeti; — n. 

pokrivalo; pokrivac; zamot; pokrovac 
Covert (ka'vort), a. pokriven; sakrit; zaklonjen; — 

n. skroviste; sikara; zakloniste; obrana 
Covet (ka'vet), v. zuditi; zeljeti; hlepiti za cim 
Covetous (ka'vetas), a. pohlepan; pohotan; lakom 
Covey (ka'vi), n. podsad; leglo; mladi; drustvo 
Cow (ka'u), n. krava; — v. zaustrasiti; poplaSiti c 

Coward — 54 — Crawl 

Coward (ka'uord), n. kukavica; strasljivac; — a. ku- 

kavan; strasljiv 
Cowardice (ka'uordis), n. kukavstina; plasljivost 
Cowardly (ka'uordli), a. kukavan; bezobrazan; podao 
Cower (ka'uor), v. cucnuti; cucati 
Cowherd (ka'uhord), n. kravar 
Cowhide (ka'uha'jd),. n. kravska koza 
Coxcomb (ka'ksko'm), n. luda; bena; budala; kico§; 

gizdelin 
Coy (koj), a. bezazlen; sramezljiv; stidljiv; plah 
Cozy (koz'i), a. udoban; prijatan; ugodan; povoljan; 

lagan 
Crab (krab), n. morski rak; divlja jabuka; sprava za 

dizanje 
Crack (krak), v. pucnuti; pucati; praskati; grahnuti; 

— n. prasak; tresak; puklina; pukotina; ludost 
Cracker (kra'kor), n. dvopek 

Cradle (kre'jdl), n. zipka; kolijevka; — v. uljuljatl; 

uspavati 
Craft (kraft), n. zanat; sposobnost; vjestina; okret- 

nost; brodovlje 
Crafty (kra'fti), a. lukav; vjest; sposoban; okretan 
Crag (krag), n. greben; stijena 

Cram (kram), v. prozdirati; zdrijeti; nagnjesti se 
Cramp (kramp), n. grc; stezanje; — v. cvrsto drzati; 

obuzdati; prijeciti 
Crane (krejn), n. zdral; dizalo; slroj za prenasanje 

teskih stvari 
Crank (krank), n. okuka; kl-'uc; zavej; nezadovoljnik; 

cangrizljivac; — a. budan; veseo; ziv 
Crash (kras), v. zdrobiti; satrti; sveknuti; zazvecati 

— n. praska; praskanje 
Crater (kre'jtor), n. zdrijelo; otvov 

Craunch (kranc), v. zdrobiti zubima; izgristi; ispre- 
grizati 

Crava : n. ovratnik; mai'ai^a; rubac 

Crave : v iraziti; zahtjevati; podrzavati 

Craving (kre'jving), n. ceznja; ceznuce; podrazivanje. 
Cravz-f;^ (kra'fl's), n. rak 
Craw , v, puzati; gmizati c 

Craze — 55 — Crime 

Craze (krejz), v. razbiti; rasprsiti; poremetiti; po- 
brkati 

Craziness (kre'jzines), n. krhkoda; nemoC; ludost; 

slaboumnost 
Creak (krik), v. skripati; — n. skripanje 
Cream (krim), n. kajmak; vrhnje; — v. obrati kajmak 
Creamy (krl'mi), a. pun kajmaka; bogat 
Crease (kris), n. nabor; — v. nabirati; previti 
Create (krie'jt), v. stvoriti; naciniti ; prouzrociti; ra- 

djati 
Creation (krie'jsan), n. stvaranje; proizvod; rodjenje 
Creator (krie'jtor), n. tvorac; stvoritelj 
Creature (kri'cur), n. stvorenjo; stvor; zivotinja; co- 

vjek 
Credence (kri'dens), n. vjera; vjerovanje 
Credential (kride'nsa]), a. ovjerovijen; opunomoden; 

zasvjedocen; — n. ovjerovljen.ie 
Credible (kre'dibl), a. vjerodostojan 
Credit (kre'dit) n. vjera; vjerodostojnost; povjerenje; 

dobar g-las; vjeresija; -f- v. vjerovati; povjeriti 
Creditor (kre'ditor), n. vjerovnik 
Credulity (kredju'liti), n. lahkovjernost 
Creed (krid), n. vjera; vjeroispovjest 
Creek (krik), n. zaton; rijecica 
Creep (krip), v. puzati; puziti;* gmizati 
Cremation (krime'jsan), n. ispaljivanie- paljenje mrt- 

vaca 
Crescent (kre'sent), a. rastuci; — n. polumjesec (tur- 

ski znak) 
Cresset (kre'set), n. zublja; baklja; luc 
Crest (krest), n. pramen; kukma; cesalj; greben; sr- 

canost; odvaznost 
Crevice (kre'vis), n. puklina; pukotina; rupa 
Crew (kru), n. momcad na brodu 
Crib (krib), n. jasle; jaslice; kolijevka; zipka; djeCja 

postelja; staja; ograda; — v. ukrasti 

Cribble (kribl), n. reseto; — v. proresetati 
Cricket (kri'ket), n. cvrcak; sturak 
Crime (krajm), n. zlocin; zlocinstvo; grijeh; pogr- 
jeska c 

Criminal — 56 — Crossing 

Criminal (kri'minal), a. zlocinacki; kriv; grijesan; — 

n. zlocinac; krivac 
Criminate (kri'minejt), v. okriviti; okrivljivati; tuziti 
Crimp (krimp), v. kovrcati; rudati 
Crinite (kra'jnajt), a. kosmat; bradat 
Cripple (kripl), n. osakacenik; — a sakat; sepav; — 

v. sepati 
Crisis (kra'jsis), n. kriza; napet i nesiguran 5as 
Crisp (krisp), v. kovrcati; rudati; kudrati; — a. ko- 

vrcast; rudast; kudrav 
Criterion (kraj'ti'rian), n. obiljezje; oslon 
Critical (kri'tikal), a. kritican; tocan; sudbonosan; 

opasan 
Criticise (kri'tisajz), v. ocjenjivati; prosudjivati; kri- 

tizirati 
Criticism (kri'tisizm), n. prosudjivanje; ocjena; kri- 

tika 
Croak (kro'uk), v. graktati; regetati; rezati; gundja- 

ti; — n. graktanje; regetanje; gundjanje 
Crock (krak), n. pehar; vrc 
Crockery (kra'kori), n. zemljana posuda; zemljano 

sudje 
Crone (kron), n. starica; baba 
Crook (kruk), n. savoj; zavoj; vark*-3 ; biskupov stap; 

lopov; nepostenjakovic;. — v. savinuti 
Crooked (kru'ked), a. savinut; prijevaran 
Crookedness (kru'kednes), n. zavoj; grba; opakost; 

lopovstina 
Crop (krap), n. gusa; volja; putaca; getva; vo6e; 

v. znjeti; trgati; brati; rezati; podrezavati 
Cross (kras), n. kriz; bijeda; nevolja; — a. unakrst; 

prijeki; poprecan; nakrivljen; neprijatan; can- 

grizljiv; — v. prijeci; presjeci; pomrsiti; muciti; 

prekri^iti 
Crossexamination Ckra'segza'mine'jsan), n. ispitava- 

nje ili preslugavanje svjedoka, tuzitelja ili tuzeni- 

ka o cinjenicama neiznesenim. kod izravnog pre- 

slusavanja 
Cross-eyed (kra'sa'jd), a. skiljav 
Crossing (kra'sing), n. krizanje; raskrsde c 

Crossroad — 57 — Culpability 

Crossroad (kra'sro'ud), n. krizanje; raskrsce 
Crouch (krauc), v. prignuti se; sagnuti se; cucnuti; 

scufiuriti se 
Croup (krup), n. stra^nica; zadnjica ; upala grla 
Crow (kro'u), n. vrana; — v. graktati; kukurijekati; 

hvalisati se 
Crow-bar (kro'uba'r), n. zeljezna poluga (Cuskiia) 
Crowd (kra'ud), v. tiskati; napuniti; trpati se; — n. 

mnostvo; rulja; copor; gomila 
Crown (kra'un), n. kruna; — v. kruniti; krunisati 
Crucifix (kru'sifl'ks) n. raspelo 

Crucifixion (kru'sifi'ksan), n. raspinjanje; propece 
Crude (krud), a. naravan; sirov; nezreo; povrsan; 

hrapav 
Crudely (kru'dli), adv. nezgrapno; hrapavo; surovo 
Cruel (kru'el), a. okrutan; nesmiljen; necovjecji 
Cruise (kriiz), v. krstariti; krizati; — n. krstarenje 
Crumb (kram), n. dropta; droptinja; — v. drobiti 
Crumple (kra'mpl), v. nabirati; previti; zguzvati 
Crush (kras), v. satrti ; . svladati ; unistiti; — n. su- 

dar; gnjecenje; navala; zurba 
Crust (krast), n. kora; ljuska 
Crusty (kra'sti), a. tvrd; surov; mrzovoljan 
Crutch (kraC), n. staklja 
Cry (kraj), v. plakati; zaviknuti; zvati; — n. krika; 

plac; vika 
Cub (kab) n. stene; mlado; mladi medved 
Cuckold (ka'kald), n. muz kojemu je zena nevjerna 
Cuckoo (ku'ku), n. kukavica (ptica) 
Cucumber (kju'kambor), n. ugorak; krastavac 
Cud (kad), n. krma ili hrana zvakana po drugi put 
Cudgel (ka'dzel), n. toljaga; batina; — v. batinjati 
Cue (kju) n. svrsetak; konac; rep; mig; palica za 

biljar 
Cuff (kaf), n. udarac; skatulja; zarukavlje 
Culinary (kju'lineri), a. kuhinjski; kuharski 
Cull (kal), v. odijeliti; odabrati; izabrati 
Cullender (ka'lendor), n. cjedilo 
Culminate (ka'lminejt), v. dosegnuti vrhunac 
Culpability (ka'lpabi'liti), n. kaznjivost c 

Culpable — 58 — Curse 

Culpable (ka'lpabl), a. kriv; kaznjiv 
Culprit (ka'lprit), n. krivac;; zlocinae 
Cultivate (ka'ltivejt), v. teziti; obdradjivati; sijati; 

njegovati; oplemeniti 
Culture (ka'lcur), n. prosvjeta; poijodjelstvo; v. 

obdjelavati; prosvjetljivati; izobraziti 
Cumbersome (ka'mborsam), a. tezak. mucan 
Cumbrance (ka'mbrans), n. muka; teret; zaprijeka 
Cumulate (kju'mjulejt), v. nagomilati; povecavati 
Cumulation (kju'mjule'jsan), n. nagomilavanje; go- 

mila; hrpa 
Cunning (ka'ning), a. lukav; vjest; uman; znatize- 

ljan; — n. lukavstina; varka; vjestina 
Cup (kap), n. casa; pehar; kupa; — v. metati kupice 

ili rogove 
Cupboard (ka'bord), n. ormar; skrinja; sanduk 
Cupidity (kjupi'diti), n. gramzenje; pohlepnost; po- 

zuda; lakomost 
Cupping (ka'ping-), n. metanje kupica ili rogova 
Curable (kju'rabl), a. izljeeiv 
Curator (kjure'jtor), n. skrbnik; stitnik 
Curb (korb), v. obuzdati; zauzdati; uokviriti; ograditi 
Curd (kord), n. svareno mlijeko; — v. grusati se; 

zguscivati se 
Cure (kjur), n. dusobriznistvo; lijecenje; vidanje; li- 

jek; ljekarija; — v. lijeCiti; izlijeciti 
Cureless (kju'rles), a. neizljeciv 
Curfew (ko'rfju), n. vecernje zvono 
Curiosity (kju'riasiti), n. znatizeljnost; ljubopitnost; 

radoznalost; izvjedljivost; rijetka i neobicna stvar 
Curl (korl), v. kovrcati; uvijati (kosu) ; — n. kcvr- 

cak; vitica 
Curly (ko'rli), a. kovrcast 
Currency (ko'rensi), n. promet; tecaj; tijek; tok; 

docek; primanje; novae; novcani tecaj 
Current (ko'rent), a. tekuci; prometan; zajednicki; 

n. struja; tok; rijeka; voda 

Curse (kors), v. kleti; proklinjati; psovati; — n, 

kletva; psovka; prokletstvo c 

Cursed — 59 — Czarowitz 

Cursed (ko'rsed), a. proklet; zaklet; ocaran 

Cursive (ko'rsiv), a. trCe<5i; brz; tekufii 

Cursory (ko'rsori), a. nagao; povrsan 

Curtail (korte'jl), v. skratiti; smanjiti 

Curtain (kortn), n. zastor; zavjesa; — v. zastrti; po- 

kriti 
Curvation (korve'jsan), n. savoj; nakrivljenje 
Curve (korv) a. kriv; krivuljast; n. krivulja; kriva 

crta; — v. savijati; svinuti 
Cushion (ku'san) n. jastuk; vanjkus; blazina 
Cuspidor (ka'spidor), n. pljuvafinica 
Custodian^ (.kasto'dian), n. cuvar 
Custody (ka'stodi), n. euvanje; pohrana; zatvor 
Custom (ka'stam), n. obicaj; navika; navada; carina 
Customer (ka'stomor), n. kupovalac; mugterija 
Custom-house (ka'stamha'us), n. carinara 
Cut (kat), v. rezati; sjefii; klesati; cijepati; raniti 

- — n. kroj; brazg-otina; udarac; rana; probadanje; 

mjedena ploca za otiskivanje slika 
Cute (kjut), a. bistar; ostrouman; pametan; shvatljiv 
Cutler (ka'tlor), n. nozar; rezbar 
Cutlet (*ka'tlet), n. rebarce 
Cutter (ka'tor), n. krojac; krojilac; brzi brodic; saone 

za jednog- konja 
Cutting (ka'ting), a. ostar; izgrizajuci; — n. rezanje; 

prorez 
Cyclone (sa'jklon), n. bura; jaki vjetar 
Cyclopedia (sa'jklopi'dia), n. enciklc-pedija (rijecnik 

umjetnosti i znanosti) 
Cylinder (si'lindor), n. valjak 
Cynic (si'nik), n. mrkonja; preziratelj covjecanstva; 

cinik 
Cypress (sa'jpres), n. cipresa; cepves 
Czar (zar), n. car 
Czarina (zari'na), n. carica 
Czarowitz (ca'rovid), n. carevid D 

Dabble — 60 — Dandle Dabble (dabl), v. nakvasiti; namociti; poskropiti; po- 

prskati; brckati (u vodi) 
Dabster (da'pstor), n. vjestak; umjetnik 
Dactylology (da'ktila'lodzi), n. nacin govora na ruke 

i prste 
Dad (dad), Daddy (da'di), n. otac; tata 
Daft (daft), a. smuden; bezuman; lud; glup; tup 
Dagger (da'gor), n. bodez 
Daily (de'jli), a. dnevni; svagdanji; — n. dnevnik; 

novina, koja izlazi svaki dan, — adv. dan za 

danom; svaki dan; dnevno 
Dainty (de'jnti), a. sladokusan; ponosan; krasan; 

ljepusan 
Dairy (de'jri), n. mljekarstvo 
Dairy- man (de'jrima'n), n. mljekar 
Dairy- maid (de'jrime'jd), n. mljekarica 
Daisy (de'jzi), n. krasuljak 
Dale (dejl), n. dolina; prodol; prosjeka; uvala; gu- 

dura 
Dalliance (da'lians), n. besposlica; ljubakanje; asiko- 

vanje 
Dam (dam), n. zenka (kod zivotinja) ; nasip; pregra- 

da kroz rijeku za sprjecivanje vode u tijeku; 

v. sprijecavati nasipom tijek vode 
Damage (da'madz), n. steta; kvar; gubitak: — v. 

ostetiti; pokvariti 
Damages (da'madzes), n. otsteta 
Damn (dam), v. proklinjati; prokleti; osuditi 
Damnable (da'mnabl), a. mrzak; oduran; prijekoran 
Damp (damp), a. vlazan; — n. vlaga; — v. navlaziti; 

zahladiti 
Dampness (da'mpnes), n. vlaznost; vlaga 
Dance (dans), v. plesati; skakutati; — n. pies 
Dancer (da'nsor), n. plesac 
Dandle (dandl), v. ljubakati; njihati (dijete) na ko- 

ljenu: milovati Dandruff — 61 - Dead 

Dandruff (da'ndraf), n. prhotina; kiasta; kora 
Dandy (da'ndi), n. kicos; fiefiric; {.rzdelih 
Danger (de'jndzor), n. pogibelj; opaynost 
Dangerless (de'jndzorles), a. nepoutfbeljan 
Dangerous (da'jndzeras), a. pogibeljan; opasan; ne- 

siguran 
Dangle (dangl), v. visjeti; objesiti; vjesati; njihati 

se; ljuljati se 
Dare (dar), v. usuditi se; osmjeliti se; izazvati; po- 

zvati 
Daring (da'ring), a. smion; drzak 

Dark (dark), a. taman; crni; bezbozan; — n. tama 
Darken (darkn), v. potamniti; zamrafiiti 
Darkness (da'rknes), n. tmina; mrak; tmica 
Darling (da'rling), n. ljubimac; mozimac; — a. ljub- 

ljen; dragi 
Darn (darn), v. krpati; popravljati, nabiti n. po- 

pravljeno mjesto 
Dart (dart), n. koplje; dzilit; strij^la; — v. baciti; 

strijeljati; poletiti; baciti se; brzo strijeljati 
Dash (das), v. baciti zestoko; skociti bijesno; sudariti 

se — n. sudar; udarac; proslava; tiskovni znak 
Date (dejt), n. datum; datulja; — v. odrediti vrijeme; 

imati pocetak 
Daub (dab), v. liciti; mazati; sakriti; — n. liCilo; 

mazalo 
Daughter (da'tor), n. kci 

Daughter-in-law (da'tor in la), n. siiaha; snasa 
Dauntless (da'ntles), a. smion; ntuistrasiv 
Dawn (dan), v. svitati; daniti se; osvanuti; — n. 

osvit; sumrak; suton 
Day (dej), n. dan; pobjeda 
Daybook (de'jbu'k), n. dnevnik (kniiga) 
Daybreak (de'jbrejk), n. prvo jutara.ie svjetlo; osvit 
Daylight (de'jla'jt), n. danje svjetlo 
Daystar (de'jsta'r), n. jutarnja zvijezda 
Daze (dejz), v. zaslijepiti svjetlom, zapanjiti 
Dazzle (dazl), v. zasjeniti; opsjeniti; oslijepiti 
Dead (ded), a. mrtav; tih; miran; neradin; neutjes- D 

Dead-bargain — 62 — Debtor 

ljiv; — adv. potpuno; sasvim; bas; upravo; — n 

mrtva tisina; mrtvi; mrtvac 
Dead-bargain (de'd ba'rgen), n. bescjenje 
Deadbeat (de'dbi't), n. nevrijednik; nistarija; ljen- 

guza 
Deadly (de'dli), a. smrtan; smrtonosan; sudbonosan; 

nepomirljiv; — adv. pogubno; smrtonosno 
Deadness (de'dnes), n. mrtvilo; neradinost; hladnoca 
Deaf (def), a. gluh; nenagovorljiv 
Deafmute (de'fmju't), n. gluhoniem 
Deafness (de'fnes), n. gluhoca 
Deal (dll), n. dio; dijel; neodredjena kolicina; daska; 

pod; brvno; — v. dijeliti; porazdijeliti; trgovati; 

poslovati 
Dealer (dl'lor), n. trgovac; djelitelj (karata) 
Dealing (di'ling), n. trgovina; pazar; promet; zanima- 

nje; posao; saobracaj; opcenje; dijeljenje (kara- 
ta, itd.) 
Dear (dlr), a. dragi; ljubljeni; sknp; skupocjen; — 

n. dragan; Ijubimac 
Dearly (dl'rli), adv. skupo; milo; ljubezno 
Dearness (dl'rnes), n. skupoca; visfka cijena; njez- 

nost 
Death (det), n. smrt; samrt 
Deathbed (de'tbe'd), n. smrtna postelja 
Deathly (de'dli), a. smrtan; smrtonosan 
Debase (dibe'js), v. poniziti; osramotiti; kvariti 
Debate (dibe'jt), v. prepirati se; raspravljati; pretre- 

sati — n. raspravljanje; pretres 
Debauch (diba'c), v. kvariti; pokvariti; zavesti; za- 

vadjati — n. prekomjernost; neumjerenost; ra- 

skalasenost 
Debauchery (diba'cori), n. zabludjivanje; zavodje- 

nje; prozdrljivost; razuzdanost 
Debilitate (debi'litejt), v. slabiti; malaksati 
Debility (debi'liti), n. slabina; slaboca; malaksalost 
Debit (de'bit), n. dugovina; dug; — v. zaduzivati 
Debris (de'bri'), n. rusevine; smece 
Debt (det), n. dug; obveza; odgovornost 
Debtor (de'tor), n. duznik D 

Decantation — 63 — Decorum 

Decantation (di'kante'jsan), n. izlijevanje; pretakanje 
Decay (dike'j), v. gnjiliti; raspadaLi se; ginuti; susiti 

se; — n. propadanje; raspadar.je 
Decease (disi's), n. smrt; — v. umrijeti 
Deceit (disi't), n. prijevara; varanje; varka 
Deceitful (disi'tful), a. prijevaran. 
Deceitfulness (disi'tfulnes, n. prijevara; himba 
Deceive (disi'v), v. varati; obmanuti; prevariti 
Deceiver (disi'vor), n. varalica 
December (dise'mbor), n. prosinac 
Decent (di'sent), a. uljudan; udvoran; pristojan; pri- 

stao 
Deception (dise'psan), n. varanje; prijevara; himba 
Deceptive (dise'ptiv), a varav; lazljiv; zavodljiv 
Decide (disa'jd), v. odluciti; do6i do zakljucka 
Decidedly (disa'jdedli), adv. odlucno; jasno 
Decision (disi'zan), n. odluka; zakljucak; sud; rije- 

senje 
Decisive (disa'jsiv), a. odlucan; konacan; iskljuciv; 

stalan 
Decisively (disa'jsivli), adv. odlucno; konacno 
Decisiveness (disa'jsivnes), n. odvaznost; izvjestnost 
Deck (dek), v. pokriti; zastrijeti; zakriliti; oblaciti; 

— n. paluba; krov 
Declaimer (dikle'jmor), n. krasnoslovac; deklamator 
Declamation (de'klame'jsan), n. krasnoslovlje 
Declaration (de'klare'jsan), n. proglasenje; objava; 

izjava; iskaz 
Declare (dikla'r), v. proglasiti; izjaviti; objaviti 
Decline (dikla'jn), v. prignuti se; promasiti; pripada- 

ti; zastranjivati se; izbjegavati, — n. otpadanje; 

smanjenje; susica 
Decompose (di'kampo'z), v. raspadati se; raspasti se; 

pokvariti se; rastaviti; razuditi. 
Decorate (de'korejt), v. kititi; nakititi; iskititi; po- 

Ijepsati; ukrasiti [nakit 

Decorat : on (de'kore'jsan), n. kicenje; poljepsanje; 
Decorator (de'kore'jtor), n. resitelj 
Decorous (deko'ras), a. pristojan; pristao; zgodan 
Decorum (diko'ram), n. uljudnost; ponasanje D 

Decoy — 64 — Defect 

Decoy (deko'j), v mamiti; vabiti; zamamiti; uloviti 

. n. vabljenje; napast; zamka 

Decrease (dikri's), v. smanjiti; umanjiti; = — n. sma- 

njivanje; iscezavanje; propadanje 
Decree (dikri') n. nalog; odluka; naredba; odredba; 

— v. odluciti; naloziti; odrediti 
Decrepit (dikre'pit), a. trosan; star; vremesan 
Decry (dikra'j), v. izvikati; omalovazavati; ogovarati; 

opadati 
Dedicate (de'dikejt), v. posvetiti; posvefiivati 
Dedication (dedike'jsan), n. posvecenje; posvecivanje 
Deduce (didju's), v. izvoditi; zakljucivati 
Deduct (dida'kt) v. odbiti; oduzeti 
Deduction (dida'ksan), n. odbitak; izvod 
Deed (did), n. djelo; cin; prijenosna isprava; dogo- 

djaj; — v. prenijeti 
Deem (dim), v. smatrati; misliti; suditi; cijeniti 
Deep (dip), a. dubok; ostrouman; zapleten; ozbiljan; 

— n. dubljina; dubocina 
Deeply (dl'pli), adv. duboko 

Deepness (di'pnes), n. dubljina; ponor; jaz 

Deer (dir), n. jelen 

Deface (dife'js), v. izobliciti; poKvariti; izbrisati; 

unistiti 
Defalcate (difa'lkejt), v. odrezati; odsjeci; otkinuti 
Defalcation (di'falke'jsan), n. odrezanje; smanjenje; 

manjak; odrezak; pronevjerenje 
Defamation (de'fame'jsan), n. ogov-iranje; ocrnjivanje 
Defame (dife'jm). v. ogovarati; klovetati; vrijedjati; 

osramotiti; pogrditi; obescastiti 
Defamer (dife'jmor), n. klevetnik; hulitelj; opadafi 

tudjega postenja 
Default (di'fa'lt), n. propust; nedostatak; pogreska; 

mana; ogluha — v. oglusiti se sudbenom pozivu; 

neizvrsiti. 
Defeat (difi't), v. svladati; pobijediti; nadjacati — 

n. poraz; upropascenje; unistenje; osujecenje 
Defecation (de'fike'jsan), n. ciscenje; procisdivanje 
Defect (di'fe'kt), n. manjkavost; ljaga; mrlja; po- 
greska D 

Defence — 65 — Deglutition 

Defence (dife'ns), n. obrana 

Defend (dife'nd), v. braniti; Cuvati, stititi 

Defendant (dife'ndant), n. branjenik; optuzenik 

Defender (dife'ndor), n. branitelj 

Defense (dife'ns), n. obrana; zastita ; opravdanje 

Defenseless (dife'nsles), a. bez obrane; nejak; slab; 

nezasticen 
Defer (difo'r), v. odgoditi; odgadjati; otezati; zavla- 

citi; krzmati; odobravati; popustiti iz postovanja 
Deference (de'forens), n. postovanje; smjernost; u- 

sluznost 
Defiance (difa'jans), n. izazov; izazivanje; prkos; 

upornost 
Deficiency (difi'sensi), n. manjkavost; nedostatnost 
Deficient (difi'sent), a. manjkav; nedostatan; nejed- 

nak; ncsavrsen; kratak 
Deficit (de'fisit), n. manjak 
Defile (difa'el), n. tjesnac; klanac 
Defile (difa'el), v okaljati; zamrljati; pokvariti 
Defiler (difa'ilor), n. sramotnik 
Define (difa'jn), v. omedjasiti; tocno oznaciti; Jasno 

predociti; protumaciti 
Definite (de'finit), a. odredjen; tocan; stalan 
Definition (de'fini'san), n. definicija; kratak i jezgro- 

vit prikaz najbitnijih svojstava necesa 
Definitive (defi'nitiv) a. tocan; odredjen; stalan; ko- 

nacan; bezuvjetan; graniceci 
Deflour (difla'yr), v. zavesti; osk'vrnuti; obescastiti 
Deform (difo'rm), v. nakaziti; nagrditi; izobliciti 
Deformation (de'forme'jsan), n. nagrdjivanje; nakaza 
Dsformity (difo'rmiti), n. nezgrapnost; rugoba; gr- 

doba 
Defraud (difra'd), v. prevariti; varati; obmanuti 
Defraudation (de'frade'jsan), n. prijevara; hiniba 
Defrauder (dffra'dor), n. varalica 
Defy (difa'j), v. izazvati; prkositi; ohrabriti. 
Degeneracy (didze'noresi), n. izopacenost; pokvare- 

nost 
Degenerate (didze'noret), a. pokvaren; izrodjen 
Deglutition (de'gluti'san), n. gutanje 3 D 

Degrade — 66 — Deliverance 

Degrade (digre'jd), v. skinuti sa casti ili sluzbe; po 

niziti: osramotUi 
Degree (digrf), n. korak; cast; dostojanstvo; red; 

stupanj; stepen 
Deign (dejn), v. dostojati; blagoizvoliti; dati; dopu- 

stiti 
Deject (didze'kt), v. klonuti; oboriti; pognuti; pre- 

plasiti 
Dejected (didze'kted), a. klonuo; oboren; pognut 
Delay (dile'j), n. odgadjanje; zaprijeka; zaustavlje- 

nje; zavlacenje; — v. zatezati; zavla5iti; zadrza- 

vati; prijeciti; produljiti; odgadjati; docniti; ka- 

sniti; lijeno se micati 
Delectable (dile'ktabl), a. ugodan; prijatan; povoljan; 

veseo 
Delegate (de'liget), n. zastupnik; poslanik; poklisar 

— v. poslati; otposlati; povjeriti; izruciti; pre- 

nositi; prenijeti; prepisati; preporuciti 
Delegation (de'lige'jsan), n. odaslanstvo; prijenos; 

prijepis; premjestenje; nalog 
Deliberate (deli'beret), a. dobro promisljen; smotren; 

lagan 
Delicacy (de'likasi), n. ukusnost; slasnoca; finoCa; 

njeznost; osjetljivost; mekoputnost; raskos 
Delicate (de'liket), a. njezan; lijep; fin; slabosan; 

kritican 
Delicious (deli'sas), a. slastan; ugodan; 
Deliciously (deli'sasli), adv. slasno 
Delight (dila'jt), n. veselje; zaba\a; radost; uzitak; 

naslada; — v. zabavljati; ugadjati; radovati se; 

nasladjivti se 
Delighted (dila'jted), a. vrlo veseo; radostan 
Delinquency (dili'nkuensi), n. zanemarivanje duznosti; 

pogrijeska; nedjelo; zlocin 
Delirious (dili'rias), a. smucen; bezuman. 

Deliver (deli'vor), v. osloboditi; odrijesiti; predsti, 
dati; prenesti; poroditi 

Deliverance (deli'vorans), n. oslobodjenje; sloboda; 
spas; preda.ia D 

Delivery — 67 — Denominate 

Delivery (deli'vori), n. izbavljenje; spas; otpuStanje, 

Dredaja; sloboda; sacuvanje 
DeU (del), n. dolina; uvala; prodol; gudura 
Delude (delu'd), v. zavaravati; obmanuti; prevariti; 

zavadjati; zavesti 
Deluder (delju'dor), n. varalica; zavodnik 
Deluge (de'ljudz), n. poplava; potop; — v. poplaviti; 

potopiti 
Delusion (dilju'zan), n. opsjena; varka; obmana; po- 

greska 
Delusive (dilju'siv), a. obmanljiv; varav; opsjenljiv 
Delusory (dilju'sori), a. lazan; varav 
Demagogue (de'magag), n. narodni vodja; vjest po- 

liticar 
Demand (dima'nd), v. traziti; zahtjevati; pitati; mo- 

liti; upitati se; — n. zahtjev; trazbina; poziv 
Demean (dimi'n), v. upravljati; ravnati; voditi; po- 

nasati se 
Demeanor (dimi'nor), n. vladanje; ponasanje 
Demented (dime'nted), a. lud; bezuman; bjesan; po- 

remecen . 
Dementia (dime'nsia), n. ludost; poremecenje uma 
Demise (dima'jz), n. smrt (kraljeva ili drugih od- 

licnika) ; prijenos posjeda; — v. ostaviti (u opo. 

ruci), dati u zakup 
Democracy (dima'krasi), n. narodna vladavina 
Democrat (de'mokrat), n. prijatelj puka; demokrata. 
Demolish (dima'lis), v. porusiti; unistiti; prebaciti; 

razoriti 
Demon (di'man), n. zlocesti duh; vrag 
Demonstrate (de'manstrejt), v. dokazati; pokazati 
Demonstration (de'manstre'jsan) n. dokaz; razlaga- 

nje; gungula; ocevidnost; ocitovanje; pokaziva- 

nje jakosti 
Demoralization (demo'ralize'jsan), n. pokvarenost; is- 

kvarenost 
Den (den), n. spilja; pecina; duplja; rupa; leglo; 

leziste; — v. stanovati; obitavati 
Denial (dina'el), n. nijekanje; zanijekanje 
Denominate (dina'minejt), v. imenovati; oznaciti D 

Denote — 68 — Deposition 

Denote (dino't),v. oznaciti; pokazati; naznaciti 
Denounce (dina'uns), v. javno optuziti; obijediti; pri- 

jetiti 
Dense (dens), a. gust; tvrd; jedar 
Densely (de'nsli), adv. gusto 
Dent (dent), n. rez; znamenka od udarca; — v. na- 

zupCati 
Dental (dental), a. zubni; zubarski 
Dentist (de'ntist), n. zubar, 

Denude (dinju'd), v. otkriti; razgalili; l^sili; izvuei 
Denunciation (dina'nsie'jsan), n. okrivljenje; javna 

prijetnja 
Deny dina'j), v. nijekati; zanijekati; protusloviti; za- 

baciti 
Depart (dipa'rt), v. otici; otputovati; ostaviti; urnr*- 

jeti; povuci se 
Department (dipar'tment), n. odjel; dio; pokrajina; 

okruzje 
Depend (dipe'nd), v. ovisiti; visjeti; pouzdati se; vje- 

rovati; prianjati 
Deplorable (diplo'rabl), a. zalostan; tuzan; rievoljan; 

bijedan 
Deplore (diplo'r), v. jadikovati; jaukati; jecati; ste- 

njati 
Deplume' (diplju'm), v. perusati; ocepurati; cupati; 

skupsti (perje), 
Deponent (dipo'nent), n. onaj, koji izjavljuje sto pod 

prisegom 
Depopulate (dipa'pjulejt) v. opustiti; raseliti se; ise- 

liti se 
Deport (dipo'rt), v. otpraviti; odnijeti; ponasati se, 

vladati se 
Deportation (de'porte'jsan), n. odaslanje; otprema- 

nje; progon 
Deportment (dipo'rtment). n. ponasanje; vladan.ie 
Deposit (dipa'zit), v. staviti; smjestiti; poloziti; ulo - 

ziti : — n. ulozak 
Deposition (de'pozi'san), n. skidanje; premjesterie, 

zaprisegnuto ocitovanje; svjedocanstvo pod pri- 

gom D 

Depositor — 69 — Descendant 

Depositor (dipa'zitor), n. ulozitelj 

Depot (di'po), n. kolodvor; skladiste 

Depravation (de'prave'jsari), n. pokvarenost; lisenje 

Deprave (dipre'jv), v. lisiti; pogorsati; pomutiti; nu- 

rusiti 
Deprecate (de'prikejt), v. zalili; tuziti; naricati; ja- 

dikovati 
Deprecation (de'prike'jsan), n. molba za odstranjeujo 

zla, molba za oprostenje 
Depreciate (dipri'siejt), v. sniziti cijenu; omalovaza- 

vati 
Depreciation (deprisie'jsan), n. omalovazavanje; sni- 

zenje cijene 
Depredation (de'pride'jsan), n. plaekanje; plijenjenje; 

pnstosenje 
Depredator (de'pride'jtor), n. pustositelj; haraclija 
Depress (dipre's), v. potisnuti: poniziti; pojeftiniti 
Depressive (dipre'siv), a. smanljiv 
Deprive (dipra'jv), v. oduzeti; lisiti; zapustiti, skra- 

titi 
Depth (dept), n. dubljina; tama 
Depuration (de'pjurej'san), n. prociscenje 
Deputation (de'pjute'jsan), n. odaslanstvo 
Depute (dipju't), v. odaslati 
Deputy (de'pjuti), n. zastupnik: izaslanik 
Derail (dire'jl), v. saci sa tracnica 

Deranqe (dire'.indz), v. poremetiti; razmetati; smesti 
Derelict (de'rilikt), a. zapusten; napusten; izgubljen, 

nevjeran 
Dereliction (de'rili'ksan), n. napustenje 
Deride (dira'jd), v. ismjehavati; ismjehivati; rugati se 
Derision (deri'zan., n. prijezir; ruganje; ismjeliivarija 
Derivation (de'rive'jsan), n. izvadjanje; izvod 
Derive dira'jv), v. izvoditi; zakljucivati; vuci; te6\ 
Derogate (de'rogejt), v. oduzeti; uzeti 
Derogatory (dero'gatori), a. skodljiv; stetan; kvaran 
Derrick (de'rik), n. zeljezna dizaljka 
Descend (dise'nd), v. silaziti; proizlaziti; vuci lozu 
Descendant (dise'ndant), n. potomak D 

Descent — 70 — Desperately 

Descent (dise'nt), n. silazenje; proizlazenje; pokole- 

nje; rod; strmina 
Describe (diskra'jb), v. opisati; opisivati; iznijeti; tn- 

maciti 
Description (diskri'psan), n. opisivanje; opis; racun 
Descry (diskra'j), v. otkriti; opaziti; razabrati 
Desecrate (de'sikrejt), v. oskvrnuti; obescastiti; opo- 

ganiti 
Desert (dizo'rt), v. napustiti; odreci se; odijeliti se, 

pobjeci — n. zasluga 
Desert (de'zort), n. pustos; pustinja; a. zapusten, 

pust; neplodan 
Deserter (dizo'rtor), n. bjegunae 
Desertion (dizo'rsan), n. napustenje 
Deserve (dizo'rv), v. zasluziti; zavrijediti. 
Deserving (dizo'rving), n. zasluga; — a. zasluzan; 

vrijedan 
Design (diza'jn), v. nacrtati; sloziti; sastaviti; smje- 

rati ; misliti - — n svrha; namjera; nacrt; osnov.i 
Designate (de'signejt), v. oznaciti; imenovati; opisati 
Designer (diza'jnor), n. risac; izumitelj 
Desirable (diza'erabl), a. pozeljan; ug-odan; 
Desire (diza'cr), v. zeljeti; ceznuti; zuditi; — n. zelja; 

Ceznuee; molba 
Desirous (diza'jras), a. zeljan; pohlepan; lakoni 
Desist (dizi'st), v. prestati; odustati 
Desk (desk), n. pisaci stol; stalnica; katedra 
Desolate (de'solet), a. pust; samotan; sam; jedin 
Desolater (de'sole'jtor), n. haraclija. 
Despair (dispa'r) v. zdvajati; ocajati; . . n. ocaj; 

zdvajanje 
Despatch (dispa'5), v. odaslati; pozuriti; odstraniti; 

umoriti; ubiti; pozuriti se; — n. otprema; poruka; 

vijest; hitnja 
Desperado (de'spore'jdo), n. zdvojnik; bjesomucnik; 

grubijan 
Desperate (de'sporet), a. beznadan; nagao; nepromi- 

sljen; izgubljen; bjesomucan; bjesan 
Desperately (de'sporetli), adv. zdvojno; bjesomucno D 

Desperation — 71 — Detention 

Desperation (de'spore'jsan), n. zdvajanje; zdvojnost; 

beznadnost 
Despicable (d'espikabl), a. prijeziran; odiu-an, gadan; 

samilostan 
Despise (dispa'jz v. prezirati; prezreti 
Despite (dispa'jt), n. zloba; prkos; mrznja; zlovolj- 

nost 
Despiteful (dispa'jtful), a. zloban; prkosan; zlovoljan 
Despitefully (dispa'jtfuli), adv. zlobno; prkosljivo 
Despoil (dispo'el), v. oplijeniti; oteti; lisiti 
Despoiler (dispo'jlor), n. razbojnik; hajduk; lupez; ot- 

micar 
Despond (dispa'nd), v. napustiti; klonuti duhom; ?z- 

gubiti nadu; ocajavati 
Desponder (dispa'ndor), n. ocajnik 
Despot (de'spat), n. nasilnik; tiran; samodrzac 
Despotism (de'spotizm), n. nasilnistvo; tiranstvo 
Dessert (dezo'rt), n. zaslada; poslastice 
Destination (de'stine'jsan), n. udes; svrha; odred.1t- 

nje; ustanovljenje 
Destine (de'stin), v. dosuditi; namijeniti; primijeni- 

ti; odrediti 
Destiny (de'stini), n. sudbina; usud; udes; kob; sreca 
Destitute (de'stitjut), a. nuzdan; potreban; siromasan 
Destitution (de'stitju'san), n. nuzda; potreba; osku- 

dica 
Destroy (distro'j), v. porusiti; razvaliti; srusiti; uni- 

stiti; ubiti 
Destroyer (distro'jor), n. razarag 
Destruction (distra'ksan), n. razor; razorenje; ruse- 

nje; prevrat 
Detach (dita'c), v. otkinuti; odijeliti; uzmadi 
Detachment (dita'cment), n. odjeljenje; odio 
Detail (dite'jl), v. pripovijedati u tancine 
Detain (dite'jn), v. zadrzati; obuzdati; zaustaviti; prJ- 

jeciti; pritvoriti 
Detect (dite'kt), v. otkriti; iznaci; izloziti 
Detective (dite'ktiv), n. tajni redar 
Detention (dite'nsan), n, zaustavljanje; zatezanje; za- 
tvor; haps D 

Deterioration ■ — 72 — Devour 

Deterioration (diti'riore'jsan), n. pogorsavanje 
Determinate (dito'rminet), a. ogranieen; stalan; od- 

lucan 
Determination (dito'rmine'jsan), n. odredjenje; odlu- 

ka; odlucnost 
Determine (dito'rmin), v. svrsiti; dckoncati; odluci- 

ti se 
Detest (dite'st), v. mrzili; zamrziti 
Dethrone (ditro'n), v. zbaciti s prijestolja; skinuti 
Detonate (de'tonejt), v. puknuti; prasnuti 
Detorticn (dito'rsan), n. izvrtanje; izopacivanje 
Detract (ditra'kt), v. ogovarati; ocrnjivati; otkinuti; 

umanjiti 
Detractor (ditra'kt or), n. opadac; klevetnik 
Devastate (de'vastejt), v. opustositi; poharati; razo- 

riti; opljackati 
Devastator (de'vaste'jtor), n. haraclija; Tazaratelj. 
Develop (dive'lap), v. razviti; razvijati se; otkriti; 

izloziti 
Devest (dive'st), v. lisiti; oduzeti; skinuti; svla- 

citi; og-uliti 
Deviate (di'viejt), v. tumaiati; zastraniti se; krivu- 

dati; grijesiti 
Device (diva'js), n. osnova; nacrt; naum; izum 
Devil (devl), n. vrag; sotona; zloeest duh; slagrarskl 

nancnik-: stro.i za deranje krpa; — v. muciti; ki- 

njiti; odrezati 
Devilish (de'vlis), a. vrazji; paklenski; zloban; pogu- 

ban 
Devise (diva'jz), v. zasnovati; iznaei; dati komu §to 

oporukom. — n. oporuka; ostavstina 
Devoid (divo'jd\. a. pust: pra zan 
Devolve (diva'lv), v. pripasti; pripadati; prenijeti, 

premjestiti 
Devote (divo'ut), v. svetiti; posvetiti; posvecivati; 

odreci se; napustiti; predati se; zrtvovati; dati; 

pruziti; zaloziti 
Devotion (divo'san), n. poboznost; bogoljubnost; oda- 

nost; vjernost; poniznost; smjernost 
Devour (diva'ur), v. zderati; prozdrijeti; unistitl Devout — 73 — Digest 

Devout (diva'ut), a. bogoljuban; pobozan; nevin; oz- 

biljan; svecan 

Dew (dju), n. rosa; v. orositi; navlaziti 

Dewdrop (dju'dra'p), n. rosna kaplja; rosa 

Dewy (dju'i), a. rosnat 

Diabolic (da'jaba'lik) Diabolical (da'jaba'likal), a 

vrazji; paklenski 
Diagnosis (da'jagno'sis), n. ustanovljcnje vrsti bolestl 

po znakovima iste; diagnoza. 
Dial (da'jal), n. suncani sat 
Dialect (da'jalekt), n. narjecje; govor 
Dialogue (da'jalag), n. razgovor 
Diametrical (da'jame'trical), a. promjeran 
Diamond (da'jmand), n. dijamant; alem; drag! kamen 
Diarrhea (da'jari'a), n. proljev; lijavica; srafika 
Diary (da'jari), n. dnevnik 
Dice (dajs), n. kocka; zdrijeb 
Dickens (di'kenz), n. vrag 
Dictate (di'ktejt), v. kazivati u pero; zapovijedati; — 

n. zapovjed; pravilo; nacelo; opomena 
Dictation (dikte'jsan), n. kazivanje u pero 
Dictator (dikte'jtor), n. diktator; neodgovorni vladar 
Dictionary (di'ksaneri), n. rijecnik 
Die (daj), v. umrijeti; parnuti; crknuti; isceznuti; — 

n. kocka 
Diet (da'jet), n. hrana; zivez; zemaljski sabor; — v. 

hraniti; redovito jesti i piti 
Differ (di'for) v. razlikovati se; svadjati se; luciti. 

dijeliti 
Difference (di'forens), n. razlika; razliCnost; razdor; 

nesloga 
Different (di'forent), a. razlicit; drugaciji 
Difficult (di'fikalt), a. tezak; tegoban; mucan 
Diffidence (di'fidens), n. nepovjerenje; nepouzdanje; 

bojazljivost 
Diffuse (difju'z), v. izliti; prosiriti; rasprostraniti; 

potrositi; objelodaniti; — a. rasireii; obilan; r ijeCit 
Dig (dig), v. kopati; dubsti 
Digest (didze'st), v. rasporedati; urediti; probavljati: 

probaviti Digestion — 74 — Diocese 

Digestion (dajdze'scan), n. probava 

Digestive (dajdze'stiv), a. probavan 

Digger (di'gor), n. kopac 

Digging (di'ging), n. kopanje 

Dignified (di'gnifajd), a. dostojanstven 

Dignify (di'gnifaj), v. uzvisiti; uzdignuti; pocastiti; 

slaviti 
Dignity (di'gniti), n. dostojanstvo; cast 
Digress (digre's), v. skrenuti; zastraniti se; tumaraU 
Dike (dajk), n. jama; obala; nasip; — v. zagraditi 
Dilapidate (dila'pidejt), v. razvaliti; porusiti; razoriti; 

raspadati se; propadati; rusiti se 
Dilate (dile'jt), v. razvlaciti; rastezati; povecavati se; 

napuhavati se 
Dilatory (di'latori), a. odgodljiv; lagan; zatezljiv 
Dilemma (dile'ma), n. skripac; zabuna 
Dilettant (di'leta'nt), n. ljubitelj umjetnosti; diletant 
Diligence (di'lidzens), n. marljivost; nastojanje; briz- 

nost 
Diligent (di'lidzent), a. marljiv; brizan; radin; u- 

strajan 
Dillydally (di'lida'li) v. dangubiti; baviti se sitnicama 
Dilute (dilju't), v. rastanjiti; razblaziti; prorijediti; 

— a. rastancen; prorijedjen; zidak 
Dim (dim), a. taman; mracan; tup; v. potamniti; 

zamraciti 
Dime (dajm), n. americki novae od deset centi 
Dimension (dime'nsan), n. prostor; sirina; mjera; 

omjer 
Diminish (dimi'nis), v. smanjiti se; umanjiti 
Diminution (di'minju'san), n. smanjenje; smanjivan.le; 

uzimanje 
Dimple (dimpl), n. jamica (na bradi, ili lieu); rupica 
Din (din), n. galama; vika; gungula; ■ — v. zaglusiti; 

omanuti 
Dine (dajn), v. objedovati; rucati 

Ding (ding), v. zvoniti; odzvanjati; — n. udarac zvona 
Dingdong (di'ngda'ng), n. zvonjava; zvonjenje 
Dinner (di'nor), n. objed; svecanost 
Diocese (da'jesis), n. biskupija Dip — 75 — Disappear 

Dip (dip), v. uroniti; umociti; potopiti; — n. umaka- 

nje; zagnurenje 
Diphtheria (difti'ria), n. difterija; bolest grla 
Diploma (diplo'ma), n. svjedodzba; isprava 
Diplomacy (diplo'masi), n. diplomacija; vjegto vodje- 

nje medjunarodnih posala 
Diplomate (di'plomat), n. diplomata; drzavnik 
Dipper (ui'por), n. ronilo; velika zlica 
Dire (da'er), a. straSan; grozan; uzasan 
Direct (dire'kt, ili dajre'kt), a. upravan; izravan; ne- 

posredan; — v. gadjati; nisaniti; ciljati; vod'iti; 

upravljati; ravnati; naloziti; zapovijedati 
Direction (dire'ksan), n. pravac; upravljanje; uprava; 

uputa; uredba; nalog; naredba; odluka; poduka 
Directly (dire'ktli), adv. ravno; izravno 
Director (dire'ktor), n. vodja; upravitelj; ravnatelj 
Direful (da'erful), a. uzasan; strasan; strahovit 
Dirk (dork), n. bodez; — v. probosti; ubosti 
Dirt (dort), n. necistoca; gad; blato; zemlja; — v. 

zamazati 
Dirtiness (do'rtines), n. zamazanost; necistoca; pro- 

stota 
Dirty (do'rti), a. zamazan; grd; prost; neotesan 
Disability (di'sabi'liti) n. nemoc; osakacenost; sl-i- 

bost; oskudica ; nesposobnost 
Disable (dise'jbl), v. onemoguciti; onesposobiti; osa- 

katiti 
Disaffect (di'safe'kt), v. otudjiti; poremetiti 
Disaffection (di'safe'ksan), n. prijezir; ogavnost; zlo- 

volja; nenaklonost; neprijateljstvo 
Disagree (di'sagri'), v. ne slagati se; razilaziti se u 

mnijenju ; 

Disagreeable (di'sagri'abl), a. protivan; uvrjedljiv; 

neugodan 
Disagreement (di'sagri'ment), n. razlika; razlikost; 

nesloga; razdor 
Disappear (di'sapl'r), v. iseeznuti; nestati; otidi ne- 

tragom D 

Disappearance — 76 — Discipline 

Disappearance (di'sapi'rans), n. isceznuce; neopazen 

odlazak 
Disappoint (di'sapo'jnt), v. razocarati; osujetiti; pre- 

variti 
Disappointment (di'sapo'jntment), p. razocaranje; o- 

sujecenje; neuspjeh 
Disapproval (di'sapru'val), Disaprobation (disa'pro- 

be'jsan), n. neodobravanje; prijekor; ukor 
Disarm (disa'rm),v. razoruzati 
Disarrange (di'sare'jndz), v. porazbacati; 'zbrkati 
Disarray (di'sare'j), v. staviti u nered; svuci; — n. 

nered; zbrka; zabuna; smetnja 
Disaster (diza'stor), n. nesreca; zla kob 
Disastrous (diza'stras) a. koban; prenesretan 
Disavow (di'sava'u), v. nepripoznati; zanijekati; ne 

odobravati; zamjerati 
Disband (disba'nd), v. raspustiti; razici se; povudi se 

sa vojnicke sluzbe 
Disbelief (di'sbeli'f), n. nevjerovanje; bezvjerje; po- 

greska 
Disbowel (disba'uel), v. rasporiti trbuh; izvaditi drob; 

parati 
Disburden (disbo'rdn), v. rasteretlti; rastovariti; o- 

laksati 
Disburse (disbo'rs), v. isplatiti; izdati; potrositi 
Disbursement (disbo'rsment), n. isplata; izdatak; po 

trosak 
Discard (diska'rd), v. razbacati; otpustiti; napustiti; 

— n. zabacenje 
Discerning (dizc'ruing), a. ostrouman; lukav; shvat- 

ljiv 
Discernment (dizo'rnment), n. sud; razlikovanje; o- 

stroumnost 
Discharge (disea'rdz), v. otpustiti; rasteretiti; izdati; 

izreci; pucati — n. otpust; otpustenje; rasterede- 

nje; izvrsenje 

Disciplinable (di'siplinabl), a. pokoran; poslusan: 

shvatljiv 
Discipline (di'siplin), n. uzgajanje; odgoj obuka; na- D 

Disclaim — 77 — Discredil 

uka; nastava; znanost; zapt; red; vojnicka stro- 

gost 
Disclaim (diskle'jm), v. nepriznati; zanijekati; odrc- 

ci se; zabaciti 
Disclose (disklo'uz), v. otkriti; kazati; otvoriti 
Disclosure (.disRlo'uzur), n. otkrice; objavijenje; iz- 

lozenje 
Discolor (diska'lor), v. promijeniti boju; problijediti; 

izgubiti boju 
Discomposure (.di'skampo'zur), n. nered; uzrujanost; 

zabuna 
Disconcert (di'skanso'rt), v. smetati; buniti; osujetiti 
Disconnect (di'skane'kt), v. rastaviti; odijeliti; raz- 

luciti 
Disconnection (di'skane'ksan), n. razdvoj; raspust; 

rastavljanje 
Discontent (di'skonte'nt), n. nezadovoljstvo; nepo- 

voljnost; — a. nezadovoljan; neveseo; — v. ua. 

nemiriti; uciniti neveselim 
Discontinuance (di'skonti'njuans), Discontinuation 

(di'skonti'njue'jsan),n.prestanak; prekid; prelom 
Discontinue (di'skonti'nju), v. prestati; odgoditi 
Discord (di'sko'rd), n. nesuglasica; nesloga; razila- 

zenje; okrsaj 
Discount (di'ska'unt), v. ustegnuti; odbiti; umanjitl 
Discount (di'skaunt), n. odbitak; popust 
Discourage (disko'redz), v. uplasiti; klonuti duhom; 

lisiti hrabrosti; odgovoriti od cesa 
Discouragement (disko'redzment). n. klonulost du- 

ha; malaksanje; zastrasivanje 
Discourse (disko'rs), n. razgovor; — v. razgovarati 

se; govoriti 

Discourteously (disko'rtiasli), adv. neuljudno 
Discover (diska'vor), v. otkriti; izloziti; dati na javu; 

izumiti 
Discoverer (diska'voror), n. otkritelj 
Discovery (diska'vori), n. otkrice; izum; objelodanje- 

nje 
Discredit (diskre'dit), n. zao glas; sramota; nepouz- D 

Discreet — 78 — Disfigure 

danje; prijekcr; — v. nevjerovati; lisiti dobra 

glasa 
Discreet (diskri't), a. raudar; razborit; ostrouman; 

oprezan 
Discrepance (diskre'pans), Discrepancy (diskre*pan- 

si), n. raznolikost; razlikost; protuslovlje; nedo- 

sljednost 
Discrepant (diskre'pant), a. nesuglasan; u protimbi; 

razlicit 
Discrete (diskri't), a. odijeljen; jasan; mucaljiv 
Discretion " (diskre'san), n. oprez; pomnja; ostroum- 

nost; razboritost 
Discriminate (diskri'minet), a. razlicit; razlican; 03- 

nacen 
Discriminate (diskri'minejt), v. razlikovati; odijeliti; 

raditi nekom u prilog vise nego drugomu 
Discrimination (diskri'mine'jsan), n. razlika; lucenje; 

sud; prosudjivanje; opredijeljenje 
Discuss (diska's), v. raspravljati; razdijeliti; razla- 

gati 
Discussion (diska'san), n. raspravljanje; razlaganje; 

razglabanje 
Disdain (dizde'jn), n. oholost; bahatost; prijezir; ; — 

v. prezirati; gnjusati se 
Disdainful (dizde'jnful), a. prijeziran; pun gnjuganja; 

bahat 
Disease (dizi'z), n. bolest; — v. oboliti 
Disembark fdi'semba'rk), v. iskrcati; iskrcati Se 
Disembody Tdi'semba'di), v. lisiti tijela, ili mesa 
Disembowel (di'semba'uel), v. izvaditi drob; razj- 

diti 
Disenable (di'sene'jbl), v. onemoguciti; oslabiti 
Disenchant (di'senca'nt), v. razocarati 
Disengage (di'senge'jdz), v. osloboditi; rijesiti; otki- 

nuti; osloboditi se; odmotati se 
Disentangle (di'senta'ngl), v. isplesti se; odmotati; 

rijesiti 
Disfavor (disfe'jvor), n. nepogodnost; neusluznost; 

nemilost 
Disfigure (disfi'gjur), v. izobliciti; kvariti; nakaziti D 

Disfranchise ■ — 79 — Dismal 

Disfranchise (disfra'ncajz), v. oduzeti povlasticu 

Disgorge (disgo'rdz), v. baciti; bljuvati 

Disgrace (disgre'js), n. sramota; zlofe.st glas; ne- 

milost; — v. baciti u nemilost; osramotiti; oka- 

ljati 
Disgraceful (disgre'jsful), a. necastan; sramotan 
Disguise (disga'jz) v. preobudi se; precinjati se; kriti; 

tajiti; n. maska; varka; pripitost 

Disgust (disga'st), v. ogaditi; omrazivati ; — n. od- 

vratnost; gnjusanje 
Dish (dis), n. zdjela; sud; jelo 
Dishearten (disha'rtn), v. lisiti hrabrosli; klonuti; 

preplasiti 
Dishonest (disa'nest), a. neposten; prijevaran; po- 

rocan 
Dishonestly (disa'nestli), adv. neposteno 
Dishonesty (disa'nesti), n. nepostenje; porocnost 
Dishonor (disa'nor), n. sramota; poruga; prijekor; — 

v.. osramotiti; ne platiti (mjenicu), 
Dishonorable (disa'norabl), a. sramotan; podal; ne- 

Castan 
Disincline (di'sinkla'jn), v. odvratiti; nenaklon biti 
Disinfect (di'sinfe'kt), v. raskuziti 
Disinherit (di'sinhe'rit), v. razbastiniti; lisiti bastin- 

stva 
Disinterested (disi'ntorested), a. nesebican; nepristran 
Disjoin (disdzo'jn), v. dijeliti; rastaviti 
Disjoint (disdzo'jnt), v. iscasiti; razbiti; smrskati se 
Disk, Disc (disk), n ploca; kolut; povrsina lista 
Dislike (disla'jk), v. ne voliti; biti odvratan; — n. 

negodovanje; nezadovoljnost; mrznja; ogavnost 
Dislocate (di'slokejt), v. pomjestiti; odmaknuti; is- 
casiti 
Dislocation (di'sloke'jsan), n. iscasenje; pomaknude 
Dislodge (disla'dz), v. prognati; otjerati; istisnuti 
Disloyal (dislo'jal), a. nevjeran; neodan; lazan 
Disloyalty (dislo'jalti), n. nevjernost; neodanost 
Dismal (di'zmal), a. tmuran; samotan; zamisljen; ne- 

veseo D 

Dismast — 80 — Displacement 

Dismast (disma'st), v. skinuti jarbor 

Dismay (disme'j), v. uplagiti; zastrasiti; klonuti du- 

hom; — n. trepet; strah; neodvaznost 
Dismemberment (disme'mborment), n. razudba; od- 

rezanje 
Dismiss (dismi's), v. otposlati; otpustiti; odbaciti 
Dismissal (dismi'sal), n. otpust; otpustenje; raspu- 

stenje 
Dismount (disma'unt), v. saci; sjasiti; sbaciti 
Disobedience (di'sobi'diens), n. nepokornost; neposluh 
Disobey (di'sobe'j), v. nepokoriti se; prekrsiti 
Disoblige (di'sobla'jdz), v. na zao uciniti; uvrijediti, 

vrijedjati 
Disorder (diso'rdor), n. nered; nepravilnost; uznemi- 

renje; bolest; zbrka; — v. zbur.iti; smesti; pore- 

metiti 
Disorganize (diso'rganajz), v. rastepsti; ukinuti; ru- 

siti; razoriti; razgradjivati; raskopavati 
Disown (diso'un), v. nepripoznati; odreci se; zabaciti 
Disparity (dispa'riti), n. nejednakost (u dobi, Casti, 

itd.) ; nerazmjerje 
Dispart (dispa'rt), v. odijeliti; rastaviti 
Dispatch (dispa'c), v. odaslati; maknuti s puta; us- 

mrtiti; pozuriti se — n. vijest; otprema; poruka, 

glas jbrzina 
Dispel (dispe'l), v. otjerati; rastjerati 
Dispensable (dispe'nsabl), a. oprostiv 
Dispensary (dispe'nsari), n. ljekarna, u kojoj se Ijeko- 

vi badava dijele siromasima; tvornica u kojoj se 

prave ljekovi 
Dispensation (di'spense'jsan), n. dozvola; podijeljenje 

oprosta 
Dispense (dispe'ns), v. razdijeliti; podijeliti; izvrsiti; 

dopustiti 
Disperse (dispo'rs), v. rasipati; rasprsiti; razasuti; 

razvitlati; rastrkati se; izceznuti 
Displacement (disple'jsment), n. istisnuce; skinuce; 

otpustenje D 

Displantation — 81 — Dissect 

Displantation (di'splante'jgan), n. otklonjenje; pre- 

sadjenje 
Display (disple'j), v. razviti; rasiriti; slaviti; prote- 

gnuti, — n. izlozba; prikazivanje; vidik 
Displease (displl'z), v. vrijedjati; kinjiti se; gnjusati 

se; biti bezobrazan 
Disposal (dispo'zal), n. raspolaganje; moc; uprava; 

vodjenje; nadzor 
Dispose (dispo'z), v. smjestiti; naginjati; preurediti: 

raspolagati 
Disposition (di'spozi'san), n. razdjeljenje; razredje- 

nje; raspolozenje; narav; cud 
Dispossess (di'spoze's), v. izbaciti sa posjeda; otjerati 
Dispraise (dispre'jz), v. kuditi; huliti; koriti; — n. 

prijekor; kudjenje 
Disproof (dispru'i), n. oprovrgnuce; pobijanje 
Disproportion (di'spropo'rsan), n. nerazmjerje 
Disprove (dispru'v), v. oprovrgnuti; pobiti 
Disputable (di'spjutabl), a. prijeporan; 
Dispute (dispju't), v. raspravljati; prepirati se; do- 

kazivati; pobijati; poricati; — n. pobijanje; pre- 

pirka 
Disqualification (diskua'lifike'jsan) n. onesposoblje- 

nje; nesposobnost 
Disqualify (diskua'lifaj), v. onesposobiti; onemoguciti 
Disquiet (diskua'jet), n. nemir; bojazan; — v. uzne- 

miriti; smucivati 
Disregard (di'sriga'rd), v. ne posvecivati paznje; ne 

mariti; zanemarivati; uvrijediti; — n. nemar; 

nepaznja 
Disreputable (disre'pjutabl) a. sramotan; z'.oglasan 
Disrespect (di'srispe'kt), n. nepostovanje; neuljud- 

nost; — v. nepostivati 
Disrupt (disra'pt), a. razderan; razbijen; — v. prsnuti; 

razderati; razbiti 
Disruption (disra'psan), n. razderanje; razorenje 
Dissatisfaction (disa'tisfa'ksan), n. nezadovoljstvo; 

negodovanje 
Dissatisfy (disa'tisfaj), v. nezadovoljiti 
Dissect (dise'kt), v. sasjeci; izrezati Dissection — 82 — Distinguished 

Dissection (dise'ksan), n. paranje 

Dissemble (dise'mbl), v. sakrivati; hiniti; prikrivati se 

Disseminate (dise'minejt), v. sijati; rasijati; rasuti; 

raznijeti 
Dissension (dise'nsan), n. nesloga; razdor 
Dissent (dise'nt), v. razilaziti se u mnijenju; nesla- 

gati se 
Disservice (diso'rvis), n. steta; skoda; kvar 
Dissever (dise'vor), v. razdvojiti 
Dissimilar (disi'milor), a. neslican; nepodoban 
Dissipate (di'sipejt), v. prosipati; prosipavati; potro- 

siti; profuckati 
Dissociate (diso'siejt), v. razdruziti; rastaviti. 
Dissolute (di'soljut), a. necudoredan; raskalasen; ra- 

zuzdan; pokvaren 
Dissolution (di'solju'san), n. raspad; otapljanje; 

smrt; rusevina 
Dissolve (diza'lv), v. dokoncati; rastepsti; otopiti se; 

kopnjeti 
Dissuade (disue'jd), v. odgovarati od necesa; od- 

vrnuti 
Distaff (di'staf), n. preslica; vreteno; kolovrat 
Distance (di'stans), n. daljina; udaljenost; — v. uda- 

ljiti; odmaknuti; odstraniti; otici; udaljiti se 
Distaste (diste'jst), n. odvratnost; odurnost; gad; 

gnjusanje; — v. ogaditi; omraziti komu sto; o- 

gorcati 
Distasteful (diste'jstful), a. neugodan; ogavan; od- 

vratan 
Distention (diste'nsan), n. razvlacivost; pruzivost; 

rastezanje 
Distillation (di'stile'jsan), n. kapanje; curenje; pro- 

ciscavanje 
Distiller (disti'lor), n. posuda za prociscavanje 
Distinct (disti'nkt), a. odijeljen; odredjen; jasan; oCit 
Distinction (disti'nksan), n. razlika; odlikovanje 
Distinctness (disti'nktnes), n. razgovjetnost; jasno<5:i 
Distinguish (disti'nguis), v. razlikovati; razluCiti; po- 

castiti; proslaviti 
Distinguished (disti'nguist), a. odlican D 

Distort — 85 — - Divorce 

Distort (disto'rt), v. isprevijati; iskriviti; izvr/iuti: 

izopaciti 
Distract (distra'kt), v. smesti; smetati; buniti; pore- 

metiti 
Distraction (distra'ksan), n. rastresenost; poreme- 

cenje; nered 
Distress (distre's), n. nesreca; nevolja; bijeda; skri- 

pac; — v. boliti; tugovati; zaplijeniti 
Distribute (distri'bjut), v oorazdijeliti; dijeliti; oz- 

naciti 
Distribution (di'stribju'San), n. dijeljenje; oznacenje; 

razredjenje 
District (di'strikt), n. okruzje; kotar; kraj; pokrajina 
Distrust (distra'st), v. ne vjerovati; nepouzdati se, 

sumnjati; — ■ n. nepouzdanje; sumnja 
Distrustful (dist'ra'stful), a. nepouzdan; sumnjiv 
Disturb (disto'rb), v. poremetiti; pobrkati; uznemi- 

rivati; mutiti; poticati; pokrenuti 
Disturbance (disto'rbans) n. zbrka; nered; gibanje 
Disunion (disju'njan), n. raskol; razdor; raspust; ci- 

jepanje; neslog-a 
Disunite (di'sjuna'jt), v. dijeliti; cijepati; raspustiti 
Disuse (disjus), n. neuporaba; oduka 
Ditch (die), n. jama; jarak; zlijeb; — - v. kopati Jamil 
Ditto (di'to), n. ista stvar; — adv. isto tatvc ; na isti 

nacin 
Dive (dajv), v. uroniti; zaroniti; roniti; tonuti; ^a 1 

mociti 
Diver (da'jvor), n. ronilac 
Divers (da'jvorz), a. neki; drug! 

Diverse (da'jvors), a. raznovrstan; neslican; nejednak 
Diversion (divo'rsan), n. svracanje; zabava; utjeha 
Diversity (divo'rsiti), n. raznolikost; razlika 
Divert (divo'rt), v. skrenuti; zabavljati 
Divest (dive'st), v. skinuti; svuci; otkriti; lisiti 
Divide (diva'jd), v. dijeliti; rastaviti 
Dividend (di'vidend), n. dio; svota; postot ik; dobitak 
Divinity (divi'niti), n. bozanstvo; bog- 
Division (divi'zan), n. djelidba; dijeljenje: odjel 
Divorce (divo'rs), n. rastava braka; v. rastavitJ D 

Divulge — 84 — Doorkeeper 

— . _ 1 — , 

Divulge (diva'ldz), v. objelodaniti; na Java iznijeli; 

razglasiti 
Dizziness (di'zines), n.' vrtoglavica; mamica 
Dizzy (di'zi), a. vrtoglav; nesmotren; — v. smutiti 
Do (du), v. ciniti; svrsiti; obaviti 
Docile (da'sil), a. poducljiv; poslusan 
Docility (dasi'liti), n. poslusnost; lahko ucenie 
Doctor (da'ktor), n. lijecnik; doktor; — v. lijeciti 
Doctorate (da'ktoret); Doctorship (da'ktorsip), n. do- 

ktorska cast; doktorat 
Document (da'kjument), n. isprava; spis 
Dodge (dadz), v. naglo skrenuti; izbjegavati; — n. 

izbjegavanje; lukavstina 
Doe (dou), n. kosuta; srna 
Doer (du'or), n. cinitelj; pocinitelj 
Dog (dag), n. pas; cucak 
Doily (do'jli), n. ubrus; ubrusac 
Doings (du'ingz), n. djela; ponasanje; vladanje 
Doleful Cdo'lful). a. tuzan; turoban; zalostan 
Doll (dal), n. lutka; bepka 
Dbll?.r (da'lor), n. dolar (amer. novae) 
Dolor (do'lor), n. bol; tuga, nesreca; bijeda; bojazan 
Dolphin (da'lfin), n. dupin; pliskavica 
Domestic (dome'stik), a. domaci; kucni; pitom; — 

n. ukucanin 
D.omicile (da'mJsil), n. prebivaliste; stan 
Dominant (da'minant), a. vladajuci; gospoduju6i 
Domination (da'mine'jsan), n. gospodovanje; vlada; 

uprava; oblast 
Dominion (domi'njan). n. gospodstvo; prevlast 
Don (dan), n. gospodin; don (naslov iz uctivosti u 

Spanjolskoj), — v. navuei; obuci; zaokriliti se 
Donate (do'nejt), v. dati; darovati 
Donation (done'jsan), n. dar; darovanje 
Donkey Cda'nki), n. magarac; oseio 
Doom (dum), n. osuda; sud; sudbina; — v. proglasiti 

osudu; osuditi; odrediti 
Doomsday (du'mzde'j), n. sudnji d&in. 
Door (dor), n. vrata; ulaz; pristup 
Doorkeeper (do'rki'por), n. vratar ; |. D 

Dormitory — 85 — Drawing- 

Dormitory (do'rmitori), n. spavacnica; spavaonica 
Dose (doz), n. stanovita kolicina Hjeka 
Dot (dat), n. tocka; piknja; miraz 
Double (dabl), a. dvostruk; — v. podvostruciti 
Doubt (da'ut), v. dvojiti; sumnjati; oklijevati; — n. 

sumnja; dvojba; nesigurnost; strah 
Doubtful (da'utful), a. dvojben; nesiguran; dvolican 
Doubtless (da'utles), adv. bez pitanja 
Dough (do'u), n'. tijesto 

Doughnut (do'nat), n. ustipak; pokladnjak (krafl). 
Dove (dav), n. golub; golubica 
Dovecot (da'vkat), n. golubinjak 
Dower (da'uor), n. miraz; prcija; dar 
Dowerless (da'uorles), a. bez miraza 
Down (daun), n. pahuljice; pjescara (zemlja) ; — adv 

dolje; na tlu; nize 
Downcast (da'unka'st), a. pokunjen; klonuo; neveseo; 

zalostan 
Downfal (da'unfa'l), n. propast; pad 
Downhearted (da'unha'rted), a. klonuo; pognut 
Downward (da'unuord), a. spustajuci se; silazeci; ■ — 

adv. prema dolje; niz brdo 
Dozen (dazn), n. tucet; dvanaest 
Dozy do'zi), a. pospan; podrijeman 
Draft ( draft), n. vucenje; mjenica; osnova; nacrt; 

propuh; — v. vuci; nacrtati; izabrati 
Drag drag), v. vuci; navlaciti; potezati 
Drain (drejn), v. otpustiti; isprazniti; iserpsti; osu- 

siti; — n. otpustanje; osusenje 
Drainage (dre'jnedz), n/ otjecanje; isusivanje 
Drake (drejk), n. patak; racman 
Draper (dre'jpor), n. suknar; trgovac suknom 
Drastic (dra'stik), a. jak; zestok; silovit; mocan 
Draught (draft) n. vucenje; nacrt; osnova; mjenica: 

propuh; dubocina; — v. izvlaciti; pozvati 
Draw (dra), v. vuci; crtati; risati; mamiti; ozna- 

citi; izuzeti; uvlaciti; prosiriti; — n. vucenje; 

neodlucna borba; mah; dusak; crta; pctez 
Drawing (dra'ing), n. vucenje; nacrt; risarija; sflt- 

ka; dijeljenje nagrada na lutriji D 

Dread — 86 — Drudge 

Dread (dred), v. plasiti se; strasiti se; — n. grozota; 

strah 
Dreadful (dre'dful), a. strasan; uzasan; strahovit 

Dream (drlm), n. san; sanja; v. sanjati 

Dreamer (dri'mor), n. sanjar; sanjalac 

Drear (drir), Dreary (drl'ri), a. zalostan; neutjesljiv; 

turoban 
Dredge (dredz), n. zubace 
Drench -(drenc), v. prokisnuti; nakvasiti; namociti; 

potopiti — n. napoj ; lijek za ciscenje 
Dress (dres), v. uspraviti se; uzdignuti se; porediti u 

pravac; oblaciti; pokriti; zaviti (ranu) : obuci se; 

— n. odijelo 

Dresser (dre'sor), n. pripremac; ormar za sudje 
Drift (drift), n. tjeranje; nakana; naum; cilj; svrha: 

— v. tjerati; gomilati 

Drill (dril), vrtati; probusiti; prolukiijati; vjezbati 

(vojnike) 
Drilling (dri'ling), n. vrtanje; vjezbanje 
Drink (drink), v. piti; — n. pice 

Drip (drip), v. kapati; curiti; — n. kapanje; curenje 
Drive (drajv), v. tjerati; gurati; siliti; zaletiti se; — 

n, voznja; put 
Driver (dra'jvor), n. gonic; vozac 
Drizzle (drizl), v. kisiti; rositi; romoniti; sipiti; : — 

n. kisica; magla 
Droll (drol), a. smijesan; cudan; cudnovat; — n. sa- 

ljivdzija 
Drone (dron), n. trut; ljencina; — v. ljenariti se; zu- 

jiti 
Droop (drup), v. tonuti; visjeti; upasti; ginuti; ce- 

znuti 
Drop (drap), n. kaplja; cestica; — v. pasti; srusiti se 
Dropsy (dra'psi), n. vodena bolest 
Drought (dra'ut), n. susa; zedja 
Drown (draun), v. potonuti; poplaviti; utopiti se 
Drowsy (dra'uzi), a. pospan; podrijeman 
Drudge (dradz), v. muciti se; kinjiti se; -^~ n. tovar; 

tegleca zivotinja Drug — 87 — Dust 

Drug (drag), n. ljekarija; lijek; — v. propisati lijek; 

omamiti lijekom 
Druggist (dra'gist), n. ljekarnik 

Drum (dram) n. bubanj; bubnjid; — v. bubnjati 
Drummer (dra'mor), n. bubnjar; putuju6i agent 
Drunk (drank), a. pijan 

Drunkard (dra'nkord), n. pijanac; pijandura 
Drunkenness (dra'nknes), n. pijanstvo • 
Dry (draj), a. suh; zedan; lukav; os"tar; — v. sugitr, 

osusiti 
Dryness (dra'jnes), n. susa; suhoparnost 
Dubious (dju'bias), a. dvojben; nestalan; neizvjestan 
Duck (dak), n. patka; raca; ljubimac; mezimac; — 

v. zaroniti; uroniti ; 
Due (dju), a. duzan; zgodan; sposoban; prigodan; 

dolazeci; — n. dug; pravo; zahtjev 
Duel (dju'el), n. dvoboj; mejdan; — v. biti se; dijelili 

mejdan 
Dull (dal), a. tup; lagan; naoblacen; — v. otupiti 
Dullness (da'lnes), n. tupoca; tmina; mrak; tamnilo 
Duly (dju'li), adv. tocno; dobro 
Dumb (dam), a. nijem; tih 
Dummy (da'mi), n. nijem covjek; strasilo; luda; bu- 

dala; — a. tih 
Dun (dan), a. taman; tuzan; nujan; — v. opominjali 

(za otplatu duga) ; neprestano biti za petama ra- 

di duga; n. vjerovnik 

Dunce (dans), n. luda; bena; budala; bukvan 

Dungeon (da'ndzan), n. tamnica 

Duple (djupl), a. dvostruk 

Duplicate fdju'pliket), a. dvostruk; drugotan; — n. 

prepis; duplikat 
Duplicity (djupli'siti), n. dvolicnost; neiskrenost: 

izdaia; lukavstina 
Durability (dju'rabi'liti), n. trajnost; postojanost 
Durable (dju'rabl), a. trajan; cvrst; postojan 
During (dju'ring), prep, kroz; u vrijeme; tako dugo 

dok 
Dusky (da'ski), a. taman; mracan; turoban 
Dust (dast), n, prah; — v. isprasiti; napraaiti D E 

Dustiness — 8S — Easiness 

Dustiness (da'stines), n. zaprasenost; prasina 

Dusty (da'sti), a. prasan; zaprasen 

Duty (dju'ti), n. duznost; obveza; poslusnost; pogti- 

vanje; daca 
Dwarf (dua'rf), n. patuljak; malis; — v. prijeSiti u 

rastu 
Dwell (due'l), v. stanovati; prebivati; ostati 
Dweller (due J lor), n. stanovnik 
Dwelling (due'ling), n. stan; prebivaliste 
Dyer (da'jor), n. bojadisar; licilac 
Dying (da'ing), a. umiruci; smrtni 
Dynamite (da'jnamajt), n. dinamit 
Dynasty (da'jnasti), n. dinastija; vladalacka ku6a; 

vladarska porodica 
Dyspepsia (dispe'psia), n. bolest u zeludcu, neprobav- 

Ijanje Each (ic), a. ili pron. svaki 

Eager (I'gor), a. zeljan; pohlepan; zestok; vatren, 

jak; silan; ozbiljan 
Eagerness (I'gornes), n. zelja; pohlepa; vairenost 
Eagle (igl), n. orao 
Ear (Ir), n. uho; paznja; pozornost 
Early (o'rli), a. rani; jutarnji; skori; — adv. rano; 

skoro ; zorom 
Earn (orn), v. zasluziti; steci 
Earnest (o'rnest), n. ozbiljnost; stvarnost; cdlucnost; 

kapara; — ■ a. ozbiljan; vatren; zestok, srdacan 
Earnestly (o'rnestli), adv. ozbiljno 
Earnest money (o'rnest ma'ni), n. kapara 
Earning (o'rning - ), n. zasluzba; pla6a 
Earth (ort), n. zemlja; svijet; — v. zakopati 
Earthquake (o'rtkue'jk), n. potres; tresnja 
Ease (iz), n. mir; pokoj; pocinak; udobnost; lahkoda; 

pripravnost; ■ — v. umiriti; ublaziti; utjesiti 
Easily (I'zili), adv. lahko 
Easiness (i'zines), n. lahkoca; usluznost; ljubav E East — 89 — Effervesce 

East (1st), n. istok; — adv. prama istoku; — v. gu- 

biti se prama istoku 
Easter (i'stbr), n. uskrs; — n. uskrsni 
Eastern (i'storn) a. uskrsni; istocni 
Easy (I'zi), a. lagan; miran; siguran 
Eat (It), v. jesti; trositi; zderati; izjedati 
Eatable (I'tabl), a. sto se jede; — n. jelo; hrana 
Eater (i'tor), n. jelac 
Eating (I'ting), n. jedenje 
Eccentric (ekse'ntrik), a. pretjeran; nepravilan; neo- 

bican 
Eclipse (ikli'ps), n. pomreina; — v. pomrcati; potam- 

niti 
Economic (i'konamik), Economical (i'kona'mikal), a. 

stedljiv 
Economy (ika'nomi), n. gospodarstvo; gospodarenje 
Ecstasy (e'kstasi), n. ushicenje; ushit; zanesenost; 

uzbudjenje 
Edge (edz), n. ostrica; ostrina; kraj; obor?; — v. za- 

ostriti 
Edict (i'dikt), n. uredba; odredba; naredba; odluka: 

proglas 
Edifice (e'difis), n. zgrada; tvornica 
Edit (e'dit), v. uredjivati; izdati; izdavati 
Edition (idi'san), n. izdanje 
Editor (e'ditor), n. urednik 
Editorial (e'dito'rial), a. urednicki 
Educate (e'dzuke.it), v. odgojiti; naobraziti; primitl 

naobrazbu 
Education (e'dzuke'jsan), n. naobrazba; poduka; uce- 

nje; uzgoj 
Efface (efe'js), v. izbrisati; unistiti 
Effect (efe'kt), n. ucinak; posljedica; — v. proizvesti; 

djelovati; postignuti; izvojstiti 
Effective (efe'ktiv), Effectual (efe'kcual), a. djelotvo- 

ran; snazan; silan; radin; ustrajan; odlucan 
Effeminate (efe'minet), a. slab; mekoputan; poput 

zene; njezan 
Effervesce (e'forve's), v. uzavreti; uskip^etj E 

Efficacious — 90 — Electoral 

Efficacious (e'fike'jsas), a. djelotvoran; silan; jak; 

snazan 
Efficacy (e'fikasi), Efficaciousness (e'fike'jsasnes), n. 

krepost; sila; moc; odvaznost 
Efficient (efi'sent), a. proizvedljiv; mocan; izvrstan; 

— n. uzrok; pocetnik 
Effigy (e'fidzi), n. slika; obraz; kip 
Effort (e'fort), n. nastojanje; napor; pokusaj 
Effrontery (efra'ntori), n. besramnost; drskost; bezo- 

braznost 
Effusion (efju'zan), n. izlijev; izlijevanje 
Effusive (efju'ziv), a. rasipan; protepljiv 
Egg (eg), n. jaje 

Egoism (i'goizm), n. sebiCnost; samoljublje 
Eight (ejt), n. osam 
Eighteen (ejtfn), n. osamnaest 
Eighteenth (ejtl'nt), a. osamnaesti 
Eighth (ejt), a. osmi 
Eightieth (e'jtiet), a. osamdeseti 
Eighty (e'jti), n. osamdeset 
Either (i'dor), a. kojigod; jedan ili drugi od dvojiee; 

jedan i dru^i 
Eject (idze'kt), v. izbaciti; otjerati; rasposjednuti 
Eke (ik), v.pomnozati; pove^ati; rasprostraniti; — 

adv. takodjer; isto tako 
Elaborate (ila'borejt), v. izraditi; izgladiti; — a. izra- 

djen; gotov; proucen; usavrgen 
Elapse (ila'ps), v. tedi; prolaziti; proci; okliznuti se; 

nestajati 
Elate (ile'jt), a. uzdignut: uznesen; odusevljen; vl- 

sok; — v. oduseviti; uznesti 
Elation (ile'jsan), n. odusevljenje; uznegenje 
Elbow (e'lboy), n. lakat; — v. turnuti laktom 
Elbow-chair (e'lbouca'r), n. naslonjac (stolac) 
Elder (e'ldor), a. stariji; — n. starac; starina; bazga 
Eldest (e'ldest), a. najstariji 

Elect (ile'kt), a. izabran; — v. izabrati; — a. izabranik 
Election (ile'ksan), n. izbor 
Elector (ile'ktor), n. izbornik; birac 
Electoral (jle'ktoral), a. izborni; izbornicki E 

Electric — 91 — Embark 

Electric (ile'ktrik), Electrical (ile'ktrikal), a. munje- 

van; elektriCan 
Electrician (e'lektri'san), n. elektricar 
Electricity (e'lektri'siti), n. munja; elektrika 
Electrocute (ele'ktrokjut), v. usmrtiti pomo£u elek • 

trike 
Electrocution (ele'ktrokju'san), n. usmrcenje elektr'i- 

kom 
Elegance (e'ligans), n. Ijepota; krasota; gizda; ki- 

cenost 
Elegant (e'ligant), a. kicen; krasan; gizdav 
Element (e'liment), n. pocelo; sastavina; osnov; ele- 

menat 
Elephant (e'lifant), n. slon 
Elevate (e'livejt), v. uzvisiti; uspraviti; uzdignuti; 

tjesiti; oduseviti; — a. uzvisen; uzdignut 
Elevator (e'leve'jtor), n. dizaljka 
Eleven (ile'vn), n. jedanaest 
Eleventh (ile'vent), a. jedanaesti 
Eliminate (ili'minejt), v. izuzeti; odstraniti 
Elm (elm), n. brijest 

Elocution (e'lokju'san), n. govor; predavanje 
Elope (ilo'p), v. utedi; pobjeci 
Elopement (ilo'pment), n. potajni bijeg 
Eloquence (e'lokuens), n. krasan govor; govornistvo; 

rijecitost 
Eloquent (e'lokuent), a. rjecit; razgovoran 
Else (els), conj. drukcije; inace; inako; ako ne; u 

ostalom 
Elsewhere (e'lshue'r), adv. drugdje 
Elucidate (ilju'sidejt), v. razjasniti; protumaciti 
Elude (ilju'd), v. izbjegavati; obilaziti; kloniti se; 

uklanjati se 
Emaciate (ime'jsiejt), v. omrsaviti; istrositi se 
Emancipate < ima'nsipejt), v. osloboditi; rijesiti 
Emancipation (ima'nsipe'jsan), n. izrucenje; oslobo- 

djenje; sloboda 
Embalm (emba'm), v. balzamovati 
Embankment (emba'nkment), n. nasip; zagrada 
Embark (emba'rk), v. ukrcati se; ukrcati E 

Embarrassment — 92 . — Employ 

Embarrassment (emba'rasment), n. smetenost; zabu- 

na; neprilika 
Embassador (emba'sador), n. poslanik; poklisar 
Embassy (e'mbasi), n. poslanstvu; poslanislvo 
Embezzle (embe'zl), v. pronevjeriti; ukrasti 
Embezzlement (embe'zlment), n. prenevjerenje 
Emblem (e'mblem), n. znamen; znak; simbol 
Embodiment (emba'diment), n. utjelovljenje; usre- 

doto5enje 
Embody (emba'di), v. utjeloviti; sjediniti; usredo- 

tociti 
Embouchure (a'nbu'su'r), n. pisak; grlo; usee 
Embrace (embre'js), v. prigrliti; obuhvatiti; — n. 

zagrljaj 
Embroidery (embro'jdori), n. vezivo; nakit 
Embroil (embro'jl), v. pomrsiti; smutiti; pomesti; 

zbrkati 
Embroilment (embro'jlment), n. uznemirenje 
Emerge (imo'rdz), v. pojaviti se; pomoliti se; izadi 

na povrsinu 
Emetic (ime'tik), n. lijek za bljuvanje 
Emigrant (e'migrant), a. iseljenicki; — ■ n. iseljenik 
Emigrate (e'migrejt), v. iseliti se 
Emigration (e'migre'jsari). n. seoba: iseljenie 
Eminent (e'minent), a. odican; uzvisen; visok; izvr- 

stan; g-lasovit 
Emission dmi'san 1 ). n. izaslanie; poslan.ie 
Emit (imi't), v. izaslati; staviti u gibanje 
Emolument (ema'ljument), n. dobitak; korist; za- 

sluzba; stecevina 

Emotion (imo'sfin), n. uzbndjenje; kretanje; gibanje 

Emotional (imo'sanal), a. uzbudjen 

Emperor (e'mporor), n. vladar; car 

Emphasis (e'mfasis) n. vaznost; snaga; pojacanje 

Emphasize (e'mfasajz), v. naglasiti 

Empire (e'mpa'er), n. earstvo; drzava 

Employ (emplo'j), v. rabiti; upotrijebiti; namjesta- 

ti; zaradjivati; dati posla; — n. posao; sluzba; 

radnja; zanimanje E 

Employee — 93 — Endorse Employee (e'mploji'), n. namjestenik; sluga 
Employer (empio'jor), n. poslodavae; gospodar 
Empower (empa'uor), v. opunomoCiti; ovlastitj 
Empress (e'mpres), n. carica; viadarica 
Emptiness (e'mptines), n. praznina; praznoCa 
Empty (e'mpti), a. prazan; supalj; — v. isprazniti 
Emulate (e'mjulejt), v. nadmetati se; natjecati se 
Enable (ene'jbl), v. omoguCiti; usposobiti 
Enact (ena'kt) v. narediti; uzakoniti; propisati; iz- 

vrsiti 
Enactment (ena'ktment), n. naredba; uzakonjenje 
Encamp (enkamp), v. utaboriti se 

Encampment (enka'mpment), n. utaborenje; tabor 
Enchain (ence'jn), v. okovati; svezati lancem; obuz- 

dati 
Enchant (enca'nt), v. zacoprati; zatraviti; opciniti; 

ocarati 
Enchantress (enca'ntres), n. vjestiea; copmiea 
Enclose (enklo'z), v. prikljuciti; ukljuciti; priloziti 
Encore (a'nko'r), adv. jos jedanput; opet 
Encounter (enka'ntor), v. suociti; sukobiti se; bo- 

riti se; — n. suocenje; sastanak; sukob; napadaj 
Encourage (enko'redz), v. ohrabriti; osrajeliti; utje- 

siti; povisiti 
Encouragement (enko'redzment), n. ohrabrenje; poti- 

caj; bodrenje; nada; potpora 
Encroach (enkro'uc), v. povrijediti; drznuti se; pre- 

stupiti 
Encumber (enka'rnbor), v. opteretiti; prijeciti; dosa- 

djivati 
Encyclopedia (ensa'jklopi'dia), n. enciklopedija 
End (end), n. konac; svrsetak; granica; posljedica; 

svrha; cilj; — v. svrsiti; dokoncati; zakljuciti; 

zatvoriti 
Endanger (ende'jndzor) v. staviti u pog-ibelj 
Endear (endi'r), v. uciniti dragim ili ljubljenim 
Endeavor (ende'vor), v. nastojati; pokusati; ciljati; 

— n. nastojanje; napor; borba 
Endless (e'ndles), a. beskonacan; neizmjeran; vjecajj 
Endorse (endo'rs), v. naledjiti; potpisati se E 

Endow — 94 — Enmity 

Endow (enda'u), v. obdariti; snabdjeti; opremiti 
Endowment (enda'ument), n. prcija; oprema; miraz; 

darovitost 
Endurable (endju'rabl), a snosljiv; podnosljiv; us- 

trajan 
Endure (endju'r) v. ustrajati; izdrzati; snositi ; trpjeti 
Enemy (e'nimi), n. protivnik; neprijatelj 
Energy (e'nordzi), n. odvaznost; snaga; moc 
Enervate (e'norvejt), v. lisiti hrabrosti; oslabiti; — 

a. oslabljen 
Enervation (e'norve'jsan), n. oslabljen je 
Enforce (enfo'rs), v. prisiliti 
Enforcement (enfo'rsment), n. prisilje; sila 
Engage (enge'jdz), v. obvezati; obvezati se; novaciti; 

zaposjesti; sukobiti se; zaokupiti 

Engagement (enge'jdzment), n. obecanje; obveza; 

posao; rat; boj; borba 
Engine (e'ndzin), n. stroj; masina; strcaljka 
Engineer (e'ndzini'r), n. inzinir 
Engorgement (engo'rdzment), n. prozdiranje.; ?.dera- 

nje 
Engrave (engre'jv), v. urezati; ukopati 
Enhance (enha'ns), v. povisiti; unaprijediti; pomno- 

ziti; pojacati; porasti 
Enhancement (enha'nsment), n. povisenje; povecanjo 
Enjoin (endzo'jn), v. zapovjediti; naruciti; zabraniti 
Enjoy (endzo'j). v. uzivati; posjedovati; rabiti 
Enjoyable (endzo'jabl), a. ugodan 
Enjoyment (endzo'jment), n. zadovoljstvo; uz'tak* 

veselje 
Enlarge (enla'rdz), v. povecati; umnoziti 
Enlargement (enla'rdzment), n. povecanje; umnoza- 

vanje 
Enlighten (enla'jtn), v. rasvjetliti; prosvjetliti; podu- 

citi 
Enlist (enli'st), v. upisati; unesti; kupiti, novaciti 
Enlistment (enli'stment), n. unesenje; novacenje 
Enliven (enla'jvn), v. oziviti; utjesiti; oduseviti; oja- 

cati ; okrepiti 
Enmity (e'nmiti), n. neprijateljstvo; mrznjni zlovolja E 

Enormity — f)5 — Entry 

Enormity (ino'rmiti), n. ogromnost; niskoda; okrut- 

nost 
Enormous (ino'rmas), a. ogroman; neizmjeran; okru- 

tan 
Enough (ina'f), a. dostatan; — adv. dosta; puno; — 

n. dostatnost 
Enquire (inkua'er), v. upitati se; dobiti upute 
Enrage (enre'jdz), v. rasrditi; razjaditi; dra^iti 
Enrapture (enra'pcur), v. uzniieti; ushititi 
Enrich (enri'c), v. obogatiti; iskititi; oploditi; po- 

duciti 
Enroll (enro'l), v. upisati; unesti; novaciti 
Entail (ente'jl), v. ostaviti iza sebe; ostaviti u na- 
si jedstvo 
Entangle (enta'ngl), v. zaplesti; zbrkati; smesti; za- 

panjiti 
Entanglement (enta'nglment) n. zapleta.i; ?meteno3t 
Enter (e'ntor), v. stupiti; unici; poceti; nastupiti; 

ubiljeziti 
Enterprise (e'ntdrprajz), n. poduzece; pothvat; — v. 

poduzeti 
Entertain (e'ntoi (e'jn), v. uzdrzati; potpomagati; po- 

dupirati; zabavljati; primati goste 
Entertainment (e'ntorte'jnment), n. zabava; gosto- 

ljublje; prinumje 
Enthusiasm (enl u'ziazm), n. odusevljenje; ushicenje 
Enthusiastic (entu'zia'stik), Enthusiastical (entuzia'- 

stikal)', a. oslusevljen; uznesen; ushicen 
Entice (enta'js), v. mamiti; vabiti; nagovarati; po- 

ticati; zavadjati 
Entire (enta'er), a. potpun; cio; citav 
Entirely (enta'eili), adv; potpuno 
Entitle (enta'jtl), v. ovlastiti; dati pravo; nazvati; 

imenovati 
Entomb (entu'n), v. staviti u grobnicu; pokopati 
Entrails '(e'ntrelz), n. crijeva; drob 
Entrance (e'ntrans), n. ulaz; prolaz; vrata 
Entrap (entra'p). v. uloviti; uhvatiti: dobiti na.lijepak 
Entrust (entra'st), v. povjeriti; dati 
Entry (e'ntri), n. ulaz; ulaznina; pocetak; prolaz; bi- 

ljeska E 

Enumerate — 96 — Ere 

Enumerate (inju'morejt), v. bropti; nabraiati; racu- 

nati 
Enumeration (inju'more'jsan), h. brojenje; nabraja- 

nje; racun 
Enunciate (ina'nsiejt), v. objaviti; izreei; izgovbriti 
Envelope (e'nvelop), n. pokrivalo; zamot; zavoj; ku- 

verta 
Envenom (enve'nam), v. otrovati 
Enviable (e'nv-abl), a. zavidljiv; pozeljan 
Envious (e'nvies), a. zavidan; nenavidan 
Enviously (e'nviasli), adv. nenavidno 
Environ (enva'jran), v. okruziti; zaokruzivati; opko- 

liti 
Environment (enva'jranment), n. okolina; okolica; 

kraj ; krug 
Envy (e'nvi), n. zavist; nenavidnost; — v. zavidiati; 

nenavidjeti 
Epidemic (e'pide'mik), n. zarazna bolest; kuga 
Epilepsy (e'pile'psi), n. padavica; velika bolest 
Epileptic (e'pile'ptik), a. padaviCav; — n. covjek, ko- 

ji trpi od padavice 
Episode (e'pisod)r n. pripovijedka; zastranjivanje 
Epistle (ipisl), n. poslanica; pismo 
Epithet (e'pitet), n. pridjev; nadimak; naslov; ime 
Equability (i'kuabi'liti), n. jednolicncst; podobnost 
Equal (i'kual), a. jednak; sposoban; jednolik; prave- 

dan 
Equality (ikua'liti), n. jednakost 
Equally (i'kuali), adv. jednako 

Equilibrate (i'kuila'jbrejt), v. staviti u ravnotezje 
Equipment (ikui'pment) n. opreraa; oruzje' kocija 
Equitable (e'kuitabl), a. pravedan; posten; nepristran 
Equity (e'kyiti) n. pravica; nepristranost 
Equivalent (ikui'valent), a. jednake vrijednosti 
Era (i'ra), n. doba; vrijeme, era 

Eradicate (ira'dikejt), v. iskorjeniti; unistiti; zatrti 
Erase (ire'js), v. izbrisati; istrug-ati: unistiti 
Eraser (ire'jsor), n. brisaljka; gumi.ia 
Erasure (ire'jzur), n. brisanje; unistenje 
Ere (er), adv. prije; prije nego E 

Erect — 97 • — Estimate 

Erect (ire'kt), a. uspravan; okomit; smion; — v. us- 

praviti; podignuti; utemeljiti; otvoriti 
Err (or), v. grijesiti; pogrijesiti 
Erratic (era'tik), Erratical (era'tikal), a. pogresiv; 

tumarajuci 
Erroneous (ero'nias), a. pogresan; kriv 
Erroneously (ero'niasli), adv. pogresno; krivo 
Error (6'ror), n. pogreska 
Erst (orst), adv. prije; jedanput; odavna 
Eruption (ira'psan), n. provala; kozna bolest 
Escape (eske'jp), v. pobjeci; izbjegavati; — n. bijeg 
Escapement (eske'jpment). n. zapinjaca 
Escort (e'skort), n. pratnja; straza 
Escort (esko'rt), y. prisustvovati; gtititi; cuvati; pra- 

titi 
Esculent (e'skjulent), n. sve, sto se jede 
Especial (espe'sal) a. osobiti; vrli; odlican 
Especially (espe'sali), adv. osobito; vrlo; izvrstno 
Espouse (.espa'uz), v. zaruciti; zaruciti se; prstenova- 

ti; udati; ozeniti 
Espy (espa'j), v. opaziti; ugledati; uhoditi; prona^i 
Esquire (eskua'er), n. stitonosa; naslov gradjanskog 

plemica 
Essay (e'sej), n. pokusaj; kusnja; zadaca; ogled 
Essence (e'sens) n. bit; bitnost; stvar; miris; dah; 

vonj; — v. mirisati; vonjati 
Essential (ese'ncal), a. bitni; . nuzni; Cisti; — n. 

bitnost 
Establish (esta'blis), v. utvrditi; utemeljiti; namje- 

stiti; zarediti; ustanoviti 
Establishment (esta'blisment), n. utemeljen;e; potvr- 

djenje; osnivanje; osnutak; uredba; zavod; ku- 

<?anstvo 
Estate (este'jt), n. posjed; vlastnistvo; polozaj 
Esteem (esti'm.) n. proeijeniti; cijeniti; stovati; ra- 

cunati 
Estimable (e'stimabl) a. procjenjiv; dragocjen; vri- 

jedan 
Estimate (e'stimejt), v. cijeniti; procjeniti; stovati; 

castiti; m*sliti 4 E 

Estimation — 98 — Everlasting 

Estimation (e'stime'jsan), n. procjena; stovanje; p.)- 

stovanje; misljenie" 
Estrange (estre'jndz), v. otudjiti 
Etch (ec), v. rezati; izgristi 
Eternal (ito'rnal) a. vjecan; besmrtan; nepromjen- 

Ijiv 
Eternally (ito'rnali), adv. vjecno 
Eternity (ito'rniti), n. vjeenost 
Etiquette (e'tike't), n. fino ponasanje 
Euchre (ju'kor), n. vrsta igre na karte 
Eulogize (ju'lodzajz), v. hvaliti; slaviti 
Eulogy (ju'lodzi), n. slavospjev; pohvala 
Eunuch (ju'nak), n. uskopljenik (uskopljeni mus- 

karac) 
Eupepsia (upe'psia), Eupepsy (upe'psi), n. dobra prj- 

bava 
European (ju'ropi'an), a. evropejski; — n. evropejac 
Evacuate (iva'kjuejt), v. isprazniti 

Evacuation (iva'kjue'jsan), n. ispraznjivanje; ci§cenjc 
Evade fi\'e'jd), v. izbjegavati; uklanjati se cesa 
Evangelic (i'vandze'lik), Evangelical (i'vandze'likal), 

a. evandjeoski; evangelicki 
Evangelist (iva'ndzelist), n. evandjelista 
Evaporate (iva'porejt), v. ishlapiti; ishlapljivati se 
Evasion (ive'jzan), n. izbjegavanje 
Eve (iv), h. vecer 
Even (ivn), a. ravan; gladak; jednak; jednolik; -- 

v. izjednaeiti; sravniti; - — adv. dapace; pace; u 

pravo vrijeme 
Evening (i'vning), n. vecer 
Evenly (i'venli), adv. jednako 
Event (ive'nt), n. dogadjaj; posljedica; slucaj 
Eventful (ive'ntful), a. pun dogadjaja 
Eventual (ive'ncjual), a. konacan; posljedni 
Eventually (ive'ncjuali), adv. konacno; na posljedku 
Ever (e'vor), adv. kadgod; u kojegod vrijeme; uvi- 

jek; bez prekida; do konc-a; kada 
Evergreen (e'vorgri'n), a. uvijek zelen 
Everlasting (e'vorla'sting), a. vjekovjecan; besmrtan E 

Everlastingly — 99 — Example Everlastingly (e'vorla'stingli), adv. na vijeke; za u- 

vjeke 
Evermore (e'vormo'r), adv uvijek; vjecito 
Every (e'vori), a. svaki 
Everybody (e'voriba'di), Everyone (e'voriua'n), a. 

svaki 
Everything (e'voriti'ng - ), n. sve 
Everywhere (e'vorihue'r), adv. svagdje 
Evidence (e'videns), n. dokaz; svjedocanstvo; — v. 

pokazati; dokazati 
Evident (e'vident), a. ocit; jasan; otvoren 
Evidently (e'videntli), adv. ocito 
Evil (Ivl), n. zlo; nesreca; bijeda; bezboznost; — a. 

zao: zlocest; bezvrjedan 
Evince (ivi'ns), v. jasno dokazati 
Evitable (e'vitabl), a. izbjeziv 
Evoke (ivo'k), v. izazvati; pozvati 
Evolution (e'volju'san), n. razvitak; razvijanje; kre 

tanje 
Ewer (ju'or), n. vrc; pehar 
Exact (egza'kt), a. tocan; pravilan; lijep; brizan; — 

v. zahtjevati; traziti; iznudjivati 
Exaction (egsa'ksan), n. zahtjev; iznudjivanje; utje- 

rivanje 
Exactly (egzaktli), adv. tocno; upravo; bag 
Exactness (egzaktnes), n. tocnost; briznost; potan- 

kost 
Exaggerate (egza'dzorejt), v. povecavati; pretjerivati 
Exaggeration (egza'dzore'jsan) n. povecavanje; pr-3- 

tjerivanje 
Exalt (egrza'lt) v. izvisiti; uzdignuti; slavki; pocastiti 
Exaltation (e'gzalte'jsan), n. uzvisenje; podignuce 
Examination (egza'mine'jsan) n. ispit; pretraga: 

istrazivarrje 
Examine (egza'min), v. pregledavati; istrazivati; ispi- 

tivati 
Examiner (egza'minor), n. istrazivatelj; ispitavatelj; 

preshisavatelj 
Example (egza'mpl), n. primjer; uzorak; opomena; 

oprez E 

Exasperate — 100 — Execration 

Exasperate (egza'sporejt), v. razdraziti; ogorciti; i- 

zazivati 
Excavate (e'kskavejt), v. izdubsti; iskopati 
Excavation (e'kskave'jsan), n. izdubina; iskopavan.ie 
Exceed (eksl'd), v. preteei; prijeci; nadvisiti 
Exceedingly (eksl'dingli), adv. vrlo; ranogo; preko- 

nijerno 
Excel (ekse'l), v. nadvisiti: nadvladati; istaknuti se 
Excellent fe'kselent), a. izvrstan: odlioMii; rlragoojen 
Except (ekse'pt), v. izuzeti; izostaviti; iskljuciti; 

protiviti se; — prep, izuzam; osim; — conj. ako ne 
Exception (ekse'pgan), n. iznimka 

Exceptionable (ekse'psanabl), a. prijeporan; sumnjiv 
Excess (ekse's), n. prekomjernost; obilje; pretjera- 

nost; raspu§tenost; ostatak 
Excessive (ekse'siv), a. obilan; *prekomjeran; zestok 
Exchange (eksce'jndz), v. izmjeniti; promijeniti; — 

n. tecaj; burza; izmjena; razmjena; preinaka; 

mijenica; 
Exchangeable (eksce'jndzabl), a. izmjenljiv 
Excision (eksi'zan), n. odrezanje; unistenje 
Excite (eksa'jt), v. podraziti; oduseviti; i::uzvati 
Excitement (eksa'jtment), n. uzbudjenje; uzrujanost 
Exclamation (e'ksklame'jsan), n. usklik; poklik 
Exclude (eksklju'd), v. iskljuciti; prijeciti 
Exclusion (eksklju'zan), n. iskljucenje 
Exclusive (eksklju'siv), a. iskljucan 
Excommunicate (e'kskomju'nikejt), v. izopciti; is- 

kljufiiti 
Excommunication (e'kskomju'nike'jgan), n. izopcen.le 
Excrement (e'kskriment), n. baleg-a; govno; otpadatc 
Excretion (ekskri'san), n. izlucivanje; otpadak 
Exculpation (e'kskalpe'jsan), n. oprostenje: oprost 
Excursion (eksko'rsan), n. izlet; obilazenje; tumara- 

nje 
Excusable (ekskju'zabl), a. oprostiv 
Excuse (ekskju'z), v. oprostiti; pregledat'i 
Excuse (ekskju's), n. oprostenje; opravdanje - 
Execrate (e'ksekrejt), v. prokleti; ukleti 
Execration (e'ksikre'jsan), n. kletva; proklinjanje E 

Execute — 101 — Exoneration 

Execute (e'ksikjut), v. izvesti; uciniti; usmrtiti; 1- 

grati 
Executer (e'ksekju'tor), n. izvrsitelj 
Execution (e'ksikju'sari), n. izvedenje; izvrsenje; 

gradjenje; okretnost; vjestina; usmrcenje 
Executioner (e'ksekju'sanor), n. krvnik 
Executive (egze'kjutiv), a. izvrsujuci; — n. izvrsnn 

oblast 
Executor (egze'kjutor), n. izvrsitelj oporuke 
Executrix (egze'kjutriks), n. izvrsiteljica oporuke 
Exercise (e'ksursajz), n. vjezba; sluzenje; radinost; 

posao; napor; — v. sluziii se; rabiti; vjezbati; 

gibati se 
Exert (egzo'rt) v. naprezati; napeti; uciniti; izvrgiti 
Exertion (egzo'rsan), n. naprezanje; poku§aj; napor; 

boi ba 
Exhaje (.ekshe'jl), v. isparivati se; pusiti se; izvlacitl 
Exhaust (egza'st), v. iscrpsti; isprazniti; istrositi; 

— a. osusen; iscrpljen; limorari 
Exhaustible (egza'stibl), a. iscrpiv 
Exhaustion (egzii'scan), n. malaksalost; unior 
Exhaustively (egza'stivli), adv. iscrpivo 
Exhaustless (egza'stles), a. neiscrpiv 
Exhibit (ekshi'bit), v. pokazati; ispostaviti; razviti; 

— n. izlozeni predmet; dokazni spis 
Exhilaration (ekshi'lare'jsan), n. odusevljenje; vese- 

lost 
Exhort (egzo'rt), v. opominjati; opomenuti 
Exhortation (e'gzorte'jsan), n. opomena; savjest 
Exile (e'gza'el), n. progonstvo; zatocenje; prognanik; 

zatocenik; — v. prognati; otjerati; zatociti. 

Exist (egzi'st), v. biti; opstojati; zivjeti 

Existence (egzi'st-ens), n. opstanak; bit; dogadja^; 

stvorenje 
Exit (e'ksit), n. izlaz; otstup; smrt 
Exonerate (egza'norejt),. v. rasteretiti; stovariti; ri- 

jesiti krivnje; osloboditi; otpustiti 
Exoneration (egza'nore'jsan), n. rasterecenje; oslo- 

bodjenje E 

Exorbitance — 102 — Exploit 

Exorbitance (egzo'rbitans), Exorbitancy (egzo'rbi- 

tansi), n. ogromnost; prekomjemost 
Exorbitant (egzo'xbitaut), a. ogroman; prekomjerar 
Expand (ekspa'nd), v. otvoriti; rastegnuti; poveeati 
Expanse (ekspa'ns), n. rastezanje; sirina; prostraiiost 
Expatriation (ekspe'jtrie'jsan), n. progonstvo; zato- 

cenje 
Expect (ekspe'kt), v. ocekivati; iscekivati; naslucivati 
Expectance (ekspe'ktans), Expectancy (ekspe'ktansi), 

n. iscekivanje; eekanje; nada 
Expectation (e'kspekte'jsan), n. iscekivanje; izgled; 

pouzdanje; obecanje 
Expedient (ekspi'dient), a. probitacan; koristan; sho- 

dan; prikladan; — n. sredstvo; utoeisce. 
Expedition (e'kspedi'san), n. pripravnost; hitnja; pre- 

sa; poduzece; izlet; otpravljanje 
Expel (ekspe'l), v. otjerati; protjerati; odbaciti; pro- 

gnati 
Expend (ekspe'nd), v. rabiti; upotrijebiti; potrositi; 

unistiti 
Expenditure (ekspe'ndieur), n. izdatak; potrosak 
Expense (ekspe'ns) n. trosak; potrosarina 
Expensive (ekspe'nsiv), a. skup; skupoejen; drag 
Expensiveness (ekspe'nsivnes).. n. skupoca; skupocje- 
* nost 

Experience (ekspi'riens), n. iskustvo; - — v. iskusiti 
Experiment (ekspe'riment), n. pokus; pokusaj; - — v. 

kusati 
Expert (ekspo'rt), a. okretan; vjest; iskusan; naucan 
Expert (e'ksport) n. yjestak 

Expiation (e'kspie'jsan), n. okajanje; pokajnnje 
Expiration (e'kspire'jsan), n. izdalmuee; smrt; svr- 

setak; konac 
Explain (eksple'jn), v. protumaciti; razjasniti 
Explanation (e'ksplane'jsan), n. tumacenje;. razjas- 

njenje 
Explicitly (ekspli'sitli), adv. izricito;. narocito; jasno 
Explode (eksplo'd), v. prsnuti; razbiti; raznijeti; pra- 

snuti 
Exploit (eksplo'jt), n. junastvo; djelo; cin E 

Exploration — 103 — Extinct 

Exploration (e'ksplore'jsan), n. istrazivanje; raspiti- 

vanje 
Explore (eksplo'r), v. razvidjeti; istrazivati; ispitivati 
Explorer (eksplo'ror), n. istrazivalac 
Explosion (eksplo'zan), n. planu£e; prasak 
Explosive (eksplo'siv), a. praskav 
Export (ekspo'rt), v. izvoziti; razasiljati 
Expose (ekspo'z) v. izloziti; pokazivati 
Exposition (e'kspozi'san), n. izlozba; protumacenje; 

razjasnjenje 
Expostulate (ekspa'stjulejt), v. prepirati se; pravdati 

se; inatiti se; kleti se 
.Exposure (ekspo'zur), n. izlozenje; polozaj; stanje 
Expound (ekspa'und), v. razjasniti; protumaciti; tu- 

maciti 
Expressible (ekspre'sibl), a. sto se moze izroziti 
Expression (ekspre'san), n. izg-ovor; izraz; izrazaj; 

iznudjivanje 
Expressive (ekspre'siv), a. izrazit 
Expressly (ekspre'sli), adv. izricito; narocito 
Expulsion (ekspa'lsan), n. otjeranje 
Extend (ekste'nd), v. pruzati se; protezati se; izru- 

citi; siriti 
Extensibility (ekste'nsibi'liti), n. rastezljivost 
Extension (ekste'nsan), n. pruzanje; rastezanje; pro- 

sirenje 
Extensive (ekste'nsiv), a. prosiren; velik; sirok 
Extent (ekste'nt), n. prostor; sirina; duljina; dalji- 

na; velicina 
Extenuate (ekste'njuejt), v. izvlaciti; rastanjiti; sma- 

njiti; razblaziti; prorijediti; oslabiti 
Exterior (eksti'rior), a. izvanjski; strani; tudji; — 

n. vanjstina 
Exterminate (eksto'rminejt), v. otjerati; iskorjeniti; 

utamaniti; zatrti; istrijebiti; unistiti 
Extermination (eksto'rmine'jsan), n. tamanjenje; za- 

tiranje 
External (eksto'rnal), a. vanjski; izvanjski; inostran: 

tudj; — n. spoljasnost; vanjski dio 
Extinct (eksti'nkt), a. u^asen; utrnut; obamro; mrtav E 

Extinguish — 104 — Eyrie 

Extinguish (eksti'nguis), v. ugusiti; ugasiti; zatrti; 

uniStiti 
Extinguisher (eksti'ngyisor), n. gasilo 
Extol (eksta'l), v. izvisivati; slavospjeve pjevati; ve- 

liCati; hvaliti 
Extortion (eksto'rsan), n. globljenje; nasilje; grabez- 

Ijivost 
Extra (e'kstra), a. posebp.n. neobican 
Extract (e'kstrakt), n. izvadak 
Extradition (e'kstradi'san), n. izrucenje 
Extraordinarily Cekstro'rdine'rili). adv. izvanrednn 
Extravagance (ekstra'vagans), Extravagancy (ekg- 
tra'vagansi), n. pretjeranost; noobicnost; raskos- ■ 
nost; zestina 
Extravagant (ekstra'vagant), a. pretjeran; prekomje- 

ran; neobuzdan; rasipan: rasko?nn 
Extreme (ekstri'm), a. najposljedni; skrajni; konac- 

ni; najvefii; najvisi; — n. skrajnost 
Extricate (e'kstrikejt), v. izmotati; lsplesti se; oslo- 

boditi; rijesiti se 
Extrication (e'kstrike'jSan), n. oslobodjenje; razrijc- 

senje; raspletaj 
Extrude (ekstru'd), v. isturati; izgurati; istjerati; lz- 

baciti 
Exuberant (eksju'borant), a. obilan- izobilan; zaligan 
Exude (eksju'd), v. znojiti se 

Exult (egza'lt) v. skakaii od veselja, radovati-se 
Eye (aj), n. oko; vid; sud; mnijenje; paznja; pupo- 

ljak; — v. bacili oko na njcsto, opaziti; paziti 
Eyeball (a'jba'l), n. zjenica 
Eyebrow (a'jbra'u), n. vedja; obrva 
Eyelash (a'.ila's), n. trepavica 
Eyeless (a'jles), a. bcz oci.iu; slijep 
Eyelid (a'jli'd), n. zaklopac; kanje 
Eyesight (a'jsa'jt), n. vid 
Eyesore (a'jso'r), n. jecmenac 
Eyewitness (e'jui'tnes), n. ocevidac 
Eyre (ar), n. putovanje; putuju<H cud 
Eyrie, Eyry (ejri), n. gnijezdo ptica grabiliea p 

Fair Fable (fejbl), n. bajka; basna; priCa; — v. bajati; 

pricati; gatati 
Fabric (fa'brik), n. gradnja; tkanje; tvornicki pro- 

izvod; tkanina 
Fabricate (fa'brikejt), v. sagraditi; na6initi; zgoto- 

viti; skovati 
Fabricator (fa'brike'jtor), n. zgotovilac; kovaC lazi 
Face (fejs), n. lice; obraz pogled; — v. suofiti; okre- 

nuti lice prama necemu 
Facilitate (fasi'litejt) ; v. olaksati 

Facility (fasi'liti), n? lahkoca; okretnost; vjegtina 
Fac-simile (fa'ksi'mili), n. tocan prijepis; slicnost 
Fact Cfnkt), n. cin ; cinjenica; dogadjaj; istina; iskaz 
Factitious (fakti'sas), a. umjetan; krivotvoren; la- 

zan; nacinjen 
Factor (fa'ktor), n. poslovodja; Cinbenik 
Factory (f&'ktori), n. tvornica 
Faculty (fa'kalti), n. sposobnost; sila-, snaga; dar; 

svojstvo; nauCna struka; ravnatteljstvc ; upra- 

viteljstvo 
Fade (fejd), v. nestajati; iSCezavati; sugiti se; pro- 

padati; venuti 
Fail (fejl), v. promasiti; neuspjeti; pogrijesiti; pre- 

variti se; spadati; poginuti; umrijeti; pasti pod 

stecaj 
Failure (fej'ljur), n. manjkavost; prepust; stecaj; po 

greska 
Fain (fejn), a. veseo; radostan; naklon; milostiv; — 

adv. rado; s veseljem 
Faint (fejnt), a. slab; maloduSan; bojazljiv; — r. 

gubiti snagu; onesvijestiti se; malodusan posta- 

ti; propadati 
Fainting (fe'jnting), n. nesvjest; nesvjestica 
Fair (far), a. lijep; krasan; Cist; ugodan; otvoren; 

po§ten; nepristran; jasan; umjeren; — adv. 

jasno; otvoreno 
Fair (far), n. vaSar; veliki sajam; pazar F 

Fairly — 106 — Fanciful 

Fairly (fa'rii), adv. posve; sasvijem; prilicno 
Fairness (fa'rnes), n. cistoca; ljepota; dobrota; ne- 

pristranost 
Fairy (fa'ri), n. vila; vracara; vjestica; madjionica 
Faith (fejt), n. vjera; vjeroispovjest; cast; obecanje 
Faithful (fe'jtful), a. vjeran; posten; pravedan; iskren 
Faithfully (fe'jtfuli), adv. vjerno 
Faithfulness (fe'jtfulnes), n. vjernost 
Faithless (fe'jtles), a. nevjeran; izdajnicki; lazan 
Falcon (fa'kn), n. sokol 

Fall (fal), v. pasti; tonuti — a. pad; unistenje; jesen 
Fallacious (fale'jsas), a. prijevaran; varav 
Fallacy (fa'lasi), n. opsjena; obmana; zavaravanje; 

varka; prijevara; nadmudrivanje 
Fallibility (fa'libi'liti), n. pogresivost 
False (fals), a lazan; neposten; nevjeran; izdajnicki 
Falsehood (fa'lshud), Falseness (fa'lsness), n. lazlji- 

vost; laz; prijevara 
Falsely (fa'lsli), adv. lazljivo. 
Falsification (fa'lsifike'jsan), n. krivotvorenje; kva- 

renje 
Falsificator (fa'lsifike'jtor), n. krivotvoritelj; lazac 
Falsify (fa'lsifaj), v. krivotvoriti; pokvariti 
Falter (fa'ltor), v. posrnuti; spo'taknuti; kolebati se, 

krzmati; ustrucavati se 
Fame (fejm), n. glas; ime; slava; dika 
Familiar (fami'ljor), a. obiteljski; domaci; prijatelj- 

ski; iskren; pouzdan; naucan; poznat 
Family (fa'mili). n. obitelj; ukucani; rasa; pokolenje 
Famine (fa'min), n. glad; oskudica 
Famish (fa'mis), v. moriti gladom; skapati cd gladi, 

umirati od gladi 
Famous (fe'jmas), a. glasovit; znacajan; slavan; cu- 

ven 
Fan (fan), n. lepeza; reseto; odusnik; mijeh; — v. 

puhati; hladiti; mahati lepezom 
Fanatic (fana'tik), a. zanesen; fanatican; — n. zane- 

senjak 
Fanciful (fa'nsiful) a. cudnovat; musicav; sanjarski; 

fantasticki F 

Fancy — 107 — Father- in- la w 

Fancy (fa'nsi), n. masta; fantazija; umiSljanje; n- 

kus: pomisao; musicavost 
Far (far), a. dalek; udaljen; — adv. daleko 
Fare (far), v. ici; prolaziti; putovati; — n. vozar'hq 
Farewell (fa'rue'l), interj. sretan put; zb3f. a om; do- 

vidjenja 
Farm (farm), n. zaselak; majur; dobro; imanje; za- 

kupnistvo; — v. u zakup dati; obradjivati; ob- 

djelavati 
Farmer (fa'rmor), n. poljodjelac; gospodar; gazda; 

zakupnik 
Farming (fa'rming), n. obdjelavanje polja 
Farrow (fa'ro), n. prascad; odojci; leglo; — v. leci 

prascad 
Farther (fa'rdor) a. daljni; pridodajni; dulji; — adv. 

dalje povrh 
Farthest (fa'rdest), n. najdaljni; najudaljeniji; — 

adv. najdalje 
Fascinate (fa'sinejt), v. zacarati; opciniti; zatravitl 
Fashion (fa'san), n. cin; nacin; obicaj; uzorak: obra- 

zac; vrsta; put; — v. uciniti; uobliciti; usposo- 

biti; prilagoditi 
Fashionable (fa'sanabl). a. obicajan; pomodan; teku- 

6i; obljubljen; lijep 
Fast (fast), a. cvrst; stalan; vjeran: brz; raskala- 

sen; — adv. cvrsto; brzo; — v. postiti; — n, post, 

postno vrijeme 
Fast day (fa'st de'j), n. postni dan 
Fat (fat), a. debeo; tust; tovan; mastan; begat; obi- 

Ian; — n. mast 
Fatal (fe'jtal), a. sudbonosan; smrtonosan; smrtan; 

koban 
Fatality (fata'liti), n. sudbina; kob 
Fate (fejt), n. udes; usud; sudba; sudbina; sreca; 

kob 
Father (fa'dor), n. otac; — v. uzeti za svoje; prisvo- 

jiti 

Fatherhood (fa'dorhud), n. ocinstvo 
Father-in-law (fa'dar-in-la') n. tast F 

Fatherland — 108 — Feel 

Fatherland (fa'dorla'nd), n. domovina; otafibina; po- 

stojbina. 
Fatherless (fa'dorles), a. bez oca. 
Fatherly (fa'dorli), a. ocinski; blag 
Fatigue (fati'g), n. umor; trud; tegoba; muka; ki- 

njenje; — v. umoriti; iscrpiti snagu; oslabiti 
Fatness (fa'tnes), n. debljina; salo; mast 
Fatuous (fa'djuas), a. budalast; lud; bezuman; pri 

vidan 
Faucet (fa'set), n. pipa; cep; pijetao; oroz 
Fault (fait), n. pogreska; mana; nedostatak; manj- 

kavost 
Favor (fe'jvor),*n. usluga; milost; naklono3t; pomod; 

dar; pismo; — v. pogodovati; sklon bill; poCa- 

stiti ; olakSati 
Favorable (fe'jvorabl).. a. prijatan; zgodan; mllostiv; 

prijateljski; povoljan 
Fear (fir), n. strah; trepet; uzbudjenje; grozota; — 

v. stragiti se; bojati se; plasiti se 
Fearful (fi'rful), a. ptaSljiv; gtrasljlv; grozan 
Fearless (fl'rles), a. rueustrasiv; smion; poduzetan; 

junaSan 
Feasible (fi'zibl), a. mozan; moguc; praktican 
Feast (fist), n. svetac; blagdan; godisnjica; zabava; 

— v. gostiti se; zabavljati; ugadjati 
Feat (fit), n. din; djelo; vjestina 
Feather (fe'dor), n. pero; — v. nakiti perjem; oper- 

jati se 
Feature (fi'cur) n. izgled; lice; pojava; crta lica 
February (fe'brueri), n. velja5a 
Fecundity (fika'nditi), n. plodnost 
Federal (fe'doral), a. savezan; sjedinjen 
Federalist (fe'doralist), n. savezni5ar 
Federation (fe'dore'jsan), n. saveznictvo 
Fee (fl), n. pristojba; nagrada; plata; bastinstvo 
Feeble (fi'bl), a. slab; slabasan; nemocan; nejak 
Feed (fid), v. hraniti; snabdjeti hranom ili drugim. 

stvarima; jegti; pasti se; ■ — n. hrana; k^ma 
Fi§! (01), Y? £»tttij oejeCati; igkueiti; — n, esje/aj F 

Feeling — 109 — Fetlock 

Feeling (fi'ling), n. osjecajuei; CuteCi; — n. euvstvo; 

osjecaj 
Feet (fit), n. noge 

Feign (fejn), v. izmisliti; hiniti; pr^tvarati se 
Felicitate (feli'sitejt), v. razveseliti; usreciti; cesti- 

tati 
Felicitous (feli'sitas), a. sretan; veseo; vjest 
Felicity (feli'siti), n. sreca; veselje; blazenstvo; na- 

predak 
Fell (fel), a. okrutan; krvozedan; necovjecji; divlji; 

— n. koza (od zvijeri), — v. posjeei; obonti; 

otegnuti se 
Fellow (fa'lo), n. di-ug; pr'jatelj; covjek 
Fellow-coun'ryrnan (fa'lo-ka^niriman), n. zemljak 
Felony (fe'Ioni), n. zlocin 

Female (fi'mejl), n. zenka; zena; ■ — a. zenski 
Feminine (fe'minin), a. zenski; njezan; ced&n 
Fence (fens) n. ograda; plot; okrilje; obrana; ma- 

cevan.ie; - — v. znstititi; zakloniti; straziti; o- 

graditi; macevati se 
Fencer (fe'nsor) n. macevalac; uCitelj maoevanja 
Ferment (fo'rment), n. kvasac; vrenje; zakuhavanie; 

vrucina; buka; — v. vreti; zakuhavati se 
Fern (forn), n. paprat 

Ferocious (firo'sas), a. grabezljiv; divlji; okrutan 
Ferrule (fe'ril), n. obruc; stegaca 
Ferry (fe'ri) n. prevozni camac; prevozno mjesto; — 

v. prevesti 
Ferryman ffe'rlman), n. prevozac; skeledzija 
Fervercy Cfo'rvensi), n. zar: plamen 
Fervent (fo'rvent), a. razaren; vruc; topal; pobozan 
Fests! Cfe'stal), a. svetkovni; svecani; veseo; zaba- 

van 
Festival (fe'stival), a. svecan; — n. svetac; blagdan; 

god; praznik: proslava; lumparenje 
Festivity (festi'viti), n. svecanost; svetkovina; ve- 

sei.'o: rndost; milina 
Fetch (fee), v. nositi; donijeti; nabaviti; stidi; — n. 
lukavstina; varka; vjeStina 

Fetlock (fe'tlak), n, gleg&pj (y Kcmja) F 

Fetter — 110 — Fill 

Fetter (fe'tor), n. negve; verige; okov; gvozdje; - 

v. okovati; vezati 
Fever (fi'vor), n. groznica; zimica 
Feverish (fi'voris), a. groznica v 
Few (fju). a. nekoliko; nekolicina 
Fiance (fi'a'nse'), n. zarucnik; vjerenik. 
Fiancee (fi'a'nse'), n. zarucnica; vjerenica 
Fiasco (fia'sko), n. neuspjeh 

Fickle (fikl), a. nestalan; nepostojan; prorajenljlv 
Fickleness (fi'klnes), n. nestalnost; nepostojanost 
Fiction (fi'ksan) n. izmisljotina; laz 
Fiddler (fi'dlor), n. guslac 
Fidelity (fide'liti), n. vjernost; neporocnost 
Fidgety (fi'dzeti) a. nemiran; neustrpljiv 
Field (fild). n. poljana; polje; livada; ratiste 
Fiend (find), a. nepomirljiv; — n. neprijatelj; vrag 
Fiendish (fi'ndis), a. paklenski zloban: pakostan 
Fierce (firs), a. bijesan; zestok: uzasan; divlji 
Fiercely (fi'rsli), adv. zestoko; svora zestinom 
Fiery (fa'jori), a. vatren; ushicen; uznesen 
Fife (fajf) n. zvizdaljka; svirala 
Fifer (fa'jfor), n. svirac 
Fifteen (fi'fti'n), n. petnaest 
Fifteenth (fi'fti'nt), a. petnaesti 
Fifth (fift), a. peti 

Fifthly (fi'ftli), adv. na petom mjestu; peto 
Fiftieth (fi'ftiet), a. pedeseti 
Fifty Cfi'fti) n. pedeset 
Fig (fig), n. smokva 
Fight (fajt), v. biti se; tuci se; boriti se; ratovati, 

— n. rat; boj; bitka; borba; sukob 
Fighter (fa'jtor), n. bojovnik; borac 
Figure (fi'gjur), n. oblik; prilika; slika; uzorak: sli- 

kanje: stas; kip; — v. napraviti; slikati; racu- 

nati; iskititi; uciniti 
File (fa'el), n. pravac; niz; red; pretinac; turpija, 

pila; — v. urediti; odloziti; stupati u redovima; 

piliti; turpijati 
Fill (fil), v. napuniti; — n. dovoljnost; dostatnost; 

obilje Filler — 111 — Fist 

Filler (fi'lor), n. ono cirr.e so puni 

Filling (li'ling), n. punjenje; ispunjavanje 

Film (film), n. kozica; opno 

Filter (fi'ltor), n. cjcdilo; — v. proCisdivati; cjediti 

Filth (tilt), n. neciscoca; gad; smet 

Filthy (fi'lti), a. gadan; nccist; zamazan 

Filtration (filtre'jsan), n. ciscenje; cijedjenje 

Final (fa'jnal), a. konacni; zadnji; potonji 

Finance (fina'ns), n. dohodak; prihod 

Financial (fina'nsal), a. dohodarski; novcani 

Financier (fi'nansi'r), n. novcar; blagajnik 

Find (t'ajnd), v. naci; pronaci; otkriti; opaziti 

Finder (fa'jndor), n. pronalaznik 

Fine (fajn), a. lijep; ugladjen; krasan; tanak; — v. 

cistiti; ocistiti; oglobiti; — n. globa; kcrac; svr- 

setak 
Fineness (fa'jnes), n. finoca; cistoca; tancina 
Finger (fi'ngur) n. prst;' — v. dotaknuti se prstom; 

ukrasti 
Finish (fi'nis), v. svrsiti; dokoncati; zakljucHi; usi- 

vrsiti 
Fir (for), n. bor 
Fire (fa'er), n. vatra; pucnjava; — v. upaliti; odu- 

seviti; prsnuti; otjerati 
Fire-engine (fa'er e'ndzin), n. strcaljka 
Fireman (fa'erman), n. vatrogasac; grijac 
Firepan (fa'erpan), n. posuda za ugljen 
Fireproof (fa'erpruf), a. neupaljiv; nepregoriv 
Firm (form), a. cvrst; gust; tvrd; jak; postojan; — 

n. tvrdka 
Firmly (fo'rmli), adv. cvrsto; postojano 
Firmnes (fo'rmnes), n. cvrstoca; postojanost; stalnost 
First (forst), a. prvi; glavni; — adv. prvo; najprije; 

prije svega 
Fish (fis), n. riba; — v. loviti ribu; traziti njesto var- 

kom; uhvatiti; izvuei 

Fisher (ffsor), Fisherman (fi'sorman), n. rib&r 

Fishery (fi'sori), n. ribolov 

Fishhook (fi'shuk), n. udica 

Fist (fist), n. pjest; pjesnica; saka; — v SakatI ■• F 

Fisticuffs — 112 — Fleck 

Fisticuffs (fi'stikafs), n. sakanje; tucnjava 

Fit (fit), a. zgodan; sposoban; pristajao; valjan; — 

v. usposobiti; prilagoditi; udesiti; namjestiti; do- 

bro stajati; — n. namjestenje; uredjenje; grCe- 

vitost; tresnja 
Fitness (fi'tnes), n. prikladnost; valjanost; sposob- 

nost; pristalost 
Five (fajv), n. pet 
Fivefold (f 'jvfo'ld), a. peterostruk 
Fix (fiks), v. ucvrstiti; utemeljiti; zasaditi; probu- 

siti; popraviti; urediti; ustaliti se; utvrditi se; 

— n. te§ki polozaj; neizvjestnost; za;?onetka 
Flabby (fla'bi), a. klimav; slab 
Flag (flag), n. barjak; zastava; — v. davati znak za- 

stavom 
Flail (flejl), n. cijep; mlatilo 

Flame (flejm), n. plamen;,zar; vatra; — v. plamsatl 
Flank (flank), ik slabocina; strana; bok; — v. dota- 

6i se; dodirnuti se; stajati uz; gramciti; me- 

djasiti 
Flash (flas), v. zasjati; planuti; buknuti; rasvijet- 

liti; — n. bljesak; sijevanje; sjaj; casovitost; — 

a. prost; nizak 
Flat (flat), a. ravan; plosnat; plitak; polozen; pro- 

strt; obican; tup; — n. ravan;; ravnict'i; niz; 

sprat; tupak; bukvan; ponizilica; — v. sravniti 
Flatly (fla'tli), adv. ravno; izravno; odlucno 
Flatness (fla'tnes), n. ravnina; poljana; nizina 
Flatten (flatn), v. sravniti; isplosniti 
Flatterer (fla'doror), n. laskavac; ulizica 
Flaunt (flant), v. gizdati se; napuhavati se; nadima- 

ti; — n. naduvanje; nadimanje 
Flavor (fle'jvor), n. okus; miris; njuh; vonj; zasla- 

da; — v. zasladiti; zasmociti; zamediti 
Flaw (fla), n. pukotina; puklina; manjak; pogreska; 

vihor; — vr puknuti 
Flax (flaks) n. Ian 

Flaxseed (fla'ksl'd), n. laneno sjeme 
Flea (fli), n. buha 
Fleck (flek), n. mrlja; ljaga; - — v. zamrljati F 

Flee — 113 _ Fluent 

Flee (fli), v. pobje£i 

Fleece (flis). v. stridi; osisati; varati 

Fleet (flit), a. brz; okretan; — v. brzo letjeti; brzati 

— n. mornarica; brodovlje 
Flesh (fles), n. meso; — v. hraniti mesom 
Fleshiness (fle'sines), n. mesnatost 
Fleshless (fle'sles), a. mrsav; osuSen 
Fleshliness (fle'slines), n. slast; razbluda; pohota 
Fleshly (fle'sli) a. zivotinjski; puten 
Flex (fleks), v. nagibati; savijati 
Flexibility (fle'ksibi'liti), n. gibivost; vitkost 
Flier (fla'jor), n. onaj, koji leti ill bjezi 
Flight (flajt), n. bijeg; bjezanje; lijet; polet 
Flimsy (fli'mzi), a. slab; povrsan; lagan 
Flinch (flinc), v. povuci se; uzmaknuti; uzmicati 
Fling (fling), v. izbaciti; ispustiti; pobijediti; in- 

mrmljati; — n. hitac; udarac; neum.jestna pri- 

mjedba; sarkazam 
Flint (flint), n. kremen 
Flirt (flort), v. baciti; namigivati; — n. bacenje; na- 

gla kretnja; namigusa 
Flirtation (florte'jsan), n. namigivanje; brzi okret 
Flitter (fli'tor), n. krpa; cunja 
Flock (flak), n. stado; copor; — v. druziti se; sakup- 

ljati se 
Flood (flad), n. poplava; potop; — v. poplaviti 
Floor (flor), n. pod; kat; sprat; pravo govora; — 

v. popoditi; usutkati 
Floral (flo'ral), a. cvijetnjast 
Florist (flo'rist), n. gojitelj cvijeda; vrtljar 
Flour (fla'ur), n. brasno; melja; — v. smljeti; po- 

sipati brasnom 
Flourish (fla'ris), v. uspjevati; cvasti; — n. nakit 
Flow (flou), v. te6i; taliti se; — n. tijek; tok; plima; 

obilje 
Flower (fla'uor), n. cvijet; — v. cvasti; cvjetati; ia- 

kititi cvije<5em 
Fluctuation (fla'keue'jsan), n. kolebanje; nestalnost 
Flue (flju), n. dimnjak 
Fluent (flju'ent), a. tekudi; gladak; okretan; vje§t F 

Fluid — 114 — Fool 

Fluid (flju'id), n. tekucina; tvar 

Flurry (flo'ri), n. vihor; bura; lijevanie, pljusak; 

zadnji trzaji ubijenog kita; uzbudjenje; zbrka; 

■ — v. uzbuditi; uzbuniti 
Flush (flas), v. teci; strujiti; zacrveniti se; sjati; za- 

riti se; — n. vrenje; navala; sjaj; — a. snazan; 

jak; svjez 
Flutter (fla'tor), v. leprsati; pahati (krilima) ; tit- 

rati; uzbuniti; pobrkati; — n. leprsanje: brzina, 

buka; zbrka; nemir; nered 
Fly (flaj), v. letjeti; pobjeci; izbjegavati; kloniti se; 

— n. muha 
Foam (fom), n. pjena; — v. pjeniti se; izbacivati 
Foamy (fo'mi), a. pjenast; pjenav 
Fodder (fa'dor), n. krma; hrana (za konje; marvu 

ovce itd) ; — v. hraniti (blago) 
Foe (fou), n. neprijatelj; protivnik 
Foeman (fo'uman), n. neprijatelj (u ratu) 
Fog (fag), n. magla; — v. zamagliti 
Fogginess (fa'gines), n. maglcvitost 
Foggy (fa'gi), a. maglovit; taman; tmuran 
Focsy Cfo'.gi), n. bukvan; bena 
Foil (fojl), n list; rapir; — v. osujetiti; unistiti; po 

kvariti 
Fold (fold), v. previti; prekrstiti; saviti; sloziti; p«> 

kriti nabrati; naborati; — n. nabor; stado; stoka; 

ovcarnica 
Foliage (fo'liedz), n. lisee 

Foiio (fo'ljo), n. list; stranica u knjigi; knjiga 
Folk (fok), Folks (foks), n. narod; ljudi 
Follow (fa'lou), v. slijediti; nastaviti 
Follower (fa'louor), n. sljedbenik 
Folly (fa'li), n. ludorija; budalastina; lakoumnost 
Foment (fome'iit). v- oariti; popeci; prziti; podjarivatl 
Fond (fand).-a. njezan; ugodan; ljubazan; zaljubljen; 

zaludjen 
Fondness (fa'ndnes), n. njeznost; ljubav 
Food (fud), n. hrana; jelo 
Fool (fiil), n. ludjak; luda; bena; — v. ludovati; za- 

mamljivati; rugati se; varati F 

Foolish — 115 — Foreknowledge 

Foolish (fu'li§), a. lud; glup; bezuman; tast; naivan 

Foolishness (fu'lisnes), n. glupost; bedastoca 

Foot (fut)-, n. noga; stopalo; — v. stupati; hodati; 

plesati 
Football (.fu'tba'l), n. nogomet 
Footman (fu'tman), n. pjesak 
Footmark (fy'tma'rk), n. trag; stopa 
Footpad (fu'tpa'd), n. razbojnik 
Footpath (fu'lpa'i), n. staza; nogostup 
Footprint (fy'tpri'nt), n. trag; stopa; slijed 
Footsoldier (fu'tso'ldzor), n. pjesak 
Footstep (fu'tste'p), n. otisak stopala, znak; trag; 

slijed 
For (for), prep, za; mjesto; umjesto; radi; prema; 

kroz; — conj. jer; posto 
Forasmuch (fo'razma'c), conj. s obzirom na; jer; jerbo 
Forbearance (forba'rans), n. propust; ustrpljivost; 

blagost 
Forbid (forbi'd), v. zabraniti; zaprijeciti 
Force (fors), n. snaga; sila; jakost; moc; vaznost; — 

v. siliti; prisiliti; obvezati: tjerati; silovati 
Forceful (fo'rsful), a. snazan: silan; jak 
Ford (ford), n. plitcina; — v. pregaziti 
Fore (for), a. prednji; prvi; — adv. prije; unaprijed; 

— n. buducnost 
Forearm (fo'ra'rm), n. podlaktnica 

Forecast (forka'st), v. smisliti; upriliciti; predvidjati 
Forecast (fo'rka'st), n. uprilicenje; predvidjanje; na- 

vlasnost 
Foreclose (forklo'uz), v. zatvoriti; iskljuciti; ukinuti; 

prijeciti; braniti 
Forefather (fo'rfa'dor), n. pradjed; praotac 
Forefinger (fo'rfi'ngor), n. kaziprst 
Forefront (fo'rfrant), n. prednja strana; celo 
Forego (forgo'), v. prestati; napustiti; odreci se, 

ostaviti se 
Forehead (fa'red), n. celo 

Foreigner (fa'rinor), n. tudjin; stranac; inozemac 
Foreknow (fo'rno'). v. znati unaprijed 
Foreknowledge (fo'rna'ledz), n. predznanje F 

Foreman — 116 — Fortitude 

Foreman (fo'rman), n. prvak; predsjednik; procelnik 

Foremost (fo'rmo'st), a. prvi; glavni 

Forenoon (fo'rnu'n), n. predpodne 

Foresee (forsi'), v. predvidjati 

Foresight (fo'rsa'jt), n. predvidjanje; predznanje 

Forest (fa'rest), n. suma; dubrava; lug 

Forester (fa'reslor), n. sumar 

Foretell (forte'l), v. proreci; proricati 

Forethought (fo'rta't), n. slutnja; promisljenost 

Forever (fore'vor), adv. za uvijeke; na vijeke; ne- 

prestano 
Forfeit (fo'rfit), v. izgubiti pravo na njesto; — n. 

gioba ; kazna 
Forge (fordz), n. kovacnica; — v. kovati; skovati. 

patvoriti 
Forger (fo'rdzor), n. kovac; krivotvoritelj 
Forgery (fo'rdzori), n. kovanje; krivotvorenje 
Forget (forge't), v. zaboraviti; zanemariti 
Forgetful (forg-e'tful) : a. zaboravljiv ; zaboravan 
Forget-me-not (forge'tmina't), n. potocnica 
Forgive (forgi'v), v. oprostiti 

Forgiveness (forgi'vnes), n. oprost; cprostenje 
Fork (fork), n. viljuska; vilica 
Forlorn (forlo'rn), a. zapusten; bez pomoci; bez- 

nadan; bijedan; samilostan 
Forma! (fo'rmal), a. pravilan; narvjeit; izrican 
Formality (forma'litl), n. obican nacin; ceremonija 
Former (fo'rmfir), a. prijasnji; prvasnji; predidufii 
Formidable (fo'rmidabl), a. strahovit; scrisan; gro- 

zan; uzasan 
Fort (fort), n.. utvrda; tvrdjava; opkop; sanac 
Forth (fort), adv. naprijed; van; daleko 
Forthieth (fo'rtiet). a. Cetrdeseti 
Forthwith (fo'rtui't), adv odmah; bez otezanja; iz- 

ravno 
Fortification (fo'rtifike'jsan), n. tvrdjava; utvrdjen.ie 
Fortify (fo'rtifaj), v. utvrditi; utvrdjivati; ojacati 
Fortitude (fo'rticud), p., Iirabrost; od/yaguost; qc)]u9- F 

Fortnight — 117 - Fowl or 

Fortnight (fo'rtna'jt), n vrijeme j>d cetrnaest dara; 

dva tjedna 
Fortnightly (fo'rtna'jtli), adv. jedanput u cetrnaest 

dana 
Fortress (fo'rtres), n. tvrdjavica; gradic 
Fortune (fo'rcun), n. sreca: dogadjaj; sudbina; bo- 

galstvo; — v. dogoditi se 
Fortune teller (fo'rcun te'lor), n. vracar; gatalac 
Forty (fo'rti), n. fetrdeset 
Forward (fo'ruord), adv. naprijed; — a. pripravan, 

gotov; naklon; smion; — v. promicati; otposbni 
Foster brother (fa'stor bra'dor), n. brat po mlijeku 
Foster child (fa'stor ea'eld), n. hranjenik; hranjeni^a 
Fosterer (fa'storor). n. hranitelj; njegovatelj; Suvar 
Foster father (fa'stor fa'dor), n. poocim 
Foster mother (fa'stor ma'dor). n. mncuha; pomajk^i 
Foster nurse (fa'stor no'rs), n. dojkinja; dojilja 
Foster sister (fa'stor si'stor), n. sestra pu mlijeku; po - 

sestrima 
Foster son (fa'stor sa'n), n. posinak 
Foul (f.g'ul), a. neclst; zamazan; mrzak; nevaljan* 

nepogfen; — v. smraditi; ognjusiti; sudariti *ie; 

zbrkati; — n. zamrsaj; sudar; nepravilan lijet 

lopte kod bezbala, itd 
Foulness (fa'ulnes), n. smrad; gad, necistoca 
Found (fa'und), v. utemeljiti; sagraditi 
Foundation (fa'unde'jsan), n. temelj; utemeljenje; dno 
Foundery (fa'yndori), Foundry (fa'undri), n ljevau- 

nica; talionica 
Fountain (fa'untin), n. vrelo; vrutak; izvor; vodoskok 
Four (for), n. cetiri 
Fourfold (fo'rfo'ld), a. cetverostruk 
Fourfooted (fo'rfu'ted) a. cetveronozan 
Fourscore (fo'rsko'r), n. osarndeset 
Fourteen (fo'rtl'n). n. cetrnaest 
Fourteenth (fo'rti'nt), a. cetrnaesti 
Fourth (fort), a. Cetvrti 
Fowl (fa'ul), n. ptica; zivad; perad; — v. hvatat! 

divljaC 

F9w!§r U|'y]^r), a, lovae im ptlct Fox — 118 — Fret 

Fox (faks), n. lisica 

Foxy (fa'ksi), a. lisieav; lukav 

Fracture (fra'kcur), n. skrhanje; puklina; — v. raz- 

biti; skrhati; slomiti; prebiti se; razbiti se 
Fragile (fra'dzil), a. krhak; slab; trosan 
Fragment (fra'gment), n. odlomak; ulomak; komad 
Frail (frejl), a. krhak; trosan; nestalan 
Frame (frem), v. napraviti; tvoriti; naciniti; uok- 

viriti; opasati; zagraditi; — n. okvir; struk; 

sastav; gradnja; stalak; skele; grede 
Frank (frank), a. Slobodan; otvoren; iskren 
Frankincense (fra'nkinsens), n. tamjan 
Frankness (fra'nknes), n. otvorenost; iskrenost 
Fraternal (frato'rnal). a. bratski 
Fraternally (frato'rnali), adv. bratski 
Fraternity (frato'rniti), n. bratstvo; pobratimstvo, 

bratinstvo 
Fraternization (fre'jtornize'jsan), n. bratimljenje; po- 
bratimstvo 
Fraud (frad), n. prijevara; varka; himba 
Fray (frej), n. tucnjava; bitka; izglodanost; izliza- 

nost; — v. preplas'ti; zsrroziti ; izglodati: iznositi 
Freak (frlk), n. nenadana promjena misli; dosjetka; 

musicavost; — v. sarati 
Freckly (fre'kli), a. pjegav 

Free (fri), a. Slobodan; otvoren; — \. osloboditi 
Freedom (fri'dam). n. sloboda 
Freemason (fri'me'jsn), n. slobodni zidar 
Freeze (friz), v. smrzavati se; zepsti 
Freight (frejt), n. teret; tovar; — -. nateretiti; na- 

tovarit*; tovariti; nakrcati 
Frenchman (fre'ncma'n), n. Francez 
Frenzy (fre'nzi), n. bjesnoca; ludilo 
Frequent (fri'kuent), a., cesti; mnogi 
Frequent (frikue'nt), v. pohadjati; posjecivati 
Frequently (fri'kuentli), adv. cesto 
Fresh (fres), a. svjez; prijesan; sirov; nov; zdrav; 

veseo 
Freshness (fre'snes), n. svjezost; lovost; neiskustvo 
Fret (fret), v. otrti; izjedati; narusavati; uzbudjiva- F 

Fretful — 119 — Fruitless 

ti; muciti; drazili; naljutiti; jediti; — n. uzbudje- 

nost; mucenje 
Fretful (fre'tful), a. ljut; srdit; gnjevan; razdrazljiv 
Friar (fra'jor), n. l'ratar; franciskan; redovnik; ka- 

luiljer 
Friction (fri'ksan), n. trvenje; ribanje 
Friday (fra'jdi), n petak 
Friend (frend), n. prijatelj 

Friendless (fre'ndles), a. napusten; bez prijatelja 
Friendly (fre'ndli), a. prijateljski; prijazan 
Friendship (fre'ndsip), n. prijateljstvo 
Fright (frajt), n. strah; grozota; — v. preplasiti; uz- 

nemiriti 
Frighten (frajtn), v. ustrasiti; plasiti • 
Frightful (fra'jtful), a. strasan; grozan 
Frigid (fri'dzid), a. hladan; mrzal 
Fringe (frindz), n. resa; resica 
Frippery (fri'pori), n. staro odijelo; starez 
Frivolous (fri'volas), a. malovrijedan; nistetan; sitan 
Frizzle (frizl), v. rudati; kovrcati; kudraviti 
Frizzly (fri'zli) a. narudan; kovrcast 
Frog (frag), n. zaba 
Frolic (fra'lik), a. radostan; veseo; — n. sala; lakrdi- 

ja; — v. sale zbijati; veseliti se 
Frolicsome (fra'liksam), a. radostan; raspusten 
From (from), prep, od; pomocu 
Front' (frant), n. prednja strana; celo; lice; smionosx; 

— v. suociti; — a. prvi; prednii 
Frontier (fra'ntir), n. granica; medja 
Frost (frast), n. mraz; smrzavanje; studen; — v. 

smrzavati se 
Frosty (fra'sti), a. hladan; ozebao 
Frown (fra'un), v. mrgoditi se; mrstiti celo; — n. 

mrsten^e cela; prijezirni pogled; prikor 
Frugal (fru'gal), a. gospodarstven; stedljiv 
Frugality (fruga'liti), n. dobro gospodarenje 
Fruit (frut), n plod; vo6e; rod; ucinak; posljedica 
Fruitage (fru'tedz) n. voce 

Fruiterer (fru'toror), n. vodar; trgovac vocem 
Fruitless (fru'tles), a. neplodan; nerodan; jalov F 

Fruit-tree — 120 — Furtherer 

Fruit-tree (fru't-tri'), n. voCka 

Frustrate (fra'strejt), v. osujetiti; obmanuti. uniStiti; 

pobijediti 
Fry (fraj) v. peci; prziti; ispe<5i; peci se 
Fuel (fju'el), n. gorivo 
Fugitive (fju'dzitiv), a. bjeze6i; nestalan; — n. pre- 

bjeglica; prebjeg; bjegunac; uskok 
Fulfill (fulfi'l), v. ispuniti; obaviti 
Fulfillment (fulfi'lment), n. izvrsenje; ispunjenje 
Full (ful), a. pun; potpun; savrsen; — n. punoca; o- 

bilnost; — adv. potpuno; sasvim; tocno; — v. biti 

potpuno rasvjetljen; eistiti ; valjati; izbiti; deb- 

ljati 
Fullness (fu'lnes) n. izobilje; obilje; punoca 
Fully (fu'li), adv. puno; potpuno; sasvim 
Fulsome (fa'lsam), a. gadan; gnjusan; pretjeran; 

protivan 
Fume (fjum), n. dim; plin; para; — v. pusiti ee; 

ishlapljivati se 
Fumigate (fju'migejt), v. kaditi; potkaditi 
Fun (fan), n. sala; zabava; lakrdija 
Function (fa'nksan), n. sluzba; duznost 
Fund (fand), n. zaklada; glavnica; ulozak 
Fundament (fa'ndament), n. temelj; straznjica 
Funeral (fju'noral), n. pogreb; sprovod; — a. po- 

grebni 
Fungus (fa'ngas), n. gljiva; pecurka; guba 
Funnel (fa'nel), n. lijevak; dimnjak 
Funny (fa'ni), a. smijesan; zabavan; cudan 
Fur (for), n. krzno; — v. krznom postaviti.- 
Furlough (fo'rlo), n. dopust 
Furnace (fo'rnes), n. pec; talionica 
Furnish (fo'rnig), v. snabdjeti; nabavljati, nabaviti; 

dobaviti; pribaviti; priskrbiti 
Furniture (fb'rnitur), n. poku<5stvo; namjestaj; op- 

rema 
Furry (fo'ri), a. krznat 
Further (fo'rdor), adv. nadalje povrh toga; — a. dalj- 

ni; — v. unaprijediti; promaknuti; pomagati 
Furtherer (fo'rdoror), n. unapreditelj; promicatelj F G 

Furthermore — 121 — Gallantry 

Furthermore (fo'rdormo'r), conj; os'm toga ; povrh 

toga 
Furthermost (fo'rdormo'st), a. najdaljnji 
Furthest (.fo'rdest), a. najudaljeniji ; najdaljnji 
Fury (fju'ri), n. gnjev; srdzba; jarost; bijes; bjes- 

noea 
Fuse (fjuz), v. rastopiti; topiti; talit- 
Fusibility (fju'zibi'liti), n. rastopljivost 
Fusible (fju'zibl), a. rastopiv 
Fusion (fju'zan), n. talenje; sjedinjenje 
Fuss (fas), n. buka; vika; — v. bucati; zabrinjivati 3e 
Fussy (fa'si), a. bucan 
Fusty (fa'sti), a. pljesniv 

Futile (fju'til), a. prazan; plitak; uzaludan 
Futility (fjuti'liti), n. nistetnost; niStavilo; uzaludnost 
Future (fju'cur), a. buduei; — n. budu<5ncst Gabbler (gu'blor), n. brbljavac; blebetalo 

Gable (gejbl), n. zabat 

Gad (gad), v. tumarati; potucati se; — h. tumara- 

nje; gvozdje; ostrlca sulice ili strijelice 
Gaff (gaf), n. kuka; zaponjak; kljue (za vadjenje 

ribe) — v. zakvaciti 
Gag (gag), v. zacepiti usta; uSutkati 
Gaiety (ge'jiti), n. veselost; radost 
Gaily (ge'jli), adv. radostno 
Gain (geju). n. korist; dobit; dobitak; stecevina; — 

v. dobiti; steci; zasluziti; stici; obogacivati se 
Gainful (ge'jnful), a. koristonosan; bogat 
Gainsay (ge'jnse'j), v. protusloviti; oprijeti se 
Gait (gejt), n. hod; put; prolaz 

Gale (gejl), n. bura; vihor; vjetar; — v. brzo ploviti 
Gall (gal), n. zue; jed; gorkost; zloba; bezobraznost; 

rana na kozi od ribanja; — v. istrositi; muciti; 

zanovijetati 
Gallantry (ga'lantri), n. uctivost; prijatnosl; zave- 

denje G 

Gallon — 122 - Gather 

Gallon (ga/lan), n. galon (mjera, koja sadrzaje nje- 
sto vise od cetiri litre), 

Gallop (ga'lap), v. bjezati skokom; — n. kas 

Gallows (ga'loz), n. vjesala 

Gamble (ga'mbl), v. kartati se za novae 

Gambler (ga'mblor), n. igrac (na novae); kartas 

Gambling (ga'mbling), n. igranje i'i kartanje za no- 
vac 

Game (gejm), n. igra; sala; zvjerad; lovina; nacrt; 

— a. pripravan za bitku; hrabar; odlucan; — v. 
igrati se 

Gamecock (ge'jmkak), n. pjetao, koji se bije 
Gander (ga'ndor), n. gusak 

Gang (gang), n. copor; rulja; mnostvo; momcad 
sap (gap), n. otvor; prolom 

Gape (gejp), v. zjati; buljiti; zijevati; — n. zijanje 
Garb (garb), n. odijelo; vanjstina; — v. obuci 
Garbage (ga'rbedz), n. otpad; smrad; smec"! 
Garden (gardn) n. vrt; basca 
Gardner (ga'rdnor), n. vrtljar 
Gargle (gargl), v. grgljati; ispirati n&ta ili grlo — n. 

voda za grgljanje 
Garland (ga'rland), v. kita cvijeca; — v. okruniti 
Garlic (ga'rlik), n. Cesnjak 
Garment (ga'rment), n. odora; odijelo; ruho 
Garnishment (ga'rnisment), n. ure.'j; nakit 
Garret (ga'ret), n. tavan 
Garrison (ga'risn), n. posada; — v. smjestiti cete za 

obranu 
Garter (ga'rtor), n. podveza za carape 
Gas (gas), n. plin 
Gash (gas) n. brazgotina; ogrebina; — v. duboko 

zarezati u meso 
Gasp (gasp), v. dahnuti; traziti zrak; n. dah; tesko 

disanje 
Gate (gejt), n. vrata; prolaz; dveri 
Gateway (ge'jtue'j), n. veza; vrata, prolaz kroz og- 

radu ili zid 
Gather (ga'dor),, v. sabirati; sakupljati; zakljucivati; 

— n, nabor 


G 

Gathering — 123 — Geometer 

Gathering (gu'doring), n. skupini; nakupljivanje. 

zbirka; zbornik; skupstina 
Gauge (gejdz), v. mjeriti; izmjeriti; procjeniti; — 

n. mjera 
Gaunt (gant), a. mrsav; sun; vitak; strasan 
Gauntlet (ga'ntlet), n. duga rukavica; zeljezna ru • 

kavica 
Gavel (ga'vel), n. eeki6 predsjedatelja 
Gawky (ga'ki), a. benast; luckast; nezgrapan; — n. 

budala 
Gay (gej). a. veseo; radostan; zivahan; raspusten 
Gayety (ge'iti), n. zivahnost; odusevljenje; zabava; 

veselje; radost; smijeh 
Gaze (gejz), v. buljiti; zuriti; — n. zurenje 
Gear (gir>, n. stvari; obuea; ham; zubcast kotac u 

stroju; — v.odijevati; oblaciti; ohamotiti. 
Geld (geld), v. uskopiti 
Gem (dzem), n. dragulj; pupoljak; — v. iskititi dra- 

guljima 
Gendarme (za'nda'rm), n. okonjeno redarstvo; oruz- 

nik 
Gender (dze'ndor), n. rod; spol; narastaj; pleme; 

pokoljenje; loza; koljeno; — v. radjati se. 
General (dze'noral), a. opcenit; zajednicki; sveopdi; 

- — n. cjelina; vojskovodja 
Generally (dze'norali), adv. opcenito; u glavnom. 
Generation (dze'nore'jsan), n. narastaj 
Generosity (dze'nora'siti), n. plemenitost; veleduS- 

nost; velikodusnost 
Generous ^dze'noras), a. plemenit; velikodusan 
Genius (dzi'njas), n. urn; veleum; cuvar (duh) ; ose- 

bina; osebujnost 

Genteel (dzentl'l), a. fin; uljudan; pristojan 
Gentleman (dze'ntlman), n. gospodin; muz lijepib 
vrliria; plemifi 

Genuine (dze'njuin), a. naravan; cist; nepomijesan; 

stvaran; prvobitan 
Geography (dzia'grafi) n. zemljopis 
Geometer (dzia'mitor), n. zemljomjer. G 

Germ — 124 ■ — Glazier 

Germ (dzorm), n. klica; zametak; izvor; pocetak; 

pocelo 
German (dzo'rman), n. Njemac — a. njemacki; srodan; 

srodstven. 
Gesture (dze'scur). n. kretnja 
Get (get), v. dobili; primiti; stcfi; imati; radjati; 

zapamtiti si; nagovoriti; poslati 
Ghastly (ga'stli), a. poput duha; .qrozan; straSan 
Ghost (gg'ii3t), n. duh; dusa; prikaza; straSilo 
Giant (dza'ent), n. div;. gorostas 
Giantess (dza'entes), n. gorostasna zena 
Gibe (dzajb), v. podrugivati se; rugati se; podsmije- 

• hivati se; — n. izrugavanje; podsmjehivanje 
Giblets (dzi'blec), n. drobnina od zivadi 
Giddy (gi'di), a. vrtoglav; nestalan; promjenljiv; ne- 

prorhisljen; uzrujan 
Gift (gift), n. dar; — v. nadariti 
Gigantic (dzajga'ntik), a. divski; gorostasan; ogro- 

man 
Gilt (gilt), a. pozladen; — n. pozlaCenost 
Gimlet (gi'mlet), n. svrdlic 
Gipsy (dzi'psi), n.. ciganin 
Girl (gorl), n. djevojka 
Girlhood (go'rlhud), n. djevojaGtvo 
Giriish (go'rlis), a. djevojaCki 

Girt (gort), v. pasati; zaokruzivati; — n. pas; remen 
Give (giv), v. dati 
* Giver (gi'vor), n. davaoc 
Glad (glad), a. veseo; — v. razveseliti 
Gladden (gladn), v. razveseliti; poveseliti se. 
Gladly (gla'dli), adv. s veseljem; drage volje. 
Gladness (gla'dnes), n. veselje; radost 
Gladsome (gla'dsam), a. veseo; radostan 
Glair (glar), n. bjelanjak 
Glance (glans), n. pogled; sjaj; — v. sjati; svjetliti 

se; pogledati; poletiti 
Glass (glas), n. staklo; zrealo; ogledalo; caga; — v. 

pokriti staklom 
Glazier (gle'jzor), n. staklar G 

Gleam — 125 — Gnat 

Gleam (glim), n. zraka; bljesak; — v. baeati zrake; 

s.iaii; sijevati 
Glean (glln), v. pabirciti; sakupljati. 
Glee (gli), n zabava; veselie 
Glen (glen), n. klanac; jaruga; dolina 
Glib (glib), a. sklizak; gladak 
Glide (gla.id), v. oklizavati se; te<5i glatko 
Glimmer (gli'mbr), v. svjetlucati; slabo svijetliti; — 

n. svjetlucanje 
Glimpse (glims), n. bljesak; sjaj; prijegled; brzo 1 

kratko opetovanje; — v. bljestati; cakliti se; 

treperiti 
Glitter (gli'tor), v. blijestiti se; zariti se; svijetliti se 

— n. blijestenje; zar 
Gloam (glom), v. zamraciti se. 
Gloaming (glo'ming), n. sumracje; tama 
Gloat (glot), v. ostro gledati; zuriti zlobno, strast- 

veno, pohotno, ili pohlepno 
Globe (glob), n. globus; zemaljska kruglja; krug; 

svod; zemlja 
Gloom (glum), n. polutama; mrak; tama; tezina; 

tuga; sjeta; zalost 
Gloomy (glu'mi), a. na pola rasvjetlen; taman; ne- 

veseo; tmuran; zalostan; klonuo 
Glorify (glo'rifaj), v. slaviti; uznositi; velicati 
Glorious (glo'rias), a. slavan; glasovit 
Glory (glo'ri), n. slava; velicanje; east 
Gloss (glas), n. sjaj; lastilo; tumacenje; — v. osvjet- 

ljati; protumaciti; dokazivati. 
Glove (glav), n. rukavica; — v. staviti rukavice (na 

ruke), 
Glover (gla'vor), n. rukaviear 
Glow (glou), v. sjati se; zariti se; gorjeti; — n. zar; 

plamen; crvenilo; uzrujanost 
Glum (glam), a. mrk; tmuran; tih 
Glut (glat) v. prozdrijeti; progutati; zasititi se 
Glutton (glatn), n. prozdrljivac; izjelica 
Gnarled (narld), Gnarly (na'rli), a. cvorast; cvornat 
Gnash (nas), v. skripati (zubima) ; skrgutati 
Gnat (nat), n. komarac a 

Gnaw — 126 — Graceful 

Gnaw (na), v. giodati; oglodati; izjesti 

Go (go), v. ici; hodati; setati 

Goal (goul), n. cilj; konac; svrha 

Goat (gout), n. koza 

Goatherd (go'ytho'rd), n. pastir koza 

Goblet (ga'blet), n. vrc (bez ruce) 

Go-cart (go'-ka'rt), n. kolica (za djecu) 

God (gad), n. bog 

Going (go'ing), n. kretnja; odlazak 

Goitrous (go'jtras), a. gutav 

Gold (gold), n. zlato 

Gold-dust (go'lda'st), n. zlatna prasina 

Golden (goldn), a. zlatan; dragocjen 

Goldsmith (go'ldsmi't), n. zlatar 

Gonorrhea (ga'nori'a), n. kapavac (triper) 

Good (gud), a. dobar; milostiv; vjest; valjan; — n. 

dobro 
Good-by (gu'dbaj), interj. sbogom 
Good Friday (gru'd fra'ijde). n. veliki petak 
Good-natured (gu'd-ne'jcurd), a. dobrocudan 
Goodness (gu'dnes), n. dobrota 
Goose (guz), n. guska 
Gooseberry (aru'zhern. n. knpina 
Gorge (gordz), n. errkliTn: zdrijelo; grotlo; — v. gu- 

tati; progrtnufi; zderati 
Gorgeous (go'rdzas), a. sjajan; vellCar.stven; divan 
Gospel (ga'spel), n. vesele vijesti; evangjelje 
Gossip (ga'sip), n. brbljanje; cavrljanje; — v. brblja- 

ti; cavrljati 
Govern (ga'vorn), v. upravljati; ravnati gospodovati 
Government (ga'vornment), n. vladanje; upravai 

vlada ; drzava 
Governor (ga'vornor), n. upravitelj; vladar; ravna- 

telj; gospodar 
Gown (ga'un), n. haljina; ruho; odijelo 
Grab (grab), v. uhvatiti; scepati; istrgnuti 
Grace (grejs), n. milost; prijatnost; milinar drazest; 

— v. pocastiti; veiicati; iskititi 
Graceful (gre'jsful), a. ponosan; fin; lagan; ugodan; 

prijatan; drazestan G 

Gradual — 127 — Gravity 

Gradual (gra'dzual), a. postepen; polagan. 

Graft (graft), n. kalam; sipka za cijepljenje; mito; 

podmiCivanje; — v. kalamiti; cijepiti; mititi; 

podmi<5ivati. 
Grafter (gra'ftor), n. onaj, koji kalami; mititelj; pri- 

matelj mita 
Grain (grejn), n. zito; zrno; cestica; — v. zrniti 
Grammar (gra'mor), n. slovnica 
Granary (gra'nary), n. zitnica; hambar 
Grand (grand), a. veliki; velicanstven; glavni; ple- 

menit 
Grandchild (gra'ndca'eld), n. unuk 
Granddaughter (gra'nda'tor), n. unuka 
Grandfather (gra'ndfa'dor), n. djed. 
Grant (grant), v. dozvoliti; dopustiti; prenijeti; da- 

rovati; dati; — n. dar; darovanje; prijenos po- 

sjeda 
Granulary (gra'njuleri), a. zrnat. 
Grapple (grapl), v scepati; uhvatiti; zakvaciti; bo- 

riti se; biti boj; ■ — n. scepanje; hrvanje; borba 
Grasp tgrasp), v. uhvatiti; ■ — n. hvatanje 
Grass (gras), n. trava; zelenilo 
Grasshopper (gra'sha'por), n. skakavac 
Grate (grejt), n. resetke; — v. trti; muciti; kinjiti 
Gratification (gra'tifike'jsan), n. veselje; zadovoljstvo 
Gratify (gra'tifaj), v. ugadjati; ugoditi; uciniti sto 

po volji 
Gratis (gre'jtis), adv. badava 
Gratitude (gra'titjud), n. zahvalnost 
Gratulation (gra'cule'jsan), n. cestitka; cestitanje 
Grave (grejv), v. usjeci; rezati; urezati; zgati; — 

n. grob; grobnica; smrt; unistenje; — a. vazan ; 

ozbiljan; svecan; tezak; nizak; dubok. 
Gravel (gra'vel), n. sljunak; kamenac (bubrezna bo- 

lest) ; — v. pokriti sljunkom; popjesditi. 

Gravely (gre'jvli). adv. tesko; strogo; ozbiljno 
Graveyard (gre'jvja'rd). n. groblje 

Gravity (gra'viti), n. tezina; teza; ozbiljnost; dubljin-i 
' glasa a 

Gravy — 128 — Groove 

Gravy (gre'jvi), n. sok; rastop; smok; pplijevka. 

Gray (grej), a. siv; star; — n. sjedoca. 

Grayish (gre'is), a. sivkast; prosijed 

Grease (gris), n. salo; maz; mast 

Greasy (gri'zi), a. mastan; necist; uljast; zamazan 

Great (grejt), a. velik; brojan; odlucan 

Greatgrandfather (gre'jtgra'ndfa'dor), n. pradjed 

Greatgrandmother (gre'jtgra'ndma'dor), n. prababa 

Greatly (gre'jtli), adv. velikim dijelom; veoma; mnogo 

Greatmany (gre'jtme'ni), a. mnogi 

Greatness (gre'jtnes), n. velicina 

Greed (grid), n. pohlepnost; lakomost 

Greedy (grl'di), a. pohlepan; lakom 

Green (grin), a. zelen; svjez; nov; nedavni; nezrio; 

nedozrio; sirov; nezgrapan; — n. zelenilo; — v. 

pozeleniti; zazeleniti 

Greenhorn (gri'nho'rn), n. neiskusan Covjek 
Greet (grit), v. pozdraviti; nagovoriti. 
Greeting (gri'ting), n. pozdrav; naklon. 
Grey (grej), a. siv 

Grief (grif), n. bol; tuga; sjeta; zalost 
Grievance (gri'vans), n. zaoba; trud; teret; zlo 
Grill (gril), v. prziti; pe<?i 

Grimy (gra'jmi), a. smradan; gadan; zaprljan; necist 
Grind (grajnd), v. trti; satrti; smljeti; ponositi; mat- 
ljivo se pripravljati za ispit; pritiskati. 

Grindstone (gra'jndsto'n), n. zrvno; kamen; brus 
Gripe (grajp), n. hvatanje;' drzak; iznudjivanje; mu- 

ka; patnja; griza; — v. uhvatiti; hvatati; drzati; 

ustipnuti; kinjiti 
Groan (gro'un), v. stenjati; jecati; — n. jecaj. 
Grocer (gro'sor), n. mirodionicar 
Grocery (gro'sori), n. trgovina mirodija 
Groom (grum), n. konjusar; momak; sluga; mlado- 

zenja 
Groomsman (gru'mzman), n. djever 
Grdove (gruv), n. brazda; zlijeb; obicajni nacin zi- 

vota; — v, brazditi; zlijebiti G 

Gross — 129 — Gut 

Gross (gros), a. velik; golem; krupan; tup; osoban; 

necist; debeo; gust; potpuni; cio; — - n. cijelost; 

velicina 
Ground (gra'und), n. tlo; kopno; zcmlja; temelj; — 

v. poloziti na tlo; utemeljiti; poduciti; pasti 
Group (grup), n. gomila; skupina; hrpa; — v. skup- 

ljati se 
Grove (grov). n. sikara; gaj; lug; dubrava 
Grovel (gravl), v. gmizati; puzati; bezobrazan, dr- 

zak biti. 
Grow (grou), v. rasti; dizati se; bivati ve6i; postajati 
Growth (grout), n. rastenje; porast; mnozenje; proiz- 

vod; ucinak; posljedica. 
Grub (grab), v. kopati 
Grudge (gradz), v. nerado dati; biti pohlepan; — n. 

mrzovolja; zavist; prkos 
Gruffly (gra'fli). adv. surovo; osorno 
Grumbler (gra'mblor), n. mrmljavac 
Grunt (grant), v. grokiati; — n. groktanje 
Guarantee (ga'ranti'). n. jamcenje; jamacevina; jam- 

stvo; — v. jamciti 
Guardian (ga'rdian), n. skrbnik; tutor; stitnik; cuvar. 
Guess (ges), v. nag-adjati; pogadjati; misliti; racu- 

nati; — n. nagadjanje 
Guest (gest), n. gost; posjetioc 

Guidance (ga'jdans), n. vodjenje; pravilo; pravac 
Guilt (gilt), n. krivnja 

GuilUess (giltles), a. neduzan; nevin; neiskusan 
Guilty (gi'lti), a. Kriv 

Gulf (galf), n. bezdan; zdr:jelo; ponor; zaljev; zaton 
Gullet (ga'let), n. grkljan; gusa; grlo 
Gun (gan) n. puska; top 
Gunner (ga'nor), n. topnik 
Gunpowder (ga'npa'udor), n. barut. 
Gunshot (ga'nsa't), n. hitac; puskomet 
Gurgie (gorgl), v. grgljati; kloktati 
Gush (gas), v. teci; strujati; — n. lijevanje, izljev; 

izlijevanje; pljusak 
Gut (gat), n, crijevo * 5 a h 

Gutter — 130 — Hammer 

Gutter (ga'tor), n. zlijeb; jarak; streha; — v.' izlje- 

biti; izdubsti 
Guzzie (gazl), v. gutali; — n. nezasitnik 
Gymnasium (dzimne'jziam), n. gombaliste; gimnazija 
Gymnastic (dzimna'stik), a. gombalacki 
Gypsy (dzi'psi), n. cigan; ciganin; — a. ciganski 
Gyve (clzajv), n. negve; lisicine; verige; okov; — v. 

okovati; staviti lisicine; vezati 

hi 

Haberdasher (ha'borda'sor), n. kramar; torbar 
Habit (ha'bit), n. obicaj; navada; haljetak; .odijelo; 

— v. oblaciti; snabdjeti. 
Habitant (ha'bitant), n. obitavalac; zitelj; stanovnik 
Habitual (habi'cjual), a. obicajni; obican; navadan 
Hack (hak), v. cijepati; isjeci; kasljucati; — n. rez; 

kasalj; najmljeni konj, kola, itd. 
Haft (haft), n. ruca; drzak 
Hail (hejl), n. tuca; grad; sacma; pozdrav; — v. 

padati (tuca); pozvati glasno; pozdraviti; ime- 

novati; prijaviti se; — a. zdrav 
Hair (har), n. vlasi; kosa; dlaka 
Hairdresser (na'rdre'sor), n. vlasuljar 
Hairless (ha'rles), a. celav; plesiv; bez vlasiju 
Half (haf), n. polovica; — a. pol 
Half-brother (ha'f-bra'dor), n. polubrat 
Half- moon (ha'f-mu'n), n. polumjesec 
Half-sister (ha'f-si'stor), n. polusestra 
Halfway (ha'fue'j), adv. polovicno; djelomicno 
Half-witted (haf-ui'ted), a. budalast; luckast 
Hall (hal), n. dvorana; trijem; hodnik; predvorje; 

gospostijska kuca 
Halloo (halo') v. pozvati; bodriti; pozdraviti 
Hallow (ha'Io), v. posvetiti 
Halloween (ha'loui'n), n. dusni dan 
Hallowmass (ha'lomas), n. Svi sveti 
Halve (hav), v. raspoloviti 
Ham (ham), n. but; sunka 
Hammer (ha'mor), n. cekic; kladivo H Hammock — 131 — Harm 

Hammock (ha'mak), n. vise£a postelja; mreza 

Hand (hand), n. ruka (ispod lakta) ; kazalo (na uri); 

strana; pravac; radnik; — v. dati; predati; uru- 

citi; voditi 
Hand bag (ha'nd ba'g), n. kovceg 
Handcuff (ha'ndka'f), n. lisicine; lisice 
Handily (ha'ndili), adv. vjesto; zgodno; lagano 
Handiwork (ha'ndiyo'rk), n. rukotvorina; rucno djelo 
Handkerchief (ha'nkorcif), n. rubcic; rubac; mara- 

ma; maramica 
Handle (handl), v. drzati; uhvatiti; pcgrabiti; uprav- 

ljati; vjezbati; postupati; raspravljati; — n. dr- 

zak; ruca 
Handmaid ha'ndme'jd), Handmaiden (ha'ndme'jdn), 

n. sluskinja; dvorkinja 
Handsome (ha'ncam), a. ugodan; privlaciv; mio; lijep 
Handy (ha'ndi), a. vjest; okretan; zgodan 
Hang (hang), v. vjesati; visjeti; usmrtiti; — n. ovis- 

nost; osnova; nacrt 
Hangman (ha'ngman), n. krvnik 
Hap (hap), n. slu5aj; zgoda; prigoda; sudbina; — v. 

dogoditi se; sluciti se; zbiti se 
Haply (ha'pli)-, adv. slucajno; prigodno; mozda 
Happen (hapn), v. dogoditi se; zbiti se. 
Happiness (ha'pines), n. sreca; veselost 
Happy (>-a'pi), a. sretan; veseo; zadovoljan 
Harbor (ha'rbor), n. utociste; zaklon; pristaniste; 

luka; — v. njegovati; zakloniti; nastaniti se pri- 

vremeno; primiti na*konak; kriti 
Hard (hard), a. tvrd; tezak; cvrst;tvrdoglav; okru- 

tan; — - adv. tesko; jedva; brzo; zestoko 
Harden (hardn), v. otvrdnuti 
Hardiness (ha'rdines), n. snaga; sila; mod; jakost; 

odvaznost 
Hardly (ha'rdli), adv. jedva; tesko; smukom 
Hardship (ha'rdsip), n. poteskoca; muka; trud; tla- 

cenje; nepravda 
Hardware (ha'rdua'r), n. zeljezna roba. 
Hare (har), n. zee 
Harm (harm), n. steta; zlo; gubitak; zalost tuga; H Harmful — 132 — Hay 

jad; — v. skoditi; stetiti; ostetiti; na zao uci- 

niti 
Harmful (ha'rmful), a. skodljiv; poguban 
Harmless (ha' rmles), a. neskodljiv; neranjen; beza- 

zlen 
Harmonious (harmo'nias), a. skladan; slozan 
Harmony (ha'rmoni), n. suglasje; sklad; skladnost; 

sloga 
Harness (ha'rnes), n. ham; homof; sprava; ~ v. oha- 

miti; opremiti (konja) 
Harridan (ha'ridan), n. batina; istrosena bludnica 
Harrow (ha'ro), n. brana; drljaca; — v. vlaciti; zubi- 

ti; braniti 
Harsh (hars), v. hrapav; surov; osoran; strog 
Harshly (ha'rsli), adv. surovo; strogo 
Harshness (ha'rsnes), n. surovost; osornost; strogost 
Hart (hart), n. jelen 

Harvest (ha'rvest), n. £et» T a; — v. znjeti; zeti 
Hash (has), n. sasjeceno meso; — v. isjeci; sasjeci 
Haste (hejst), n. brzina; hitrina; zurba 
Hastily (he'jstili), adv. naglo; hitro 
Hasty (he'jsti), a. nagao; brz; hitar; presan 
Hat (hat), n. sesir 

Hatch (hac), v. valiti; kotiti; izvaliti; — n. leglo; pod- 
sad; kot; razvijanje; otkrice 
Hatchet (ha'cet), n. lucnica; sjekira 
Hate (hejt), v. mrziti; — n. mrznja 
Hatter (ha'tor), n. sesirdzija 
Haughty (ha'ti), a., ohol; gizdav; naprcen 
Haul (hal), v. vuci; navlaciti; — n. vucenje; mah 
Haunter (ha'ntor), n. marljiv posjetnik 
Hautboy (ho'uboi), n. frula 
Have (hav), v. imati; posjedovati 
Haven (hejvn), n. pristaniste; luka; zakloniste 
Havoc (ha'vak), n. pustosenje; haranje; razor; — v. 

pusto§iti; pljackati; harati 
Hawk (hak), n. jastrijeb; hrackanje; — v. hrackati; 

hraktati 
Hawthorn (ha'to'rn), n. glog 
Hay (hej), n. sijeno; — v. susiti sijeno H 

Hazard — 133 — Hebraic 

Hazard (ha'zord), n. sluCaj; opasnost; pogibao; — v. 

staviti u pogibao; metnuti na kocku 
Haze (hejz), n. magla; tama 
Hazel (hejzl), n. Ijesnjakovo drvo 
Hazelnut (he'jzlna't), n. ljesnjak 
Hazy (he'jzi), a. maglovit; taman 
He (hi), pron. on. 

Head (hed), n.glava; procelje; — v. voditi; upravljati 
Headache (he'de'jk), n. glavobolja 
Heading (he'ding), n. naslov 
Heal (hil), v. lijeciti; ozdraviti; vidati. 
Health (helt), n. zdravlje 
Healthful (he'ltful), a. zdrav 
Healthfully (he'ltfuli), adv. zdravo; dobro 
Heali-hiness (he'ltines), n. zdravlje 
Healthless (he'ltles), a. nezdrav; bolestan 
Healthy (he'lti), a. zdrav 

Heap (hip), n. gomiia; mnostvo; — v. gomilati 
Hear (hirj, v. cuti; posiusaii; paziti 
Hearer (hi'ror), n. slusuc; siusalac 
Hearing (hi'ring), n. sluii; siusateljstvo; preslusava- 

nje; rocigie 
Hearse (hors), n. mrtvacka kola 
Heart (hart), n. srce; odvaznost 
Heartbreaking (ha'rtbre'jking), Heartbroken (ha'rt- 

bro'kn), a. tuzan; sjetan; zalostan 
Heartily (ha'rtili), adv. srdacno 
Heartless (ha'rtles), n. bezdusan; bez srca; kionuo; 

malodusan 
Hearty (ha'rti), a. srdacan; iskren; topao 
Heat (hit), n. vrucina; zestina; — v. grijati 
Heathenism (hi'denizm), n. poganstvo; neznabo§tvo 
Hoave (hiv), v. dignuti; uzdignuti; odbaciti; izbaciti; 

nadimati se; — n.. dizanje 
Heaven (hevn), n. nebo; svod nebeski 
Heavenly (he'vnli), a. nebeski 
Heavenward (he'vnuord), adv. prama nebu 
Heavily (he'vili), adv. tesko 

Heavy (he'vi), a. tezak . , 

Hebraic (hibre'jik), a. zidovski , . r - . Hebrew — 134 — Her 6 

Hebrew (hi'bru), n. zidov; zidovski jezik; — a. zi- 
dovski 

Hedge (hedz), n. zivica; grmlje; ograda; plot; — v. 
zaplotiti; ograditi; zagraditi 

Heed (hid), v.-paziti; prisustvovati; uvaziti; obazira- 
'ti se; — n. paznja; briga 

Heedful (hi'dful), a. oprezan; budan; pazljiv 

Heedless (hi'dles), a. nepazljiv; bezbrizan; nemaran 

Heel (hil), n. peta; - — v. nagnuti se; naslonki se 

Height (hajt), n. visina; visocina 

Heinous (he'jnas), a. gnjusan;. odvratan; gadan 

Heir (ar), n. bastinik 

Heirdom (a'rdam), n. bastinstvo; nasljedstvo 

Heiress (a'res), n. bastinica 

Hell (hel), ri. pakao; kartasnica ■■-- -h 

Hellish (he'lis), a. paklenski 

Helm (helm), n. krma; kormilo; vodja 

Helmsman (he'lmzman), n. kormilar 

Help (help), v. pomoci; pomagati; — n. pomofi 

Helper (he'lpor), n. pomagac 

Helpful (he'lpful), a. pomocan; koristan 

Helpfulness (he'lpfulnes), n. pomoc; korist 

Helpless (he'lples), a. nemocan; slab; bez pomodi 

Helpmate (he'lpmejt), n. pomagac; drug- 
Helpmeet (he'lpmi't), n. druzica; zena 

Helve (helv), n. drzak (sjekire) 

Hemorrhage (he'moredz), n. krvotok 

Hemp (hemp) n. konoplja 

Hen (hen), n. kokes; koka; zenka (ptiea) 

Hence (hens), adv. odavle; odatle; otale; stoga. 

Henceforth (he'nsfo'rt), Henceforward (he'nsfor'- 
yord), adv. od sada; unaprijed; u buduce 

Henpecked (he'npekt), a. upravljan po zeni 

Her (hor), pron. i a. nju; je; njoj; joj; njezin 

Herb (orb, ili horb), n. bilina; biljka 

Herd (hord), n. stoka; krdo; copor; mnostvo; — v. 
zdruziti se 

Herdsman (ho'rdzman), n. stocar; pastir; cobanin 

Here (hir), adv. ovdje H 

Hereabout — 135 — Himself 

Hereabout (hi'raba'ut), Hereabouts (hi'rabauc), adv. 

u blizini; u susjedstvu 
Hereafter (hi'ra'ftor), adv. u buduce 
Here and there (hir and de'r), ovdje ondje 
Hereat (hi'ra't), adv. tu; pri torn 
Hereby (hi'rba'j), adv. ovime; tim nacinom; ovuda 
Hereditary (hire'diteri), a. nasljedan 
Herein (hi'ri'n), adv. u torn; tu; ovdje 
Hereto (hi'rtu'), Heretofore (hi'rtufo'r), adv. do sada; 

prije 
Heritage (he'ritedz), n. bastina; nasljedstvo 
Hermit (ho'rmit), n. pustinjak. 
Hernia (ho'rnia), n. kila 
Hero (hi'ro), n. junak 

Heroic (hiro'ik), a. junacki; plemenit; velikodusan 
Heroine (he'roin), n. junakinja 
Heroism (he'roizm), n. junastvo 
Herring (he'ring), n. heringu 
Hers (horz)., pron. njezin 
Herself (horse'lf), pron. sama;, pri svijesti 
Hesitate (he'zitejt), v. oklijevati; dvojiti; krzmati 
Hew (hju), v. tesati; klesati; sjeci 
Hey (hej), inter j. hej; o. 
Hiccough (hi'kap), v. stucati se; jecati; — n. stucanje; 

jeeanje 
Hickory (hi'kori), n. orahovina 
Hide (hajd), v. sakriti se; sakriti; zatajiti; — n. koza 

od zivotinje 
Hideous (hi'dias), a. mrzak; strasan; grozan 
High (haj), a. visok; uzvisen; odlican; drag-; mio; — 

adv. visoko; duboko; — n. visocir.a 
Highland (ha'iland), n. visocje 
Highly (ha'jli), adv. visoko 

Highness (ha'jnes), n. visost; uzvisenost; visina; vis 
Highwayman (ba'jue'jman), n. razbojnik. 
Hilarity (hila'riti), n. radost; veselje; ushicenje. 
Hill (hil), n. brezuljak; brdasce; glaviea; hum 
Hilly (hi'li), a. brdovit; brezuljast; humovit 
Him (him), pron. njemu; njega 
Himself (himse'lf), pron, sam H 

Hinder — 136 - Hole 

Hinder (hi'ndor), v. prijeciti; zaustavljati; otezati 
Hinderancs (hi'ndorans), Hindrance (hi'ndrans), n. 

zaprijeka 
Hindermost (ha'jndormost), a. najzadnji 
Hinge (hindz), n. clanak; stozer; sve, na cemu se 

sto okrece; — v. okretati se 
Hint (hint) v. natuknuti; primjetiti; namignuti; — n. 

mig; primjedba; zriak 
Hip (hip), n. bok; bedro; sipak; — v. iscasiti 
Hire (ha'er), v. najmiti; — n. najam; najamnina; 

placa 
His (hiz), pron. njegov 
Hiss (his), v. psikati; izigrati; — n. psikanje; izra- 

zaj prijezira 
Hissing (hi'sing), n. psikanje; izigranje 
Hist (hist), interj. tiho! §uti! pst! 
Historian (histo'rian), n. povjestnicar 
History (hi'stori), n. povjest 
Hit (hit), v. udariti; stignuti; — n. udarac. 
Hitch (hie), v. spiesti se; vezati; sri-tati; zahvatiti; 

prievrstiti; zauzlati. 
Hither (hi'dor), adv. ovanio; amo. 
Hitherto (hi'dertu'), adv. dovle; dosada; 
Hive (hajy), n. kosnica; roj; — v. sabrati u kosnicu 
Hoarse (hors), a. hrarav 
Hoarseness (ho'rsnes), n. hrapavost 
Hobblsr (ha'blor), n. sepavac; seprtlja 
Hobby (ha'bi), Hobby-horse (ha'bi-ho'rs), n. kljuse; 

bena; drveni konj; mio predmet; strast 
Hoe (hou), n. motika; — - v. kopati; plijeviti 
Hog (hag), n. svinja; prasica; prasac. 
Hoggish (ha'gis), a. gnjusan; svinjski; prasacki 
Hoiden (hojdn), n. razuzdana djevojka 
Hoist (hojst), v. dizati; podici; — n. dizaljka; dizalo; 

dizanje 
Hold (hold), n. drzati; imati; posjedovati; ustrajati; 

suzdrzati se; sadrzavati; — n. hvatanje; uhvat; 

uporigte; potpora; zahtjev; tra2bina; cuvanje 
Holder (ho'ldor), n. drzalo; drzak; posjednik 
Hols (hoi), n. rupa; luknja; supljina; spilja H 

Holiday — 137 — Hope Holiday (ha'lidej), n. svetac; svetkovina 

Holiness (ho'lines), n. svetost 

Hollo (halo'), interj. halo; ovdje; tko; — v. dovik- 

nuti; nazvati 
Hollow (ha'lo), a. prazan; Supalj; lazgn; nevjeran; 

varav; — n. supljina; izdubina; — v. igupljiti; 

izdubsti 
Holy (ho'li), a. sveti 

Holy-day (ho'li-de'j), n. svetac; svetkovina 
Holy-water (ho'li-ua'dor), n. blagoslovljena voda 
Holy-week (ho'liui'k), n. Veliki tjedan 
Home (horn), n. dom; kuca; obitavaliSte; — a. do- 

maei 
Homeless (ho'mles), a. bez kucista; bez zavicaja 
Homesick (ho'msi'k), a. ceznuci za domajom 
Homestead (ho'msted), n. grunt; dom; gospodarstvo 
Homicide (ha'misajd), n. ubijstvo; umorstvo 
Hone (hon), v. brusiti i naostriti na kamenu 
Honast (a'nest), a. pogten; 5astan; kpepostan; iskren 
Honestly (a'nesli), adv. po§teno; castno; postenja ml 
Honesty (a'nesti), n. postenje; neporocnost; cast; 

pravica 
Honey (ha'ni), n. med; — v. osladiti; zamediti 
Honey-bee (ha'ni-bi'), n. pceia medarica 
Honey-moon (ha'ni-mun), n. prvi mjesec poslije ze- 

nidbe 
Honor (a'nor), n. cast; postivanje; neporocnost; do- 

stojanstvo; dobar glas; — v. pocastiti 
Honorable (a'norabl), a. castan 
Honorary (a'noreri), a. pocastan 
Hoof (huf), n. kopito; papak; nokat 
Hook (huk), n. udica; kuka; srp; — v. uhvatiti; dr- 

zati; savinuti 
Hoop (hup), n. obruc; — v. ucvrstiti obrucima; za- 

viknuti; kriknuti. 
Hoot (hut), v. vristati; derati se; — n. krika; vri- 

stanje; deranje 
Hop (hap), v. cupkati; poskakivati; — n. skok; cup- 

kanje; poigravanje; hmelj 
Hope (hop), n. nada; — v. nadati se H 

Hopeful — 138 — Howbeit 

Hopeful (ho'pful), a. pun nade 

Hopefully (ho'pfuli), adv. pun nade; s nadom 

Hopeless (ho'ples), a. beznadan; zdvojan; izgubljen. 

Horde (hord), n. copor; ceta 

Horizon (hora'jzan), n. obzor; vidik; horizont 

Horn (horn), n. rog. 

Horned (hornd), a. rogat 

Horrible (ha'ribl), a. strasan; grozan; potresan 

Horror (ha'ror), n. uzas; groza; strahota 

Horse (hors), n. konj; — v. uspeti se na konja; jasiti 

Horsehair (ho'rsha'r), n. griva 

Horseman (ho'rsman), n. konjanik 

Horse power (hor's pa'uor), n. konjski sila 

Horse race (ho'rs re'js) n. konjska utrka 

Horseshoe (ho'rssu'), n. potkova 

Horsewoman (ho'rsuu'man), n. jahaclca 

Horsy (ho'rsi), a. konjski 

Hose (hoz), n. carapa; cijev 

Hospitable (ha'spitabl), a., g-ostoljubiv 

Hospital (ha'spital), n. bolnica 

Hospitality (ha'spita'liti), n. gostoljubivost 

Host (host), n. gospodar; gostionicar; ceta; mnostvo; 
hostija (posveceno tijelo Isusovo) 

Hostage (ha'stedz), n. ,taoc. 

Hostess (ho'stes), n. domacica; gozdarica 

Hostile (ha'stil), a. neprijateljski 

Hot (hat), a. vruc; zestok; bijesan 

Hotel (hote'l), n. gostiona; svratiste; hotel 

Hour (a'ur), n. sat; ura; odredjeno vrijeme 

Hourly (a'urli), a. svaki sat; cesti 

House (hays), n. kuca; tvrdka 

Housebreaker (ha'usbre'jkor), n. provalnik 

Housedog (ha'usda'g), n. kucni pas 

Housekeeper (ha'yski'por), n. kncedomacina; star- 
jesina 

Houseless (ha'usles), a. bez kucista 

Housemaid (ha'usme'jd), n. sluskinja 

Housewife (ha'usua'jf), n. domacica 

How (hau), adv. kako; na koji nacin; skojeg razloga 

Howbeit (haubi'it), conj. bilo kako mu drago i-rr l 1 • H 

However — 139 — Husk However (haue'vor), Howsoever (ha'usoe'vor), adv. 

ipak; na kojigod bilo nacin; na svaki nacin; ipak; 

jos; akoprem. — 

Howl (haul), v. tuliti; zavijati; tugovati; — n. za- 

vijanje; tulenie; krika 
Hue and cry (hju and kraj), zapomaganje. 
Hug (hag), v. obujmiti; zagrliti; grliti; — n. za- 

grljaj 
Huge ^hjudz), a. ogroman; gorostasan; neizmjeran. 
Hull (hal), n. mahuna; ljuska; nutrasnjost broda; 

— v. ljustiti 

Human (hju'man), a. covjecji; ljudski. 

Humanity (hjuma'niti), n. ljudstvo; covjecanstvo; 

clobrohotnost 
Humble (hambl), a. ponizan; cedan; blag; — : v. po- 

niziti; osramotiti 
Humbug (ha'mba'g), n. vjetrogonstvo; varka; zava- 

ravanje; varalica; vjetrogonja 
Humid (hju'mid), a vlazan 

Humiliate (hjumi'liejt), v. poniziti; osramotiti 
Humor (hju'mor), n. vlaga; n'a'rav; cud; saJa . 
Hump (hamp), n. izbocina; grba; kvrga 
Humpback (ha'mpba'k), n. grba; pukljavac 
Hundred (ha'ndred), n. stotina. 
Hundredth (ha'ndret), a. stoti; — n. stoti dio 
Hunger (ha'ngor), n. glad; — v. giadovati. 
Hunt (hant), v. loviti; ganjati; proganjati; — n 

lov 
Hunter (ha'ntor), n. lovac 
Hurl (horl), v. baciti; — n. bacanje. 
Hurry (ho'ri), v. zuriti se; hitjeti; — n. zurba; hitnja 

brzina 
Hurt (hort), v. raniti; ostetiti; rastuziti; — n rana; 

skoda; steta; uvreda; ozljeda 
Hurtful (hor'tfnl) a. skodljiv; stetan 
Hurt less (hor'tles), a. neskodljiv 

Husband (ha'zband), n. muz; -=■ v. obdjelavati (polje) 
Hush (has), v. usutkati; utisati; umiriti; zasutkati 

— n. tisina; mir 

Husk (hask), n, lupina; ljuska; kora; — v. lupiti H I 

Husky — 140 — Ignoramus 

Husky (haTski). a. lirapav; surov 

Hussy (ha'zi), n. zenetina; curetina 

Hut (hat), n. kucica; dascara; koliba; — v. poraz- 

mijestiti u kolibe 
Hymn (him), n. himna; slavopjev 
Hyp (hip), n. tuga; sjeta; — v raztuziti 
Hyperbole (hajpo'rboli\ n. pretjeranost; povecavanje 
Hyphen (ha'jfen), n. stanka (tiskarski znak — ) 
Hypnotic (hipna'tik), a. uspavajuci; ■ — n. uspava- 

juce sredstvo 
Hypocrite (hi'pokrit), n. licemjerac 

I 

• (aj), pron. ja 

Ice (ajs), n. led; — v. olediti; smrzavati se. 

Iceberg (a'jsbo'rg), n. ledeni brijeg 

Ice cream (a'js kri'm), n. sladoled 

Ice house (a'js ha'us), n. ledenica 

Ichor (a'jkar), n. sukrvica 

ley (a'jsi), a. leden; studen;~hladan 

Idea (ajdi'a), n. misao; pojam; spoznaja; shvacanje; 

mnijenje 
Identical (ajde'ntikal), a. istovjetan; jednak 
Identify (ajde'ntifaj), v. smatrati istovjetnim, upoz- 

nati 
Identity (ajde'ntiti), n. istovjetnost 
Idiocy (i'diosi), n. slaboumnost; glupost- 
Idiot (i'diat), n. slaboumnik; luda; bena 
Idleness (a'jdlnes), n. besposlicenje; danguba; ta§ti- 

na; niStavost; nistetnost 
Idolatry ■ (ajda'letri), n. krivobostvo; neznabostvo 
Idolize (a'jdalajz), v. obozavati 

If (if), conj. ako; u sluCaju da; dopustivSi da; da 11 
Ignoble (igno'bl), a. neplemenit; niska porijetla; 

prost; sramotan 
Ignominious (i'gnomi'nias), a. stidan; pogrdan; Bra- 

man 
Ignoramus (i'gnore'jmas), n. neznalica* I Ignorance — 141 — Immature 

Ignorance (i'gnorans), n. neznanje 

Ignorant (i'gnorant), a. nevjest; nevican; nesposo- 

ban. 
Ignore (igno'r), v. ne uzeti u obzir; prezirati 
III (il), a. zao; zlocest; bolestan; krivi; — n. zlo; ne- 

sreca; bolest; bol; nepravda 
lllbred (i'lbre'd), a. zlo odgojen; neuljudan. 
Illegal (ili'gral), a. nezakonit 
Illegality (i'liga'liti), n. nezakonitost 
Illegally (ili'gali), adv. nezakonito; protuzakonito 
Illegible (ile'dzibl), a. necitljiv 
Illegitimacy (i'lidzi'timasi), n. nezakonitost 
Illegitimate (i'lidzi'timejt), v. uciniti nezakonitim 
lllfated (i'lfe'jted), a. nesretan; koban 
Illiterate (ili'toret), a. nepismen; neuk 
lllnes (i'lnes), n. bolest; slabost; bolezljivost 
Illogical (ila'dzikal), a. nedosljedan; nelogican 
Illumination (ilju'mine'jsan), n. rasvjeta; rasvijet- 

ljenje 
Illusion (ilju'zan), n. obmana; opsjena; varka; utva- 

ra; pricinjanje; zasljepljenje 
Illustration (i'lastre'jsan) n. razjasnjenje; protu- 

-macenje 
Illustrious (ila'strias), a. sjajan; svijetli; slavan; 

glasovit 
III will (i'l ui'l), n. zlovolja; neprijateljstvo 
Imaginable (ima'dzinabl), a. pojmljiv 
Imagination (ima'dzine'jsan), n. masta; fantazija. 
Imbankment fimba'nkment), n. nasip; zagradjenje. 
Imbibe (imba'jb), v. upiti; usisati; usvojiti. 
Imbrue (imbru'), v. 'nakvasiti; poskropiti; za- 

mociti; umociti; uroniti. 
Imitate (i'mitejt), v. slijediti; oponasati; povadjati se. 
Imitate Ci'mite'jSan), n. slijeclje-nje; opona§anje; 

slienost. 
Immaterial (i'mati'rial), a. netjelesan; duhovni; nuz- 

gredan; nevazan. 
Immature (i'ma-Cu'r), a. nezrio; zelen; sirov; preran. I 

Immeasurable — 142 • — Impenetrable 

Immeasurable (ime'zurabl), a. neizmjeriv; neogra- 

nicen. 
Immediate (imi'diet), a. neposredan; sadanji. 
Immediately (imi'dietli), adv. neposredno; . odmah. 
Immense (ime'ns), a. neizmjeran; neogranicen; o- 

groman* 
Immensely (ime'nsli), adv. neizmjerno. 
Immigrant (i'migrant), n. doseljenik; useljenik. 
Immigration (i'migre'jsan), n. doseljivanje; useljiva- 

nje; seoba. 
Imminent (i'minent), a. prijeteci; bliz. 
Immit (imi't), v. uliti; ustrcati. 
Immoderate (ima'doret), a. neumjeren; prekomje- 

ran; nerazborit 
Immodest (ima'dest), a. necedan; nepristojan; raz- 

uzdan; pogan . 
Immoral (ima'ral), a. necudoredan; bezbozan; raska- 

lasen; razuzdan. 
Immorality (i'mora'liti), n. necudorednost; raska- 

lasenost 
Immortal (imo'rtal), a. besmrtan; vjecan; beskonaCan 
Immortally (imo'rtali), adv. besmrtno; neumrlo 
Immovable (imu'vabl), a. nepokretan; negibiv \ 
Immure (imjuV), v. ozidati; zatvoriti 
Impair (impa'r), v. narusiti; pogorsati; oslabiti 
Impairer (impa'ror), n. narusitelj; slabitelj 
Impalpably (impa'lpabli), adv. neosjetljivo 
Imparity (impa'riti), n. nejednakost; nerazmjernost 
Impartial (impa'rsal), a. nepristan; pravedan. 
Impassable (impa'sabl), a. neprolazan 
Impassionate (impa'sanejt), v. silno djelovati 
Impassive (irnpa'siv), a. bescutan; omrtven 
Impatience (impe'jsens), n. neustrpljivost ; nemir 
Impeach (impi'c), v. optuziti sa zlocina ili zloporabe 

sluzbe 
Impede (impi'd), v. priieciti; zaustavljati 
Impel (impe'l), v. tjerati; siliti; pognati 
Impenetrable (impe'nitrabl), n. neprohodan; nepro- 

bojan; gust I 

Imperative — i43 — Imposing- 

Imperative (impe'rativ), a. zapovjedni; strog-i; obve- 

zan;- — n. zapovjedni nacin 
Imperfect (impo'rfekt),a. nesavrgen; nepotpun; manj- 

kav; — n. proslo trajno- vrijeme. 
Imperfectly (impo'rfektli), adv. nesavrseno 
Imperial (impi'rial), a. vladarski; carski 
Imperil (impe'ril), v. staviti u pogibelj 
Imperishable (impe'risabl), a. sto ne moze poginuti; 

nerazorno; vjekovit; vjecan 
Impersonal (impo'rsanal), a. neosoban 
Impersonality (impo'rsanaliti), n. neosobnost 
Impertinence (impo'rtinens), n. nepristojnost; bezo- 

braznost; drzovitost; malenkost; sitnica 
Imperturbability (i'mporto'rbabi'liti), n. nepokolebi- 

vost; stalnost 
Impervious (impo'rvias), a. neprohodan 
Impetuous (impe'cjuas), a. nagao; zestok; goropa- 

dan; strastven 
Impetus (i'mpitas), n. nagon; navala 
Impiety (impa'iti), n. bezboznost 
Implacability (imple'jkabi'liti), n. nepomirljivost 
Implacable (imple'jkabl), a. nepomirljiv; neumoljiv 
Implant (impla'nt), v. namjestiti; zasaditi; uliti 
Implantation (i'mplante'jsan), n. zasadjenje 
Implement (i'mpliment), n. sprava; rudje; orudje 
Implicate (i'mplikejt), v. zaplesti; zamrsiti 
Implication (i'mplike'jsan), n. zapletaj; zamrsenost; 

zakljucak; zakljucivanje 
Implicit (impli'sit), a. muceci; razumljiv;. uklju5iv 
Implore (implo'r), v. zazivati; zaklinjati; molitl; 

prositi 
Impolite (i'mpola'jt), a. neuljudan; nepristojan 
Impoliteness (i'mpola'jtnes), n. nepristojnost; neu- 

ljudnost; prostota 
Import (impo'rt), v. uvesti; unijeti; uvoziti; uvoditl; 

znaciti; protumaciti 
Importance (impo'rtans), n. vaznost 
Important (impo'rtant), a. vazan; ozbiljan 
Impose (impo'z), v. naloziti; staviti; varati; prevarlti 
Imposing (imp5'zing), a. velicajan; zapovjedni; varav I 

Impossibility — 144 — Impudence 

Impossibility (impa'sibi'liti)* n. nemoguenost 

Impossible (.impa'sibl), a. nemoguc 

Impostor (impa'stor), n. varalica 

Impotence (i'mpotens), Impotency (i'mpotensi), n. ne- 

moc; slabost; smalaksalost 
Impracticable (impra'ktikabl) a. neizvediv; neizvrsiv; 

nevaljan; neprohodan 
Imprecation (i'mprike'jsan), n. kletva; proklinjanje; 

prokletstvo 
Imprecision (i mprisi'zan), n. netocnost 
Impregnable (impre'gnabl), a. nepobjediv 
Impregnate (impre'gnejt), v. oploditi; nasititi; napojiti 
Impress (impre's), v. utisnuti; tiskati 
Impress (i'mpres), n. otisak; utisak 
Impressible (impre'sibl), a. sto se moze otisnuti; o- 

sjetljiv 
Impression (impre'san), n. utisak; otisak; znak; ti- 

sak; upliv; ucinak 
Impressive (impre'siv), a. dirljiv; ganutljiv 
Imprint (impri'nt), v. utisnuti; otisnuti; stampati 
Imprison (impri'zn), v. uapsiti; zatvoriti 
Imprisonment (impri'znment), n. zatvor; zapt; haps 
Improbability (impra'babi'liti), n. nevjerojatnost 
Improbable (impra'babl), a. nev-jerojatan 
Impromptu (impra'mptu), adv. smjesta; bez priprave; 

— n. sastavak bez priprave 
Improper (impra'por), a. nevaljan; neprilican; nespo- 

soban; nepristojan 
Improvable (impru'vabl), a. popravljiv 
Improve (impru'v), v. poboljsati; popraviti; ispraviti; 

poljepsati; uspijevati; unaprijediti 
Improvement (impru'vment), n. uspjeh; ispravak; 

poboljsanje; poljepsanje 
Improvident (impra'vident), . a. nesmotren; neopre- 

zan; nemaran; nepazljiv 
Imprudence (impru'dens) n. nerazboritost 
Imprudent (impru'dent), a. nerazborit; neoprezan 
Impudence (i'mpjudens), n. drzovitost; bezobraznost; 

smjelost I 

Impulse — 145 - Inborn 

Impulse (i'mpals), Impulsion (impa'ISan), n. pritisak; 

utisak; poticaj; bodrenje 
Impulsive (impa'lsiv) a. tjerajuCi; s-trastan 
Impunity (impju'niti), n. nekaznjivost 
Impure (impju'r), a. necist; gadan; smradan; raska- 

lasen; necudoredan 
Imputation (i'mpjute'jSan), n. okrivljenje; prijekor; 

pripisivan je ; pridjeljivanje 
In (in), prep, u; unutra; prisutan 
Inability (i'nabi'liti), n. nesposobnost; nemo6 
Inaccessibility (i'nakse'sibi'liti) n. nepristupacnost 
Inaccuracy (ina'kjurasi), n. netocnost; pogrjeska 
Inaccurately (ina'kjuretli), adv. netocno; pogrjesno 
Inactive (ina'ktiv), a. neradin; lijen 
Inactivity (i'nakti'viti), n. nerad; besposlenost 
Inadequacy (ina'dikuasi), Inadequateness (ina'dikuat- 

nes), n. nejednakost; nedostatak; nedovoljnost 
Inadmissible (i'nadmi'sibl), a. nepripustiv; nedozvo- 

ljen; nedopusten 
Inalterability (ina'ltorabi'liti), n. nepromjenljivost 
Inalterable (ina'ltorabl), a. nepromjenljiv 
Inanity (ina'niti) n. praznina; tastina; nistetnost 
Inapplicability (ina'plikabi'liti), n. nepristalost; neu- 

potrebljivost; nesposobnost 
Inapplicable (ina'plikabl), a. neupotrebljiv; neodgova- 

rajuCi svrsi 
Inapplication (ina'plike'jsan), n. nepazljivost; nemar- 

nost 
Inappreciable (i'napri'siabl), a. neprocjeniv; sicusan 
Inapt (ina'pt), a. nezgodan; nepristao 
Inaptitude (ina'pticjud), n. neprilicnost; nezgodnost 
Inasmuch (i'nazma'c), adv. u koliko; obzirom sto; 

posto 
Inattention (i'nate'ncan), n. hepa2nja; nemar 
Inattentive (i'nate'ntiv), a. nepazljiv; nemaran 
Inaudible (ina'dibl), adv. necujan; bezbuCan; tih 
Inauguration (ina'gjure'jsan), n. uvedenje; posveta; 

posvecenje; postavljenje; ustoliCenje 
Inauspicious (i'naspi'sas), a. nepogodan; neprijatan. 
Inborn (i'nborn), a. prirodjen Incage — 146 — Incomplete 

Incage (inke'jdz), v. smjestiti u krletku; zatvoriti 
Incalculable (inka'lkjulabl), a. sto se ne moze prora- 

cunati; neprebrojiv 
Incapability (inke'jpabi'liti), n. nesposobnost 
Incapable (inke'jpabl), a. nesposoban 
Incapacity (i'nkapa'siti), n. nesposobnost 
Incarceration (inka'rsore'jsan), n. uapsenje 
Incarnation (i'nkarne'jsan), n. utjelovljenje 
Incautious (inka'sas), a. neoprezan; nerazborit 
Incendiary (inse'ndieri), n. palikuca; buntovnik; mut- 

ljivac 
Incense (inse'ns), v. rasrditi; pobijesniti; raspaliti; 

razgnijeviti; izazvati 
Inception (inse'psan), n. pocetak 

Incertitude (inso'rticjud), n. neizvjestnost; dvojba 
Inch (inc), n. dvanaesti dio noge (mjera) ; inca 
Incident (i'nsident), Incidental (i'nside'ntal), a. slu- 

cajni; dog-adjajni; — n. dogadjaj; slucaj; prilika 
Incineration (insi'nore'jsan), n. palenje 
Incitation (i'nsite'jsan), n. nagon; nukanje; povod 
Incitement (insa'jtment), n. povod: nagon; bodrenje 
Incivility (i'nsivi'liti), n. neuljudnost 
Inclination (i'nkline'jsan), n. nagnuce; naklonost; na- 

gibanje; naginjanje; pristranost 
Incline (inkla'jn), v. naginjati; nagibati; biti sklon 
Inclose (inklo'uz), v. ukljuciti; priloziti; zaokruziti 
Include (inklju'd), v. ukljuciti; sadrzavati; obuhvacati 
Inclusively (inklju'sivli), adv. ukljucivo 
Incoherent (i'nkohi'rent), a. nesvezan; bez saveza; 

nedosljedan 
Income (i'nkam), n. dohodak 

Incommunicable (i'nkam ju'nikabl), a. nepriopciv 
Incomparable (inka'mparabl), a. neusporediv; ne- 

sravnjiv 
Incompatible (i'nkampa'tibl), a. neskladan; heprotu- 

niaciv; protivan; protuslovan 
Incompetent (inka'mpitent), a. nesposoban; nevaljao 
Incomplete (i'nkampli't), a. nepotpun; nesavrSen; 

manjkav Incompleteness — 147 — Incrustation 

Incompleteness (i'nkampli'tnes), n. nepotpunost 
Incomprehensible (inka'mprihe'nsibl), a. nepojmljiv; 

rieshvatljiv; nedokuciv 
Inconceivable (i'nkansi'vabl), a. nedokuCiv; nerastu- 

maciv 
Inconclusive (i'nkanklju'siv), a. nekonaean; neodre- 

djen 
Inconsequence (inka'nsikuens), n. nedosljednost 
Inconsiderable (i'nkonsi'dorabl), a. neznatan; malen; 

sicusan 
Inconsiderably (i'nkonsi'dorabli), adv. neznatno 
Inconsiderate (i'nkonsi'doret), a. nepromj si jen ; neo- 

snovan; nagao 
Inconsistent (i'nkonsi'stent), a. nedosljedan ; protuslo- 

van: nesusrlasan ; promjenljiv 
Inconsolable rrnknnso'labl). a. neutiesl.iiv; neutjesan 
Inconstancy (inka'nstansi) n. nestalnost; nepostoja- 

nost; prevrtl.fi vost 
Incontestable (i'nkonte'stabl), a. neoporeeiv; nedvoj- 

ben 
Incontrovertibly (inka'ntrovo'rtibli), adv. nepobitno 
Inconvenience (i'nkonvi'njens) Inconveniency (i'nkon- 

vi'njensi), n. nezg-odnost; neprilicnost; smetnja; 

neurednost; neprilika 
Inconvenient Ci'nkonvi'njent), a. nepogodan; nezgo- 

dan; neprilican 
Inconvertible (i'nkonvo'rtibl), a. nepromjenliiv; neiz- 

mjeniv 
Incorporate (inko'rporejt), a. sjedinjen: pridruzen; 

pripojen; — v. sjediniti; utjeloviti; zdruziti se u 

zakonsko ili politicko tijelo 
Incorrigible (i'nkarl'dzibl), a. nepopravljiv; okorjeo; 

— n. okor.ieo zlocinac: £:ri.iesnik 
Incorrupt (i'nkora'pt), a. nepokvaren; cist 
Incrassate (inkra'seit). v. zbiti; zgusnuti se 
Increase (inkri's) v. povecati; pomnozati; narasti 
Incredible (inkre'dibl), a. nevjerojatan; nepojmljiv 
Incriminate (inkri'minejt), v. optuzivati; optuziti 
Incrustation (i'nkraste'jsan), n. kora; naslaga I 

Incubation — 148 — Indicate 

Incubation (i'nkjube'jsan), n. sjedenje na jajima 
Incubator (i'nkjube'jtor), n. sprava pomocu koje se 

legu pilici 
Inculpable (inka'lpabl), a. besprikoran; bezpogrjesan 
Inculpatory (inka'lpatory), a. prijekoran 
Incumbency (inka'mbensi), n. obveza; duznost; te- 

zina; sluzba 
Incurable (inkju'rabl), a. neizljeciv 
Incurably (inkju'rabli), adv. neizljecivo 
Incuriosity (inkju'ria'siti), n. neznatizeljnost; bezbri- 

znost; nemar 
Incursion (inko'rsan), n, navala; provala; napadaj 
Indebt (inde't), v. zaduziti 

Indebtedness (inde'tednes), n. dug"; obveza; zaduzenje 
Indecently (indi'sentli), adv. nepristojno 
Indecision (i'ndisi'zan), n. neodlucnost 
Indeed (indi'd), adv. zaista; u istinu 
Indefensible (i'ndife'nsibl), a. neobraniv; slab; neo- 

drziv 
Indefinite (inde'finit), a. neodredjen; neizvjestan 
Indelible (inde'iibl), a. neizbrisiv; nezaboravan 
Indelicate (inde'liket), a. nenjezan: surov; neug-ladjen 
Indemnification (inde'mnifike'jsan), n. odsteta; na- 

knada 
Indemnify (inde'mnifaj), v. nadoknaditi stetu; odste- 

titi 
Indemnity (inde'mniti), n. osjeguranje; odsteta 
Independence (i'ndipe'ndens), n. neovisnost; neza- 

visnost; samostalnost; sloboda 
Independent (i'ndipen'dent), a. neovisan; nezavisan; 

'samostalan; Slobodan 
Indescribable (i'diskra'jbabl), a. neopisiv 
Indestructible (i'ndistra'ktibl), a. nerazoriv 
Indeterminate (i'ndito'rminet), a. neodredjen; neiz- 
vjestan 
Index (i'ndeks), n. kazalo; kazaljka; popis; matica; 

registar 
Indian corn (i'ndian ko'rn), n. kukuruz 
Indicate (i'ndikejt), v. pokazati; oznaditi; otkriti I 

Indication — 149 — Indubitable 

Indication ( i'ndike'jsan), n. oznaeenjo: oznaka; znak 
Indict (inda'jt), v. ©kriviti; optuziti; optuzivati; 

tuziti 
Indictment (inda'jtment), n. tuzba; optuzba 
Indifference (indi'forens), n. ravnodusnost; hladno£a 

nemar: nepristran®st 
Indifferently (indi'forentli), adv. ravnodusno 
Indigent Ci'ndidzent), a. oskudan; nuzdan; potreban; 

siromasan 
Indirect (i'ndire'kt), a. neravan: neizravan; neposten 
Indirection (i'ndire'ksan), n. neizravnost; nepostena 

rabota 
Indirectly (i'ndire'ktli). adv. neizravno 
Indiscretion (i'ndiskre'san), n. nepromisljenost; ne- 

smotrenost; nerazboritost 
Indiscriminate (i'ndiskri'minet). a. pobrkan 
Indispensable (i'ndispe'nsabl), a. neophodno nuzdan; 

potreban 
Indispose Ci'ndispo'z), v. uciniti neraspolozenim 
Indisputable findi'sputabl), a. neoporeciv; siguran 
Indistinctly (i'ndistr'nkli), adv. nejasno 
Individual (i'ndivi'dz.iual), a. pojedini; posebni; sam; 

jedini: osobni; — n. osoba; covjek; stvar 
Individually (i'ndivi'dzjuali), adv. osobno; pojedince 
Indivisible (i'ndiyi'zibl), a. nerazdjeliv; nerazdruziv 
Indocility (Tndosi'liti), n. tupost; npornost 
Indolence (i'ndolens), n. neradinost; lijenost 
Indolent (i'ndolent), a. li.ien; neradin 
Indomitable (inda'mitebl), a. neupokoriv; nepripito- 

miv; nepobjediv 
Indoor (i'ndo'r). a. kucni; doma£i; nutarnji 
Indoors (Tndo'rz), adv. u ku6i 
Indorse (indo'rs), v. naledjiti; pisati na drugoj strani; 

potpisati se; potvrditi 
Indorsee (i'ndorsi'), n. naledjovnik 
Indorsement (indo'rsment), n. prijenos mjenice na 

drugo ime: potpis na mienici, ltd.; odobrenje 
Indarsor (indo'rsor), n. naledjnik 
Indubitable (indju'bitabl), a. nedvojben; o£it I 

Induce — 150 — Infantry- 

Induce (indju's), v. uvesti; prevladati; prisiliti; pro- 

uzrociti; nagovoriti 
Inducement (indju'sment), n. povod; razlog; upliv 
Indulgent (inda'ldzent), a. blag - ; milostiv; dobrostiv; 

strpljiv 
Indurate (i'ndjurejt) v. otvrdnuti; — a. otvrdnuo; 

neosjetljiv 
Industrial (inda'strial), a. marljiv; radin; prometan 
Industry '(i'ndastri), n. pomnjivost; niarljivost; radi- 

nost; proizvodnja; obrtnost; industrija 
Inebriate (ini'briejt), v. opojiti; opiti; zapanjiti 
Ineffable (ine'fabl), a. neizreeiv 
Ineffective (i'nefe'ktiv), a. bezuspjesan; uzaludan; 

slab 
Inefficient (i'nefi'sent), a. bezuspjesan 
Inelegant (ine'ligant), a. neukusan; nespretan; nelijep 
Inequality (i'nikua'liti), n. nejednakost 
Inestimable (ine'stimabl), a. neprocjeniv 
Inevitable (ine'vitabl), a. neizbjeziv 
Inexact (i'neg-zakt), a. netoean 
Inexcusable (i'nekskju'zabl), a. neoprostiv 
Inexhaustible (i'negza'stibl), a. neiscrpiv 
Inexistence (i'negzi'stens), n. neopstojnost 
Inexorable (ine'ksorabl), a. neumoljiv; nepopustljiv; 

nepromjenljiv; stalan 
Inexpedience (i'nekspi'diens), Inexpediency (i'nekspi'- 

diensi), n. neshodnost 
Inexperience (i'nekspi'riens), n. neiskustvo 
Inexplicable (ine'ksplikabl), a. neprotumaciv 
Inexplicit (i'nekspli'sit), a. nejasan 
Inexpressible (i'nekspre'sibl), a. neizreeiv 
Infallible (infa'libl), a. nepogresiv 
Infamous (i'nfamas), a. zloglasan; mrzak; podao; 

sramotan 
Infamy (i'nfami), n. zao glas; podlost; sramota 
Infancy (i'nfansi), n. djetinstvo 
Infanticide (infa'ntisajd), n. cedomorstvo 
Infantry (i'nfantri). n. pjesactvo I 

Infatuate — 151 — Infrequent 

Infatuate (infa'<5juejt), v. zaluditi; opsjenuti; za- 

vesti 
Infect (infe'kt). v. zaraziti; okuziti; otrovati; za- 

mazati 
Infelicitous (i'nfili'sitas), a. nesretan; neveseo 
Infer (info'r), v. izvadjati; izvoditi; zakljucivati; na- 

gadjati 
Inferior (infi'rior), a. nizi; podlozan; — n. podvrzenik 
Infernal (info'rnal), a. paklenski; djavolski; zloban 
Infertile (info'rtil), a. neplodan; nerodan; jalov 
Infest (infe'st), v. uznemirivati; zanovjetati; dosadji- 

vati 
Infidel (i'nfidel),, a. bezvjeran; neznabozan; — n. ne- 

vjernik; bezboznik; pogan 
Infinite (i'nfinit), a. neogranicen; beskonacan; bez- 

brojan 
Infirm (info'rm), a. slab; slabasan; neodluean; nesta- 

lan 
Infix (infi'ks), v. utisnuti; usaditi 
Inflame (infle'jm), v. upaliti; uzgati; izazvati; raz- 

draziti; rasrditi; razgnjeviti se 
Inflammation (i'nflame'jsan), n. upala 
Inflexible (infle'ksibl), a. stalan; cvrst; uporan; tvr- 

doglav; tvrdokoran; nepopustljiv 
Inflict (infli'kt), v. metnuti; dosuditi; naloziti; nato- 
. variti; naprtiti 

zna 
Inflorescence (i'nflore'sens), n. cvjetanje; cvat 
Influence (i'fljuens), n. upliv; utjecaj; raoc; — v. u- 

pliyisati; voditi; utjecati; upravljati; ravnati 
Influenza (i'nfljue'nza), n. influenca; prehlada 
Influx (i'nflaks), n. utjeeanje 
Infold (i'nfo'ld), v. zaviti; umotati; zamotati 
Inform (info'rm) v. kazati; uciti; podueiti; obavije- 

stiti; javiti; izdati; izvijestiti 
Informal (info'rmal), a. nepravilan; jednostavan 
Information (i'nfarme'jsan), n. obavijest; vijest; po- 

duka 
Infrequent (infri'kuent), a. rijedak; neobican I 

Infringe — 152 — Inkstand 

Infringe (infri'ndz), v. prelomiti; prekrsiti; prestupiti 
Infuriate (infju'riet), a. bijesan; gnjevan; srdit 
Infuse (infju'z), v. uliti; oduseviti; o2iviti 
Ingenious (indzi'njas), a. darovit; uman; domisljat 
Inglorious (inglo'rias), a. neslavan; sramotan 
Ingrate (i'ngrejt), n. nezahvalnik 
Ingratiate (ingre'jsiejt), v. priljubiti se; staviti u 

milost 
Ingratitude (ingra'tifijud), n. nezahvalnost 
Ingredient (ingri'dient), a. sastavina; sastavni dio; 

pocelo 
Inhalation (i'hale'jsan), n. udisanje; uvlacenje 
Inhale (inhe'jl), y. udisati; uvlaCiti 
Inherit (inhe'rit), v. bagtiniti; naslijediti 
Inheritor (inhe'rit&r), n. nasljednik; bagtinik 
Inhuman (inhju'man), a. necovjecan; okrutan; nemi- 

losrdan ; divl ji 
Inhumanity (i'nhjuma'niti), n. okrutnost; divljastvo 
Inimical (ini'mikal), a. neprijateljski 
Inimitable (ini'niitabl), a. sto se ne moze oponagati; 

neoponasivo 
Iniquity (ini'kuiti), n. nepravda; zlocin 
Initial (ini'sal), a. prvi; pocetni; — n. pocetno slovo 

u rijeGi 
Initiate (ini'siejt), v. poceti; podueiti; iwesti; — a. 

otpoCet; nepotpun 
Initiation (ini'gie'jsan), n. uvedenje; poducenje 
Injection (indze'ksan), n. ustrcavanje 
Injudicious (i'nd2udi'sas), a. nerazuman; nerazborit 
Injunction (indza'nkgan), n. nalog; zapovijed; odred- 

ba suda, kojom se stanovitoj stranci nala2e, da 

gto uSini, ili da se uspregne od stanovitog d"jela 
Injure (i'nd2ur),v.vrijedjati; mvrijediti; raniti; ostetiti 
Injury (i'ndzuri), n. nepravda; uvrijeda; steta; kvar; 

gubitak 
Injustice (indza'stis), n. n@pravda; krivda 
Irck (ink), n. crnilo; tinta 
Inkling (i'nkling), n. mig; znak 
Inkstand (i'nksta'nd), n. tintarniea I 

Inlay — 153 — Insist 

Inlay (inle'j), v. umetnuti; uloziti 

Inmate (i'nmejt), n. uktatfanin 

Inmost (i'nmo'st), a. unutarnji; unutragnji 

Inner (i'nor), a. nutamji; nutragnji 

Innermost (i'ntirmo'st), a. unutarnji; unutragnji 

Innocence (i'nosens), Innocency (i'nosensi), n. nevl- 

nost; neduznost 
Innocent (i'nosent), a. nevin; neduzan 
Innumerable (inju'morabl), a. bezbrojan 
Inoculate (ina'kjulejt), v. ucijepiti 
Inodorous (ino'doras), a. bez mirisa 
Inoffensive (i'nafe'nsiv), a. neuvredljiv; bezazlen; 

krotak ; miran 
Inofficial (i'nafi'sal), a. nesluzben 
Inofficlaily (i'nafi'gali), adv. neslu2beno 
Inquire (inkua'er), v. pitati; istrazivati; pretrazivati 
Inquisitive (inkui'zitiv), a. znatizeljan; radoznao 
Insalubrity (i'nsalju'briti), n. nezdravlje; stetnost 
Insane (inse'jn), a. slabouman; lud 
Insanity (inea'niti), n. slaboumnost; ludost 
Inscription (inskri'psan), n. napis; natpis; naslov 
Insect (i'nsekt), n. kukac; aareznik 
Insecure (i'nsikju'r), a. nesiguran; labav 
Insensible (inse'nsibl), a. nei&sjetljiv; beseutan; tup 
Inseparable (inse'parabl), a. neodjeliv; nerazdruziv 
Insert (inso'rt), v. uvrstiti; umetnuti 
Insertion (inso'rsan), n. uvrsdenje; umetnufie 
Inside (i'nsa'jd), prep, unu'tra; — a. nutarnji; — n. 

nutarnjost 
Insight (i'nsa'jt), n. opazanjs; znanje; poznavanje 
Insignificant (i'nsigni'fikant), a. neznatan; sttan 
Insincere (i'nsinsi'r), a. neiskren; lazan 
Insincerity (i'nsinse'riti), n. neiskrenost 
Insinuate (insi'njuejt), v. unijeti; dotaci se; ulagiva- 

ti se 
Insipidly (insi'prdli), adv. bljutavo 
Insist (insi'st), ustrajati; ostati; ne popustiti; zahti- 

jevati Insipidness — 154 • — Insufficience 

Insipidness (Insi'pidnes), Insipidity (i'nsipi'diti), n. ne- 

tecnost; nesmocnost; bljutavost; nesnosnost 
Insolence (i'nsolens), n. ponositost; obijest; drskost; 

bezobraznost; nestasnost 
Insolent (i'nsolent), a. ohol; drzak; bezobrazan 
Insoluble (insa'ljubl), a. nerazrjesiv; nerastopiv; ne- 

razluciv 
Insolvent (insa'lvent), a. pre'zaduzen; nemogucan 

platiti; insolventan 
Insomuch (i'nsoma'c), adv. tako; u koliko 
Inspection (inspe'ksan), n. pregledavanje; razgled; 

sluzbeno ispitivanje; nadzor; istraga 
Inspector (inspe'ktor), n. nadzornik; nadziratelj 
Inspiration (i'nspire'jsan), n. udisanje; nadahnuce 
Inspire (inspa'er), v. udisati; disati; nadahnuti 
Instability (i'nstabi'liti), n. nestalnost; nepostojanost; 

promjenljivost 
Installation (i'nstale'jsan), n. postavljanje u sluzbu; 

sluzba; zavod 
Instance (i'nstans), n. zg-oda; slucaj; prilika; primjer; 

molba; prosnja; — v. spomenuti primjer 
Instant (i'nstant), a. svojski; brz; silan; — n. cas 
Instead (inste'd), adv. umjesto 
Instill (insti'l), v. nakapati; uliti 
Instinct (i'nstinkt), n. nag-on 
Institute (i'nstitjut), v. namjestiti; postaviti; udesiti; 

utemeljiti.; utvrditi; poceti; — n. zapovijed; na- 

log; naxelo; zakon; zavod 
Instruct (instra'kt), v. uciti; poduciti; obavijestiti; 

naloziti; zapovijediti 
Instruction (instra'ksan), n. ucenje; poducavanje; 

savjet 
Instrument (i'nstrument), n. stroj; alat; sprava; 

glazbalo; sudbeni spis; isprava 
Insubordination (i'nsabo'rdine'jsan), n. nepokornost; 

neposluh 
Insufferable (insa'forabl), a. nesnosan 
Insufficience (i'nsafi'sens), insufficiency (i'nsafi'sen- 

si), n. nedostatnost; nedovoljnost insult — 155 — Intermenl 

Insult (i'nsalt), n. poruga; sramota; uvrijeda; Izazov 
Insupportable (i'nsapo'rtabl), a. nesnosan 
Insurance (insu'ruiis), n. osjeguranje; osjeguracija 
Insure (insu'r), v. osjegurati 
Insurgent (inso'rdzent), a. buntovnicki; ustaSki; — n. 

buntovnik; ustasa 
Insurrection (i'nsore'ksan), n. ustanak; pobuna 
Intact (inta'kt), a. netaknut; neozlijedjen 
Integrate (i'ntigrejt), n. dopuniti; popuniti 
Intellect (i'ntelekt), n. razum; um; pamet 
Intelligent (inte'lidzent), a. pametan; razborit; uman; 

vjest; darovit; bistar 
Intelligibly (inte'lidzibli), adv. razgovjetno 
Intemperate (inte'mporet), a. neumjeren 
Intend (inte'nd), v. naumiti; namisliti 
Intense (inte'ns), a. prenapet; gorljiv; ozbiljan; ze- 

stok 
Intent (inte'nt), a. oprezan; poraan; odan; ponizan; 

— n. namisao; namjera; osnova; nacrt; cilj 
Intention (inte'ncan), n. nakana; svrha; cilj 
Intentional (inte'ncanal), a. hotimican; navlasni 
Intercede (i'ntorsi'd), v. posredovati 
Intercept (i'ntorse'pt), v. uhvatiti; uloviti; prijeciti; 

sakriti 
Interchange (i'ntorce'jndz), v. izmijeniti; — n. iz- 

mjena 
Intercourse (i'ntorkors), n. saobradaj; opdenje; sve- 

za; promet; trg-ovina; poznanstvo 
Interdiction (i'ntcrdi'ksan), n. zabraha; zapreka 
Interest (i'ntorest), v. zanimati se; ticati se; — n. za- 

nimanje; korist; dio; kamat; dobit 
Interesting (i'ntoresting), a. zanimiv 
Interfere (i'ntorfi'r), v. pacati se; mijesati se; upli- 

tati se; sudjelovati; sprijecavati 
Interior (inti'rior), a. nutarnji; — n. nutrasnjost 
Intermeddle (i'ntorme'dl), v. uplitati se u poslove 

drugih 
Interment (into'rment), n. pokop; pogreb I Intermission — 156 — Introspect 

Intermission (i'ntormi'san), n. stanka; pocinak; pre- 

stanak 
ntermix (i'ntormi'ks), v. smijesati; pomijeSati 
nternal (into'rnal), a. nutarnji; domaci 
nternationa! (i'ntorna'sanai), a. medjunarodni 
nterpret (into'rpret), v. tumaeiti; protumaciti; raz- 

jasniti 
nterpreter (into'rpretor), n. tumac 
nterrogate (inte'rogejt), v. pitati; ispitavati; saslu- 

Sati 
nterruption (i'ntora'psan), n. prekinuce; stanka; za- 

preka 
ntertwine (i'ntortua'jn), v. uplesti; zamotati 
nterva! (i'ntorval)-, n. razmak; daljina; razlika 
ntervention (i'ntorve'ncan), n. posredovanje 
nterview (i'ntorvju), n. intervju (izraziti nekome u- 

smeno svoje mnijenje 
ntestate (inte'stet), a. onaj, koji urnre, a nije ucinio 

oporuke 
ntimacy (i'ntimasi), n. tijesno prijateljstvo 
ntimate (i'ntimet), a. bliz; tijesan; prijateljski; is- 

kren; pouzdan 
nto (i'ntu), prep, u 

ntolsrable (inta'lorabl), a. nesnosljiv; nesnosan 
nto!erant (inta'ICrant), a. nesnosljiv 
ntomb (intu'm), v. poloziti u grob; pokopati 
ntoxicate (inta'ksikejt), v. opiti; opojiti 
ntoxication (inta'ksike'jsan), n. pijanstvo; op-ajanje 
ntransitive (intra'nsitiv), a. neprelazan 
ntrenchment (intre'ne-ment), n. opkop; sanac 
ntricate (i'ntriket), a. zamrsen; zaplete-n 
ntrigue (intri'g), n. spletka; zamrsenost; petljanija; 

— v. spletkariti; rotiti se 
ntroduce (i'ntrodju's), v. uvesti; predstaviti; iznijeti; 

naves ti 
ntroduction (i'ntroda'k§an), n. uvodjenje; pristup; 

preporuka; predstavljenje 
ntrospect (i'trospe'kt), v. pregledati; istrazivati; ku- 

Sati; razvidjeti Intruder — 15? — Involve Intruder (intru'dor), n. nametnik; dosadnik 
Intrust (intra'-st), v. povjeriti 

Inurement ( inju'i ment), n. obieaj; navika; navada 
Inutility (i'njuti'liti), n. beskoristnost; uzaludnost 
Invade (inve'jd), v. provaliti; navaliti; prekrSitl; 

dirati; prodrijeti; naletjeti; nasrnuti; povrijediti 
Invalid (i'nvalid), a. boleslan; slabasan; — n. ne- 

moeiiik; nemoCni vojnik 
Invaluable (inva'ljuabl), a. neprocjeniv 
Invariable (inve'jriabl), a. nepromjenljiv; jednolican 
Invasion (inve'jzan), n. navala; provala; povreda; 

diranje 
Invent (inve'nt), v. pronaei; izumiti; otkriti 
Invention (inve'ncan), n. izum; otkrice; patvorenje 
Inventor (inve'ntor), n. izumitelj; izumilac 
Inventory (i'nventori), n. popis; inventar; — v. popi- 

sati 
Inverse (invo'rs), a. obratan; protivan; prevrnut 
Invert (invo'rt), v. preokrenuti; prevranti 
Invest (inve'st), v. odjenuti; .obuci; zaodjeti; postavi- 

ti; snabdjeti; ©premiti; po-dijeliti; dati; pohra- 

niti; uloziti 
Investigate (inve'stigejt), v. istrazivati; ispitati; raz- 

vidjeti; razviditi; pretraziti 
Investment (inve'stment), n. dar; opsada; zatvaranje; 

zatvor; uglavniCenje; wlozeni novae 
Inveterate (inve'toret), a.ukorijenjen; zastario; star; 

tvrdoglav; navadan 
Invigorate (invi'gorejt), v. osnaziti; ojacati; oziviti 
Invineible (invi'nsibl), a. nepobjediv; nesavladiv 
Invisible (invi'zibl), a. nevidiv; nevidljiv 
Invitation (i'nvite'jsan), n. poziv 
Invite (inva'jt), v. pozvati; pozivati; privlaciti; ma- 

miti 
Invocate (i'nvokejl), v. sazivati; zazvati; prizvati 
Invoice (i'nvo'js), n. racun; — v. sracunati cijenu 
Involuntary (inva'lanteri), a. nehotican; nesvojevo- 

Ijan; nerad 
Involve (inva'lv), v. umotati; zav'ti; zastrti; obuhva- 

cati; sadrzavati; sacinjavati Invulnerable — 158 — Isolate 

Invulnerable (inva'lnorabl), a. neraniv; neozljediv 

Inwall (inua'i), v. ozidati 

inward (i'nuerd), a. unutarnji; njutrasnji 

Inwrap (inra'p), v. umotati; zaviti 

Ire (a'er), n. srdzba; gnijev; jad 

Irish (a'jris), a. irski; — n. Irac 

Irksome (o'rksam), a. umarajuci; dosadan 

Iron (a'jarn), n. zeljezo 

Ironically (ajra'nikali), adv. porugljivo; ironicno 

Irrational (ira'sanal), a. nerazuman; bezuman 

Irreconcilable (ire'kansa'jlabl), a. nepomirljiv 

Irredeemable (i'ridi'mabl), a. neotkupiv 

Irreducible (i'ridju'sibl), a. nesniziv; nepromjenljiv 

Irrefutable (i'rifju'tabl), a. nepobitan; neoprovrziv 

Irreqular (ire'gjulor), a. nepravilan; neuredan 

Irrelative (ire'lativ), a. bez odnosa; nespojen 

Irrelevant (ire'levant), a. nedostatan; sitan; nestva- 

ran; neprikladan; nnzgredan 
Irreligious (i'rili'dzas), a. bezvjeran; bezbozan; sra- 

motan 
Irremediable (i'rimi'diabl), a. nepopravl.iiv; neizljeGiv 
Irreparsbility (ire'parabi'liti), n. nenadoknadivost 
Irrepealable (i'ripi'labl), a. neopozovan 
Irreproachable (i'repro'ucabl), a. besprijekoran; pra- 

vedan; dobar 
Irresolute (ire'zoljut) a. neodlucan; nestalan 
Irrespectively (i'rispe'ktivli), adv. bez obzira: ne ha- 

juc za, sto 
Irresponsibility (i'rispa'nsibi'liti), n. neodgovornost 
Irretrievably (i'ritri'vabli), adv. nenadoknadivo 
Irreverently (ire'vorentli), adv. neuctivo 
Irrevocable (ire'vokabl), a. neopozovan 
Irrigate (i'rigejt), v. natapati; topiti; zaliti; zalijevati 
Irritable (i'ritabl), a. razdrazljiv; osjetljiv; jedljiv 
Irritation (i'rite'jsan), n. razdrazenost; izazov; gnjev 
Irruption (ira'psan), n. provala; navala 
Is (iz), je; jest 

Island (a'jland), n. otok; ostrvo 
Isolate (a'jsolejt, ili i'solejt), v. osamiti; odijeliti Issue — ir.D ~- Jesuit 

Issue (i'sju), n. izdanje; izlaz; istjecanje; glavnn toi- 
ka; svrfietak; konac; uspjeh; — v. Lzdati; izali; 
svrsiti; dokoncati 

It (it), pron. ono 

Italian (ita'ljen), a .talijanski; — n. Talijan; talijan- 
ski jezik 

Itch (ic), v. svrbjeti; — n. svrab; suga 

Itchy (i'ei), a. svrabljiv; sugav 

Item (a'jtem), adv. takod'jer; tako; — n. Clanak 

Its (ic), pron. njegov 

Itself (ice'lf), pron. sam; isti 

Ivy (a'jvi), n. brsljan Jabber (dza'bor), v. govoriti brzo i nejasno; blebe- 

tati; brbljati; — n. brbljanje; blebetanje 
Jack (dzak), n. djeeko; momak; zastavica 
Jackas (dza'ka's), n. osao; magarac 
Jack boots (dza'k bu'c), n. cizme sa sarama preko ko- 

liena 
Jacket (dza'ket), n. haljetak 
Jail (dzeil), n. zatvor 
Jailer (dze'ilor). n. uznicar 
Jangler (dza'nglor), n. prepirac, kavgadzija 
Janitor (dza'nitor), n. vratar; pazikuca 
January (dza'n.iuari). n. sijecanj; januar 
Jaundice (dza'ndis), n. zutica 
Jaunt (dza'nt), v.. tumarati; lutati; — n. izlet 
Jaw Cdza), n. celiust; vilica 
Jealous (dze'las), a. ljubomoran; zavidan 
Jeer (dzir), v. rugati se; ismjehivati ; - — n. rugalica; 

podrugivanje 
Jelly (dze'li), n. pace; zulica; drhtalica 
Jerk (dzork), v. gurati; turnuti; turiti; odskociti; vr- 

cati; lecnuti se; stresti se; — n. trzaj; udarac; 

mah 
Jest (dzest), n. sala; lakrdija; — v. saliti se 
Jesuit (dze'zjuit), n. isusovac Jew — 160 — Judicious 

Jew (dzu), n. zidov 

Jewel (dzu'el), n. dragi kamen; dragulj 

Jeweler (dzu'elor), n. draguljar 

Jewess (dzu'es), n. zidovkinja 

Jewish (dzu'is), a. zidovski 

Jig (dzig), n. brzi pies 

Job (dzab), n. radnja; posao; ubod; v. raditi; bo- 

sti; ubosti; usje<ji; u najam dati 
Jobber (dza'bor), n. onaj, koji radi po komadu; tezak; 

piljar 
Jog (dzag), v. gurnuti; turati; polahko hodati; — n. 

udar; podrmanje 
Join (dzojn), v. sjediniti; pripojiti; spojiti; pridodati; 

zdruziti se 
Joint (dzojnt), n. sastavak; spoj; zglavak; clanak; 

pregibalo; zglob; — a. sjedinjen; spojen; zdru- 

zen; — v. sa.staviti; pripojiti; razglobiti; razuditi 
Joist (dzojst), n. greda; balvan; letva; letvica; — v. 

postavljati grede 
Joke (dzouk), n. sala; dosjetka; — v. saliti se 
Joker (dzo'uk5r), n. saljivdzija 
Jolly (dza'li), a. veseo; ziv; zabavan 
Jolt (dzolt), v. tresti; drmati; prodrmati; n. uda- 

rac; uzdrmanje 
Journal (dzo'rnal), n. knjiga dnevnik;' novina 
Journey (dzo'rni), n. putovanje; — - v. putovati 
Jovial Cdzo'vial), a. veseo; radostan; zivahan 
Joy (dzoj), n. radost; veselje; ushicenje; blazenstvo; 

— v. radovati se; razveseliti se 
Joyful (dzo'jful), a. radostan; ushicen 
Joyless (dzo'jles), a. neveseo 
Judae (dzadz), n. sudac; v.iestak; — - v. suditi; prosu- 

diti; preslugavati; misliti; rafunati 
Judgeship (dza'dzsip), n. sudsko zvanje 
Judgment (dza'dzment), n. sud; osuda; mnijenje; u- 

kus; kazna 
Judicial (dzudi'sal), a. sudbeni; zakonski 
Judicially (djudi'sali), adv. sudbeno 
Judicious (dzudi'sas), a. razborit; razuman; uvi- 

djavan J K 

Jug — 161 — Keen 

Jug (d2ag), n. vr£; pehar; krCag; zatvor; — v. va- 

rati; utamniciti 
Juggler (dza'glor), n. opsjenar; varalica 
Juice (dzus), n. sok; polijevka; rastop 
Juiceless (dzu'sles), a. bez soka; suh 
Juicy (dzu'si), a. socan; nakvasen 
July (dzula'j), n. srpanj 
Jump (dZamp), n. skok; — v. skofiti 
Jumper (dza'mpor), n. skakac; vrst saona 
June (dzun), n. lipanj 
Junqle (dzangl), n. Sikara 
Junior CdSu'njor). a. mladji 
Juniper (d2u'nipor), n. borovica; smreka 
Jurisdiction (dzu'risdi'ksarO, n. sudska nadleznost, 

djelokrug; sudsko podruc.ie 
Jurist (dzu'rist), n. pravnik; odvjetnik 
Juror fdzu'ror), Juryman (dzu'riman), n. porotnik 
Jury (dzu'ri), n. porota 
Just (dzast), a. pravedan; posten; istinit; — adv. baS; 

tocno: upravo; skoro; — v. turati; tjerati 
Justice (dza'stis), n. pravednost; pravda; jednakost; 

sudac 
Justice of the peace (dza'stis av di pi's), n. mirovni 

sudac 
Justifiable (dza'stifa'jabl), a. zakonit; prav 
Justification (dza'stifike'jsan). n. opravdanje; obrana 
Justify (dza'stifaj), v. opravdati; ozakoniti; iskazati 

se cime 
Justness (dza'snes), n. pravo; pravica 
Juvenile. (dzu'vinil), a. mlad; mladenacki; — n. mladitf 
Juxtaposit (dza'kstapa'zit), v. zbliziti 

K 

Kaiser (ka'jzor), n. njemacki vladar 

Kale (kejl), n. kelj 

Keel (kll), n. kljun; pero; badrljica 

Keen (kin), a. ostar; liut; bridak; zeljan 6 Keep — 162 - Knee 

Keep (kip), v. drzati; cuvati; slaviti; trajati; ustra- 

jati; — n. uzdrzavanje; briga; cuvanje; straza 
Keeper (ki'por), n. cuvar; drzalac; vlasnik 
Keeping (ki'ping), n. pohrana; cuvanje; drzanje; 

skrb; straza; sklad; suglasje 
Keepsake (ki'pse'jk), n. uspomena; spomen 
Keg (keg), n. sudic; bacvica 
Kerosene (ke'rosi'n), n. ugljenovo ulje 
Kettle (ketl), n. kotao; kazan 
Key (ki), n. kljuc; zal; — v. zakljucati 
Kick (kik), v. ritati; udariti nogom; — n. udarac no- 

gom; udarac puske 
Kid (kid), n. kozlic; jagnjeda koza; — n. okozliti se 
Kidnap (ki'dna'p), v. oteti (dijete, zenu, itd.) i sakriti 
Kidnaper, Kidnapper (ki'dna'por), n. otmicar 
Kidney (ki'dni), n. bubreg- 
Kill (kil), v. ubiti; usmrtiti; unigtiti 
Killer (ki'lor), n. ubojica; ubica 
Kin (kin), n.^rod; svojta; srodstvo; rodjak 
Kind (kajnd), a. dobrostiv; plemenit; dobar; usluzan; 

ljubak; — n. rod; vrsta; spol; pleme; loza 
Kindle (kindl), v. upaliti; rasvijetliti; izazivati 
Kindly (ka'jndli), a. dobrohotan; milostiv; blag; — 

adv. dobrostivo 
Kindness (ka'jndnes), n. dobrota; blagonaklonost; 

usluznost 
King (king), n. kralj 
Kingdom (ki'ngdam), n. kraljevstvo 
Kinsman (ki'nzman), n. rodjak 
Kiss (Ids), n. poljubac; — v. poljubiti 
Kitchen (ki'cen), n. kuhinja 
Kitten (kitn), n. mace; — v. omaciti se 
Kleptomania (kle'ptome'jnia), n. bolesno nagnu(5e za 

krasti 
Knag (nag), n. krvga; cvor; uzao 
Knapsack (na'psa'k), n. telefiak; torba; napleCnjak 
Knarled (narld), a. cvorast 
Knead (nid), v. gnjeciti; mijesiti 
Knee (ni), n. koljeno; krivo drvo K L 

Kneel — 163 — Luke 

Kneel (nil), v. kleknuti; kleCati 

Knife (najf), n. noz; — v. rezati; ubosti 

Knight (najt), n. vitez; junak; — : v. uCiniti vitezona 

Knit (nit), v. uzlati; plesti; vezati; svezati 

Knitting (ni'ting), n. pletenje; vezivo 

Knock (nak), v. udariti; tuci; lupati; razbiti; — n. 

udarac 
Knocker (na'kor), n. razbijac; peekalo; zvekir 
Knot (nat), n. cvor; uzao; guka; krvga; zamka; uzi- 

ca; upletak; — v. uzlati 
Know (no), v. znati; razumjeti; shvatiti; poznati 
Knowing (no'ing), a. vjest; ucan 
Knowledge (na'ledz), n. znanje; ucenost; vjestina; 

poznavanje; spolno opeenje 
Knurly (no'rli), a. cvornat Label (le'jbel), n. cedjulja sa opisom stvari, na koju 

se prijepljuje; sadrzaj; — v. prilijeprti cedulju; 

oznaciti 
Labor (le'jbor), n. rad; posao; napor; nastojanje; — 

v. raditi 
Laborer (le'jboror), n. radnik; tezak 
Laborious (labo'rias), a. trudan; mucan; tezak; ra- 

din; poslen 
Lace (lejs), n.-vrpca; gajtan; cipka; — v. gajtaniti; 

opsiti 
Lack (lak), v. ne imati; biti bez cesa; — n. nestasica; 

oskudica; nedostatak; manjak 
Lad (lad), n. djecak; momak; mladic 
Ladder (la'dor), n. ljestve 
Ladle (lejdl), n. velika zlica; kasika; — v. grabiti 

zlicom 
Lady (le'jdi), n. gospodja; domaCica; zarucnica; zena 
Lag (lag), a. lagan; spor; — v. docniti; kasniti; okli- 

jevati 
Laic (le'jik).a. svjetovni; — n. svjetovnjak 
Lake (lejk), n. jezero • L Lamb — 164 — Last Lamb (lam), n. janje; jagnje; janjac 

Lame (lejm), a. sakat; hrom; kljast; gepav; — v. 

osakatiti 
Lameness (le'jmnes), n. hromost 
Lament (lame'nt), v. tuziti; tugovati; plakati; opla- 

kivati; zaliti; — n. tuga; bol; jadikovanje 
Lamentation (la'mente'jsan), n. jauk; tuzaljka; plaC; 

kukanje 
■Lamp (lamp), n. svjetiljka 
Land (land), n. zemlja; tlo; kraj; posjed; — v. iskr- 

cati se; pristati 
Landholder (la'ndho'ldor), Landowner (la'ndo'unor), 

n. posjednik; vlastelin 
Landing (la'nding), n. iskrcavanje 
Landlady (la'ndle'jdi), n. posjednica; gospodarica 
Landlord (lan'dlo'rd), n. posjednik; vlastelin; ku6e- 

gospodar 
Landscape (la'ndske'jp), n. okolina; okolig; kraj 
Language (la'nguedz), n. jezik; govor 
Languidly (la'nguidli), adv. mlitavo; lijeno 
Languish (la'nguis), v. slabiti; malaksati; postajati u- 

moran 
Lank (lank), a. vitak; tanak 
Lantern (la'ntorn), n. svjetiljka; lampag 
Lap (lap), n. dio kaputa; kiklja; krilo; — v. saviti; 

omotati 
Lapse (laps), n. propadanje; izmaknuce; spotaknuCe; 

pogreska; — v. pokliznuti se; klizati se; propasti 

sa nemarnosti; postati nistetnim 
Larceny (la'rsini), n. kradja; tadbina 
Lard (lard), n. mast; salo; slanina; — v. mastiti; za- 

mastiti; mazati salom 
Large (lardz), a. velik; ogroman; prostran; §irok 
Lash (las), n. uzica; konopac; bic; udarac; obrva; — 

v. bicevati; vezati; izrugavati se 
Lassitude (la'si^jud), n. slabina; slabost; mlitavost; 

malaksalost; umor 
Last (last), a. posljednji; zadnji; najzadnji; konaSni; 

— adv. zadftji put; konacno; — v. trajati; ustra- Lasting — 165 — Lawyer 

jati; izdrzati; — n. teret; tovar; tezina; kalup; 

sari 
Lasting (la'sting), a. trajan 
Lastly (UVstli), adv. konacno; na koncu 
Latch (lac), n. kvaka; kljucanica; — v. zakracunati 
Late (lejt), a. kasan; polagan; spor; pokojni; nedav- 

ni; — adv. kasno; nedavno 
Lately (le'jtli), adv. nedavno; prije kratkog vremena 
Later (le'jtor) a. posljednji 
Latest (le'jtest), a. najposljednji 
Lather (la'dor) n. pjena; sapunica; — v. pjeniti se; 

sapunati 
Latter (la'tor), a. potonji; najnoviji 
Laud (lad), n. pohvala; slava; cast; velicanje; — v. 

slaviti; velieati 
Laudation (lade'jsan), n. hvala; pohvala; dika 
Laugh (laf), v. smijati se; ismjehavati; — n. smijeh; 

grohot 
Laughable (la'fabl) a. smijesan 
Laughableness (la'fablnes), n. smijesnost 
Laughably (la'fabli), adv. smijesno 
Laugher (la'for), n. smijac 
Laughing (la'flng), n. smijanje 

Laughing-stock (la'fing--sta'k), n. predmet smijeha 
Laughter (la'ftor), n. smijeh; smijanje 
Launch (lane), v. pustiti u vodu; otposlati; baciti 

(strijelicu, itd.) ; — n. spustanje broda u vodu 
Laundry (la'ndri), n. praona; rublje (pripravljeno za 

pranje) 
Lavatory (la'vatori), n. mjesto za pranje; mjesto gdje 

se zlato ispire 
Lavish (la'vis), a. rasipan; neumjeren; — v. raai- 

pati; u ludo trositi; rastepsti 
Law (la), n. zakon; pravo 
Lawful (la'ful), a. zakonit 
Lawlessness (la'lesnes), n. bezakonje 
Lawmaker (la'me'jkor), n. zakonodavac 
Lawn mower (Ian mo'uor), n. stroj za kosenje trave 
Lawsuit (la'su't), n. tuzba; sudbeni progon 
Lawyer (lo'jer), n. odvjetnik; pravnik; branitelj L 

Laxative — 166 — Leave 

Laxative (la'ksativ), a. tjerajuei; ociscujuel; — n. 

lijek za ciscenje 
Layman (le'jman), n. svjetovnjak; nestrucnjak 
Laziness (le'jzines), n. lijenost 
Lazy (le'jzi), a. lijen; neradin; trom; umoran 
Lea (li), n. livada; sjenokosa; cistina; pucina; po- 

vrgina; plostina 
Lead (led), n. olovo; — v. pokriti ili snabdjeti olovona 
Lead (lid), v. voditi; ici naprijed; upravljati; krmiti; 

ravnati; vladati 
Leader (li'dor),n. vodja; poglavica; vodic; upravitelj; 

prvak 
Leadership (H'dorsip), n. vodstvo 
Leaf (llf), n. list; - — v. prolistati; listati 
Leafiness (ll'fines), n. lisce 
Leafless (H'fles), a. bez lisca 
Leaflet (H'flet), n. listic 
Leafy (li'fi), a. brsnat; pun lisca 
League (lig"), n. savez; narodni ugovor ili pogodba; — 

v. sjediniti; zdruziti 
Leak (Ilk), n. rupa; pukotina; — v. pustati vodu, 

plin, itd 
Leakage (li'kedz) n. isticanje; kolicina tekucine, koja 

utice ili istice 
Lean (lin), v. nasloniti; nagnuti se; — a. mrsav; su- 

honjav 
Leap (lip), v. odskociti; skociti; preskociti; -= n. 

skok; preskok 
Leap year (li'p ji'r), n. prestupna godina, svaka ce- 

tvrta godina u kojoj ima 366 dana, i u kojoj ve- 

ljaca imade 29 dana 
Learn (lorn), v. uciti se; nauciti 
Learned (lo'rned), a. ucen; vjest 
Lease (lis), v. dati u zakup; — n. davanje u zakup; 

najam 
Least (list), a. najmanji 
Leather (le'dor), n. koza 
Leave (liv), n. dopust; dozvola; odlazak; — v. otici; 

pustiti; napustiti; zapustiti; ostaviti posljednjom 

voljom; povjeriti; prestati; listati; prolistati L 

Lecherous — 1G7 — Lesser 

Lecherous (le'coras), a. pohotan; bludan 

Lecture (le'kcur), n. predavanje; Citanje; ukor; — v. 

predavati; koriti 
Ledger (le'dzor), n. glavna knjiga; poslovna knjiga 
Leech (lie), n. pijavica; — v. lijeciti; pustati krv u- 

porabom pijavica 
Leer (lir), n. prijeki polled; — v. gledati poprijeko 
Left (left), a. lijevi; — n. lijeva strana 
Leg (leg), n. nogu 
Legacy (le'gasi'), n. ostavstina 
Legal (li'gal), a. zakonit; u suglasju sa zakonom 
Legalize (li'galajz), v. uzakoniti; opunomociti 
Legible (le'dzibl), a. citljiv; razumljiv 
Legion (li'dzan), n. ceta; legija; mnozina; mnostvo 
Legislate (le'dzislejt), v. stvarati ili davati zakone 
Legislature (le'dzisle'jeur), n. zakonodavno tijelo; le- 

gislatura 
Legitimate (lidzi' timet), a. zakonit; naravan; stvaran; 

bracni; zakonski; prav 
Leisure (li'zur), n. dokoliea; prosto vrijeme; zgoda; 
besposlica; dospijevanje; prigoda; — a. neupo- 
sljen 
Lemon (le'man), n. limun; eetrun 
Lemonade (le'mane'jd), n. limunada 
Ler.d (lend), v. uzajmiti; pozajmiti 
Length (lengt), n. duljina; duzina 
Lengthwise (le'ngtua'jz), adv. dugoljasto 
Lenience (ii'niens ili li'njens), Leniency (li'niensi ili 
li'njensi), Lenity (le'niti), n. mekost; krotkost; 
blagost; dobrota; prijaznost; milosrdje; opro§te- 
nje; milost; obzir; strpljenje 
Lent (lent), n. post od 40 dana, po5am od pepelnice do 

uskrsa, u spomen posta Isusa Krista; korizma 
LenLen (lentn), a. korizmen; jednostavan 
Lentil (le'ntil), n. leca; varivo 
Le^er (le'por), n. gubavac 
Leprosy (le'prosi), n. guba 
Less (Jes), a. manji; — adv. nianje 
Lesser (le'sor), a. manji; nizi Lesson — 168 — Lie 

Lesson (le'san) n. zadada; prijekor; ukor; — v. uciti; 

poducavati 
Lest (lest), conj. da ne; da ne hi 
Let (let), v. dozvoliti; dopustiti; pustiti; iznajmiti; 

zaustavljati; prijeciti; — n. zaprijeka; otezanjc 
Letter (le'tor), n. slovo; pismo; ■ — v. otisnuti slova 
Lettuce (le'tis), n. locika; salata 
Level (le'vel), a. ravan ; vodoravan; gladak; — v. 

sravniti; nisaniti; — n. ravan; ravnica; povrsina; 

jednakost; razuija 
Levelness (le'velnes), n. jednakost 
Levity (le'viti), n. lakoumnost; neozbiljnost 
Levy (le'vi),*n. ovrha, pljenidba; uzimanje; — v. sa- 

birati; sakupljati; ovrhu voditi 
Lewd (ljud), a. biudan; razbludan; raspusten; necisf-j 

raskalasen; puten 
Lexicon (le'ksikan), n. rijecnik 
Liable (la'jabl), a. odgovoran; sklonjcn; naklon 
Liableness (la'jablnes), Liability (la'jabi'liti) n. odgo- 

vornost; obveza; obvezatnost 
Liar (la'jor), n. lazac 
Libel (la'jbel), n. ocrn'jivanje tud.ieg postenja pisa- 

njem; objelodanjeno osramo<f'ivanje; — v. sramo- 

titi ili ocrnjivati pisanjem 
•Liberal (li'boral), a. Slobodan; plemenit; otvoren; ve- 

lik; veledusan 
Liberally (li'borali), adv. veledusno; plemenito; otvo- 

reno; slobodno 
Liberate (li'borejt), v. osloboditi; spasiti; predati; 

izruciti 
Liberty (li'borti), n. sloboda; dopust; dozvola; nepo- 

dredjenost 
Library (la'jbreri), n. knjiznica 
Lice (lajs), n. usi 
License (la'jsens), n. dozvola; sloboda; — v. dozvoliti; 

opunovlastiti; dopustiti 
Lick (lik), v. lizati; polizati; tuci; batinati; biti; — 

n. udarac; cuska 
Lid (lid), n. poklopac; pokrov; zaklopac; kanje 
Lie (laj) n. laz; —v. lagati; varati Lie . — 1G9 — Limb L Lie (laj), v. lezati; lezati vodoravno; biti smjeSten; 
ostati; stanovati; spavati 

Lieutenant' (lute'nant), n. namjesnik; poruSnik 

Life (lajf), n. zivot; vladanje; ponasanje; duh; od- 
vaznost 

Lifeless (la'jfles), a. bezzivotan; mrtav; tup; tezak 

Lift (lift), v. dignuti; dici; uzvisiti; uznesti; dignuti 
se; — n. podignuce; uzvisenje 

Ligament (li'gament), n. vez; spoj; zglob 

Light (lajt), n. svjetlo; rasvjeta; — a. svjetao; bistar; 
sjajan; bjelkast; lagan; brz; okretan; sicusan, 
rijedak; neznatan; umjeren; nestalan; nenamje?- 
ten; krilat; necist; raspusten; pjeskovit; lahko 
zdrobiv; — v. upaliti; uzgati; rasvijetliti; nado- 
di; smjestiti se; pocinuti 

Lightheaded (la'jthe'ded), a. vjetrenjast; lakouman; 
nesmotren; nestasan 

Lightness (la'jtnes), n. lakoca; lasnoca; okretnost; 
lakoumnost 

Lightning (la'jtning), n. sijevanje; bljeskanje; munja; 
strijela 

Lightningrod (la'jtningra'd), n. munjovod 

Like (lajk), a. jednak; slican; — adv. na slican na- 
cin; kao; vjerojatno; po svoj prilici; — n. slic- 
nost; nagnuce; — v. voliti; uzivati; goditi; pri- 
bliziti se; teskom mukom izbjeci 

Likely (la'jkli), a. vjerojatan; ugodan; — adv. vjero- 
jatno; po svoj prilici 

Likeness (la'jknes), n. slicnost; jednakost; prispodo- 
ba; slika; izgled 

Likewise (la'jkua'jz), conj. isto tako; takodjer; po- 
vrh toga 

Liking (la'jking), n. dopadanje; uzitak; zabava; na- 
ginjanje; naklonost 

Lilac (la'jlak), n. jorgovan 

Lily (li'li), n. liljan; lijer 

Lily of the valley (li'li av di va'li), n. djurdjica 

Limb (lim), n. obod; kraj; okrajak; ud; udo; clan; L Lime — 170 — List grana; — v. dijeliti na clanke; ustrojavati, raz- 
uditi; razglobiti 
Lime (lajni), n. ljepak; krec; vapno; lipa; — v. lije- 

piti; uloviti; hvatati; kreciti 
Limekiln (la'jmki'l), n. vapnenica; krecana; pec, u ko- 

joj se vapno zeze 
Limestone (la'jmsto'n), n. krecni kamen; vapnenac 
Limit (li'mit), n. medja; granica; — v. ograniciti; o- 

medjasiti 
Limited (li'mited), a. ogranicen; tijesan; malen; ma- 

louman; tup 
Limp (limp), v. hramati; sepati; — n. hramanje; se- 

panje 
Linden (li'nden), n. lipa 
Linen (li'nen), n. platno; — a. platnen 
Linger (li'ngor), v. otezati; oklijevati; krzmati; doc- 

niti; kasnjeti 
Linguist (li'nguist), n. jezikoslovac 
Linguistics (li'ngui'stiks), n. jezikoslovlje 
Lining (la'jning), n. postava 
Link (link), n. karika; ud; veriga; spona; baklja; — 

v. spajati; vezati 
Linseed (li'nsid), n. laneno sjeme 
Lint (lint), n. Ian; predivo 
Lintel (li'ntel), n. zapor; zasun; kracun 
Lion (la'jan), n. lav 
Lioness (la' janes), n. lavica 
Lip (lip), n. usna; usnica; — v. dotaknuti se usni- 

cama 
Liquid (li'kuid), a. teku6i; zidak; rastopljen; — n. te- 

kucina; zitkost » 

Liquidation (li'kuide'jsan), n. razjasnjenje; proracu- 

navanje; uredjenje dugova 
Liquor (li'kor), n. tekucina; zitkost; slatka rakija; 

rozoliia 
List (list), n. rub; obrub; okrajak; popis; spisak; — 
v. obrubiti; opsiti; postaviti; zaposjesti; ograditi; 
priviti; nasloniti se; nagnuti se; zeljeti; ceznuti; 
birati; izabrati; goditi; slusati; prisluskivati L 

Listen — 171 — Loan 

Listen (lisn), v. slusati; 5uti; paziti; pokoriti se 
Literature (li'tora<5ur), n. knjizevnost; ucenost 
Lithographer (lita'grafor), n. kamenopisac 
Litigate (li'tigejt), v. pravdati se; sudbeno progoniti 

koga 
Litigious (liti'dzas), a. prijeporan; svadljiv 
Litter (li'tor), n. nosiljka (postelja) ; stelja; leziste; 

leglo; smutnja; nered; prasead; mladi; — v. po- 

razbacati; zbrkati; kotiti; okotiti; steniti se; ma- 

citi se; koz.iti se; teliti se; oprasiti se; ozdrije- 

biti se; izmetati se; izvrci se 
Little (litl), a. malen; mal.iusan; kratak; neznatan; 

■ — n, malo; malenkost; sitnica; — adv. malo; 

neznatno 
Littleness (li'tlnes), n. malenkost; maloca 
Live (liv), v. zivjeti; stanovati; prebivati; trajati; 

hraniti 
Live (lajv), a. ziv; zivahan; ozbiljan; radin; upaljen; 

bistar; blistav 
Livelihood (la'jvlihud), n. zivez; hrana; uzdrzavanje 
Liveliness (la'jvlines), n. zivahnost 
Lively (la'jvli), a. zivahan; ziv; otvoren; odvazan; 

brz; zestok; — adv. zivalmo 
Liver (li'vor), n. jetra; crna dzigerica; zitelj; sta- 

novnik 
Liverystable (li'voriste'jbl), n. staja, u kojoj se drze 

konji za iznajmiti 
Livestock (la'jvsta'k), n. marva 
Livid (li'vid), a. crnomanjast; zagasit; modrikast 
Living (li'ving), a. ziv; radin; marljiv; — n. zivez; 

zivljenje 
Load (loud), n. teret; tovar; breme; tezina; — ■ v. te- 

retiti; tovariti; napuniti; teziti; bpteretiti 
Loaf (louf), n. hljeb; hljebac; — v. ljencariti; tuma- 

rati;"ubijati vrijeme u besposlici; skitati se 
Loafer (lo'ufor), n. skitnica; besposlica 
Loam (loum), n. glina; ilovaca; mura; blato 
Loan (loun), n. zajam; ~ v. uzajmiti; pozajmiti; u 

zajam dati L 

Loathful — 172 — Longing 

Loathful (lo'utful), a. oduran; gadan; gnjusan; oga- 

van 
Lobby (la'bi), n. predsoblje; cekaonica 
Lobster (la'pstor), n. jastog 
Local (lo'kal), a. mjesni 
Locate (lo'kejt), v. smjestiti; metnuti; poloziti; naci; 

pronaci; nastaniti se; spustiti se; sjesti; odrediti 

granice 
Location (lo'ke'jsan), n. snijestenje; mjesto; polozaj; 

izmjeren komad zemlje 
Lock (lak), n. kovrcak; uvojak; vitica; pram; pra- 

micak; brava; kljucanica; lokot; kuka; kljuc;. 

zaustava; — v. zakljucati; zatvoriti; sklopiti se; 

uhvatiti se 
Locket (la'ket), n. kukica; medaljon 
Locust (lo'kast), n. skakavac; kobilica 
Lode (lod), n. put; korito; zila 
Lodge (ladz), n. zaklonigte; koliba; dascara; stan; 

prebivaliste; odsjek; drustvo; — v. prespavati 

(kroz noc) ; stanovati; prebivati; zivjeti 
Lodging (la'dzing), n. stan; prebivaliste; brlog 
Lofty (la'fti), a. visok; uzvisen; ohol; nadut 
Log (lag), n. klada; panj balvan; greda; brzomjer 
Log book (la'g bu'k), n. knjiga, u koju se ubiljezuju 

dogadjaji morskog putovanja 
Logic (la'dzik), n. logika; misloslovl.ie 
Logical (la'dzikal), a. logican; razborit 
Loin (lojn), a, bok; bedro 
Loiter (lo'jtor), v. vuci se polagano; dangubiti; doc- 

niti; vucariti se 
Loll (lal), v. protezati se; izvaliti se; ispruziti (jezik) 
Lone (Ion), a. samotan; sam; neozenjen 
Loneliness (lo'nlines), n. samoea 
Lonely (lo'nli), a. samostan; osamocen 
Lonesome (lo'nsam), a. osamljen 
Long (lang), a. dug; protegnut; dalek; dosadan; — 

adv. dugo; — v. ceznuti; ginuti; 2udjeti 
Longheaded (la'nghe'ded), a. o§trouman 
Lenging (la'nging), n. iudnja; 5@Mnja L 

Longsighted — 173 — Loveless 

Longsighted (la'ngsa'jted), a. dalekovidan 
Longsuffering (la'ngsa'f bring), a. dugotrpan; strpljiv 
Look (luk), v. gledati; traziti; paziti; iseekivati; o- 

pazati; pricinjati se; 5initi se; uplivisati pogle- 

dinia; — n. pogled; paznja 
Lookingglass (lu'kingla's), n. zrcalo; ogledalo 
Lookout (lu'ka'ut), n. biti oprezan; strazar 
Loophole (lu'pho'l), n. otvor; rupa; pukotina 
Loose (lus), a. raspusten; razvezan; odrijesen; raskli- 

man; Slobodan; razuzdan; bludan; — v. razveza- 

ti; odrijesiti; osloboditi; otkupiti; izbaviti; zaplo- 

viti; ostaviti luku 
Loosely (lu'sli), adv. raspusteno; klimavo; razuzdano 
Loot (lut), n. pljackanje; plijen; — v. pljackati 
Lop (lap), v. odsjeci 
Lord (lord), n. gospodin; gospodar; vladar; plemifi; 

muz; suprug; vrhovno bice; Spasitelj; Krist; — 

v. gospodovati 
Lordship (lo'rdsip), n. gospodstvo 
Lordsprayer (lo'rds pre'jer), n. ocenag 
Lore (lor), n. ucenost; znanje; mudrost; savjet 
Lose (luz), v. gubiti; izgubiti; biti lisen 5esa; pro- 

tepsti; unigtiti 
Loser (lu'zor), n. onaj, koji gubi 
Loss (las), n. gubitak; unistenje; lisen je; gteta 
Lost (last), a. izgubljen; protepen; smeten; neshvat- 

ljiv; nevidljiv 
Lot (lat), n. udes; sreca; slucaj; zrijeb; dio; komad 

zemlje; — v. zrijebati; dijeliti 
Lottery (la'tcri), n. lutrija 

Loud (laud), a. glasan; bucan-; 2estok; — adv. glasno 
Loudly (la'udli), adv. glasno; jako; zivo 
Louse (laus), n. u§ 
Lousiness fla'uzines), n. ugljivost 
Lousy (lauzi), a. ugljiv 
Lovable (la'vabl), a. ljubazan; milokrvan 
Love (lav), n. ljubav; ljubljenik; — v. ljubiti; voljeti; 

zaljubiti se 
Loveless (la'vles), a. neljubljen L 

Love letter — 174 — Lumber 

Love letter (la'v le'tor), n. ljubavno pismo 
Loveliness (la'vlines), n. ljubaznost; milokrvnost 
Loveiy (la'vli), a. ljubak; ugodan; zabavan 
Lover (la'vor), n. ljubavnik; milosnik; ljubitelj 
Low (lou), a. nizak; ponizan; jeftin; siromasan; bez- 

obrazan; odvratan; prost; — adv. nisko; jeftino; 

prostacki; ■ — v. mukati; rukati; — n. mukanje; 

rukanje 
Lowbred (lo'ubre'd), a. zlo odgojen; neotesan; prost; 

neuljudan 
Lower (lo'uQr), a. nizi; — v. sniziti; tonuti; potamni- 

ti; pomraciti se; mrgoditi se; biti mrk 
Lowermost (lo'uormo'st), a. najnizi 

Lowliness (lo'ulines), n. niskoca; poniznost; smjernost 
Lowminded (lo'uma'jnded), a. niske duse 
Loyal (lo'jal), a. vjeran 
Loyalti (lo'jalti), n. vjernost 

Lubricate (lju'brikejt), v. zgladiti; uciniti skliskim 
Lucent (lju'sent), a. sjajan; svjetao; bistar 
Lucid (lju'sid), a. sjajan; proziran; jasan; zdrav; ra- 

zuman .. 

Luck (lak), n. sreca; slucaj; sudbina 
Luckily (la'kili), adv. srecom; sretno; slucajno 
Luckiness (la'kines), n. sreca 
Luckless (la'kles), a. nesretan 
Lucky (la'ki), a. sretan; uspjesan 
Lucrative (lju'krativ), a. koristan; koristonosan; pro- 

bitacan; plodan; unosan 
Luggage (la'gedz), n. prtljaga 
Lukewarm (lju'kua'rm), a. mlak; mlacan; ravnodu- 

san ; mlitav 
Lukewarmness (lju'kuarmnes), n. mlakost; mlita- 

vost; ravnodusnost 
Lull (lal), v. uspavati; umiriti; smiriti se; 
Lullaby (la'labaj), n. uspavanaka; ljuljanka 
Lumbago (la.mbe'jg'.o), n. reumatizam ili prehlada u 

krizima 
Lumber (la'mbor), n. ropotarija; gradjevno drvo L M 

Luminary — 175 — Mackerel 

Luminary (lju'mineri), n. svjetlo; svjetlost; svijeca; 

pes v jet 
Lump (lamp), n. gruda; komad; — v. zgruditi; zbaca- 

ti zajedno 
Lumpy (la'mpi), a. grudat; grudav 
Lunacy (lu'nasi), n. slaboumnost; poremecenje uma; 

ludost; bjesnoea 
Lunatic (lu'natik), a. mjesecnjacki; — n. ludjak; lu- 

djakinja 
Lunch (lane), n. mali rucak; uzina; — v. rucati 
Lung (lang), n. pluca; bijela dzigerica 
Lunge (landz), n. ubod; udarac; — v. ubosti; turnuti 
Lure (ljur), n. mamljenje; meka; privlacivost; — v. 

mamiti; vabiti; privlaciti 
Lusciously (la'sasli), adv. preslatko; ogavno 
Lush (las), a. socan 
Lust (last), n. zudnja; zelja; uzitak; pozucla; pohot'a; 

— v. zuditi; eeznuti; pozeljeti 
Lusty (la'sti), a. snazan; cvrst; jak; svjez 
Luxury (la'ksuri), n. raskos; raskosnost; sjaj; gizda; 

divota; slast 
Lye (laj), n. lug; cijedj 
Lynch (line), v. lincevati 
Lynching (li'neing), n. lincevanje 

Ml 

Ma (ma), n. mati; majka 

Macadamize (maka'damajz), v. pokriti cescu razbitim 

kamenjem, nacinivsi time glatku povrsinu 
Macaroni (ma'karo'ni), n. makaroni; bigule 
Macerate (ma'sorejt), v. nakvasiti; namociti; izluziti; 

■ — n. kvasenje; izluzivanje 
Machinate (ma'kinejt), v. snovati; umovati; stvarati 
Machine (masi'n), n. stroj; masina; sprava 
Machinery (masi'nori), n. masinerija; strojevi; spra- 

ve 
Machinist (ma'sTnist), n. masinista; strojar 
Mackerel (ma'korel), n. lokarda M 

Mad — 176 — Maize 

Mad (mad), a. bijesan; lud; slabouman; srdit; — v. 

razbijesniti; rasrditi 
Madam (ma'dam), n. gospodja 
Madden (raadn^, v. pobijesniti; razbijesniti 
Madhouse (ma'dha'us), n. ludnica 
Madly (ma'dli), adv. bijesno 
Madman (ma'dman), n. bjesomucnik; ludjak 
Madness (ma'dnes), n. bijes; bjesnoca 
Magazine (ma'gazi'n), n. skladiste; ambar; magazin 
Maggot (ma'gat), n. sturak; cvrcak; musica; crv; 

crvic' 
Magic (ma'dzik), n. carolija; madjije; vracanje 
Magistracy (ma'dzistrasi), n. gradsko poglavarstvo; 

magistrat 
Magistrate (ma'dzistret), n. poglavar; mirovni sudac 
Magnanimous (magna'nimas), a. velikodusan; vele- 

dusan; plemenit 
Magnate (ma'gnejt), n. velikag; odlicnik; plemi<5 
Magnetism (ma'gnetizm), n. magnetizam; privlaci- 

vost 
Magnific (magni'fik), a. velicanstven 
Magnificent (magni'fisent), a velicanstven; sjajan; 

divan; gizdav; raskosan 
Magnify (ma'gnifaj), v. povecati; povecavati; pomno- 

zati; uzvisivati 
Magnitude (ma'gnicjud), n. velieina 
Magpie (ma'gpaj), n. svraka 
Maid (mejd), n. djevojka; cura; sluskinja 
Maidservant (me'jdso'rvant), n. sluskinja; slu^avka; 

cura; moma 
Mail (mejl), n. torba; posta; listovi; pisma; — v. 

slati postom 
Mailable (me'jlabl), a. sto se moze postom otpravljati 
Maim (mejm), v. osakatiti; nakaziti; — n. osakacenje 
Main (mejn), n. snaga; sila; ocean; kopno; — a. glav- 

ni; poglavit; prvi 
Mainly (mejnli), adv. u glavnom; poglavito 
Maize (mejz), n. kukuruz M 

Majestic — 177 — Management 

Majestic (madze'stik), a. velicanstven; dostojanstven; 

visok; uzviSen; kraljevski; carski 
Major (me'jdzor), a. vedi; stariji; — n. major; Cet- 

nik; punodobnik; onaj, koji je punoljetan 
Majority (madza'riti), n. vedina; punoljetnost; puno- 

dobnost 
Make (mejk), v. uciniti; ciniti; naciniti; praviti; 

stvarati; zgotoviti; dogotoviti; saCinjavati; prisi- 

liti; silfcti; postati; dosegnuti; sti<5i ; stignuti; pri- 

bliziti se; pomnozati se; narasti; — n. tvorina; 

gradjevina; oblik 
Malcontent (ma'lkante'nt), Malcontented (ma'lkan- 

te'rted), a. nezadovoljan; nemiran; — n. nezado- 

voljnik 
Male (mejl) a. muski 
Malediction (ma'lidi'ksan), n. psovka; kletva; pro- 

kletstvo 
Malefactor (ma'lifa'ktor), n. zlocinac 
Malevolence (male'volens), n. zloba; prkos 
Malice (ma'lis), n. zloba; pakost 
Malicious (mali'sas), a. zloban; pakostan; zavidan; 

prkosan 
Malign (mala'jn), a. opak; zlocudan; zloban; pogu- 

ban; stetonosan; — v. huliti; grditi; objedjivati 
Malignant (mali'gnant), a. zloban; pakostan 
Mallet (ma'let), n. drveni bat 
Malpractice (ma'lpra'ktis), n. nedozvoljeno poslova- 

nje; necudoredno ponaganje; zloporaba lijecnic- 

kog zvanja; pronevjerenje 
Maltreat (maltri't), v. zlostavljati 
Mamma (mama' ili ma'ma), n. mati; majka 
Man (man), n. covjek; muz; suprug; — v. snabdje- 

vati ljudima; utvrdjivati 
Manage (ma'nedz), v. upravljati; ravnati; voditi; po- 

slovati; voditi poslove; udesiti; ponasati se 
Manageable (ma'nedzabl), a. sto se moze upravljati ili 

ravnati; udesan; poslusan; pokoran 
Management (ma'nedzment), n. uprava; upravljanje; 

vodjenje poslova; vodstvo; briga M 

Manager — 178 — Mantle 

Manager (ma'nedzor), n. upravitelj; ravnatelj; star- 

jesina; urednik; poslovoclja 
Mandate (ma'ndet), n. zapovijed; nalog 
Mandible (ma'ndibl), n. celjust 
Mane (mejn), n. griva 
Maneuver (manu'vor), n. vodstvo; vjesto micanje; 

vojnicka vjezba 
Manful (ma'nful), a. smion; hrabar; odlucan; muze- 

van; plemenit 
Manfully (ma'nfuli), adv. muzevno; hrabro; plemenito 
Mange (mejndz), n. guba; suga; svrab 
Manger (me'jndzor), n. jasli; jasle; jaslice 
Mangle (mangl), v. nakaziti; osakatiti; isjeci; isije- 

cati; ispresijecati; roljati; valjati; — n. rolja; 

valja; valjak; kotur 
Manhood (ma'nhud), n. covjecanstvo; covjestvo; mu- 

zevnost; odvaznost; hrabrost 
Maniac (me'jniak), n. bijesan; lud; — n. ludjak; bje- 

somucnik 
Manicure (ma'nikjur), n. onaj, ko.ii se bavi njegova- 

njem covjecjih ruku, noktiju, \tc~l. 
Manifest (ma'nifest), a. ocevidan; ocit; — n. popis u- 

voziune; — v. ocitovati; otkriti; objaviti 
Manifold (ma'nifold), a. razlicit; razliCan; mnogi; 

mnogostruk 
Manipulate (mani'pjulejt), v. rukovoditi; postupati 
Mankind (ma'nka'jnd), a. covjecanstvo; ljudi 
Manly (ma'nli), a. muzevan; smion; odlucan 
Manner (ma'nor), n. nacin; vrsta; navada; obicaj; 

ponasanje 
Mannerly (ma'norli), a. fin; uljudan; uctiv 
Man-of-war (ma'n-av-ua'r), n. ratni brod 
Mansion (ma'nsan), n. stan; obitavaliste; prebivanje 
Manslaughter (ma'nsla'tor), n. nehoticno ubijstvo 
Mantel (mantl), Mantelpiece (ma'ntlpi's), n. polica 

nad peci 
Mantle (mantl), n. kabanica; plast; ogrtac; — v. 

pokriti; sakriti; preobuci M 

Manual — 179 — Marrowy 

Manual (ma'njual) a. rucni; — n. rucna knjizica; ma- 
nual 
Manually (ma'njuali), adv. rucno; rukom; rukama 
Manufactory (ma'njufa'ktori), n. poslovnica; tvor- 

nica 
Manufacturer (ma'njufakcuror), n. zgotovilac; izra- 

djivac; tvornicar 
Manuscript (manjuskript), a. rukopisan; — n. ru- 

kopis 
Many (me'ni), a. mnogi; brojan; — n. mnoStvo; 

brojnost 
Map (map), n. zemljovid; mapa 
Maple (mejpl), n. javor 
Mar (mar), v. ostetiti; kvariti; pokvariti; izgrditi; u- 

nistiti; smetati; izobliciti; — n. ljaga 
March (marc), n. ozujak; stupanje; hod; put; po- 

putnica; mars; — v. stupati; hodati 
Mardigras (ma'rdi'gra'), n. mesopust; poklade 
Mare (mar), n. kobila 
Margin (ma'rdzin), n. kraj; obod; dobit; korist; — 

v. rubiti; ograditi; oplociti 
Marine (mari'n), a. morski; pomorski; plovidbeni; 

— ■ n. mornarica; mornarstvo; pomorski vojnik 
Mariner (ma'rinor), n. mornar; pomorac 
Mark (mark), n. znak; zig; biljega; marka; trag; 

— v. oznaciti; naznaciti; zabiljeziti; upisati; 

primijetiti; zamijetiti; paziti; opaziti; slusati 
Market (ma'rket), n .trg; sajam; pazar; vasar; kup- 

nja; trgovina; — v. trgovati; kupovati; proda- 

vati 
Marksman (ma'rksman), n. gadjac; streljac 
Marriage (ma'ridz), n. zenidba; vjencanje; pir; svad- 

ba ; udaja 
Marriageable (ma'ridzabl), a. za zenidbu; za udaju 
Married (ma'rid), a. ozenjen; ozenit 
Marrow (ma'ro), n. srcika; srce; mozak; jezgra; 

kostica 
Marrowiess (ma'roles), a. bez srcike 
Marrowy (ma'roi ), a. jedar M 

Marry — 180 — Mastery 

Marry (ma'ri), v. zeniti se; udati se; vjencati se 
Marsh (mars), n. bara; mocvara; mlaka 
Marshal (ma'rsal), n. marsal; glavar; starjesina 
Martial law (ma'rsal la') n. prijeki sud; ratni sud 
Martyr (ma'rtor), n. mucenik; — v. muciti; stavljati 

na muke 
Marvel (ma'rvel), n. cudo; zacudjenje; udivljenje; — 

v. cuditi se; diviti se 
Marvelous (ma'rvelas), a. cudan; cudnovat; cudesan; 

divan 
Masculine (ma'skulin), a. muski; jak; cyrst 
Mash (mas), n. mjesavina; smjesa; — v. stuci u 

smjesu; izgnjeciti; smuljati 
-Mask (mask), n. krinka; krabulja; obrazina; izgo- 

vor; izlika; krabuljni pies; — v. zakrabuljiti se, 

zakrabuijiii; skriti; tajiti 
Mason (mejsn,-) n, zidar 
Masonic (masa'nik), a. slobodnozidarski 
Masquerade (ma'skore'jd), n. zabava u krabuljama; 

krabuljni pies; — v. preobudi se 
Mass (mas), n. misa; masa; sluzba bozja; masa; 

gomila; SA'jetina; — v. zbacati u gomilu; sastati 

se; sakupiti se 
Massacre (ma'sakor), n. pokolj; — v. poklati; poubi- 

jati; posjeci 
Massage (ma'sedz), n. masaza; mazanje; ribanje 
Massive (ma'siv), Massy (ma'si), a. pun; krupan; 

debeo; tezak; cvrst 
Mast (mast), n. jarbor; katarka; zir hrasta i bukve, 

ili plod drugog sumskog drveca 
Master (ma'stor), n. gospodar; poglavica; upravitelj; 

vladar; poslovodja; vlastnik; ucitelj; poducava- 

telj; zapovjednik trgovackog broda; — v. pot- 

puno nauciti; srladati; nadjacati 
Masterful (ma'storful), a. gosj)oduju6i; zapsvjedan 
Masterpiece (ma'storpi's), n. remek djelo; majstor- 

sko djelo 
Mastery (ma'gtori), n. sila; mo6; prvenstvo; izvr- 

fitina M 

Mat — 181 — Meager 

Mat (mat), n. rogoznjara; rogozina; prostirafi 
Match (maC), n. zigica; fitilj; premac; drug; na- 

tjecanje; zenidba; — \. natjecati se; sravniti 
Matchless (.ma'cles), a. nesravnjiv; bez premca; ce- 

mu noma para 
Mate (mejL), n. drug; drugar; druzica; muz; suprug 

ili zena; korman; kormilar; mat; — v. sravnati; 

sliciti; jednak biti 
Material (mati'rial), a. tvoran; predmetni; tjelesan; 

bitan; glavni; znamenit; vazan; — n. gradivo; 

gradja; tvar; mater ija 
Mathematician (ma'timati'san), n. matematicar 
Mathematics (ma'tima'tiks), n. matematika; racun- 

stvo 
Matinee (ma'tine'), n. popoldasnja predstava ili za- 

bava 
Matrimonial (ma'trimo'nial), a. bracni; zenidbeni 
Matter (ma'tor), n. materija; tvar; tijelo; predmet; 

posao; znamenit est; zgoda; gnoj; — v. biti od 

vaznosti; znaciti 
Mattock (ma'tak), n. sjekira za drvodjelce, koja ima 

na jednoj strani ostricu za sjeci, a na drugoj za 

dupsti 
Mattress (ma'tres) n. strunjaca 
Mature (macu'r), a. zreo; zrio; dozrio; probavljen; 

pripravljen; gotov; — v. dozreti; dospjeti 
Maul (mal), n. drveni bat; — v. tuci 
Maundy Thursday (ma'ndi to'rzde), n. veliki cetvrtak 
Maxim (ma'ksim), n. nacelo; poslovica; recenica 
Maximum (ma'ksimam), a. najveci; najvisi 
May (mej).. n. svibanj; — v. moci 
Maybe (me'jbi), adv. mozda; mogude 
Maybug (me'jba'g), n. hrust 
Mayor (me'or), n. nacelnik 
Maze (mejz), n. labirinat; bespude; zamrsenost; po- 

brkanost; — v. zapanjiti; pomrsiti; pomutiti 
M© (mi), pron. meni; mene 
Mead (mid) n. medica; medovina; Serbet 
Meadow (me'do), Mead (mid), n. sjenokoSa; livada 
Meager (mi'gor), a. mr§av; suh; suhonjav; tanal^ M 

Meal — 182 — Melt 

Meal (mil), n. obrok; jelo; brasno; muka; prasina 
Mean (mln), v. misliti; kaniti; znaciti; imati naka- 

nu; — a. bezobrazan; prost; prostacki; neotesan; 

podao; ponizan; siromasan; srednji 
Meaning (mi'ning), n. znacenje; smisao; nakana; cilj 
Measles (mizlz), n. dobrac; ospice 
Measly (mi'zli), a. dobricav; ospicav 
Measure (me'zur), n. mjera; granica; umjerenost; 

stupanj; dijeljenje vremena u glazbi ili plesu; 

— v. mjeriti; izmjeriti; prosuditi; popraviti 
Measurement (me'zurment), n. mjerenje; mjera 
Meat (mlt), n. meso; hrana 
Mechanic (mika'nik), n. mehanik; rukodjelac 
Medial (mi'dial), a. srednji 
Mediately (mi'dietli), adv. posredno 
Mediator (mi'die'jtor), n. posrednik 
Medicine (me'disin), n. lijek; ljekarija; medicina; 

ljecnistvo 
Mediocre (mi'dio'kor), a. srednji; osrednji; prilican; 

obican 
Meditate (me'ditejt), v. razmisljati; razmatrati; pro- 

ucavati 
Medium (mi'diam), n. srediste; sredina; sredstvo; 

nacin; put; posredovanje 
Meed (mid), n. nagrada; placa 
Meek (mik), a. blag; ponizan; krotak; smjeran 
Meekness (mi'knes), n. smjernost; krotkost; poniz- 

nost 
Meet (mit), v. sastati se; zdruziti se; skupiti se; na- 

ci; zadovoljiti; — a. pristao; zgodan 
Meeting (mi'ting), n. sastanak; skupstina; sjednica; 

sjedinjenje; zdruzenje 
Melancholic (me'lanka'lik), a. nujan; sjetan; pognut; 

melankolican 
Mellow (me'lo), a. mek; mekan; zrio; prhak; — v. 

dozrijevati; zoriti; meksati se 
Melody (me'lodi), n. melodija; napjev; milozvuk 
Melon (me'lan), n. dinja; lubenica 
Melt (melt), v. latiti se; topiti; rastapati se; smek- 

sati M 

Melting — 1S3 — Merriment 

Melting (melting), n. talenje; rastapanje 

Member (me'mbor), n. clan; ud; udo 

Memorandum (me'mora'ndani), n. sluzbeni dopis; 

biljeska; ziiak; znamenje; biljeg 
Memorial (niimo'rial), n. spomen; pa/netovanje; spo- 

menica; spomenik; — a. vazan; glasovit; zna- 

menit 
Memory (me'mori), n. pamcenje; pamet; um 
Men (men), n. ljudi; muzevi 
Menace (me'nes), n. prijetnja; groznja; — v. prije- 

titi; groziti se 
Mend (mend)), v. krpati; popravljati; ispravljatl; 

nabijati 
Mendable (me'ndabl), a. popravljiv 
Mender (me'ndor), n. krpac; popravljac 
Menial (mi'njal), a. domaei; kucni; nizak; prost; — 

n. sluga 
Mensurable (me'nsurabl), a. mjeriv 
Mental (me'ntal), a. dusevan; umni 
Mentally (me'ntali), adv. dusevno 
Mention (me'ncan), n. spomen; primjedba; — v. spo- 

menuti; napomenuti; primjetiti 
Menu (menu'), n. jestvenik; program 
Mercantile (mo'rkantil), a. trgovacki 
Merchandise (mo'rcandajz). n. trgovina; pazar; ro- 

ba; stvari; — v. trgovati 
Merchant (mo'rcant), n. trgovac 
Merciful, (mo'rsiful), a. milostiv; milosrdan 
Mercifulness (mo'rsifulnes), n. milost; ruilosrdje 
Mere (mlr), a. jednostavan; nepomijesan; cist; — 

n. bara; jezero; medja 
Merely (ml'rli), adv. jednostavno 
Merge (mordz), v. prozdrijeti; progutnuti; stopiti; u- 

tonuti 
Merit (me'rit), n. zasluga; placa; nagrada; vrijed- 

nost; — v. zasluziti 
Meritorious (me'rito'rias), a. zasluzan; vrijedan 
Merrily (me'rili), adv. veselo; zivo; radosno 
Merriment (me'riment), Merrinesa (me'rines), n. ve 

selost; veselje; radost; zivahnost; zabava M 

Merry — 1S4 — Midway 

Merry (me'ri), a. veseo; radostan; zabavan; ziva- 

han; prijatan 
Merry-thought (me'ri-tat), n. vilicasta kost u peradi 
Mesh (mes), n. zamka; mreza; — v. loviti, hvatati 

mrezom ili zamkom 
Mess (mes), n. jelo; obrok; osoblje kod jedaceg stola; 

mjesavina; smjesa; zbrka; pogreska; — v. pripa- 

dati drustvu; jesti zajedno 
Message (me'sedz), n. vijest; glas; poruka 
Messenger (me'sendzor), n. vjesnik; glasnik; glaso- 

no-sa 
Metal (me'tal), n. kovina; ruda 
Mete (mlt), v. mjeriti; — n. mjera; granica 
Meteor (mi'tior), n. meteor 
Methinks 'miti'nks), cini mi se 

Method (me'tad), n. metoda: nacin; sistem; pravilo 
Metropolis (mitra'polis), n. prijestolnica; metropola; 

srediste 
Mettle (metl), n. jarost; zestina; revnost; srcanost 
Mew (mju), n. krletka; kavez; konjusnica; staja; a- 

har; mmjaukanje; — v. pustati perje; peruSati 

se ponoviti se; zatvoriti; mrnjaukati 
Mews (mjuz), n. ograda; zagrada 
Mica (ma'jka), n. tinjac 
Mice (majs), n. misevi 
Mid (mid), a. srednji; posredan 
Midday (mi'de'j), n. podne; — a. podnevni 
Middle (midi,, n. sredina; srediste; — a. srednji; sre- 

disnji 
Middle-aged (mi'dl-e'jdzd), a. u srednjoj dobi; star 

izmedju trideset i pedeset godina 
Middle-sized (mi'dl-sajzd), a. srednje velicine 
Midge (rhidz), n. komar; komarac 
Vlidniaht (mi'dna'jt), n. polnoc; dvanaest sati u no6i; 

— a. polnoCni 
Midshipman (mi'dsi'pman), n. mornarski kadet 
Midst (miet), n. sredina; srediste; — adv. u sredini 
Midsummer (mi'dsa'mor), n. sredina ljeta 
Midway (mi'duej), n. sredina puta; polovica puta ill 

daljine M 

Midwife — 185 — Million 

Midwife (mi'dyajf), n. baba; babica; primalja 
Midwinter (mi'dui'ntor), n. polovica zime; sredina zl- 

me; ostra zima 
Might (majt), n. mod; snaga; sila; moguCnost 
Mightiness (ma'jtines), n. sila; mod; vlast; oblast; 

jakost 
Mightily (ma'jtili), adv. moCno; snazno; silno; silo- 

vito 
Mighty (ma'jti), a. mofian; snazan; jak; silan; velik; 

ogroman 
Migrate (ma'jgre'jt), v. seliti se; preseliti se iz hlad- 

nog u toplo podneblje 
Migration (majgre'jsan), n. seljenje; selidba 
Milch (mile), a. mlijecan; dajudi mlijeko 
Mild (ma*eld), a. blag; krotakf njezan; tih; mek; mi- 

losrdan; prijatan; prijazan 
Mildness (ma'jldnes), n. krotkost; blagost; njeznost; 

mekost; milosrdje; dobrota; prijaznost 
Mile (ma'el), n. milja 

Mileage, Milage (ma'jledz), n. miljarina 
Military (mi'literi), a. vojnicki; — n. vojnistvo; voj- 

ska 
Militia (mili'sa), n. narodna vojska; domobranstvo 
Milk (milk), n. mlijeko; — v. dojiti 
Milker (mi'lkor), n. dojitelj; dojilac 
Milkmaid (mi'lkme'd), n. mljekarica 
Milkman (mi'lkma'n), n. mljekar 
Milksop (mi'lksa'p), n. kruh udrobljen u mlijeko 
Milky way (mi'lki ue'j), n. kumovska slama; mlijeCni 

put 
Milky (mi'lki), a. mlijecan 
Mill (mil), n. mlin; tvornica; sakanje; — v. mljeti; 

. drobiti; valjati; sakati se 
Milldam (mi'lda'm), n. slap 
Millennium (mile'niam), n. tisudgodiste; Kristovo ti- 

sucljetno kraljevstvo 
Miller (mi'lor), n. mlinar 
Millet (mi'let), n. proso; proja 

Milliard (mi'liard), n. miljarda; tisucu milijuna 
Million (mi'ljan), n. milijun M 

Millionaire — 186 — Miracle 

Millionaire (mi'ljana'r), n. miljunas; miljoner 

Mill -stone (mi'1-sto'n), n. mlinski kamen 

Milt (milt), n. slezena; sjeme u ribe; — v. oploditi 

Mimic (mi'mik), a. oponasajudi 

Mince (mins), v. cijepati; umaliti; potisnuti; osla- 

Mind (majnd), n. dun; dusa; pamet; razum; mnije- 

nje; sud; vjera; zelja; naum; nakana; svrha; 

odvaznost; sjecanje; — v. paziti; prisutan biti; 

opazati; pokoravati se 
Mindful (ma'jndful), a. pazljiv; pozoran 
Mindfulness (ma'jndfulnes), n. pazljivost; pozornost 
Mine (majn), n. majdan; prokop; jama; rudnik; — 

v. kopati; — a. i pron. mo.i 
Miner (ma'jnor), h. rudar; kopac; ugljokopac 
Mineral (mi'noral), n. ruda; iskop; — a. rudni 
Mineral ist (mi'noralist). Mineralogist (mi'nora'lo- 

dzist), n. rudoslovac 
Mineralogy (mi'nora'lodzi), n. rudstvo 
Mingle 'mingl), v. mijesati se; pacat' se; skalabu- 

riti; pomijesati 
Miniature (mi'niacur), n. sitna slika 
Minister (mi'nistor), n. sluga; sluzbenik; ministar; 

poslanik; svecenik; — v. sluziti; prinositi; prilo- 

ziti; darovati; pomoci 
Minor (ma'jnor), a. manji; nizi; — n. malodobnik; 

u dobi ispod dvadeset i prve godine 
Minority (mina'riti), n. malodobnost; manjina 
Minstrel (mi'nstrel), n. pjevac i svirac; pojac 
Mint (mint), n. kovacnica novaea; obilnost; izobilje; 

— v. praviti novae; izumiti 
Minuet (mi'njxiet), n. lag-an pies 

Minus (ma'jnas), a. manji; nijeSan; — adv. manje 

Minute (minjui't), a. sicusan; malen; tocan 

Minute (mi'nit), n. minuta; cas; biljeska; zapisnik; 

— v. biljeziti; zabiljeziti 

Minute book (mi'nit bu'k), n. biljezniea; zapisnik 
Minute hand (mi'nit ha'nd), n. kazalo na uri, koje po- 

kazuje minute 

(knjiga) 
Miracle (mi'rakl), n. 5udo M 

Miraculous — 1ST — Misdo 

Miraculous (mira'kjulas), a. Sudan; cudesan 

Mire (ma'er), n. glib; kaljuza; bara 

Mirror (mi'ror) n. zrcalo; ogledalo; uzorak; — v. od- 

razivati; odraziti 
Miry (ma'jri), a. glibovit; blatan; kalan 
Misadventure (mi'sadve'ncur), n: zla kob; nesreCa, 

nezgoda 
Misapply (mi'sapla'j), v. krivo upotrijebiti 
Misappropriate (mi'sapro'priejt), v. krivo si prisvo- 

jiti; prijevarno upotrebljavati 
Misbehave (mi'sbihe'jv), v. ponasati se zlo; vladati se 

zlo 
Misbelief (mi'sbili'f), n. pogresno vjerovanje; lazna 

vjera 
Miscalculate (miska'lkjulejt), v. pogrjesno racunati; 

grijesiti u prosudjivanju 
Miscarry (miska'ri), v. ne uspjeti; nepodi za rukom; 

pometnuti; prerano roditi 
Miscellaneous (mi'sele'jnias), a. mjesovit; pomijesari; 

raznovrstan 
Mischance (miscan's), n. zla kob; nesreca; nezgoda 
Mischief (mi'sCif), n. zlo; nesreca; bijeda; bezakonje; 

steta 
Mischief-maker (mi'scif-me'jkor), n. zlocinitelj 
Mischievous (mi'scivas), a. zloban; pakostan; zao; 

opak; skodljiv; stetan; opasan; poguban 
Mischoose (miscu'z), v. krivo izabrati 
Misconduct (miska'ndakt), n. zlo ponasanje; nedjelo; 

prekrsaj 
Misconstruction (mi'skanstra'ksan) n. krivo tuma- 

cenje 
Misdate (misde'jt), n. krivi datum; — v. pogresno da- 

tirati 
Misdeed (misdi'd), n. zlocinstvo; zlocin; grijeh; pre- 
krsaj 
Misdemeanor (mi'sdimi'nor), n. zlo ponasanje; pre- 

stup; prestupak 
Misdo (misdu'), v. krivo ciniti; pociniti grijeh ili zlo- 
cin M 

Misdoing — 188 — Missend 

Misdoing (misdu'ing), n. zlocinstvo; grijeh; prestu- 

pak 
Misemployment (mi'semplp'jment), n. zloupotreba; 

zloraba 
Miser (ma'jzor), n. skrtica; skupac; tvrdica; gram- 

zavac 
Miserable (mi'zorabl), a. bijedan; jadan; kukavan; 

odvratan; prijeziran; za.pusten; nesretan 
Miseriy (ma'jzorli), adv. skrto; tvrdo 
Misery (mi'zori), n. bijed? ; nevolja; nesreca; bol 
Misfortune (misfo'rcun), n. nesreca; zla kob 
Misgive (misgi'v), v. napunjati sumnjom; lisiti po- 

vjerenja; promasiti; zlo slutiti 
Misgovern (misga'vorn), n. zlo upravljati 
Misguide (misgajd), v. zavesti; voditi u pogresku 
Mishap tmisha/p), n. nesroca 
Misinform (mi'sinfo'rm), v. krivo uputiti 
Misinterpretation (mi'sinto'rprete'jgan), n. krivo tu- 

macenje; pogregno shvacanje 
Misjudge (misdza'dz), v. zlo ili nepravedno suditi> 

krivo tumaciti 
Mislead (misli'd), v. zavesti; prevariti 
Mismanagement (misma'nedzment), n. nevaljala u- 

prava 
Misplace (misple'js), v. staviti na krivo mjesto 
Misprint (mispri'nt), v. krivo tiskati; — n. tiskarska 

pogrjeska 
Mispronounciation (mi'sprona'unsie'jsan), n. krivi iz* 

govor; pogrjesno izgovaranje 
Misquote (miskuo't), v. krivo navesti; pogrjesno ja- 

viti 
Misrepresent (misre'prize'nt), v. prikazivati lazno; 

izvrtati; izopaCivati 
Misrule (misru'i), n. nered; zbrka; pobuna; tiran- 

stvo; — v. zlo upravljati 
Miss (mis), n. djevojka; naslov neudate zene; gu- 

bitak; pogrjeska; — v. promasiti; propustiti; ne- 

uspjeti; grijesiti; pogrijesiti 
Missend (miae'nd), v. progrjesno poslati M Mission — 189 — Moan 

Mission (mi'san), n. poslanje; poslanstvo; odaslan- 

stvo; misija 
Missionary (mi'saneri), n. vjerovjesnik; misijoner; 

giriteij vjere; — a. misijonarski 
Misspell (mispe'l), v. pogrjesno navesti slova; pisati 

krivo rijeci 
Misspend (mispe'nd), v. zlo potrositi; u ludo trositi 
Misstatement (miste'jtment), n. neispravna izjava; 

pogrjeSan opis; lazno prikazivanje 
Mist (mist), n. kisica; magia; tama 
Mistake (miste'jk), v. grijesiti; pogrijesiti; neshva- 

6ati; — n. pogrjeska; krivnja; zabluaa 
Mistaken (miste'jkn), a. pogrjesan; u pogrjesci; ne- 

ispravan; kriv 
Mistakenly (miste'jknli), adv. pogrjesno 
Mister (mi'stor), n. gospodin; gospodar; naslov od- 

raslog muskarca 
Mistranslation (mi'stransle'jsan), n. pogrjesan pri- 

)evod 
Mistress (mi'stres), n. gospodarica; gospodja; ku6e- 

domacica; nadstojnica 
Mistrust (mistra'st), n. nepovjerenje; nepouzdanje; 

sumnja; — v. nepovjerovati; nepouzdati se; sum- 
njati 
Misty (misti), a. maglovit; taman 
Misunderstand (misa'ndorsta'nd), v. krivo shvatiti; 

zlo razumjeti; ne razumjeti 
Misuse (misju'z), v. zlorabiti; zlostavljati; zloupo- 

trijebiti 
Mitigate (mi'tigejt), v. olaksati; ublaziti; umiriti; u- 

tisati 
Mitt (mit), Mitten (mi'ten), n. rukavica bez razdje- 

ljenja na prste 
Mix (miks), v. mijesati; pomijesati; mijesati se; 

• sjediniti; zdruziti 
Mixer (mi'ksor), n. mjesalac 
Moan (mop), v. tugovati; jadikovati; jaukati; kuka- 

ti; lelekati; ridati; — n. tugovanje; jauk; lelek; 

pla5; kukanje M 

Mob — 190 — Monkey 

Mob (mab), n. rulja; svjetina; — v. nagrnuti i nava- 

liti 
Mobilization (ma'bilize'jsan), n. mobilizacija; kre- 

tanje, dignuce vojske 
Mock (niak), v. rugati se; ismjehivati; muciti; — n. 

ruganje; izrugavanje; — a. prividan; lazan 
Mocker (ma'kor), n. izrugavatelj 
Mockery (ma'kori), n. ruganje; ismjehavanje; ruglo; 

sramota 
Model (ma'del), n. kalup; obrazac; uzorak; primjer; 

uzor; — v. po kalupu praviti; kalupiti; upriliciti 
Moderate (ma'doret), a. umjeren; trijezan 
Modern (ma'dorn), a. novi; sadanji; nedavni 
Modest (ma'desO a cedan; krepostan; srame21jiv; 

skroman 
Modify (ma'difaj), v. promijeniti; izmijeniti; pre!- 

naciti 
Moist (mojst), a. vlazan 

Moisten (mojsn), v. navlaziti; nakvasiti; smek§ati 
Molar-tooth (mo'lor-tu't), n. kutnjak 
Molasses (mola'sez), n. sirup 
Molest (mole'st), v. muciti; uznemirivati; dosadjiva- 

ti; kinjiti; draziti 
Moment (mo'ment), n. cas; mah; tren; znamenitost; 

vaznost; upliv; utjecaj 
Momentous (mome'ntas), a. znamenit; vazan; dosto- 

janstven 
Monarchy (ma'narki), n. monarkija; drzava; carstvo; 

kraljevstvo 
Monday (ma'nde), n. ponedjeljak 
Monetary (ma'niteri), a. novcan 
Money (ma'ni), n. novae 
Money order (ma'ni o'rdor), n. (nov5ana) doznacnica; 

naputnica 
Monitor (ma'nitor), n. opomenutelj ; djak odredjen, 

da poducaje ili pazi na red u odsutnosti ucitelja; 

oklopnjaca 
Monk (mank), n. redovnik; kaludjer 
Monkey (ma'nki), n. majmun; jopac; — v. majmuni- 

sati M 

Monopoly — 191 — Mortgage 

Monopoly (mona'poli), n. monopol; samoprodaja; sa- 

motrstvo; iskljucivo pravo na nesto 
Monster (ma'nstor), n. grdosija; nakaza; grdoba; 

izmet 
Monstrous (ma'nstras) a grdari; golem; strasan; 

strahovit; — adv. neizmjerno; vrlo mnogo 
Month (mant), n. mjesec (dvanaesti dio godine) 
Monthly (ma'ntli), a. mjesecni; — n. mjeseenik; — 

adv. mjesecno; jedanput na mjesec 
Monument (ma'njument), n spomenik 
Moo (mu), v. mukati; — n. mukanje 
Mood (mud), n. nacin; cud; volja 
Moody (mu'di), a. zlovoljan; sjetan; zalostan; musi- 

cav; srdit 
Moon (mun), n. mjesec; satelit 
Moonbeam (mu'nbi'm), n. zraka od mjesecine 
Moonlight (mu'nla'jt), n. mjesecina; — a. rasvi- 

jetljen mjesecinom 
Moonshine (mu'nsa'jn), n. mjesecina 
Mop (map), n. krpa; sudoper; mrgodjenje; — v. o- 

cistiti; otrti; mrgoditi se 
Mope (mop), v. biti tup, malodusan, tmuran; — n. 

glupan; tupak 
Moral (mo'ral), a. cudoredan; krepostan,- pravedan; 

moralan 
Morass (mora's), n. bares; bara; mocvara 
More (mor), adv. vise; radje; dalje 
Moreover (moro'vor), adv. povrh toga; nadalje; ta- 

kodjer; istotako 
Morgue (morg), n. mrtvacnica 
Morning (mo'rning), n. jutro; — a. jutarnji 

lje; zlovoljan 
Morose (moro's), a. namrgodjen; mrzovoljast; zle vo- 
Morrow (ma'ro), n. jutro; sjutra 
Mortal (mo'rtal), a. smrtan; smrtonosan; — n. smrt- 

nik 
Mortality (morta'liti), n. umrlost; umiranje; smrt 
Mortally (mo'rtali), adv. smrtno; smrtonosno 
Mortgage (mo'rgedz) ; n. nepokretni zalog; hipoteka; 

— v. zaloziti; zalagati M 

Mosquito — 192 — Movable 

Mosquito (maski'to), n. komarac 

Moss (mas), n. mahovina; tresetina; — v. pokriti 

mahovinom 
Most (m5st), a. najveci; — adv. najvifie 
Mostly (mo'stli), adv. najve<5lm dijelom; u glavnom; 

najviSe 
Moth (mat), n. moljac 
Mother (ma'dox), n. mati; majka 
Motherhood (ma'dorhud), n. materinstvo 
Mother-in-law (ma'dbr-in-la'), n. punica; baba 
Motherless (ma'dorles), a. bez majke 
Motherly (ma'dorli), a. majcin; materinski 
Mothertongue (ma'dorta'ng), n. materinski jezik 
Motion (mo'ugan), n. gibanje; kretanje; micanje; pri- 

jedlog; — v. namignuti; pokazati kretnjom 
Motor (mo'tor), n. stroj, kojim se stavljaju tjelesa 

u gibanje; motor 
Mottled (matld), a. pjegav 
Mould (mold), n. kalup; tvorilo; oblik; nacrt; sa- 

stavak 
Mount (ma'unt), n. planina; brdo; glavica; — v. us- 

peti se; popeti se; penjati se; uzadi; dignuti se; 

skoditi; uzjasiti; zajasiti 
Mountain (ma'untin), n .gora; — a. gorski 
Mountaineer (ma'untini'r), n. goranin; planinar; — 

v. zivjeti u brdinama; uspinjati se na brdo ili go- 

ru 
Mourn (morn), v. tugovati; jaukati; naricati; opla- 

kivati; zaliti; korotovati 
Mouse (ma'us), n. mi§ 
Mousetrap (ma'ustra'p), n. misolovka 
Moustache (masta's), n. brk 
Mouth (ma'ut), n. usta; gubica; otvor: us<5e: vratlo: 

— v. uzeti u usta; zvakati: lizati; vikati; derati 

se 
Mouthful (ma'utful), n. puna usta 
Mouthpiece (ma'utpi's), n. pisak 
Movable (mu'vabl), a. pokretan; gibiv; pomican; — 

n. ppkretnina; stvar; roba M Move — 193 — Murderous 

Move (muv), v. gibati; gibati se; kretati; ganuti; se- 

liti se; raditi; predloziti; — n. kretnja; kretanje; 

gibanje; uzbudjenje 
Movement (mu'vment), n. kretnja; pokret; nafcin; 

takt 
Moving (mu'ving), a. pokretan; radin; ganutljiv; 
Mow (mau), n. namrgodjenost; snop; kup sijena; — 

v. mrgoditi se 
Mow (mcu), v. kositi 
Mower (mo'uor), n. kosac; kosa 
Mown (mo'un), a. pokosen 

Mr (skraceno od Mister) (mi'stor), n. gospodin 
Mrs (skraceno od Mistress) (mi'sis), n. gospodja 
Much (mac), n. velika kolicina; — adv. mnogo; cep'o: 

dugo; skoro; bliso 
Mucilage (mju'siledz), n. sluz; ljepilo 
Muck (mak), n. djubre; gnoj; — v. djubriti; gnojitl 
Mucky (ma'ki) a. gnjusan; oduran; gadan 
Mud (mad), n. blato; mulj; glib; — v. zablatiti; za- 

mazati 
Muddy (ma'di), a. blatan; zamazan; pomuCen; tup; 

— v. poblatiti; otupiti 

Muff (maf), n. rukovnica; micica; nehoticni ispad 

lopte; — v. ispustiti loptu 
Mug (mag), n. kupa; casa; pehar 
Mulberry (ma'lberi), n. murva; dud 
Mule (mjul), n. mula; mazga 
Multiplication (ma'ltiplike'jsan), n. mnozidba 
Multiply (ma'ltiplaj), v pomnoziti; umno^iti 
Multitude (ma'ltic/iiid), n. mnozina; mnoStvo; puk; 

narod 
Mumble (m&'mbl), v. mrmljati; zamoriti 
Mummer (ma'mor), n. krabulja 
Munificent (mjuni'fisent), a. darezljiv; plemenit 
Munition (mjuni'san), n. ratne potrepstine 
Murder (mo'rdor), n. umorstvo; ubojstvo; ubijstvo; 

— v. umoriti; ubiti 
Murderer (mo'rdoror). n. ubojica 

Murderous (mo'rdoras), a. ubojit; smrtonosan; krv- 
ni^ki » 7 M 

Murky — 194 — Mysteriously 

Murky (mo'rki), a. tmuran; taman 

Murmur (mo'rmor), n. zamor; zubor; mrmljanje, 

— v. zuboriti; zamoriti; zujati; hujiti; lahorici; 

tuziti se; mrmljati 
Murrain (mo'rin), n. marvinska posast 
Muscularity (ma'skjula'riti), n. misicavost; jakost 
Muse (mjuz) v. razmisljati; domisljavati se; raz- 

matrati; — n. razmisljanje; razmatranje; muza* 

Vila 
Mushroom (ma'grum), n. gljiva; vrganj 
Music (mju'zik), n. glazba; svirka 
Musician (mjuzi'san), n. glazbenik 
Musket (ma'sket), n. luuta; puska 
Muss (mas), n. zbrka; smetnja; nered; — v. raz- 

bacati; zbrkati 
Must fmast), v. morati; pljesniviti; — n. most 
Mustard (ma'stord), n. mugtarda; gorusica 
Mustiness (ma'stines), n. pljesnivoca 
Musty (masti), a. pljesniv 
Mutation (mjute'jsan), n. mijenjanje; mijena; pro- 

mjena 
Mute (mjut). a. nijem; — n. nijemak 
Mutineer (mju'tini'r), n. pobunjenik; bundzija; bun- 

tovnik 
Mutiny (mju'tini), n. buna; pobuna 
Mutter (ma'tor), v. saptati; izlanuti; mrmljati; — n. 

saputanje; mrmljanje 
Mutton v.matn), n. bravetina; ovnovina; janjetina 
Mutual (mju'cjual), a. izmjenican; uzajamni; zajed- 

nicki 
Mutually (mju'cjuali), adv. uzajamno 
Muzzle (mazl), n. rilo; surla; brnjica; gubica; — v. 

zabrnjiti; svezati gubicu 
My (maj), pron. moi 

Myself (majse'lf), pron. ja; sam; mene; meni 
Mysterious (misti'rias), a. tajinstven; tajan 
Mysteriously (misti'riasli), adv. tajinstveno; tajno Nab — ■■ 195 — Naturalization N 

Nab (nab), v. uhvatiti; pograbiti 

Nail (nejl), n. cavao; klin; nokat; papak; pandza; 

caporak; — v. prikovati cavlima; pribiti 
Naked (ne'jked), a. gol; ncg; otvoren; oeit; jedno- 

stavan j | j| 

Nakedly (ne'jkedli), adv. jednostavno; ocito; otvo- 
ren o 
Nakedness (ne\ikednes), n. golotinja; guioca 
Name (nejm), n. ime; naziv; znacaj; dobar glad; — 

v. imenovati; spomenuti; prozvati; zvati; ozna- 

citi 
Nameless (ne'jmles), a. bez imena; nepoznat; neva- 

zan 
Namely (ne'jmli), adv. najme; to jest; poimence 
Namesake (ne'jmese'jk), n. imenjak 
Nap (nap), v. spavati za kratko vrijeme; — n. spava- 

nje za kratko vrijeme; kratki san; vlasnata povr- 

sina na krznu, tkanini; biljkama itd. 
Narrate (nare'jt), v. pripovijedati; prieati; kazivati 
Narration (nare'jsan), n. pripovijest; prica 
Narrow (na'ro), a. uzak; tijesan; ogranicen; sebican; 

oprezan; tocan; - — v. suziti 
Narrowminded (na'roma'jnded), a. tjesnogrudan 
Nasal (ne'jzal), a. nosni 
Nasty (na'sti), a. necist; pogan; gadan; smradan; ru- 

zan; sraman; stidan 
Natatcrium (na'tato'riam), n. kupaliste 
Nation (ne'jsan), n. narod; puk 
National (na'sanal), a. narodni; javni; opdenit 
Nationality (na'sana'liti), n. narodnost 
Nationally (na'sanali), adv. narodno 
Native (ne'jtiv), a. rodjen; rodom; urodjen; — n. u- 

rodjenik 
Natural (na'cural), a. naravan; bitan; znacajan; za- 

konit; nezakonit; redovit; — n. luda 
Naturalization (na'curalize'jsan), n. udoma<5enje; u- 

gradjanjenje M Naturalize — 196 — Need 

Naturalize (na/curalajz), v. udomaciti; ugradjaniti se; 

uobicajiti se 
Naturaily (na'curali), adv. naravno; naravski 
Nature (ne'jeur), n. narav 
Naught (nat), n. nista; nistica; — adv. nikako; — a. 

nevrijedan; nistetan 
Naughty (na'ti), a. nemaran; nepristojan; zlocest 
Nautical (natikal), a .pomorski; morski; mornarski 
Navigable (na'vigabl), a. plovidben; plovan 
Navigate (na'vigejt), v. ploviti; broditi; jedriti; vo- 

ziti se (u brodu) 
Navigation (na'vigejsan), n. plovidba; brodarenje; 

plovljenje 
Navy (ne'jvi), n. mornarica; mornarstvo: Domorska 

vojska 
Nay (nej), adv. ne; dapaee; — n. nijekanje 
Near (nir), adv. blizu; skoro; — a. bliz; prilezedi; ti- 

jesan; drag; - — v. pribliziti se; — prep, blizu kod; 

ne daleko od 
Nearly (ni'rli), adv. skoro 
Nearness (ni'rnes), n. blizina 
Nearsighted (ni'rsa'jted), a. kratkovidan 
Neat (nit), n. blago; marva; govedo; — a. lijep; 

cist; ubav; pristao; spretan 
Neatly (ni'tli) adv. spretno; lijepo; pristalo 
Neatness (ni'tnes), n. ljepota; cistoca; spretnost; pri- 

stalost 
Neb (neb), n. nos; rilo; gubiea; kljun 
Necessary (ne*seseri), a. potreban; nuzdan; neopho- 

dan; bitan; — n. potrepstina; potreba; zahtjev 
Necessity (nese'siti), n. nuzda; potreba; nevolja; mu- 

ka; neophodnost 
Neck (nek), n. vrat; zatiijak; sija 
Necklace (ne'kles).. n. djerdan; ogrlica 
Necktie (ne'kta'j), n. ovratnik 
Nectar (ne'ktar), n. n^ktar; bozansko pice 
Nee (ne), a. rodjena 
Need (nid), n. nuzda; potreba; nevolja; muka; os- 

kudica; osama; siromastvo; — v. trebati; potre- 

bovati; nemati N 

Needful — 197 — Nest 

Needful (nl'dful), a. nuzdan; potreban; potrebit; os- 

kudan; siromasan 
Needfulness (ni'dfulnes), n. nuzda; potrebitost; siro- 

maStvo 
Needle (nl'dl), n. igla 

Neediess (ni'dles;, a. ncpotreban; nepotrebit 
Needy (.m'di), a. siromasan, potreban 
Ne'er (ner), (.skra^eno od never), adv. nikada 
Negative (ne'gativ), a. nije^,an; protivan; — n. ne- 

gacijtv. nijekanje; protivnost; zabrana; fotogra- 

fijska slika, snimljena na staklo; — n. neodo- 

briti; zabaciti; usproiiviti se 
Neglect (negle'kt), v. zanemariti; zapustiti; — n. ne- 

mar; zanemarenje; zanemarivanje; zapustenje; 

zapusianje; nepaznja 
Neglectful (negle'kit'ul), a. nemaran; nepazljiv; lijen 
Negligence (.ne'glidzens), n. nemarnost; nepaznja 
Negotiable (nigo'sabi), a. mjenben; prijenosan 
Negotiate (nigo'siejt), v. tjerati trgovinu; trgovati; 

prodati; izruciti; mjenbeno prenijeti 
Negress (ni'gres) n. crnica 
Negro (l-i'gro), n. crnac 
Neigh <.nej), v. rzati; — n. rzanje 
Neighbor (ne'jbor), n. susjed; komsija; — a. susje- 

dan; — v. medjasiti • 
Neighborhood (ne'jk Jrhud), n. susjedstvo; susjedi; 

krajani 
Neighborly (ne'jborii), a. susjedan; d-ustven; prija- 

teljski 
Neither (ni'dor), a. nijedan; ni jedan ni drugi; — 

conj. niti 
Nephew (ne'fju), n. necak; sinovac 
Nerve (norv), n. zivac; zila; jakost; snaga; cvrsto 

ca; odvaznost; — v. ojacati 
Nervous (no'rvas), a. zivcan; snazan; uzrujan; raz- 

drazljiv 
Nervousness (no'rvasnes), n. uzrujanost; razdraS- 

ljivost 
Nest (nest), n. gnijezdo; — v. ugnijezditi se; praviti 

gnijezdo N 

Net — 198 — Ninetieth 

Net (net), n. mreza; predja; zamka; — v. plesti; za- 

hvatiti mrezom; — a. cist 
Nether (ne'dor), a. nizak; doljni 
Nethermost (ne'dormo'st), a. najnizi 
Nettle (netl), n. kopriva; — v. zeci; paliti; zariti; 

peel 
Neutral (nju'tral), a. nepristran; miran; ravnodusan; 

— n. covjek ili narod, koji nema udjela u borbi 

medju drugima 
Neutrality (njutra'liti), n. nepristranost; bespristra- 

nost 
Never (ne'vor), adv. nikada; u nikoje vrijeme 
Nevertheless (ne'vordele's), adv. ipak; pa ipak; to 

ipak 
New (nju), a. nov; nedavni; svjez 
New-comer (nju'-ka'mor), n. dosljak; pridoslica 
Newish (nju'is), a. prilicno noy 
Newly (nju'li), adv. onomadne; nedavno 
Newness (nju'nes), n. novost 
News (njuz), n. novost; novine; glasi; savjet 
Newspaper (nju'spe'jpor), n. novine 
Next (nekst), a. slijedeci; drugi; — adv. zatim; po torn 
Nice (najs), a. lijep; ljubak; umisljat; njezan; ta- 

nak; fin; tocan 
Nicely (na'jsli), adv. lijepo; u redu 
Nickel (ni'kel), n. komad od pet centi 
Nickname (ni'kne'jm), n. nadimak; porugljiv naziv 
Aitice (nls), n. necakinja; sinovica 
>°!gger (ni'gor), n. crnac 

.^Jgh (naj), a. skor; bliz; — adv. skoro; blizo 
"Jight (najt), n. nod; tama; neznanje; smrt 
Nightcap (na'jtka'p), n. nocna kapa 
Nightfall (na'jtfa'l), n. sumrak; vecer 
Nightgown (na'jtga'un), n. nocna kosulja 
Nightingale (na'jtingejl), n. slavulj 
•Jine (najn), n. devet 
Ninefold (na'jnfo'ld), a. deveterostruk 
Nineteen (na'jnti'n), n. devetnaest 
Nineteenth (na'jnti'nth), a. devetnaesti 
Ninetieth (na'jntieth), a. devedeseti N 

Ninety — 199 — Northern 

Ninety (na'jnti), n. devedeset 

Ninth (najnt), a. deveti 

Ninthly (na'jntli), adv. na devetom mjestu 

Nip (nip), v. stipati; ustinuti; odgristi; spaliti; saie- 

ci; unistiti; — n. zahvat; unistenje 
Nipper (ni'por), n. prednji konjski zub; kljeSta 
Nit (nit), n. gnjida 

No (no), a. nikakav; nijedan; — adv. ii^ 
Nobody (no'ba'di), a. nitko 
Nod (nad), v. nakloniti; pokloniti se; — n. naklon; 

poklon 
Noddy (na'di), n. zvekan; bena; bluna 
r^ode (nod), n. cvor; uzao 

Noise (nojz), n. vika; buka; galama; — v. buciti 
Noiseless (no'jzles), a. tih 
Noisy (no'jzi), a. bucan; glasan 
Nominally (na'minali), adv. poimence 
Nominate (na'minejt), v. imenovati; doznaciti; pred- 

lo2iti 
Nomination (na'mine'jsan), n. imenovanje; postavlje- 

nje 
Nominee (na'mini'), n. imenovanik; kandidat 
None (nan), a. i pron. nijedan; nista; nikakav 
Nonfulfillment (na'nfulfi'lment), n. neispunjenje; nfi- 

izvrsenje 
Nonpayment (nanpe'jment), n. neuplata 
Nonsense (na'nsens), n. besmisao; glupo^f 
Nonsuit (na'nsu't), n. zabadenje sudbenog progona; 

— v. odustati od tuzbe ili sudbenog progona 
Noon (nun), n. podne; ■ — a. podnevni 

Noonday (nu'nde'j), Noontide (nu'ntajd), n. podne; 

— a. podnevni 

Noose (nuz), n. zamka; petlja; ■ — v. uloviti 

Nor (nor), eonj. niti; ne 

Normal (no'rmal), a. pravilan; redoviti; uredan; po- 

cetni 
North (norl). n. sjever; — a. sjeverni; ■ — v. okrenuti 

prema sjeveru; — adv. prema sjeveru 
Northeast (no'rti'st), n. sjeveroistok 
Northern (no'rdorn), a. sjeverni N 

Northwest — 200 — Nozzle 

Northwest (no'rtue'st), n. sjeverozapad; — a. sjeve- 

rozapadni 
Nose (ng'uz), n. nos; — v. njusiti 
Nosebleed (no'uzbli'd), v krvarenje iz nosa 
\'ostri' : (na'striiv n. nci'.-irva; Tio?na supljina 
N.^t Jnat), adv. ne. 

Notable (no'tabl), a. znamenit; vazan; znatan 
Notarial (note' jrial), a. biljeznicki 
Notary (no'teri), n. biljeznik 
Note (not), n. biljeska; znak; znamenje; obiljezje; 

zig; primjedba; nota; kajda; sluzbeni dopis; ce- 

dulja; ceduljica; obavijest; glas; — v. zabilje- 

§iti; naznaciti; primjetiti; opaziti 
Notebook (no'tbu'k), n. biljeznica 
Noted (no'ted), a. glasovit; slavan; dobro poznat; 

na glasu 
Noteworthy (no'tuo'rdi), a. uvazenja vrijedan 
Nothing (na'ting), adv. nista 
Notice (no'tis),n. biljeska; primjedba; obavijest; opo- 

mena; otkaz; postovanje; paznia; obzir; savjet; 

— v. primjetiti; opaziti; opazati; vidijeti; napo- 

menuti 
Notify (no'tifai), v. oglasiti; proslasiti; prijaviti; ob- 

javiti; izvjestiti 
Notoriety (no'tora'iti), n. poznatost; govorljivost; 

glasovitost; vaznost 
Notwithstanding (na'tuitsta'nding), prep, u prkos; 

no ipak; akoprem 
Nourishment (no'risment), n. hrana 
Novelty (na'velti), n. novost 
November (nove'mbor), n. studeni (mjesec) 
Mow (na'u), adv. sada 

Nowadays (na'uade'jz), adv. u ovo doba; sada 
Now and then (na'u a'nd de'n), kadkada; kadikad 
Noway (no'ue'j), Noways (no'ue'jz), adv. na nikoji 

nacin; nikako; niposto 
Nowhere (no'nna'r) pi' ri^c^e 
Nowise Cno'ua'jz), adv. ni T o. ? to; nikako 
Nozzle (nazl), n. nos; rilo; gubica N 

Nudation — 201 — Oblige 

Nudation (nude'jsan), n. razgaljenje 

Nude (njud) u, gol; razgaijen; nepokriven 

Nuisance (iiju'sans,), n. ciosada; dusadjivanje; kvar; 

steta 
Null (nal), a. nistetan 
Nullification (na'liiike'jsan), n. unistenje; unistava- 

nje 
Nullity (na'lifaj), v. unistiti; obeskrljepiti 
Numb (nam), a. ukocen; — v. ukociti 
Number (na'mbor), n. broj; — v. brojiti; racunati 
Numerous (nju'moras), a. brojan; mnogi 
Nun (nan), n. opatica; duvna; koludrica 
Nurse (nors), n - bolnicarka; dojkinja; — v. hranitl; 

dojiti; njegovati. 
Nut (nat), n. orah; matica 
Nutritious (njutri'sas), Nutritive (nju'tritiv), a. hra- 

niv; pitav 
Nutshell (na'tse'l), n. orahova ljuska 

o 

Oaf (of), n. podmetnuto dijete; bukvan; bedak 

Oak (o'uk), n. hrast; Oaken (o'ykn), n. hrastov 

Oar (or), n. veslo; krma; — v. veslati 

Oarsman (6'rzman), n. veslac; vozar 

Oath (o'ut), n. prisega; zakletva 

Obdurate (a'bduret), a. stvrdnut; uporan; tvrdoko- 

ran; prkosan 
Obedience (obi'diens), n. pokornost; poslu§nost; pri- 

vola 
Obey (obe'j), v. pokoriti se; pokoravati se; pokoriti; 

pristati 
Object (a'bdzekt), n. predmet; stvar; svrha; cilj; na- 

mjera; namisao 
Objection (abdze'ksan), n. prigovor; protivljenje; po- 

teskoca; dvojba 
Obligation (a'blige'jSan), n. obveza; obvezatnost; 

duznost 
Oblige (obla'jdz), v. obvezati; vezati 

Obliging — 202 — Obtuse 

Obliging (obla'jdzing), a. obvezan; duzan; udvoran; 

uljudan; dobrostiv 
Obliterate (abli'torejt), v. izbrisati; brisati; otrti; 

zatrti; utamaniti; istrijebiti; unigtiti 
Oblivion (abli'vian), n. zaborav; zaboravnost; pomi- 

lovanje 
Obnoxious (abna'ksas), a. vrijedan ukora; prijeko • 

ran; omrazen; mrzak; prijeziran; izlozen; pod- 

vrzen; odgovoran 
Obscene (apsi'n), a*, bludan; sramotan; oduran; za- 

mazan ; gadan 
Obscure (apskju'r), a. zastrt; taman; sakriven; ne- 

poznat; ponizan; neshvatljiv; nejasan; — v. po- 

tamniti; zamraciti 
Obscureness (apskju'rnes), Obscurity (apskju'riti), n. 

tmica; tmina; mrak; nejasnoca; nerazgovjet- 

nost 
Obsecration (a'psikre'jsan), n. zaklinjanje; zakletva; 

prisega 
Observation (a'bzorve'jsan), n. opazanje; posmatra- 

nje; primjedba 
Observatory (abzo'rvatori), n. zvjezdarnica 
Observe (abzo'rv), v. paziti; slaviti; primijetiti; pri- 

voljeti; pokoravati se; uzeti do znanja; 
Obstacle (a'pstakl), n. zapreka; smetnja; poteskoca 
Obstinate (a'pstinet), a. tvrdoglav; tvrdokoran; upo 

ran; prkosan; neslomiv; pokvaren 
Obstreperous (apstre'poras), a. bucan; zaglu§an; gla 

san 
Obstruction (apstra'ksan), n. prijecenje; zapreka 

smetanje; zatvorenje 
Obstruent fa'pslruent), a. zatvaraju6i; smetajufii: 

— 11. sve sto zatvara redovitu stolicu 
Obtain (.opte'jn), v. dobiti; stedi; postiCi; polucitl 

dobaviti se; dohvatiti 
Obtainment (opte'jnment), n. postignuce 
Obtruder (aptru'dor), n. nametnik 
Obtrusive (aptru'siv), a. nametljiv 
Obtuse (aptju's), a. tup; taman 

Obviate — 203 — Officer 

Obviate (a'bviejt), v. sresti; susresti 

Obvious (a'bvias), a. ocit; otvoren; izlozen; podvr- 

zen; shvatljiv; jasan 
Occasion (oke'jSan), n. zgoda; prigoda; sluf-aj; pri- 

lika; dogadjaj; uzrok; razlog; — v. prouzrociti: 

pokrenuti; dati povod 
Occasionally (oke'jzanali), adv. prigodice; prilikom 
. Occupation (a'kjupe'jsan), n. zaposjednuee; posjed; 

zanimanje; posao; radnja; zvanje 
Occupy (a'kjupaj), v. zaposjesti; zauzeti; zauzimati; 

popuniti; rabiti 
Occur (ako'r), v. zbiti se; dogoditi se; sluciti se; de- 

siti se; sresti; susresti 
Occurrence (ako'rens), n. prigoda; dogadjaj; slucaj 
Ocean (o'ugan), n. ocean; more; pucina 
Oceanic (o'usia'nik), a. oceanski; niorski 
October (akto'bor), n. listopad 
Octogenarian (a'ktodzine'jrian), a. osoba od osamde- 

set godina 
Ocular (a'kjulor), a. ocni; ocigledan 
Oculist (a'kjulist), n. ocni lijecnik; okulista 
Odd (ad), a. lihi; neparan; neznatan; osebujan; ne- 

obican; cudan; smjesan 
Oddness (a'dnes), n. Cudnovatost; neobicnost 
Odious (o'dias), a. mrzak; omrazen; ogavan ; gnju- 

san; oduran 
Odium (o'diam), n. mrznja; omraza 
Odor (o'dor), n. miris; vonj; njuh 
Off (af), adv. od; dalje; odavle; otuda; dolje 
Offal (a'fal), n otpad; odmet; gnjilez 
Offend (ofe'nd), v. uvrijediti; pogrijesiti; rasrditi; 
" Offense (ofe'ns), n. uvreda; prekrgaj; prestupak 
Offer (a'for), v. ponuditi; pruziti; predlo2iti; podu- 

zeti; — n. ponuda; prikazanje; predlog 
Offhand (a'fha'nd), a. i adv, bez uCenja ill priprave; 

emjesta 
Offiot (a'fls), n. slugba; dugnost; posao; radj^a; u* 

V6&', poslovntea 

Official — 204 - Open ly 

Official (afi'gal), a. sluzben 

Offset (a'se't), n. uzajamna trazbina; protutra^bina; 

uvlacenje 
Offspring (a'fspri'ng), n. plod; dijete; djeca; poto- 

mak; potomstvo 
Oft (aft), Often (afn), adv. cesto; mnogoputa 
Oftentimes (a'fnta'jmz), Oftimes (a'fta'jmz), adv. ce- 

stoputa; gustokrat 
Oil (o'el), n. ulje; — v. uljem namazati; — a. uljen 
Ogle (ogl), v. ocijukati; zmiriti; razgledati se; — n. 

ocijukanje; prijeki pogled 
Oilcloth (o'elkla't), n. povogteno platno 
Ointment (o'jntment), n. mast; pomazanje 
Old (old), a. star; iskusan; istrosen 
Olive (a'liv), n. maslinka 
Omelet (a'milet), n. kajgana; grusavina; kolac od 

jaja 
Omen (o'men), n. znak; znamenje; kob 
Omissible (omi'sibl), a. propustiv; sto se moze ispu- 

stiti 
Omit (omi't), v. ispustiti; pustiti; propustiti 
Omnipotent (amni'potent), a. svemoguc 
On (an), prep, na; kroz; sa; osim; povrh; skoro. 

prama; za; po; uslijed; s obzirom; — adv. na- 

prijed; bez prestanka 
Once (ua'nc), adv. jednom; ' jedanput 
One (ua'n), a. jedan 
Onion ^'njan), n. luk 
Only (o'nn), a. jedin; sam; — adv. samo; jedino; je- 

dnostavno 
Onslaught (a'nsla't), n. napadaj; nasrtaj 
Onto (a'ntu), prep, na 
Onward (a'nuord), a. napredan; napreduju<5i; — adv. 

naprijed; dalje 
Open (opn), a. otvoren; javan; — v. otvoriti; otkriti* 

izloziti; protumaciti ; poceti; otpoCetl 
Opener (o'pendr), n. otvoritelj; izjavltelj 
Openly (o'penli), adv. otvoreno Openness — 20" — Organize 

Openness (o'penes), n. otvorenost 

Operate (a'porejt), v. djelovati; raditi; pokretati; po- 

slovati; rezati; operirati 
Operation (a'pfire'jsan), n. djelovanje; djelatnost; 

uspjeh; uCinak; operacija 
Opinion (opi'njan), n. mnijenje; misljenje; sud 
Opponent (apo'nent), n. protivnik 
Opportunity (a'pareu'niti), n. zgoda; prilika 
Oppose (apo'z), v. usprotiviti se; prigovoriti 
Opposite (a'pozit). a. protivan; nepri jatel jskl ; nedo- 

sljedan 
Opposition (a'pozi'san), n. protiraba; protivnost; od- 

vratnost; zapreka; protivnici; opozicija 
Oppress (apre's), v. pritiskati; stegnuti; ugnjetava- 

ti; tlaciti; gaziti 
Option (a'psan), n. izbor; volja; biranje 
Opulent (a'pjulent) a, bogat; obilan; izobilan; bujan 
Or (or), conj. ili 
Orally (o'rali), adv. nsmeno 
Orange (a'rendz), n. naranca 
Orator (a'rator), n. govornik 
Orchard (a'rcord), n. vocnjak 
Ordain (orde'jn), v. rediti; upravljati; zarediti 
Ordeal (o'rdial), n. stari nacin sudjenja vatrom ili 

vodom 
Order (o'rdor), n. red; poredak; cast; dostojanstvo; 

odlicje; — v. urediti; razrediti; porediti; nalc2lti; 

zapovjediti 
Orderly (o'rdorli), a. uredan; pravilan; vrstan; va- 

ljan; miran; — adv. u redu 
Ordinance (o'rdinans), n. naredba; odredba; propis 
Ordinarily (o'rdine'rili), adv. redovito; obicno 
Ordination (o'rdine'jsan), n. redjenje 
Ora (or), n. ruda; kovina 

Organism (o'rsranizm), n. organizam; ustrojstvo 
Organization (o'rganize'jian), n, uredjenje; orgasiza- 

cija; udrugenje: 
Organize (o'rganajz), y, orgfmizir&tt; uftrojlti; ure* 

ditf; utinltl Oriental — 206 — Outbid 

Oriental (o'rie'ntal), a. istocni; — n. istocanin; istoS- 

njak 
Orifice (a'rifis), n. vratlo; grlo; usee; otvor 
Origin (a'ridzin), n. izvor; iskon; pocetak 
Original (ori'dzinal), n. izvor; pocetak; izvornik; — 

a. izvorni; pocetni 
Originally (ori'dzinali), adv. u pocetku; prije 
Originate (ori'dzinejt), v. postati; zapoceti; zaceti; 

poroditi se; proizlaziti; izleci se 
Ornament (o'rnament), n. nakit; — v. okititi; iskititi; 

poljepsati 
Orphan (o'rfan), n. siroc-e; sirotan; sirotica 
Orthodox (o'rtodaks), a. pravoslavan 
Orthodoxy (o'rtoda'ksi), n. pravovjerstvo; pravoslav- 

na vjera 
Oscillate (a'silejt), v. ljuljati se; titrati; vitlati 
Oscillatory (a'silatori), a. njihajuci se; titrajuci 
Osculation (a'skjule'jsan), n. cjelivanje 
Ossicle (a'sikl), n. kostica 
Ostent (a'stent), n. prikaza; vanjstina 
Ostler (a'slor), n. konjusar; sluga 
Ostracism (a'strasizm), n. progon; otjeranje 
Ostrich (a'stric), n. noj 
Other (a'dor), a. i pron. drugi 
Otherwise (a'dorua'jz), adv. drugcije 
Otalgic (ota'ldzik), n. lijek proti uhobolji 
Ought (at), adv. treba; mora 
Ounce (a'uns), n. unea 
Our (a'ur), pron. nas 
Ours (a'urs), pron. nas; od nas 
Ourself (aurse'lf), pron. mi sami 
Oust (a'ust), v. protjerati; istisnuti; otkloniti; odu- 

zeti 
Ouster (a'ustor), n. razbastirvjenje; rasposjednuce 
Out (a/ut), adv. van; vani; iz; po; od; sa; 
Outbalance (a'utba'Ians), v. prevagnuti; pretegnuti; 

pretezati; nadmaSiti 
Outbid (a'yibW/ v, m&M U oy§n£; pr##tigj; y|f# Outbound — 207 — Outsid e 

Outbound (a'utba'und), a. odredjen za Inozemstvo 

Outbreak (a'utbre'jk), n. provala 

Outburst (a'utbb'rst), n. provala 

Outcast (a'utka'st), n. prognanik; zatocenik; zaba- 

cenik; potucaio; — a. otjeran; prognan; zabaCen 
Outcome (a'utka'm), n. posljedica; posljedak 
Outcry (a'utkra'j), n. krik; vika; buka 
Outdo (a'utdu'), v. nadvisiti; nadmasiti; prestidi; 

nadvladati; nadmudriti 
Outdoor (a'utdo'r), a. izvan kuce 
Outer (a'utor), a. izvanjski; spoljasni 
Outermost (a'utomo'st), a. krajnji; posljednji 
Outfit (a'utfit), n. oprema; sprema 
Outgo (autgo'), v. prelaziti; prestizavati; prestiCi; 

nadvisiti 
Outgrow (autgro'), v. prerasti; zastarjeti; postati 

prevelikim 
Outlast (a'utla'st), v. pretrajati; prezivjeti 
Outlaw (a'utla'), v. prognati; lisiti gradjansklh pra • 

va; — n. prognanik; onaj koga zakon ne zaslicuj : 
Outlay (a'utle'j), n. ootrosarina: trosak; harac 
Outlet (a'ytle't), n. izlaz; izlazak 
Outline (a'utla'jn), n. obris; crtez; nacrt; osnova; — 

v. ocrtati ; naznaciti 
Outlive (a'utli'v), v. prezivjeti; preziviti 
Outlook (a'utlu'k), n. lzgled; straza; vidik 
Outpost (a'utpo'st), n. predstraza; prednja straza 
Outcour (a'utpo'r), v. izliti 
Outrage (a'utredz), n. sramota; svinjarija; ruglo; 

poruga; — v. obruziti; opsovati; izgrditi; na • 

grditi 
Outrageous (autre'jdzas), a. sramotan; pogrdan; na ■ 

silnicki; okrutan; bijesan; ogroman 
Outreach (a'utri'c), v. degnuti ili aosedi povrh 
Outright (a'utra'jt), adv. odmah; smjesta; najedan- 

put; sasvim; potpuno 
Outside (a'utsa'jd), n. vanj§tina; — a. vanjski; Iz- 
vanjski; stran 

Outspread — 208 — Overhead 

Outspread (a'utspre'd), v. prostrti; razastrti; rasiri- 

ti; otvoriti 
Outstand (a'utsta'nd), v. ostati preko vremena; biti 

neplacen 
Outstrech (a'utstre'c), v'. protegnuti; rastegnuti; ra- 

siriti 
Outvote (a'utvg'ut), v. nadvladati vecinom glasova; 

nadglasati 
Outward (a'utuord), a. vanjski; vidljiv; prividan; 

javan 
Outwear (a'utua'r), v. pretraiati; iznositi 
Outweigh (a'utue'j), v. prevagnuti; nadvisiti u cijeni 
Outwit (a'utui'tj, v. nadmudriti; izigrati 
Outwork (a'ytuo'rk), v. presticl u radu 
Oval (o'val), a. obao; ovalan; jajolik 
Ovation (ove'jsan), n. ovacije; veseio klicanje 
Oven (avn), n. pe6 
Over (o'vor), prep, preko; iznad; povrh; na; vise ne- 

go; usprkos; — adv. prekomjerno; skroz; svrSe- 

no; pri koncu; — a. gornji; pokrivaju6i 
Overalls (o'vora'lz), n. gornje hla«5e; gornja haljina 
Overbid (o'vorbi'd), v. nadbiti (u cijeni); ponuditi 

prekomjerno 
Overboard (o'vorbo'rd), adv. preko palube; u vodu 
Overburden (o'vorbor'dn), v. preopteretiti 
Overcharge (o'vorca'rdz), v. prenatovariti; opteretiti; 

precijeniti; povecati; — n. prevelik teret 
Overcoat (o'vorko'yt), n. gornji kapu+; zimski kaput 
Overcome (o'vorka'm), v. nadjacati; nadvladati; po- 

koriti; pobijediti; poraziti 
Overdo (o'vordu'), v. uciniti previse; poveCavati; po- 

mnozavati; umarati; kuhati previSe; raditi pre- 

tesko 
Overdose (o'vordo'z), n. prevelika mjera 
Overdue (o'vordju'), a. prije uplativ; vec prije dospic 
Overflow (o'vorflo'), n. poplava; obilje; izobilje 
Overgrow (olvorgro'u), v. prerasti; nadrasti; podig- 

nuti se iznad 
Overhead (o'vorhe'd), adv. visoko; gor© Overhear — 209 — Owl 

Overhear (o'vorhi'r), v. precuti 

Overlook (o'vorlu'k, v. pregledati; nadgledati; pre- 

gledavati; ogledavati; -oprostiti 
Overmatch (o'vorma'c), v. biti prejak za; nadvladati; 

preobladati; pobijediti 
Overnight (o'vorna'jt), adv. kroz noC; preko noCi; svu 

no<5 
Overpay (o'vbrpe'j), v. platiti previse ili vise nego se 

imalo platiti 
Overrate (o'vore'jt), v. precijeniti; precjenjlvati 
Overrule (o'voru 1), v. odbiti; odbaciti; svladati; go- 

spodovati 
Overrun (o'vora'n), v. p'regaziti; prostrijeti; opustosi- 

ti; pokoriti; podjarmiti 
Oversight (o'vbrsa'ji), n. pomna briga; propust; ne- 

paznja; pomutnja; neraar; pogreska; bludnja 
Oversleep (o'vorsli'p), v. prespavati; zaspati 
Overspread (o'vorspre'd), v. prostrijeti; prekriti; ra- 

zasuti 
Overstay (o'vorste'j), v. ostati dulje; ostati preko gra- 

nica 
Overstep (o'vorste'p), v. prekoraciti; prestupiti 
Overt (o'vbrt), a. otvoren; vidljiv; javan; ocit 
Overtake (o'vbrte'jk), v. preuzeti; uhvatiti; nadvla- 
dati 
Overtask (o'vorta'sk), v. pridijeliti prenaporan posao 
Overthrow (o'vortro'u), v. prebaciti; prevaliti; izva- 

liti; unistiti; poraziti; — n. prebacenje; uniste- 

nje; poraz; pad 
Overturn (o'vortb'rn), v. iskrenuti; izbaciti; unistiti; 

prevladati; izvrnuti; — n. prebacenje; izbace- 

nje; prevrnuce; unistenje 
Overvalue (o'vorva'lju), v. precjenjivati 
Overweight (o'vorue'jt), n. prevaga; nadmodnost 
Overwork (o'vbrub'rk), v. raditi preko sila; prenaci- 

niti; umarati se 
Owe (Q'u), v. dugovati 
Owl (a'ul), n. sova .- p 

Own — 210 — Pain Own (oun), v. priznati; dopustiti; imati; 

sjedovati; — a. vlastit; pripadan; osoban 
Owner (o'unor), n. vlasnik; posjednik 
Ownership (o'unorgip), n. vlasnistvo 
Ox (aks), n. vol 
Oyster (o'jstor), n. kamenica Pace (pejs), n. korak; stopa; hod; — v. ici; stupati; 

hodati; setati 
Pacific (pasi'fik), a. tihi; miran; umirujuci 
Pacification (pasi'fike'jsan), n. mirenje; mir; umire- 

nje; pokoj; utjeha 
Pacify (pa'sifaj), v. miriti; umiriti; utisati; ublaziti; 

sabratl 
Pack (pak), n. svezanj; smotak; rukovet; klupka; 

brejie; copor; gromada, — v. zaiiu>tati; svezati; 

natovariti; napuniti; otposlati; sklupciti; smotati 
Package (pa'kedz), n. umotak; omot; zamet; svezanj 
Packer (pa'koi), n. onaj, koji umata i pravi sveznje 
Packet (pa'ket), n. svescic; smotak; svezanj; ladja 

za prijevoz putnika 
Pact (pakt), n. ugovor; pogodba; savez 
Pad (pad), n. staza; put; pjesak; razbojnik; jastuk; 

uzg-lavica; podmet; — v.. pamukom postaviti 
Paddle (padl), v. brckati; pljuskati; tuci vodu ruKa- 

ma i nogama; veslati; — n. veslo; krma 
Padlock (pa'dla'k), n. lokot; — v. zakljucati lokotom 
Pagan (pe'jgan), n. poganin; neznabozac; krivovje- 

rac; — a. poganski; neznabozacki 
Paganism (pe'jganizm), n. poganstvo; krivovjerstvo 
Page (pejdz), n. strana; stranica; pratilac; sluga; 

djecak, koji posluzuje clanove zakonodavstva; — 

v. brojem oznaciti stranice 
Pageant (pa'dzent ili pe'jdzent), n. raskos; gizda; 

sjaj; slava; svecanost 
Pain (pejn), n. bol; trpljenje; nevolja; muka; kazan; 

neugodnost; — v. boliti; mu5iti; uznemirivati p 

Painful — 211 — Pang 

Painful (pe'jnful), a. bolan; muSan; tezak; uznemir- 

ljiv; jadan; nevoljan 
Painstaker (pe'jnzte'jkor), n. radenik; Covjek, koji 

marljivo i savjesno ispunjava svoj posao 
Paint (pejnt), v. slikati; bojadisati; liCiti; orisati; 

ocrtati; opisivati; — n. boja 
Painter (pe'jntor), n. slikar; bojadisar; li£ilac 
Pair (par), n. par; dvoje; dvojica; — v. spariti; zdru- 

ziti; pristajati 
Pale (pejl), a. blijed; bljedolik; sur; r- n. kolac; gra- 

nica; ograda; — v. ograditi koljem 
Palindrome (pa'lindrom), n. rijec, koja se cita natrag 

kao naprijed — na pr. ratar; Ana; oko 
Pall (pal), n. plagt; haljina; pokrivaS; — a. bljutav; 

neslan; mlitav; trom; — v. omlitaviti; snuZditi; 

otupiti; slabiti; sititi 
Palliate (pa'liejt), v. zabasuriti; umiriti; ublaziti; 

sraanjiti; prekriti; sakriti; sakrivati 
Palliation (pa'lie'jsan), n. prekrivanje; zabasuriva- 

nje; smanjenje; ublazenje; umirenje; sakrivanje 
Palliative (pa'liativ), a. sakrivajuci; umirujudi; ubla- 

zujuci; — n. ublazujuc"© sredstvo 
Pallid (pa'lid), a. blijed 
Palm (pam), n. dlan; saka; ostrice sidra; siri dio je- 

lenskih rogova; palma; — v. sakrivati- u ruci; iz- 

vr-tati 
Palpable (pa'lpabl), a. opipljiv; rukopipateljan; os- 

jetljiv; ocevidan; ocit 
Palsy (pa'lzi), n. kap 

Palter (pa'ltor), v. ponasati se neiskreno ili lazno 
Paltry (pa'ltri), a. ubog; jadan; prijeziran; odvra- 

tan; bezobrazan 
Pan (pan), n. limena posuda; lubanja; tvrda naslaga 

zemlje 
Pancake (pa'nk'ejk), n. fanjak; pala6inka 
Pander (pa'ndor), n. svodnik; svodilja; — v, svesti; 

podvesli 

P*n$ (pbng), n, kofamn', ftrah/ ftrava; mvelfr', M p 

Panic — 212 — Parity 

Panic (pa'nik), a. skrajni; nenadan; — n. strava; 

strah i trepet 
Pant (pant), v. naglo i tesko disati; kucati; lupati; 

udarati; — n. naglo disanje; kucanje; lupa'nje 
Pantry (pa'ntri), n. smocnica 
Papa (pa'pa), n. otac; tata 
Paper (pe'jpor), n. papir; novine; mjenioa; — v. ob- 

loziti papirom 
Paper-money (pe'jpor-ma'ni), n. papirnati novae 
Par (par), n. jednakost 
Parade (pare'jd), n. svecanost; parada; sjaj; — v. 

gizdati se; ukrasiti; hodati okolo u povorci 
Paradise (pa'radajs), n. raj; nebo 

Paragraph (pa'ragraf), n. odlomak; clanak; paragraf 
Parallel (pa'ralel), a. usporedan; sliean; — n. uspo- 

rednica; paralela; slicnost; prispodoba; — v. us- 

porediti 
Paralysis (para'lisis), n. klenut 

Paramount (pa'ramaunt), a. pretezan; znatan; glavni 
Paraphrase (pa'rafrejz), n. opisivanje; parafraza; — 

v. opisati; opisivati ... 

Parasite (pa'rasajt), n. parasit; nametnik; muktas 
Parasol (pa'rasa'l), n. suncobran 
Parboil (pa'rbo'el), v. prikipiti; privariti; djelomicno 

prokuhati 
Parcel (pa'rsel), n. cestica; zbirka; svezanj; dio; — 

v. ppdijeliti 
Parch (pare), v. prziti; paliti; peci; spuriti; susiti 
Pardon (pardn), n. oprost; pomrilovanje; oprostenje; 

prastanje; — v. oprestiti; pomil'ovati; prastati 
Pardonable (pa'rdonabl)> a. oprostiv 
Parent (pa/rent), n. roditelj; otac ili mati; uzrok; iz- 

vor 
Parentage (pa'rentedz), n. porijetlo; rod; koljeno 
Parental (pare'ntal), a. roditeljski 
Parish (pa'riS), n. zupa; parohija; opcina 
Parishioner (pari'§an5r). n. gupljanin 
Parish priest (pa/rig pri'at), n. zupn|k; parol* 
Parity (pa'riti), n, jednakost F 

Park — 213 — Partnership 

Park (park), n. park; igraliSte; sctaliste; perivoj 
Parliament (pa'rliment), n. parlamenat; sabor; sa- 

bornica 
Parlor (pa'rlcir), n. soba za primanje posjetilaca 
Parochial (pard'kial), a. zupni; parohijski 
Parol (parol). Parole (paro'l), n. usmena izjava; 

rijec; parola; — a. usmen 
Parquet (parke), n. parket; sjedala u pr-zemlju j 

kazaliStu 
Parricide (pa'risajd), n. ocoubojica; umorstvo rodi- 

telja 
Parrot (pa'rat), n. papiga 
Parsimcnious (pa'rsimo'nias), a. pohlepan; skrt; 

tvrd; stedljiv 
Parsley (pa'rsli), n. persin; persun 
Parson (parsn), n. zupnik; paroh; svecenik 
Parsonage (pa'rsnedz), n. zupa; Supni stan; zupno 

imanje 
Part (part), n. dio; strana; duznost; — v.* dijeliti; 

rastaviti 
Partake (parte'jk), v. sudjelovati; dijeliti; imati u- 

djela; ucestvovati 
Partial (pa'rsal), a. djelomican; pristran 
Partiality (pa'rsia'liti), n. pristranost; osobita na- 

klonost 
Participate (parti'sipejt) v. ucestvovati; dijeliti; su- 
djelovati 
Particular (parti'kjulor), a. p&seban; osobit; rijedak; 

izvanredan; cudan; tocan; — n. tancina; poje- 

dinost 
Partisan (pa'rtizan), n. privrzenik; pristasa; prista- 

lica; ucenik; — a. privrzen; stranacki 
Partition (parti'san), n. dioba; dijeljenje; razdijelje- 

nje; rastavljenje; pregrada; — v. razdijeliti; po- 

dijeliti 
Partly (pa'rtli), adv. dijelom; djelomicno; donekle 
Partner (pa'rtnor), n. drug; sudionik; uCesnik 
Partnership (pa'rtnorSip), n. trgovafcko druStvo; po- 

flovno udruienje; zadruga p 

Partridge — 214 — Patcher 

Partridge (pa'rtridz), n. jarebica 

Party .(pa'rti), n. stranka; drustvo; skupina 

Paschal (pa'skal), a. uskrsni 

Pass (pas), v. idi; seliti se; preseliti se; proci; kola- 

ti; trpiti; trogiti; uciniti; slvoriti; poslati; pre- 

datl; uruciti; izruciti; raspacati; — n. prolaz; 

put; putnica; ulaznica; uvjet 
Passable (pa'sabl), a. prolazan; prohodan; snosljiv; 

prometan; dobar 
Passage (pa'sedz), n. prolazenje; prolaz; putovanje; 

put; dogadjaj; odlomak (u knjigi) 
Passenger (pa'sendzor), n. putnik; prolaznik 
Passing (pa'sing), n. prolazenje; — a. privremen; mi- 

mogredan; letimiCan; — adv. neizmjerno; preko- 

mjerno 
Passion (pa'san), n. zalost; muka; patnia; stradanje; 

strast ;srdzba; bijes; ceznja; zudnja; muka Isu- 

sova 
Passionate (pa'sanet-), a. strastven; strastan; topao; 

vruc 
Passion week (pa'san ui'k), n. Veliki tjedan 
Passive (pa'siv), a. pasivan; duzan; trpni; neradin; 

miran; podlozan; ustrpljiv 
Passport (pa'sport), n. putnica 
Past (past), a. prosli; svrsen; dokoncan; potrosen; 

— n. proslost 

Paste (pejst), n. tijesto; ljepilo; maz; ciriz; — v. li- 

jepiti; prilijepiti 
Pastime (pa'sta'jm), n. zabava; igra 
Pastor (pa'stor), n. pastir; dusobriznik; duhovnik; 

svedenik; zupnik 
Pasture (pa'scur), n. pasa; krma; pasnjak; — v. pa- 

sti; pasti se 
Pat (pat), a. pristao; shodan; — adv. bas u pravo 

vrijeme; zgodno; — v, potreptati; udariti; tu6i; 

— n. udarae 

Patch (paS), n, krpa; komad; par£e; — y f krpati; 
popravljati Patchwork — 215 — Pay roll 

Patchwork (pa'fiuo'rk), n. krparija 

Patent (pa'tent ili pe'jtent), a. otvoren; ocit; prlvl- 

dan; javni; — n. patenat; povelja; — v. paten- 

tirati; uzeti patenat na 
Path (pat), n. staza; prolaz; put 

Pathos (pe'jtas), n. patos; usplamdenje; uzneSenost 
Pathway (pa'tyej), n. staza; puteljak 
Patience (pe'jsens), n. ustrpljivost; ustrpljenje 
Patient (pe'jsent), a. ustrpljiv; snosljiv; — n. boles- 

nik 
Patriot (pe'jtriat), n. rodoljub; domoljub; ■ — a. ro- 

doljuban 
Patriotic (pe'jtria'tik), a. rodoljuban; domoljuban 
Patriotism (pe'jtriatizm), n. rodoljublje; patriotizam 
Patrol (patro'l), n. patrola; straza 
Patronage (pa'tranedz), n. pokroviteljstvo 
Patronize (pa'tranajz), v. stititi; braniti; zakrilitl; 

podupirati; pomagati; promicati 
Pattern (pa'torn), n. uzorak; primjerak 
Pauper (pa'por), n. siromah; bijednik 
Pause (paz), n. stanka; odmor; prestanak; oklijeva- 

nje; — v. stati; prestati; oklijevati 
Pave (pejv), v. plociti; poplociti 
Pavement (pe'jvment), n. plocnik; tarac; kaldrma 
Pavilion (pavi'ljan), n. paviljon; cardak u vrtu 
Paw (pa), n. sapa; ruka 
Pawn (pan), n. zalog; — v. zaloziti 
Pawn-broker (pa'n-bro'kor), n. zalozni vjerovnik 
Pay (pej), v. platiti; placati; isplatiti; namiriti; ma- 

zati; katraniti; pakliti; — n. pla6a; nagrada 
Payable (pe'jabl), a. plativ; isplatan; uplativ 
Pay day (pe'j de'), n. dan placanja 
Payee (pe'i), n. onaj, komu se ima novae isplatiti 
Payer (pe'jor), n. platac; onaj koji placa 
Paymaster (pe'jma'stor), n. isplatnik 
Payment (pe'jment), n. plada; pladanje; otplata 
Pay office (pe'j a'fis), n. mjesto placanja 
Pay roll (pe'j ro'l), n. popis ili listina osoba sa svo- 

tama, koje im se imadu isplatiti Pea — 216 — Peg 

Pea (pi), n .grasak; grah 

Peace (pis), n. mir; pocinak; sklad; sloga 

Peaceable (pi'sabl), Peaceful (pl'sful), a. miran; tih 

Peaceably (pi'sabli), adv. mirno; tiho 

Peach (pic), n. breskva 

Peacock (pi'ka'k), n. paun 

Peahen (pi'he'n), n. paunica 

Peak (pik), n. ostrac; rt; siljak; vrh; glavica 

Peanut (pi'nat), n. vrst americkog ljesnjaka 

Pear (par), n. kruska 

Pearl (porl), n. biser 

Peasant (pe'zant), n. tezak; ratar; seljak 

Peasantry (pe'zantri), n. tezaci; ratarstvo; seljaci 

Pease (piz), n. grah 

Pebble (pebl), n. sljunak; kremen 

Peck (pek), n. mjerov; — v. kljuvati; kucati 

Peculiar (pikju'ljor), a. poseban; osobit; cudan 

Pedal (pi'dalj, a. nozni 

Pedal (pe'dal), n. stupaljka; pedal 

Pedant (pe'dant), n. cjepidlacar; cjepidlaka 

Pedantry (pe'dantri), n. cjepidlacarstvo 

Peddle (pedl), v. torbariti; kucariti 

Peddler (pe'dlor), n. torbicar; kucar 

Pedestal (pe'destal), n. podnozje 

Pedestrian (pide'strian), n. pjesak 

Pedlar (pe'dlor), n. torbicar; kucar 

Pedometer (pida'midor), n. sprava, koja oznacuje broj 

koraka kod hodanja i prevaljenu daljinu 
Peek (pik), v. zuriti; motriti 
Peel (pil), v. guliti; oguliti; ljustiti; guliti se; — n. 

koza; ljuska; lupina; kora; lopata; lopatica 
Peep (pip), v. pijukati; pistati; zuriti; — n. pijuka- 

nje; cvrkutanje 
Peer (pir), v. motriti; gledati pozorno ili znatizelj- 

no; — n. premac; drug; udrug; plemic' 
Peevish (pi'vis), a. svadljiv; sitan; cangrizljiv; zlo- 

voljan; mrzak; osorljiv; namrgodjen 
Peg (peg), n. klinac; klin; — v. pricvrstiti klincima; 

baciti p 

Pell — 217 — Perceive 

Pell (pel), n. koza 

Pellet (pe'let), n. lopta 

Pellucid (pelju'sid), a. proziran; jasan; bistar 

Pelt (pelt), n. krzno; runo; koza; — v. udariti; baciti 

Peltry (pe'ltri), n. krzno 

Pen (pen), n. pero (za pisati) ; — v. pisati; staviti na 

papir 
Pen (pen), n. tor; obor; — n. zatvoriti 
Penalty (pe'nalti), n. kazna; globa 
Pencil (pe'nsil), n. olovka 

Pending (pe'nding), prep, kroz; za vrijeme trajanja 
Penetrate (pe'nitrejt), v. proniknuti; probiti; prodri- 

jeti; probusiti 
Peninsula (peni'nsuia), n. poluotok; poluostrvo 
Penitence (pe'nitens), n. pokora; skrusenost* kaja- 

nje; pokajanje 
Penitentiary (pe'nite'n^ari), n. kazniona; tamnica 
Penknife (pe'na'jf), n. no2ic 

Penman (pe'nman), n. krasopisac; kaligraf ; . pisac 
Penmanship (pe'nmansip), n. krasopis 
Pennant (pe'nant), n. barjak; zastavica 
Penniless (pe'niles), a. bez centa; siromagan 
Penny (pe'ni), n. cent; fenig 
Pension (pe'nsan), n. penzija; mirovina; — v. podi- 

jeliti mirovinu 
Pentecost (pe'ntikast), n. Trojaci; Duhovi 
Penurious (pinju'rias), a. oskudan; potrebit; Skrt; 

tvrd 
Penury (pe'njuri), n. oskudica; potreba; siromaStvo 
People (pipl), n. narod; puk; — v. naseliti; naseljivatl 
Pepper (pe'por), n. paprika; papar; biber; — v. pa- 

priti 
Peppery (pe'pori), a. paprenast; zestok 
Perambulation (pora'mbjule'jgan), n. prolazenje; obi- 

lazenje 
Perceivable (porei'vabl), a. shvatljiv; razumljiv; o- 

sjetljiv; vidljiv 
Perceive (porsi'v), v. shvatiti; razumjeti; razluCiti; 

opaziti; vidjeti; gledati; osjetiti p 

Percentage — 218 — Permanent 

Percentage (porse'nted2), n. postotak 

Perception (porse'pSan), n. opazanje; osjecanje; mi- 

sao; pojav 
Perchance (porca/ns), adv. slucajno; mozda; m-ogude 
Percipient (porsi'pient), a. shvatljiv 
Percussion (porka'san), n. sudar; udarac 
Perdition (pordi'san), n. propast 
Perdu (pordju'), adv. tajno 
Peremptory (pe'remptori), a. odlucan; odsudan; izra- 

zit; samovoljan 
Perennial (pere'nial), a. godisnji; neprestan; trajan 
Perfect (po'rfekt), a. savrsen; potpun; bespogrjesan; 

besprijekoran; — n. proslo vrijeme 
Perfection (porfe'ksan), n. usavrsenost; savrsenstvo 
Perfectness (porfe'ktnes), n. savrSenost; savrSenstvo 
Perfidious (porfi'dias), a. nevjeran; la2an; izdajniCki 
Perforation (po'rfore'jsan), n. probusenje; rupa; 
Perform (porfo'rm), v. izvrsiti; provesti; postignuti; 

uciniti; isposlovati; ispuniti; predstavljati 
Performance (porfo'rmans), n. ispunjenje; izvrsenje; 

obavljanje; posao; radnja; predstava 
Perfume (po'rfjum ili porfju'm), n. miomiris; kad; — 

v. napunjati miomirisom 
Perhaps (porha'ps), adv. mozda; moguce 
Peri (pi'ri), n. vila 
Peril (pe'ril), n. pogibao; opasnost 
Perilousness (pe'rilasnes), n. opasnost 
Period (pi'riad), n. doba; perijoda; vrijeme; konac; 

svrsetak ; tocka 
Perish (pe'ris), v. poginuti; proci; minuti; propasti; 

umrijeti 
Perishable (pe'risabl), a. trosan; prolazan; nestalan 
Periwig (pe'riuig), n. vlasulja; peruka; — v. stavitJ 

vlasulju 
Perjure (po'rdzur), v. krivo priseci 
Perjurer (po'rdzuror), n. krivokletnik 
Perjury (po'rdzuri), n. kriva prisega 
Permanent (po'rmanent), a. trajan; stalan p Permeate — 219 — Pertain 

Permeate (po'rmiejt), v. proniknuti; prodrijeti; pro- 

biti; prokisnuti 
Permission (pormi'san), n. dozvola; dopust; dopu3- 

tenje; privola; sloboda 
Pernicious (porni'sas), a. poguban; skodljiv 
Perpetrate (po'rpitrejt), v. uciniti; pociniti; izvrsiti; 

izvesti. 
Perpetual (porpe'cjual), a. vjecan; vjecit; neprestan; 

neprekidan; beskonacan 
Perpetuate (porpe'cjuejt), v. ovjekovjeciti 
Perplex (purple'ks), v. zbrkati; pomutiti; pomesti; 

zabuniti; pomrsiti; zapanjiti; muciti 
Perry (pe'ri), n. hruskovnica 
Persecute (po'rsikjut), v. progoniti; goniti; ganjati; 

muciti; dosadjivati 
Persecution (po'rsikju'san), n. proganjanje; prog-on; 

potjera 
Persecutor (po'rsikju'tor), n. progonitelj; zlotvor 
Perseverance (po'rsivi'rans), n. ustrajnost; postoja- 

nost; stalnost 
Persist (porsi'st), v. istrajati; ostati; ne popustiti 
Person (porsn), n. osoba; bice; pojedinac; oblik 
Personage (po'rsonedz), n. osoba; otmena licnost 
Personal (po'rsonal), a. osoban; lican 
Personally (po'rsonali), adv r . osobno; licno; glavom 
Personification (po'rsanifike'jsan), n. uosobljenje 
Personnel (po'rsane'l), n. osoblje 
Perspective (porspe'ktiv), a. perspektivan; dalekovi- 

dan; — n. pogled; dalekovid 
Perspiration (po'rspire'jsan), n. znojenje; znoj; ispa- 

rivanje 
Perspire (porspa'or), v. znojiti se 
Persuade (porsue'jd), v. nagovarati; navesti; uvjera- 

vati; zavladati; mamiti; vabiti 
Persuasion (porsue'jzan), n. nagovaranje; povod ; 

razlog; uzrok; vjera 
Pert (port), a. drzak; ziv; prposan; smion 
Pertain (porte'jn), v. pripadati; spadati; ticati se; 

odnositi se Pertinaciously — 220 — Pharisee 

Pertinaciously (po'rtine'jsasli), adv. evrsto; tvrdo- 

korno; postojano ■* 

Pertinence (po'rtinens), Pertinency (po'rtinensi), n. 

pristalost; valjanost; shodnost; primjerenost 
Pertinent (po'rtinent), a. shodan; primjeren; valjan; 

pristao 
Pertly (po'rtli), adv. drsko; smiono 
Pertness (po'rtnes), n. drskost; zivahnost; prpoSnost; 

smionost 
Perturbation (po'rtorbe'jsan), n. uzbudjenje; uznemi- 

renje; zbrka; smutnja; nered 
Peruke (pe'ruk), n. vlasulja 
Perusal (peru'zal), n. pomno citanje 
Pervade (porve'jd), v. prodrijeti; proniknuti; probiti 
Perverse (porvo'rs), a. opak; zao; tvrdoglav 
Perversion (porvo'rsan), n. izvrtanje; izopacivanje 
Pervert (porvo'rt), v. izvrtati; izopacivati; krivo tu- 

maciti; pokvariti 
Pessimism (pe'simizm), n. nauka, da je sve u naravi 

opredijeljeno za najgore 
Pessimist (pe'simist), n. pesimist 
Pessimist (pe'simist), Pessimistic (pe'simi'stik), a. 

pesimistican ; turoban; nujan 
Pester (pe'stor), v. draziti; peckati; mu5iti 
Pestilence (pe'stilens), n. posast; zaraza; kuga 
Pet (pet), n. ljubimac; mezimac; — v. .milovati; ma- 

ziti 
Petition (piti'san), n. molba; prognja; molbenica; — 

v. moliti; prositi 
Petitioner (peti'sanor), n. molitelj 
Petroleum (pitro'liam), n. petrolej; kameno ulje 
Petticoat (pe'tikot), n. zenska doljna Kogulja 
Pettish (pe'tis), a. osjetljiv; osoran; sitan; naprasit; 

musiSav 
Petty (pe'ti), a. malen; neznatan; sicusan 
Petulant (pe'culant), a. razdrazljiv; osoran; nesta- 

san; razuzdan 
Pew (pju), n. sjedalo (u crkvi) 
Pharisee (fa'risi), n. farizej; licemjer Pharmaceutist — 221 — Pick Pharmaceutist (fa'rmasju'tist), Pharmacist (fa'rm&- 

sist), n. ljekarnik 
Pharmacy (fa'rmasi), n. ljekarnigtvo; ljekarna 
Phenomenal (fina'minal), a. fenomenalan; izvanre- 

dan; divan 
Philanthropist (fila'ntropist), n. filantrop; Covjeko- 

ljub 
Philately (fila'tili), n. sabiranje postanskih maraka 
Philologist (fila'lodzist), Philologer (fila'lodzor), n. 

jezikoslovac; filolog 
Philosopher (fila'sofor), n. filozof; mudroslovac; u- 

cenjak 
Philosophy (fila'sofi), n. filozofija; mudroslovlje 
Phlegmatic (flegma'tik), a. flegmatican; ravnodusan 
Phonograph (fo'nograf), n. fonograf; grafofon 
Photograph (fo'tograf), n. fotografija; slika; svjetlo- 

pis; — v. fotografirati; svjetlopisati 
Photographer (fota'grafor), n. fotografist; svjetlopi- 

sac 
Phrase (frejz) n. izreka; reCenica; fraza; izraz 
Phthisical (ti'zikal), Phthisicky (ti'ziki), a. susicav 
Phthisis (ta'jsis), Phthisic (ti'zik), n. susica; jektika 
Physic (fi'zik), n. ljekarstvo; nauka o ljekovima; li- 

jek; ljekarija; — v. cistiti; lijeciti 
Physical (fi'zikal), a. fizican; prirodan; naravan; fi- 

zikalan; tjelesan; izvanjski 
Physician (fizi'san), n. lijecnik 
Physiognomy (fi'zia'nomi), n. izrazaj lica; upozna- 

vanje duse po crtama lica 
Physiology (fi'zia'lodzi), n. znanost o tjelesnim orga- 

nima i njihovim djelovanjem u zivotinjama i bili- 

nama 
Phytology (fajta'lodzi), n. bilinstvo; znanost o bilina- 

raa 
Pianist (pia'nist), n. glasovirac 
Piano (pia'no), a. tiho 

Piano (pia'no), Pianoforte (pia'noforte), n. glasovir 
Pick (pik), v. kljucnuti; kljuvati; kopati; ubosti; bo- 

sti; otvoriti; rastavljati; otkinuti; trgati; istrg- Pickle — - 222 — Pin 

nuti; odabirati; izabrati; sabirati; zgrtati; pola- 

gano jesti; — n. pik; izbor 
Pickle (pikl), n. rastopina soli i vode; salamura; so- 

lilo 
Pickpocket (pi'kpa'ket), n. dzepokradica 
Picnic (pi'knik), n. piknik; drustvena zabava; izlet 
Picture (pi'kcur), n. slika; — v. slikati; prikazivati 
Pie (paj), n. pasteta; kolac; svraka 
Piece (pis), n. komad; komadic; dio; pu§ka; top; no- 
vac 
Piecemeal (pi'smi'l), adv. komad po komad; malo po 

malo 
Pier (pir), n. stup od kamena; zal; pristaniste 
Pierce (pirs), v. zabosti; bosti; probusiti; probiti 
Piety (pa'jiti), n. poboznost; postovanje; prstivanje 
Pig (pig), n. odojce; prase; prasica; svinja; — v. o- 

prasiti se 
Pigeon (pi'dzan). n. golub; golubica 
Pigeonhole (pi'dzanho'l), n. listovni pretinac; — v. 

odloziti; odlagati 
Pigmy (pi'gmi), n. patuljak 
Pike (pajk), n. koplje; siljak; stuka 
Pile (pa'el), n. kup; naslaga; gromada; kolac; uro- 

vanj; vuna; pamuk; kosa; vlas; — v. gomilati; 

skupljati; zgrtati; zabijati kolce; poduprijeti 
Piles (pa'elz), n. suljevi 

Pilgrimage (pilgrimedz), n. hodocasce; putovanje 
Pill (pil), n. pilula 
Pillage (pi'ledz), n. plackanje; haranje; harac; — v. 

plackati; harati 
Pillar (pi'lor), n. stup; potpora 
Pillow (pi'lo), n. jastuk; vanjkus; — v. pocivati 
Pillow-case (pi'lo-ke'js), n. vanjkusnica 
Pilot (pa'jlat), n. korman; kormilar; vodja; — v. kor- 

maniti; upravljati; voditi 
Pimple (pimpl), n. prist; mjehurcic 
Pimpled (pimpld), a. pristljiv 
Pin (pin), n. igla; cavlic; — v. pribosti; priCvrstiti p 

Pinch — 223 — Pitman 

Pinch (pine), v. stipati; ustinuti; pritisnuti; stegnu- 
ti; — n. stip; ustip; tlaeenje; pritisak; nevolja; 

nuzda 
Pinchers (pi'neors), n. klijegta 

Pine (pajn), v. ginuti; venuti; — n. bor; omorika 
Pink (pink), n. vrtni klincic; karanfil; — a. crven- 

kast; — v. probusiti 
Pinnacle (pi'nakl), n. siljak (tornja, kule, itd.) ; vrh; 

vrsak 
Pint (pajnt), n. pinta; oka; vrc 
Pious (pa'jas), a. pobozan; pravedan 
Pip (pip), n. sjemenka (od jabuke, narance, itd.); — 

v. pijukati; pistati 
Pipe (pajp), n. lula; cijev; grkljan; — v. piskati; svi- 

rati 
Piper (p'a'jpor), n. svirac; zvigdalo 
Pipkin (pi'pkin), n. loneic" 

Piracy (pa'jrasi), n. gusarenje; gusarstvo; razbojstvo 
Pirate (pa'jret), n. gusar; razbojnik; — v. gusariti 
Piscary (pi'skari), n. pravo hvatanja ribe u vodama u 

posjedu drugog covjeka 
Pit (pit), n. jama; rupa; majdan; pazuho; — v. na- 

supljiti; izazvati na borbu 
Pitch (pic), n. smola; — v. smoliti; pocrniti 
Pitch (pic), v. baciti; bacati; tisnuti; usaditi; zataci; 

zabosti; pasti; strmoglaviti; upropastiti; svaliti; 

poklopiti; dati glas; — n. tocka; uzvisenost; visi- 

na; strmina; napetost 
Pitcher (pi'cor), n. vrc; pehar; kreag; bacatelj lopte 
Pitchfork (pi'cfo'rk), n. rasuhe; vile; roglje 
Piteous (pi'tias), a. sazaljni; tuzan; zalostan; bije- 

dan; nevoljan; milosrdan 
Pith (pit), n. sreika; sre; sree; jezgra; mod; snaga; 

jakost; vaznost 
Pithiness (pi'tines), n. snaznost; jakost 
Pitiable (pi'tiabl), a. zalostan; tuzan; kukavan; bije- 

dan ; jadan 
Pitiless (pi'tiles), a. nemilosrdan; okrutan; divljacki 
Pitman (pi'tman), n. onaj, koji radi u jami p 

Pittance — 224 — Plate 

Pittance (pi'tans), n. malenkost; sitnica 

Pity (pi'ti), n. sazaljenje; samilost; saucesce; milo- 

srdje; — v. sazaljevati; zaliti 
Placably (ple'jkabli), adv. pomirljivo; pogodno 
Placard (plaka'rd ili pla/kard), n oglas; objava; — v. 

pribiti oglas na javnom mjestu; objaviti 
Place (plejs), n. mjesto; sluzba; cast; dostojanstvo; 

obitavaliste; soba; — v. opredijeliti mjesto; usta- 

liti; staviti; snijestiti; uloziti 
Placid (pla'sid), a. miran; zadovoljan; krotak; blag 
Plagiarism (ple'jdziarizm), n. knjizevna kradja 
Plague (plejg), n. nesreca; briga; muka; kuga: — v. 

muCiti; kinjiti; dosadjivati; zaraziti; okuziti 
Plain (plejn), a. ravan; plosnat; otvoren; cist; jed- 

nostavan; domaci; obican; priprost; jasan: ocit: 

prividan; — n. ravan; ravnica; bojno "polje; — 

v. sravniti; protumaciti; razjasniti 
Plainly (ple'jnli), adv. otvoreno; jasno; jednostavno; 

o5ito 
Plainness (ple'jnes), n. ravnost; otvorenost; cistina; 

jednostavnost; ocitost; razgovijetnost 
Plaintiff (ple'jntif), n. tuzitelj 
Plan (plan), n .nacrt; osnova; naum; — v. snovati; 

praviti nacrt; umovati; naumiti 
Plank (plank), n daska; taraba; brvno; podnica; — 

v. pokrivati daskama; polagati podnice 
Plant (plant), n. biljka; bilina; tvornica; — v. sadi- 

ti; smjestiti; utemeljiti; uvesti 
Plantain (pla'nten), n. trputac 
Plantation (plante'jsan), n. sadjenje; osnivanje; na- 

seobina 
Planter (pla'ntor), n. saditelj; utemeljitelj; pncetnik 
Plash (plas). n. bara; kaljuza; splaka; — v. polijeva- 

ti; natapati 
Plaster (pla'stor), n. melem; tvor; — v. pokriti mele- 

mom; izgladiti 
Plate (plejt), n. ploca; daska; bakrorez; zlato; sre- 

bro; — v. pobakriti; posrebriti; pozlatiti p 

Platform — 225 — Plod 

Platform (pla'tfo'rm), n. popriste; govornica; plo» 

nast krov; nacela koje osobe ili stranke 
Plausibleness (pla'ziblnes), Plausibility (pla'zibi'liti), 
n. pohvalnost; prijatnost; ugodnost; vjerodostoj- 
nost 
Play (plej), v. igrati se; igrati; saliti so; kartati se; 
svirati; djelovati; predstavljati ; glumiti; — n. 
igra; zabava; kretnja; gibanje 
Player (ple'jor), n. igrac; glumac 
Playmate (ple'jme'jt), Playfellow (ple'jfa'lo), n. su- 

igrac; drug 
Plead (plid), v. govoriti u prilog svoje trazbine, ili u 
svoju obranu protiv drugoga; pravdati se; priz- 
nati; moliti; prositi se 
Pieasant (ple'zant), a. ugodan; prijatan; veseo; za- 

bavan 
Pleasantry (ple'zantri), n. sala; lakrdija 
Please (plTz), v. ugoditi; dopasti se; svidjeti se; izvo- 
ljeti; htjeti; zadovoljiti; izabrati; moliti 
. Pleasing (pll'zing), a. prijatan; ugodan; ugodljiv; 
usluzan; susretljiv; zahvalan 
Pleasure (ple'zur), n. radost; veselje; volja; zado- 

voljstvo; utjeha; izbor; svrha 
Plebiscitum (pli'bisa'jtam), Plebiscite (ple'bisit), n. 
narodni zakljucak 
Pledge (pledz), n. zalog; jamstvo; talac; zavjet; — 
v. zaloziti; zavjetovati se; obecati; piti u zdravlje 
Plenarily (pli"narili), adv. potpuno; sasvim 
Plenipotentiary (ple'nipote'nsieri), n. punomodnik; 

ovlastenik; poslanik; delegat 
Plentiful (ple'ntifuL), a. izobilan; obilat; bogat 
Plenty (ple'nti), n. pretek; obilje; izobilje; — a. izo- 
bilan 
Pliable (pla'jabl), a. pregibiv; vitak; prutak; gibak 
Pliers (pla'jorz), n. kljestica 
Plight fpla.it). n. stanje; prilika; — v. zaloziti; zada- 

vati; obecati 
Plod (plad), v. potucati se; muciti se; natezati se; 
izdirati se; proucavati; tesko koracati 8 p 

Plot — 226 — Poem 

Plot (plat),, n. mjestance; zemljiste; osnova; zaple- 

taj; zamrsenost; urota; — v. zasnovati; ocrtati; 

sastaviti; sloziti; smisljati; doviti se; domisliti se 
Plotter (pla'tor), n. zacetnik; povod; nagovaratelj 
Plough (plau), n. plug; ralo; — v. pluziti; orati 
Plow (plau), n. plug; — v. pluziti; orati 
Plower (pla'uor), Plaugher (pla'uor), n. oraS; ratar 
Pluck (plak), v. iscupati; cupati; istrgnuti; trgati; 

brati; obrati; perutati; skupsti; kidati; — n. 

cupanje; vucenje; drob; drobina; neustrasivost; 

odvaznost; hrabrost 
Plum (plam), n. sljiva 
Plumage (plju'mfcdz), n. perje 
Plume (pljum), n. pero; — v. okititi perjem; razme- 

tati se; hvastati se 
Plump (plamp), a. tust; debeo; pun; naduven; mes- 

nat; tup — v. napuhnuti se; otustiti; utoviti 
Plumy (plju'mi), a. perjatan; pernat 
Plunder (pla'ndor), n. plijen; grabez; otmica; — v. 

plijeniti; pljackati; karati 
Plunderer (pla'ndoror), n. pljackas; razbojnik 
Plunge (pla'ndz), v. zaroniti; uroniti; umoSiti; uma- 

kati; baciti se strmoglavce; sunovratiti se; za- 

gnjuriti; — n. zagnjurenje; umocenje 
Plural (plju'ral), n. plural; mnozina 
Plurality (pljura'liti), n. vecina 
Plus (plas), adv. vise 

Plutocracy (pluta'krasi), n. vladavina bogatasa 
Ply (plaj), v. dodijavati; nagovarati; tjerati; siliti; 

uzletjeti oko koga; napadati; navaliti 
Pneumonia (numo'nia), n. upala pluca 
Poacher (po'ucor), n. zvjerokradica 
Pock (pak), n. krasta (od boginja, itd.) 
Pocket (pa'ket), n. dzep; — v. staviti u dzep 
Pocket-book (pa'ket-bu'k), n. lisnica; budzelar 
Pocket-knife (pa'ket-na'jf), n. nozic 
Pod (pad), n. mahuna; mohuna; ljupina; — v. na- 

duti se; napuniti 
Poem (po'um), n. pjesma; pjesan Poetry — 227 — Pomade 

Poetry (po'uetri), n. pjesnigtvo 

Poignant (po'jnant), a. jedak; gorak; ljut; oslar; o- 

strouman 
Point (pojnt), n. ostrica; siljak; rt; vrh; tofika; cas; 

mah; stupanj; kazalo; svrha; konac — v. zaos- 

triti; zasiliti; ciljati; gadjati; upozoriti; poka- 

zati; naznaciti; staviti tocku; razjasniti 
Pointed (po'jnted), a. siljat; ostar; oznacen 
Pointless (po'jntles), a. bez siljka; tup 
Poison (pojzn), n. otrov; — x. otrovati; trovati; po- 

kvariti i , 

Poisoner (po'jzonor), n. trovatelj 
Poisonous (po'jzonas), a. otrovan 

Poke (po'uk), n. torba; tobo'.ac; dzep; dugi i siroki 

rukavi; — v. turati; nabili; ubosti; protjerati; 

udariti; spotaknuti se; pipati; napipali 

Poker (po'kor), n. zarac; zarilo; vrst igre na karte 

Polemic (pole'mik), a. prijeporan; — n. polemik; pre- 

piratelj 
Police (poli's), n. redarstvo; — v. cuvati red; uprav- 

Ijati 
Policeman (poli'sman), n. redar; strazar 
Policy (pa'lisi), n. drzavoznanstvo; politika; rau- 

drost; polica; pismeni ugovor osiguracije 
Poiish (pa'lis), v. ocistiti; nasvjetljati; izgladiti; la- 

stiti; — n. lastenje; ugladjenost; licilo 
Polite (pola'jt), a. uljudan; pristojan; udvoran; uctiv 
Politeness (pola'jtnes), n. uljudnost; pristojnost; u- 

dvornost; uctivost 
Politic (pa'litik), a. raudar; lukav; razuman; pame- 

tan 
Political (poli'tikal), a. politican; razborit; javan 
Politician (po'liti'san), n. politicar 

Pollution (palju'san), n. mrljanje; kaljanje; necistoco 
Polygamist (poli'gamist), n. mnogozenja • 
Polyglot (pa'liglat), n. onaj, koji govori vise jezika 
Polyp (pa'lip), n. polip 
Pomade (pome'jd), Pomatum (pome'jtam), n. mirisna 

mast (za kosu) ; pomada p Pommel — 228 — - Porte 

Pommel (pa'mel), n. cvor; uzao; lopta; — v. lupati; 

lemati 
Pomp (pamp), n. sjaj; gizda; raskos; slava; sveca- 

no3t 
Pond (pand), n. bara; ribnjak 
Ponder (pa'ndor), v. niozgati; promisljavati; prou- 

cavati 
Ponderous (pa'ndoras), a. tezak; vazan 
Pontiff (pa'ntif), n. veliki svecenik: biskup; papa 
Pony (po'ni), n. konjic; - — v. isplatiti 
Poodle (pudl), n. kudrov 
Pool (pul), n. mlaka; bara; mocvara 
Poor (pur), a. siromasan; bijedan; kukavan; pra- 

zan ; slab ; nialen 
Poorhouse (pu'rha'us), n. sirotlste 
Poorly (pti'rli), adv. siromasno; kukavno; slabo 
Pop (pap), n. praska; trijesak; — v. praskati; — adv. 

iznenada; najednom 
Pope (PQ'up), n. papa 
Popedom (po'updam), n. papinatvo 
Poplar (pa'plor), n. jabian; jagnjed; topola 
Poppy (pa'pi), n. mak 
Popular (pa'pjulor), a. popularan; obican; pucki; ob- 

ljubljen 
Populate (pa'pjulejt), v. naseliti; napuciti; mnoziti 

se 
Population (pa'pjule'jsan), n. puk; narod; ziteljstvo; 

stanovnistvo 
Porch (pore), n. predvorje; dvorana 
Porcine (po'rsajn), a. svinjski 
Pore (por) n. pora; otvor; — v. promatrati; prou- 

cavati 
Pork (pork), n. svinjetina 
Porosity (pora'siti), n. supljikavost 
Porringer (pa'rindzor), n. plilka zdjela 
Port (port), n. pristaniste; luka; vrata; drzanje; vla- 

danje; ponasanje 
Portable (po'rtabl), a. sto se moze lahko nositi 
Porte (port), n. vlada u Turskoj Purtemunnau- — 229 — Postulation 

Portemcnnale (po'rtmane'), n. lisnica; budjelar 

Portent (porte'nt), n. zla slutnja; kob 

Porter (po'rtor), n. vratar; vratarnik; nosilac; jako 

pice 
Portion tpo'rsan), n. dio; obrok; — v. podijeliti; raz- 

dijeliti; dijeliti 
Pose (poz), n. polozaj; stanje; — v. stati; zastati; 

smjestiti (za slikanje) ; pitati zamrseno ili strogo 
Position (pozi'san), n. polozaj; stanje; mjesto; sluzba 
Positive (pa'zitiv), a. siguran; stalan; uvjeren; odlu- 

can; izricit 
Possess (poze's), v. posjedovati; imati; drzati; op- 

sjcsti 
Possession (poze'sa-n), n. posjed; dobro; imanje 
Possibility (pa'sibi'liti), n. moguenost 
Possible (pa'sibl), a. moguc; mozan 
Post (post), n. stup; kolac; stajaliste; postaja; mje- 
sto; sluzba; slraza; listonosa; postar; posta, 

vijest; — v. pribiti oglas; oglasivati; pridijeliti; 

staviti; postaviti; slati; odaslati postom; obavi- 

jestiti; uputiti 
Postage (po'stedz), n. postarina 
Postal (po'stal), a. postanski 
Posterity (paste'riti), n. potomstvo; potomci 
Postern (po'storn), n. straznja vrata 
Posthaste (po'sthe"jst), n. brzo putovanje; — adv. 

brzo 
Posthumous (pa'sthjumas), a. rodjen poslije oceve 

smrti 
Postmaster (po'stma'stor), n. postar 

Postmeridian (po'stmiri'dian), a. popodnevni; — n. 
Post office (po'st a'fis), n. postarski urcd 
Postpone (postpo'n), v. odgoditi; odloziti; razvlaciti 
Postponement (postpo'nment), n. odgoda; odlaganje; 

zatezanje 
Postscript (po'stskript), n. dodatak k pismu; post- 

skriptum 
Postulation (pa'stjule'jsan), n. molba; pretpostavka Posture — 230 — Practitioner 

Posture (pa'scur), n. polozaj; stanje; drzanje; — v. 

poloziti; smjestiti 
Pot (pat), n. lonac; bokar 
Potash (pa'tas), n. pepeljika; pepeljaca 
Potato (pote'jdo), n. krumpir 
Potent (po'tent), a. mocan; silan; moguc; snazan; 

uplivan 
Potential (pote'nsal), a. moguc; mozan 
Pother (pa'dor), n. zbrka; buna; zabuna 
Pottage (pa'tedz), n. gusta juha, corba 
Potter (pa'tor), n. loncar 
Pottery (pa'tori), n. loncarska roba; kameno posudje; 

zemliano sudje 
Pouch (pauc), n. kesa; zacka; gusa 
Pouit (p51t), n. pile 

Poulterer (po'ultoror), n. trgovac peradi 
Poultry (po'ltri), n. zivad; perad 
Pounce (pa'uns), n. nokat; caporak; capak; pandza: 

— v. scepati; uhvatiti 
Pound (pa'und), n. funt; javna ograda za zalutale 

zivotinje; — v. tu6i; mlatiti; mrviti 
Pour (por), v. lijevati; izliti; te6i; izreci 
Poverty (pa'vorti), n. siromastvo; oskudica; bijeda; 

potreba; nuzda 
Powder (pa'udor), n. prah; prasak; — v. zdrobiti; 

satrti 
Power (pa'uor), n. moc; snaga; jakost; sila; upliv; 

zapovijed; velesila 
Powerful (pa'uorful), a. mocan; snazan; jak; silan; 

uplivan 
Powerless (pe'uorles), a. nemocan; slab 
Power of Attorney (pa'uor av Ato'rni), n. punomoc" 
Practical (pra'ktikal), a. praktican; udesan; izvrsiv 
Practice (pra'ktis), n. vrsenje; upotrebljavanje; u- 

potreba; obicaj; iskustvo; vjezba; vjezbanje; lu- 

kavstina; — v. vrsiti; upotrebljavati; tjerati po- 

sao; vjezbati; vjezbati se 
Practitioner (prakti'sanor), n. vjestak u stanovitom 

zvanju (n. pr. kao lijecnik, odvjetnik, itd.) p 

Prairie — 231 — Precociusly 

Prairie (pre'jri), n. pustopoljana; travnik 

Praise (prejz), n. hvala; pohvala; slava; dika; — v. 

velieati; hvaliti; slaviti; odobravati 
Praiseworthy (pre'jzuo'rdi), a. hvalevrijedan 
Prank (prank), v. krasiti; ukrasiti; nagizdati; kitit* ; 

rcsiti; — n. veselost 
Prate (prejt), n. brbljanje; cavrljanje; — v. brbljati; 

cavrljati 
Prattle (pratl), v. brbljati; zvrndati; cavrljati; — n. 

brbljanje; cavrljanje 
Pray (prej), v. moliti; prositi; zaklinjati 
Prayer (pre'or), n. molitva; molba; prosnja 
Prayer book (pre'or bu'k), n. molitvenik 
Prayerful (pre'orful), n. nabozan; pobozan 
Preach (pric), v. propovijedati 
Preacher (pricor), n. propovjednik 
Precarious (prike'jrias), n. neizvjestan; nesiguran; 

dvojben 
Precaution (prika'san), n. oprez; opreznost 
Precede (prisi'd), v. ici naprijed; ici prije; dogoditi 

se prije 
Precedent (prisi'dent), a. predjasnji; predsasni; pret- 

hodni 
Precedent (pre'sident), n. slucaj; dogadjaj; zgoda; 

primjer 
Precept pri'sept), n. zapovijed; nalog; zakon; nauka 
Precinct (pri'sinkt), n. okruzje; okrug; kotar 
Precious (pre'sas), a. dragocijen; skupocijen; skup; 

. vrijedan; neprocjeniv 
Precipice (pre'sipis), n. strmina; ponor; bezdan 
Precipitate (prisi'pitejt), v. oboriti; rusiti; baciti; 

pozuriti; prenagliti 
Precipitation (prisi'pite'jsan), n. posrtanje; propast; 

naglost; prenagljivanje 
Precise (prisa'js), a. tocan; odredjen; stalan 
Precision (prisi'zan), n. tocnost; tacnost; pazljivo^t 
Preclude (priklju'd), v. iskljuciti; izuzeti; zabraniti; 

zaprijeciti 
Precociusly (priko'sasli), adv. prerano; rano p 

Predecessor — 232 — Preliminary 

Predecessor (pre'dise'sor), n. predsasnik; praotac; 

pradjed; stari; predak 
Predestinate (pride'stinejt), v. unaprijed odrediti; u- 

stanoviti 
Predetermination Cpri'dito'rmine'jsan), n. uSud 
Predicament (pridi'kament), n. polozaj; stanje; kus- 

nja 
Predict (pridi'kt), v. proreci; proricati 
Predispose (pri'dispo'z), v. pripravljati; spremati; bi- 

ti sklonjen, naklon 
Predominant (prida'minant), a. prevlastan; visi; 

nadmasni; vladajuci 
Predomination (prida'mine'jsan), n. preteznost; pre- 

vlast; . vrhovna vlast 
Preeminently (prie'minentli), adv. osobito; vrlo; iz- 
Preengage (pri'enge'jdz), v. unaprijed ili prije obve- 

zati, ugovoriti, uplivisati 
Preestabiish (pri'esta'blis), v. unaprijed odrediti, u- 

gl'aviti 
Preexist (pri'egzi'st), v. prije ili unaprijed opstojati 
Preface (pre'fes), n. predgovor; uvod; — v. napisati 

predgovor 
Prefer Cprifo'r). v. iznijeti; navesti; ponuditi; na- 

nioci; pretpostavljati ; voljeti; vise ljubiti; oda- 

birati; odabrati; izabrati 
Preferable (pre'forabl), a. pozeljniji 
Preferably (pre'forabli), adv. osobito; radje 
Preference (pre'forens), n. prvenstvo; prednost; iz- 

vrstina; preimuc-stvo 
Prefix (prifi'ks), v. staviti pred sto: unaprijed urediti 
Pregnancy (pre'gnansi), n. trudnoca 
Pregnant (pre'gnant), a. trudan; noseci; plodan; ro- 

dan; bredj 
Prejudice (pre'dzudis), n. predsuda; predrasuda; 

steta; kvar; — v. biti pristran; stetovati; naru- 

siti 
Preliminary (prili'mineri), a. pocetan; prijamni; — 

n. uvod; pristup; pocetak Premature — 233 — Presciption 

Premature (pri'madu'r), a. preran; nagrao; neprom!- 

sljen 
Premeditate (prime'ditejt), v. unaprijed smisliti; u- 

naprijed promisliti 
Premier (pri'mior), a. prvi; glavni 
Premium (pri'miam), n. nagrada; dar; uzdarje; pri- 

stojba 
Premonition (pri'moni'san), n. opomena; opominjanje 
Preoccupation (pria'kjupe'jsan), n. zaposjednu<5e; 

prestignuce; predusretnost 
Preordain (pri'orde'jn), v. unaprijed narediti; odlu- 

citi 
Prepaid (pri'pejd), a. unaprijed placena pristojba po- 

siljke 
Preparation (pre'pare'jsan), n. priprava; pripravlja- 

nje; priprema 
Preparative (pripa'rativ), Preparatory (pripa'ratori), 

n. pripravni 
Prepare (pripa'r), v. pripraviti; pripravljati; snab- 

djeti; upriliciti; prirediti 
Prepay (pripe'j), v. unaprijed platiti 
Prepayment (pripe'jment), n. plaeanje unaprijed 
Preponderate (pripa'ndorejt), v. pretegnuti; prete- 

zati ; nadmasiti 
Preposition (pre'pozi'san), n. prijedlog 
Preposterous (pripa'storas), a. protunaravan; nera- 

zuman; glup; lud; budalast 
Prerogative (prira'gativ), n. povlastica; pravo 
Presage (pri'sedz ili pre'sedz), n. znak; znamenje; 

predznak; kob; slutnja 
Presage (prise' jdz), v. proreci; slutiti 
Prescience (pri'siens ili pri'sens), n. predznanje; 

predvidjanje 
Prescribe (priskra'jb), v. propisati; pripisivati; nala- 

gati; narediti; zapovijedati; prepisati 
Prescript (pri'skript), v. propis; naredba; zapovijed 
Prescription (priskri'psan), n. nalaganje; propis; 

prepis; zastarjelost, pravo vlasnistva na neku Presence — 234 — Pretence 

stvar zbog dugog i neprekidnog upotrebljavanja 

i uzivanja iste 
Presence (pre'zens), n. prisutnost; nazocnost; sada- 

snjost 
Present (pre'zent), a. sadanji; prisutan; nazocan; — 

n. sadasnjost; sadanje vrijeme; dar; uzdarje; 

nagrada 
Present (prize'nt), v. pokazati; predstaviti; opisati; 

metnuti; staviti pred sto; uruciti; dati; daro- 

vati; prikazati 
Presentation (pre'zente'jsan), n. urucba; darivanje; 

pokazivanje; predstavka; ponuda; prijedlog 
Presently (pre'zentli), adv. sada; odmah; namah; 

najedanput; smjesta; naskoro; doskora 
Preservation (pre'zorve'jsan), n. sacuvanje; uzdrza- 

vanje; spasenje; sjegurnina 
Preserve (prizo'rv), v. sacuvati; obraniti; uzdrzavati; 

uzdrzati; zastititi; — n. uzdrzano voce u bocama 
Preside (priza'jd), v. predsijedati; ravnati; uprav- 

ljati 
Presidency (pre'zidensi), n. predsjedanje; predsjed- 

nistvo 
President (pre'zident), n. predsjednik; ravnatelj 
Press (pres), v. tiskati; stiskati; tlaciti; gnijeciti; 

prezimati; pozurivati; saletjeti; okupiti; zatje- 

rati u skripac; — n. tisak; stampa; stroj za ti- 

skanje; pritisak; mnostvo; rulja 
Pressing (pre'sing), a. silan; presan; hitan 
Pressure (pre'sur), n. tlak; tlacenje; pritisak; sila; 

navala; poteskoCa 
Prestige (pre'stidz), n. ugled, koji proizlazi iz uspje- 

ha, znacaja ili djela 
Presumable (prizu'mabl), a. predmnijevan; vjero- 

jatan 
Presume (prizu'm), v. predmnijevati; misliti; suditi; 

us-loboditi se; usuditi se 
Pretence, Pretense (prite'ns), n. izlika; hinjenje; him- 

ba; izgovor p 

Pretend — 235 — Priest 

Pretend (prite'nd), v. hiniti; izgovarati se; iskati; 

traSiti; 
Pretext (prite'kst ili pri'tekst), n. izlika; izgovor; 

sjenka; obraz 
Prettily (pri'tili), adv. spretno; lijepo; prijatno; u- 

godno; ukusno 
Pretty (pri'ti), a. krasan; lijep; spretan; mio; ugo- 

dan; prijatan; malen; — adv. prilicno 
Prevail (prive'jl), v. svladati; prevladati; prevladji- 

vati; dobiti nadmoC 
Prevalence (pre'valens), n. veca sila; nadmagnost 
Prevalent (pre'valent), a. jaci; nadmaSan; vladajuci; 

opcenit 
Prevaricate (priva'rikejt), v. izbjegavati istinu; iz- 

vrtati; izopacivati 
Prevent (prive'nt), v. prijeciti; zaprijeciti; zabraniti; 

predusresti 
Prevention (prive'ncan), n. prepreka; zapreka; uklo- 

njenje 
Previous (pri'vias), a. prvasnji; prijasnji; prethodni; 

predjasnji 
Prey (prej), n. plijen; grabez; otmica; — v.plijeniti; ro - 
biti; otimati; grabiti; loviti; hvatati; i<5i za kim; 
uhadjati koga; raditi komu o glavi 
Preyer (pre'jor), n. otmicar; pustaija; lupez; razboj- 

nik; pljackas 
Price (prajs), n. cijena; vrijednost; — v. udariti ci- 

jenu; cijeniti; procijeniti 
Priceless (pra'jsles), a. bescijen; neprocjeniv 
Prick (prik), n. siljak; bodlja; bodljika; trn; zalac; 
ubod; ujedina; — v. bosti; ubosti; probosti; uje- 
sti; potaknuti; podignuti (uha) 
Pricker (pri'kor), n. silo 
Prickle (prikl), n. trn; bodlja 
Prickly (pri'kli), a. bodljiv; bodljikav 
Pride (prajd), n. oholost; ponos; ponositost; gor- 

dost; dika; — v. oholiti se 
Priest (prist), n, gveCenik; duhovnik; pop; redovnik; 
mlanik p 

Priesthood — 236 — Problem 

Priesthood (pri'sthud), n. svecenstvo; svecenistvo; 

duhovnistvo; popovstv T o 
Prim (prim), a. nakicen; kicen; — v. iskititi; naci- 

frati 
Primarily (pra'jmarili), adv. prvobitno; prije 
Primary (pra'jmari), a .prvi; prvotni; izvorni; glavni 
Prime (prajm), a. prvi; rani; — n. prvi dio; osvit; 

cvijet; proljece; premaljeee; mladost; zdravlje; 

Ijepota; najbolji dio; — v. sipati prah 
Primitive (pri'mitiv), a. prvi; prvobitni; izvorni; po- 

cetni; starodrevan; jednostavan 
Principal (pri'nsipal), a. glavni; poglavit; — n. po- 

glavica; glava; glavnica 
Principle (pri'nsipl), n. nacelo; izvor; pocetak; prin- 

cip 
Print (print), v. tiskati; utisnuti; usaditi; — n. oti- 

sak; tisak; primjerak 
Printer (pri'ntor), n. tiskar; stampar 
Printing (pri'nting), n. tiskanje; tiskara 
Prior (pra'jor), a. prijasnji; predjasnji; — n. igu- 

man; gvardijan; nastojnik 
Priority (praja'riti), n. prvenstvo 
Prison (prizn), n. zatvor; tamniea; — v. zatvoriti; 

uhapsiti 
Prisoner (pri'znor), n. uznik; uapsenik; suzanj 
Privacy (pra'jvasi), n. zatociste; tajnost; potaja 
Private (pra'jvet), a. osoban; vlastit; tajan; priva- 

tan; — n. obican vojnik 
Privilege (pri'viledz), n. povlastica; pravo; preimu6- 

stvo; — v. povlastiti 
Privy (pri'vi), a. privatan; tajan; potajni 
Prize (prajz), n. plijen; — v. cijeniti; procijeniti 
Probability (pra'babi'liti), n. vjerojatnost 
Probable (pra'babl), a. vjerojatan 
Probably (pra'babli), adv. vjerojatno 
Probation (probe' jgan), n. istraga; ispitivanje; dokaz 
Probity (pra'biti), n, neporoSnoit; krepost; poitenje; 

iekrenogt 

Pr$hlm ipr&Wm)! n, pitmfa', §a^tak; m&%6& Procedure — 2°,7 Profllfl 

Procedure (prosi'dzur), n. postupak; postupanje 
Proceed (prosi'd), .v. nastaviti; produ2iti; ici dalje; 

proishoditi 
Proceeding (prosi'dingO, n. postupak; postupanje; po- 

sao; korak; tok 
Process (prases), n. teCaj; tijek; tok; razvijanje; 

razvitak; dogadjaj; postupak 
Procession (prose'san), n. povorka; ophod; proce- 

sija 
Proclaim (prokle'jm), v. proglasiti; oglasiti; objaviti; 

izjaviti 
Proclamation (pra'klame'jsan), n. proglas; proglage- 

nje; poziv; naredba 
Procrastinate (prokra'stinejt), v. odgadjati od dana 

na dan; odgoditi; otezati; oklijevati; krzmati 
Procrastinator (prokra'stine'jtor), n. onaj, koji sto od- 

gadja; krzmalac 
Procure (prokju'r), v. steei; sticati; pribaviti; nabav- 

l.iati; dobiti; skrbiti se; brinuti se 
Prodigal (pra'digal), a. rastrosan; rasipan; — n. ra- 

sipnik; raspikuca 
Prodigality (pra'diga'liti), n. rasipanje; rasipnost 
Prodigy (pra'didzi), n. cudo; nakaza; grdosija 
Produce (prodju's), v. iznijeti; poroditi; snabdjeti; iz- 

loziti; rukotvoriti; produziti 
Produce (pra'djus), n. proizvod; ishod; dobit; ljetina 
Producer (prodju'sor), n. proizvodnik; zgotovilac 
Product (pra'dakt), n. proizvod; ishod; plod; ljetina 
Production iproda'ksan), n. proizvadjanje; proizvod; 

predvedenje; produzenje; posao; cin 
Productive (proda'ktiv), a. piodan; rodan; bericetaa 
Profanation (pra'fane'jsan), n. oskvrnjenje 
Profess (profe's), v. priznatl; javno ispovjediti 
Professional (profe'.eanal), a, zvanican; staleSki; ure« 

dovaa 
Proficient t), a, Jgyrstan; dobar; okretai 

n, umjetniki nmjitor 
Prffljt ipxp'tn)} n, ptpilh Itrajm; pm p 

Profit — 238 — Promise 

Profit (pra'fit), n. dobit; dobitak; korist; napredak; 

stecevina; — v. dobiti; koristovati se 
Profitable (pra'fltabl) a. koristan; koristonosan; do- 

bitan; probitacan; unosan 
Profligate (pra'fliget), a. raskalasen; necudoredan; 

pokvaren; razuzdan; bezbozan 
Profound (profa'und), a. dubok; ucen; temeljit; raz- 

lozit; — n. bezdan; ponor; more 
Profuse (profju's), a. preobilan; prekomjeran; rasipan 
Prognosis (pragno'sis), n. proricanje bolesti po sta- 

riovitim znakovima 
Program, Programme (pro'gram), n. program; ras- 

pored 
Progress (pra'gres) n. napredak; napredovanje; tijek; 

tok; tecaj; putovanje 
Progressive (progre'siv), n. progresivan; napredan; 

postepen 
Prohibit (prohi'bit), v. zabraniti; zaprijeciti; smesti 
Prohibition (pro'hibi'san), n. zabrana; zapreka 
Prohibitionist (pro'hibi'sanist), n. onaj, koji povla- 

djuje zabranjivanje prodaje pica 
Project (pra'dzekt), n. nacrt; plan; osnova 
Project (prodze'kt), v. izbaciti; naprijed baciti; nacr- 

tati; sloziti; sastaviti 
Prolicide (pra'lisajd ili pro'lisajd), n. cedomorstvo 
Prolific (proli'fik), a. plodan; rodan 
Prolix (proli'ks ili pro'liks), a. prostran; opsiran; si- 

rok; dosadan; umarajuci 
Prolong (prola'ng), v. produljiti; produziti; odgoditi; 

zavlaciti 
Prolongation (pro'lange'jsan), n. produljenje; produ- 

zenje; odgadjanje; odgoda; rok 
Promenade (pra'mina'd ili pra'mine'jd), n. getnja; §e- 

taliste; — v. setati; setati se 
Prominent (pra'minent), a. odliean; vidljiv 
Prominently (pra'niinentli), adv. odlicno; vidljivo 
Promise (pra'mis), n. obeCanje; obrican^e; — v, ob©*- 

fiat! p 

Promote — 239 — Pro] 

Promote (promo't), v. unaprijediti; promicati; usko- 

riti; podupirati; promaknuti 
Promotion (promo'san,), n. promaknuce ; promicanje; 

unapredjenje; pomaganje; povisenje; odusevlja- 

vanje 
Prompt (prampt), a. pripravan; gotov; brz; ■ — v. 

nagnati; pognati; potaknuti; potjerati; opomenuti 
Promulgate (.proma'igejt), Promulge (pro'ma'ldz), v. 

objaviti; oglasiti; objelodaniti; proglasiti 
Prone (pron), a. sklon; naklon; nagnut 
Pronounce (prona'uns), v. izreCi; izustiti; izgovarati 
Pronunciation (prona'nsie'jsan), n. izgovor; izgova- 

ranje 
Proof (pruf), n. pokus; proba; dokaz 
Prop (prap), v. poduprti; poduprijeti; upirati; — n. 

poduporanj; potpor; potpora; uzdanica 
Propagation (pra'page'jsan), n. mnozenje; sirenje; 

promicanje; rasplod 
Propagator (pra'page'jtor), n. siritelj; naucavatelj; 

promicatelj 
Propel (prope'l), v. dalje tjerati; siliti 
Proper (pra'por), a. vlastit; naravan; sposoban; to- 

Can; pravi; valjan; pravedan 
Proper iy (pra'porli), adv. valjano; pravo; dobro 
Property (pra'porti), n. osebujnost; osobitost; osobi- 

na; svojstvo; kakvoca; vlastitost; vlasnistvo; 

svojina; imovina; imanje; blago; bogatstvo 
Prophecy (pro'fesi), n. prorostvo; prorocanstvo; pro- 

ricanje 
Prophet (pra'fet), n. prorok 
Prophetess (pra'fetes), n. proroeica 
Propitiation (propi'sie'jsan), n. pomirenje; pomiriSte 
Propitious (propi'sas), a. prijatan; blag; milostiv; 

usrdan 
Proportion (propo'rsan), n. razmjer; odnosaj; mjera; 

omjer; dio; skladnost; — v. razmjerno; razrediti 
Proportional (propo'rsanal), a. razmjeran 
Proposal (propo'zal), n. prijedlog; savjet; ponuda p 

Propose — 240 — Protrude 

Propose (propo'z), v. predloziti; predociti; zamoliti za 

ruku 
Proposer (propo'zor), n. nuditelj; predlagac 
Proposition (pra'pozi'san), n. ponuda; prijedlog 
Proprietor (pro'pra'itor), n. vlasnik; posjednik; go- 

spodar 
Proprietress (propra'itres), n. vlasnica; gospodarica 
Propriety (propra'iti), n. pristalost; red; tocnost; u- 

ljudnost; pristojnost 
Prorate (prore'jt), v. podijeliti razmjerno 
Prosecute (pra'sikjut), v. progoniti; proganjati; tu- 

ziti; optuzivati 
Prosecutor (pra'sikju'tor), n. progonitelj; tuzitelj 
Prospect (pra'spekt), n. vidik; vid; pogled; izgled; 

nad; iscekivanje 
Prosper (pra'spor), v. uspijevati; napredovati; rasti 
Prosperity (praspe'riti), n. uspjeh; blagostanje; sre- 

ca; zadovoljstvo 
Prostitute (pra'stitjut), v. pogrditi; osramotiti; o- 

bescastiti; — n. djevojcurina; raskalasena zena; 

bludnica 
Prostitution (pra'stitju'san), n. sramota; ruzenje; 

blud; bludnost 
Prostration (prastre'jsan), n. bacenje; oborenje; kle- 

canje; zalost; tuga; pokunjenost 
Protect (prote'kt), v. stititi; zastititi; braniti; Cuva- 

ti; sa^uvati; osjegurati 
Protection (prote'ksan), n. zastita; okrilje; zakrilje; 

zaklon; obrana 
Protector (prote'ktor), n. branic; zastitnik; cuvar 
Protege (pro'teze), n. sticenik 
Protest (prote'st), v. prosvjedovati; protiviti se; kleti 

se; tvrditi; uvjeravati; ograditi se protiv Cega 
Protest (pro'test), n. prosvjed; protivljenje; prigo- 

vor 
Protract (protra'kt), v. izvuci; produljiti; odgadjati 
Protraction (protra'ksan), n. izvlaCenje; odgoda; od- 

gadjanje 
Protrude (protru'd), v. izbociti; otisnuti; turati Protrusion — 241 — Pry 

Protrusion (protru'zan), n. turanje; izboClna 

Proud (pra'ud), a. ohol; ponosan; ponosit; umisljen; 

sjajan 
Proudly (pra'udli), adv. oholo; naduto; ponosno; sjaj- 

no 
Provable (pru'vabl), a. dokazan 
Prove (pruv), v. kusati; okusavati; ispitivat.i; doka- 

zati; pokazati; ustanoviti 
Provender (pra'vendor), n. krma; hrana; jelo 
Provide (prova'jd), v. snabdjeti; opskrbiti; nabaviti; 

pribaviti; snabdjeti se 
Provided (prova'jded), conj. uz uvjet; ako 
Providence (pra'videns), n. providnost; promisao 
Provident (pra'vident), -a. brizan; skrban; oprezan 
Province (pra'vins), n. pokrajina; zemlja; posao; du- 

znost; zvanje 
Provision (provi'zan), n. zaliha; nastojanje; brlga; 

priprema; priprava; naredba; uvjet; pogodba; 

provizija; odbitak; placa; — v. snabdjeti hra- 

nom 
Provocation (pra'vokejsan), n. izazivanje; podjari- 

vanje; drazenje; podbadanje 
Provoke (provo'k), v. izazvati; izazivati; draziti; po- 

drazivati; podjariti; pobuditi; poticati 
Prowl (praul), v. pljackati; plijeniti; robiti; otimati; 

grabiti 
Prowler (pra'ylor), n. skitalica 
Proximate (pra'ksimet), a. priblizan; bliz 
Proximately (pra'ksimetli), adv. blizu; pri; kod 
Proxy (pra'ksi), n. opunomocenik; zamjenik; opuno- 

mocenje; ovlastenje 
Prudence (pru'dens), n. razboritost; mudrost; pom- 

nja; oprez 
Prudent (pru'dent), a. razborit; mudar; oprezan; 

pomnjiv; stedljiv 
Prudential (prude'nsal), a. mudar; razuman; lukav 
Prudently (pru'dentli), adv. razborito; mudro; pa- 

metno 
Pry (praj), v. nadzirati; gledati; paziti; vrebati; dig- Pseudonym — 242 — Putt 

nuti polugom; podignuti; — n. znatizeljno gleda- 

nje; uhadjanje; poluga 
Pseudonym (sju'donim), n. lazno ime; krivo ime 
Public (pa'blik), a. javni; otvoren; opcenit; zajednl- 

cki; — n. narod; puk; ljudi; javnost 
Publication (pa'blike'jsan), n. objelodanjenje; objav- 

ljenje; proglas; izdanje 
Publicity (pabli'siti), n. javr.ost 
Publicly (pa'blikli), adv. javno; otvoreno 
Publish (pa'blis), v. objelodaniti; objaviti; proglasiti; 

oglasiti; izdati 
Publisher (pa'blisor), n. proglasivac; izdavac; na- 

kladnik 
Puff (paf), n. vjetrid; lahor^ poteg (dima) ; maa; 

cuh; promaha; — v. popuhnuti; nabreknuti 
Puffer (pa'for), n. hvalisa; hvastavac 
Pugil (pju'dzil), n. toliko, koliko se moze uzeti izmedju 

palca i prva dva prsta 
Pugilism (pju'dzilizm), n. sakanje 
Pugilist (pju'dzilist), n. sakac; borac 
Pugnacity (pagna'siti), n. svadljivost; ratobornost 
Pug nose (pa'g no'z), n. kratak i debeo nos 
Pule (pjul), v. pijukati; pistati; cviljeti; ciktati; dre- 

cati se; plakati 
Pull (pul), v. potegnuti; vuci; cupati; igcupati; — n. 

vucenje; vlak; borba; korist 
Pullback (pu'lba'k), n. zapreka; zadrzavanje 
Pullman car (pu'lman ka'r), n. spavaca kola u zeljezn. 
Pulmonary (pa'lmoneri), Pulmonic (palma'nik), a. 

plucni 
Pulp (palp), n. meso (voca) ; srcika 
Pulpit (pu'lpit), n. propovjedaonica; govornica 
Pulse (pals), n. bilo; drhtanje; titranje 
Pulverize (pa'lvorajz), v. satrti u prah; pretvoriti u 

prasinu 
Pumpkin (pa'mkin), n. tikva; bundeva; buca 
Pun (pan), n. titranje, igranje rijecima; — v. titrati, 

igrati se rijecima p 

Punch — 243 — Purpose 

Punch (pane), n. pun£; lakrdijas; peCatnjak; gilo; — 

v. udarati; probuSiti 
Punctual (pa'nkCual), a. tocan 
Punctuality (pa'nk<?ua'liti), n. to5nost 
Punctually (pa'nk£uali), adv. tocno 
Puncture (pa'nk£ur), n. probusenje; rupica; skuljica; 

— v. probusiti; probosti 

Pungent (pa'ndzent), a. ljut; jedak; ugrizljiv; ostar 

Punish (pa'nis), v. kazniti; pedepsati 

Punishable (pa'nisabl), a. kaznjiv 

Punishment (pa'nisment), n. kazna; kazan 

Punitive (pju'nitiv), a. kaznen 

Puny (pju'ni), a. malen; sitan; nizak 

Pup (pap), n. psic; stene; — v. osteniti se 

Pupil (pju'pil), n. zjenica; jabucica; djak; pitomac 

Pur (por), v. presti (macka prede) ; gundjati; — n. 

gundjanje; predenje 
Purblindness (po'rbla'jndnes), n. kratkovidnost 
Purchasable (po'rcesabl), a. kupovan 
Purchase (po'rces), v. kupiti; kupovati; steei; uzeti; 

— n. kupnja; pazar; stjecanje; kupovnina 
Purchaser (po'rcesor), n. kupac 

Pure (pjur), a. cist; vedar; jasan; bistar; nepomije- 
san; lijep; nevin; svet 

Purely (pju'rli), adv. jedino; samo; tek 

Purgative (po'rgativ), a. cisteci; tjerajudi; — n. lijek 
za ciscenje 

Purge (pordz), v. cistiti; ocistiti; — n. cisdenje; li- 
jek za prociscenje crijeva 

Purification (pju'rifike'jsan). n. ciscenje; okajanje 

Purify (pju'rifaj), v. cistiti; ocistiti; procijediti; 
razbistriti 

Purity (pju'riti), n. cistoca; nevinost 

Purl (porl), v. rumoniti; zuboriti; zamoriti; mrm- 
ljati; — n. zumor; zubor 

Purloin (porlo'jn), v. ukrasti; oteti 

Purple (porpl), n. grimiz; — a. grimizan 

Purpose (pS'rpas), n. svrha; cilj; nakana; namjera; 
namiaao; — v, naumiti; nakaniti; preduzeti p 

Purposely — 244 — Pyx 

Purposely (po'rpasli), adv. naumice; hotimice; noti- 
ce; navlas 
Purse (pors), n. kesa; novcarka; novae; — v. sta- 

viti u novcarku; nabrali (celo) 
Pursuance (porsju'ans), n. progon; potjera; poslje- 

dak; posljedica; in pursuance of (in porsu'ans 

av), uslijed; po 
Pursue (porsju'), v. slijediti; tjerati; goniti; proga- 

njati; traziti; nastaviti 
Pursuit (porsju't), n. potjera; progon; gonjenje; na- 

stavak; produzenje; posao; zanimanje 
Purvey (parve'j), v. snabdjeti; nabaviti; opskrbiti 
Purveyance (parve'jans), n. nabavljanje; zivez; hra- 

na 
Pus (pas), n. gnoj; sukrvica 

Push (pus), v. turati; rivati; gurati jporinuti; tje- 
rati; goniti; pokrenuti; maci; pomaci; potis- 

nuti; navaliti; gurati se; — n. guranje; pokre- 

nuce; pobuda; nuzda 
Puss (pus), Pussy (pu'si), n. mackica; zecic 
Pustule (pa'stjul), n. prist 
Put (put), v. staviti; smjestiti; poloziti; opredijelitU 

pridijeliti; pobuditi; potaknuti; spomenuti; iz- 

raziti; ici; ganuti se; upravljati 
Putrefy (pju'trifaj), v. trunuti; gnjiti; sagniti; iza- 

gnjiti 
Putrid (pju'trid), a. gnjio; truo 
Putridity (pjutri'diti), Putridness (pju'tridnes), n. 

raspadljivost; truhlost; gnjiloca 
Putty (pa'ti), n, lem; lucum; — v. lemiti 
Puzzle (pazl), n. zabuna; smetnja; zbrka; zagonet- 

ka; — v, aabuniti; smesti; pobrkaitf 
Pyramid (pi'ramid), n, pirami(3& 
Pyr# (pa'er), p., lomaea Quack — 24f) — Quarrel Quack (kua'k), v. kreketati; gakati; hvaliti se; — n. 

gakanje; hvastanje; hvalisa; nadrilijec.nik; Sarla- 

tan; — a. sarlatanski; nadrilijecnieki 
Quackery (kua'kori), n. sarlatanstvo; nadriljekarstvo 
Quadrangular (kuadra'ngjulor), a. cetverokutan 
Quadrate (kua'dret), a. cetverokutan; — n. cetvero- 

kut; — v. pristajati; dobro stajati; slagati se; 

odgovaraii 
Quadroon (kua'dru'n), n. dijete mulatkinje i bijelog 

Covjeka 
Quadruped (kua'druped), a. cetveronozan; — n. ce- 

tveronozna zivotinja 
Quadruple (kua'drupl), a. cetverostruk; — v. poce- 

tverostrucili; pomnoziti sa cetiri 
Quadruplication (kuadru'plike'jsan), n. pocetverostru- 

cenje 
Quaggy (kua'gi), a. barovit; mocvaran; mek; mekan; 

spuzvast 
Quail (kue'ji), n. prepelica 
Quaint (kue'jnt). a. krasan; lijep; pristao; cudan; 

Sudnovatj musicav; neobican; smijesan 
Quake (kye'jk), v. tresti se: gibati se; ljuljati se; drh- 

tati; — n. pntres; tresnjava; drhtanje; gibanje 
Qualification (kua'lifike'jsan), n. kvalifikacija; ospo- 

sobljenje; sposobnost; vjestina 
Qualify (kua'Iifaj), v. osposobiti; pripraviti; uprili- 

citi; ograniciti; stegnuti 
Quality (kua'liti), n. kakvoca; svojstvo; narav; <5ud; 

oznaka 
Quantity (kua'ntiti), n. kolicina; mnostvo; mnozina; 

miera 
Quantum (kua'ntam), n, kolifiina; kolikoca; iznos 
Quarantine (kua'rantin), n, karantena 
Quarrei ikya'rel), n. svadja; kavga; zavada; raepra; 

Inat; zadjcvica; pravda; preplrka; — v, ivad^at} 

§$', tnatiti pe; pravdatj s#; preplrati M Q Quarrelr — 246 — Quick 

Quarreler (kua'relor), n. svadljivac; inadzija; kavga- 

d2ija 
Quarrelsome (kua'relsam), a. svadljiv 
Quarrelsomely (kua'relsamli), adv. svadljivo; napra- 

sito 
Quarrelsomeness (kua'relsamnes), n. svadljivost 
Quarry (kua'ri), n. kamolom; majdan od kamena; — 

v. lomiti kamen 
Quarry man (kua'ri ma'n), n. kamenolomac 
Quart (kua'rt), n. cetvrt; cetvrtina; cetvrti dio galona 
Quarter (kua'rtor), n. cetvrt; cetvrtina; cetvrtgodi- 

ste; kraj; mjesto; predjel; mjesto; — v. razdije- 

liti na cetiri jednaka dijela; ukonaciti; nastanji- 

vati; nastaniti se 
Quarterly (kua'rtorli), a. cetvrtgodisnji; — n. casopis, 

koji se izdava Cetiri puta na godinu; adv. jedan- 

put svakog - Cetvrtgodista 
Quartet, Quartette (kuarte't), n. kvartet; cetveropjev 
Quash (kua's), v. smrskati; gnjeciti; unistiti; obes- 

krijepiti 
Queasy (kui'zi), a. bolestan (u zeiudcu) 
Queen (kui'n), n. kraljica 
Queer (kui'r), a. cudnovat; cudan; poseban 
Queerly (kui'rli), adv. cudnovato; curlno 
Quell (kue'l), v. pokoriti; skrsiti; stisati; umiriti 
Quench (kue'nc), v. ugasiti; utrnuti; ugusiti; ohladi- 

ti; zaustaviti 
Quenchable (kue'ncabl), a. ugasiv 
Quenchless (kije'ncles), a. neugasiv 
Question (kue'scan), n. pitanje; upit; — v. pitati; is- 

pitati; ispitivati 
Questionable (kue'scanabl), a. dvojben; prijeporan; 

sumnjiv 
Questionless (kue'sCanles), adv. nedvojbeno 
Quibble (kui'bl), n. domislja.tost; dosko5ica; izbjega- 

vanje; lukavstvo; — v. izbjegavati pravi odgo- 

vor; titrati se rijedima 
Quick (kyi'k), a. brz; okretan; 2iva&an; %lv; — adv. 

brzo; hitro; 2ivo; — n. 5ivac R 

Quickly — 247 — Rack 

Quickly (kui'kli), adv. hitro; brzo; okretno 
Quickness (kui'knes), n. brzina; hitrina; okretnost; 

2ivahnost 
Quiet (kua'jet), a. miran; tih; blag; zadovoljan; — n. 

mir; pocinak; pokoj; — v. smiriti; umiriti 
Quietly (kua'etli), adv. mirno; tiho 
Quietness (kua'etnes), Quietude (kua'icjud), n. mir; 

tiSina 
Quince (kui'ns), n. tunja; dunja 
Quinquangular (kui'nkua'ngjulor), a. peterouglast ; 

peterokutan 
Quinquennial (kuinkue'nial), a. petgodignjl * 
Quinsy (kui'nzi), n. upala grla 
Quit (kui't), v. osloboditi; oprostiti; ostaviti; pustiti, 

napustiti; — a. cist; prost 
Quitclaim (kui'tkle'jm), n. napustenje trazbine 
Quite (kua'jt), adv. sasvim potpunri 
Quorum (kuo'ram), n. dostatan broj; dovoljan broj 

clanova za stvaranje zakljuCaka 
Quota (kuo'ta), n. razmjerni dio 
Quotation (kuote'jsan), n. navodjenje; navadjanje 
Quote (kuo't), v. navesti; navadjati 

R 

Rabbit (ra'bit). n. kuni<5 

Rabble (rabl), n. rulja; puk; svjetina 

Rabid (ra'bid), a. bi.iesan; pomaman 

Rabidness (ra'bidnes), n. bjesno<5a; jarost; srdzba; 

pomama 
Rabies (re'jbiiz), n. pasja bjesnoca 
Race (rejs), n. korjen; loza; rod; pleme; koljeno; po- 

koljenje; krv; narastaj; trka; utrka; utrkivanje, 

v. trcati; juriti; utrkivati se 
Racer (re'jsor), Race horse (re'js ho'rs), n. brzonog 

konj 
Rack (rak). n. vrat od brava ill skopca; piopast; 

rastezalo; jasle; arak (vrst rakije) ; — v. brzo 

ici i ljuljati se tijelom; silom rastezati; muciti R Racy — 248 — Rammer 

Racy (re'jsi). a. jak; svjez 

Radiant (re'jdiant), a. sjajan; svjetao; zrakovit 
Radiate (re'jdiejt), v. pustati zrake; sja:i; sijevati 
Radical (ra'dikal), a. temeljit; korenit; radikalan; 

potpun; skrajni; — n. korjen; radikalac; raz- 

vratnik 
Radicel (ra'disel), n. korjencic 
Radish (ra'dis), n. rotkva 
Raffle (rafl), n. vucenje; kockanje; izigravanje — v. 

vudi; izvuci; kockati se; izigravati 
Rafter (ra'-ftor), n. greda; rog (na krovu) 
Rag (rag - ), n. prnja; dronjak; krpa; tralje 
Rage (rejdz), n. bijes; bjesnoca: jarost; zestina; 

gnjev; srdzba; — v. bjesniti; zestVii se; srditi se 
Ragged (ra'ged). a. podrapan; dronjav; ritav 
Ragman (ra'gman)-, n. dronjacar 
Raid (rejd), n. provala; racija; — v. provaliti. zapli- 

jeniti 
Rail (rejl), n. kracun; zapor; zasun; tracniea; prda- 

vac (ptica) ; — v. zakracunati; psovati; ruziti 
Railing (re'jling), n. kolje; ograda od letava 
Railroad (re'jlorod), Railway (re'jlue'j), n. zeljeznica; 

tracnice 
Raiment (re'jment), n. odjeca; odijelo 
Rain (rejn), n. kisa; — v. kisiti 
Rainbow (re'jnbo'u), n. duga 
Rainy (re'jni), a. kisovit; mokar 

Raise (rejz), v. dignuti; podici; povisiti; prouzroSiti; 
Raisin (rejzn), n. suho grozdje 
Rake (rejk), n. grablje; strugac; bludnik; — v. zgr- 

tati; strugati 
Rally (ra'li), v. skupljati; sabirati; kupiti; brati; 

pobrati; sastati se; sjediniti se; okruziti; ru2iti, 

ismjehivati; psovati; — n. sabiranje; skupljanje; 

javna skupstina; poruga; ruganje; sala; posalica 
Ramble (rambl), v. tumarati; lutati; — n. tumaranje; 

lutanje 
Ramify (ra'mifaj), v. razgranjivati; razgraniti se 
Rammer (ra'mor), n. malj R 

Rampant — 240 — Rare 

Rampant (ra'mpant), a. skaCudi; zivahan; raskosan 

Rampart (ra'mpart), n. nasip; bedem; zid 

Ranch (ranc), n. komad zemljiSta, gdje se odgajaju 

konji, blago, ovce, itd.; gospodarstvo 
Rancid (ra'nsid), a. kiseo; pljesniv; pokvaren 
Rancor (ra'nkor), n. mrzost; zavada; mrzn.ia 
Random (ra'ndam), n. slueaj; prigoda; zgoda; nagon; 

slijepa sreca; sreca 
Range (re*jndz), v. u red metnuti; vrsta ti; poredati; 

tumarati; — n. niz; vrsta; red; stednjak; opseg; 

krug; prostor; mjera 
Ranger (re'jndzor), n. skitalica; hrt; sumar; Cuvar 

perivoja 
Rank (rank), n. red; niz; vrsta; povorka; east; do- 

stojanstvo; stepen; — v. razvrstati; u red staviti; 

imati ca,st ili dostojanstvo; — a. raskosan; bujan; 

plodan; pun; bogat; jak; pljesniv; kiseo; preko- 

mjeran ; hrapav 
Ransack (ra'nsak), v. pretraziti; premetati; pretre- 

sati; oplijeniti; poharati; opljackati 
Ransom (ra'nsam), n. otkupnina; oslobodjenje; — v. 

otknpiti; iskupiti 
Rant (rant), v. hvaliti se; ponositi se; diciti se; na- 

duvati se; — n. nadutost 
Ranter (ra'ntor), n. sanjar; zanesenjak; larmas; vi- 

ka<5 
Rap (rap), v. udarati; kueati; pokueati; — n. uda- 

rae; pokuca.i 
Rape (rejp), n. grabez; otmiea; silovanje; — v. silo- 

vati 
Rapid (ra'pid), a. hitar; brz; nagao; zestok 
Rapidly Cra'pidli), adv. hitro; brzo; naglo 
Rapidness (ra'pidnes), Rapidity (rapi'diti), n. hitrina; 

brzina; naglost 
Rapper (ra'por), n. udaratelj; kucatelj 
Rapture (ra'pcur), n. ushicenje; u.shidenost; uznege- 

nost 
Rare (rar), a. rijedak; tanak; rastrkan; izvanredan; 

neusporediv R 

Rarely — 250 — Ravage 

Rarely (ra'rli), adv. rijetko 

Rareness (ra'rnes), n. rijetkost; tankost; tancina 

Rarity (ra'riti), n. rijetkost; tankost; tancina; sku- 

pocijena stvar 
Rascal (ra'skal), n. nitkov; hulja; lopov; — a. bezo- 

brazan; podal; nizak 
Rascality (raska'liti), n. lopovstina 
Rase (rejz), v. izbrisati; istrugati; unistiti 
Rash (ras), a. nagao; prenagao; hitar; brz; iznena- 

dan; nesmotren; — n. aspa; ospa 
Rashly (ra'sli), adv. naglo; prenaglo; iznenada; str- 

moglavce; nesmotreno; nepromisljeno 
Rasp (rasp), n. turpija; strugac; — v. strugati; tur- 

pijati 
Raspberry (ra'zberi), n. malina 
Rat (rat), n. parcov; stakor; onaj, koji pusti svoju 

stranku ili drugove; — v. napustiti stranku ili 

drugove; raditi za manju placu 
Ratable (re'jtabl), a. procjeniv; oporeziv 
Ratchet (ra'cet), n. zubac od kola 
Rate (rejt), n. razmjer; mjera; odnosaj; vriiednost; 

cijena; pokret; daca; — v. cijeniti; procijeniti; 

prosuditi; racunati 
Rather (ra'dor), adv. radje; prilicno; njesto 
Ratification (ra'tMke'jsan), n. potvrdjenje; potvrda; 

odobrenje; ovjerovljenje 
Ratify (ra'tifaj), v. potvrditi; odobriti; ovjerovjeriti 
Ratio (re r jsio ili re'jso), n. razmjer; razmjer je 
Ration (re'jsan ili ra'san), n. obrok 
Rational (ra'sanal), a. razuman; uman; pametan; 

svijestan 
Rattle (rati), v. fcegrtati; zvecati; klepetati; cvoko- 

tati; hropiti; hripati; ■ — n. cegrtanje; zveket; 

treska; stropot; blebetanje; klepetanje; cegr- 

taljka 
Rattle -snake (ra'tl-sne'jk), n. cegrtuga (zmija) 
Ravage (ra'vedz), n. opustosenje; pustosenje; pu- 

stos; pljackanje; razor; ■ — v. pustositi; opustoii- 

ti; poharati; razoriti; unistiti R 

Rave — 251 — Ready 

Rave (rejv), v. buncati; bulazaiti; bluditi (u bolesti) ; 

goropaditi se 
Raven (rejvn), n. gavran; ga\i6 
Ravenous (ra'vnas), a. prozdrljiv 
Ravine (ravi'n), n. jaruga; klanac 
Ravish (ra'vis), v. oteti; odvesti; zanijeti; ushititi; 

silovati (zensku) 
Raw (ra), a. sirov; prijesan; surov; neobradjen; ne- 

otesan; go; nevjest; neiskusan 
Rawly (ra'li), adv. surovo; neotesano; nevjesto 
Ray (rej), n. zraka; — v. sjati; sijevati; pustati zra- 

ke 
Raze (rejz), v. strugati; brijati; izbrisati; razoriti; 

razarati; unistiti 
Razor (re'izor), n. britva; zub 
Reach (ric), v. dati; pruziti; pruzati; dosegnuti; do- 

sticl; stici; postifii; dohvatiti; protegnuti ee; 

dota'knuti se; biti jednak; — n. protezanje; raste- 

zanje; prostor; upliv; posljedica 
Reaction (ria'ksan), n. ustuk; reakcija; protivno dje- 

lovanje; uticaj; upliv 
Reactionary (ria'ksaneri), n. onaj. koji voli raditi pro- 
tivno, ili koji rusi, sto je ve6 postignuto 
Read (rid), v. citati; shvatiti; upoznati 
Readable (ri'dabl), a. citljiv 
Reader (ri'dor), n. citatelj 
Readily (re'dili), adv. odmah; smjesta; dragovoljno; 

spremno; usluzno 
Readiness (re'dines), n. pripravnost; spremnost; go- 

tovost; usluznost 
Reading (ri'ding), a. citajuCi; — n. Citanje; uCenje 
Readjust (ri'adza'st), v. preurediti; ponovno u red do- 

vesti 
Readmission (ri'admi'san), Readmittance (ri'admi'- 

tans), n. ponovno pripustanje; dozvola za ponovni 

ulaz 
Ready (re'di), a. pripravan; gotov; brz; spreman; 

usluzan R Real —25 2 — Recall 

Real (ri'al), a. stvaran; pravan; istinit; osobit; bitaii; 

glavni 
Real estate (ri'al este'jt), n. zemljisni posjed 
Reality (ria'liti), n. stvarnost; zbilja; zbiljnost; isti- 

nitost 
Realize (ri'alajz), v. ostvariti; ozivotvoriti ; izvesti; 

upoznati; uvidiii 
Really (ri'ali), adv. u istinu; doista 
Ream (rim), n. rizma (papira) 
Reap (rip), v. znjeti; kupiti; dobiti 
Reappearance (ri'api'ra<ns), n. ponovno pojavljenje 
Reappointment (ri'apo'jntment), n. ponovno dozna- 

cenje 
Rear (rlr), n. straznji dio; dio vojske ili mornarice, 

koja odlazi najzadnje; — a. straznji ;zadnji; — 

v. podici; odgojiti; uzgojiti; osnovati; utemeljiti; 

uzdignuti se na zadnje noge (kao konj.) 
Reason (rlzn), n. razuni-; um; pamet; smisao; uzrok; 

povod; razlog; temelj; osnov; nacelo; pravda; 

stvar; svrha; eilj; plan; — v. suditi; razloziti; 

razlagati; pretresati; raspravljati; dokazivati; 

dokazati 
Reasonable (rl'znabl), a. razuman; pametan; uraan; 

svijestan; pravican; umjeren; cijen; snosljiv 
Reasonably (ri'znabli), adv. razborito; razumno; pa- 

nietno 
Reassume (ri'asju'm), v. ponovno uzeti; prihvatiti 
Rebate (ribe'jt), v. otupiti; odracunati ili odbiti nje- 

sto od uplatne svote; — n. jajrak 
Rebate (ribe'jt), Rebatement (ribe'jtment), n. sma- 

njenje; snimak; odbitak 
Rebel (re'bel), a. buntovan; buntovnicki; ustaski; — 

n. buntovnik; ustasa; pobunjenik 
Rebellion (ribe'ljan), n. pobuna; buna; ustanak 
Rebuild (ribi'ld), v. ponovno sagraditi 
Rebuke (ribju'k), v. kuditi; pokuditi; koriti; psovati; 

ispsovati; iskarati; prokarati; — n. prijekor; 

ukor; kazna 
Recall (rika'l), v. zvati; pozvati natrag; odazvati; o- & Recapitulate - 253 Rei og nition 

pozvati; unistiti drugim einom; dozvati si u pa- 
met; sjeliti se; — n. opozov; pozivanje natrag 

Recapitulate (ri'kapi'<5julejt) v. u kratko navesti glav- 
nije tocke ili dokazala; ponoviti u glavnim crta- 
ma; opetovati; uzeti sve zajedno o cemu se prije 
govorilo 

Recapitulation (ri'kapi'ejule'jsan), n. kratko ponav- 
ljanje 

Recapture (rika'pcur), n. ponovno uzece, osvojenje; 

— v. natrag osvojiti; natrag steci (nagradu) 
Recast (rika'st), v. baeiLi snova; snova skalupiti; ba- 

citi u novi oblik; racunati po drugi puta 
Receipt (risi't), n. primitak; primice; primanje; na- 

mira; potvrda; ■ — v. namiriti; namiru dati 
Recess (rise's), n. uzmak; odstup; odustajanje; sa- 

moca; osania; osamljenost; skroviste; izdubak; 

slijepi prozor; prekinuce; obustavljenje; odmor; 

— v. izdupsti (slijepi prozor u zidu) 
Reciprocate (risa'jprokejt), v. mijenjati se; izmije- 

niti se; promijeniti; izmijeniti 
Reciprocity (re'sajpra'siti), n. uzajamnost 
Recite (risa'jt), v. opetovati; predavati; tumaciti; 

citati; izvijestiti; govoriti (na izust) 
Reckless (re'kles), a. neinaran; nepazljiv; bezbrizan 
Recklessness (re'klesnes). n. bezbriznost; nemar 
Reckon (rekn), v. racunati; brojiti; cijeniti; prosu- 

diti 
. Reckoner (re'konor), n. racunar 
Reclaim (rikle'jm), v. zvati; pozvati natrag; traziti; 

zahtijevati natrag; protusloviti 
Reclamation (re'klame'jsan), n. povik; poziv; potraga 
Recline (rikla'jn) v. nasloniti; prisloniti; naslonjen 

biti; nasloniti se; osloniti se 
Recluse (riklju's), a. zatvorcn; sam; samotan; ino- 

kosan; — n. pustinjak 
Reclusely (riklju'sli), adv. samotno; pustinjacki 
Recognition (re'kagni'san), n. prepoznavanje; pripo- 

znavanje E Recognize — 254 — Recovery 

Recognize (re'kagnajz), v. prepoznati; pripoznati; 

priznati; pripustiti 
Recoil (riko'jl), v. uzmicati; uzmaknuti; stisnuti se; 

uzdrhtati; - — n. uzmicanje; uzmaknuce 
Recollect (re'kale'kt), v. sjetiti se; pamtiti; razabrati 

se; doci k sebi 
Recollection (re'kale'ksan), n. sjecanje; pamcenje; 

pametovanje; spomen; uspomena 
Recommend (re'kame'nd), v. preporuciti; pohvaliti 
Recommendable (re'kame'ndabl),a.preporukevrijedan 
Recommendation (re'kamende'jsan), n. preporuka 
Recompense (re'kampens), v. naknaditi; nadoknaditi; 

nagraditi; obdariti; platiti; — n. naknada; od- 

nijena; nagrada; plata 
Recompose (ri'kampo'z), v. ponovno se sabrati, smiriti 
Reconcilable (re'kansa'jlabl), a. pomirljiv 
Reconcile (re'kansa'el), v. miriti; pomiriti; smiriti; 

umiriti; ujediniti 
Reconciliation (re'kansi'lie'jsan), n. pomirenje; izmi- 

renje; ujedinjenje 
Reconsider (ri'kansi'dor), v. ponovno promisljavati; 

promisliti; uvaziti; pregledati 
Reconsideration (rfkansi'dore'jsan), n. ponovno pro- 

misljavanje; uvazenje; istrazivanje; pregled 
Reconstruct (ri'kanstra'kt), v. ponovno sagraditi; 

pregraditi; preobraditi 
Record (riko'rd), v. zabiljeziti; upisati; staviti u za- 

pisnik 
Record (re'kord), n. zapisnik; isprava; registar; po- 

pis; javna knjiga; prvenstvo; najbolji uspjeh 
Recorder (riko'rdor), n. upisatelj; pisar 
Recount (rika'unt), v. ponovno racunati; pripovijeda- 

ti u tancine; opisivati; — n. ponovno brojenje 

(glasova kod izbora) 
Recourse (riko'rs), n. utociste; uzvrat; priziv 
Recover (rika'vor), v. dobiti; steci; na<5i; oporaviti 

se; uspjeti kod suda 
Recovery (rika'vori), n. stecenje; ozdravljenje; opo- 

ravljenje R Recreate — 255 — Reduction 

Recreate (ri'krie'jt), v. stvoriti; uciniti iznova; pre- 
ueiniti; okrijepiti; odmoriti; razvcseliti; utje- 
siti 
Recrement (re'kriment), n. talog 
Recruit (rikru't), v. naknaditi; ponoviti; oporaviti; 

novaciti; — n. novak 
Rectifier (re'ktifa'or), n. ispravljac; cistilo 
Rectify (re'ktifaj), v. ispraviti; popraviti; izravnati; 

procistiti; poboljsati 
Rectitude (re'ktiCjud), n. jednakost; pravo; po§tenje 
Rector (re'ktor), n. rektor; upravitelj; ravnatelj; vo- 

dja; zupnik 
Recuperate (rikju'porejt), v. oporavljati se 
Recuperation (rikju'pore'jsan), n. oporavljanje 
Recur (riko'r), v. vratiti se; povracati se; opetovati 

se; uteCi se 
Red (red), a. erven; rumen; — n. crvena boja; crve- 

ni republikanac; krajni radikalac 
Redbreast (re'dbre'st), n. crvendac 
Redden (redn), v. pocrveniti; zacrveniti se; porume- 

niti 
Reddish (re'dis), a. crvenkast; rumenkast; ridj 
Redeem (ridl'm), v. otkupiti; spasiti; osloboditi; izru- 

citi 
Redeemer (ridi'mor), n. otkupitelj; spasitelj; oslobo- 

ditelj; izrucitelj 
Redemption (ride'mpsan), n. otkupljenje; oslobodje- 

nje 
Redness (re'dnes), n. crvenilo 
Redolent (re'dolent), a. miomirisan; mirisan 
Redouble (rida'bl), v. podvostruciti; pomnoziti 
Redress (ridre's), v. pomodi; pomagati; popraviti; — 

n. lijek; popravljanje 
Reduce (ridju's), v. stegnuti; umaliti; smanjiti; pod- 

loziti; ograniciti 
Reducible (ridju'sibl), a. sto se moze stegnuti; ogra- 
niciti; smanjiti 
Reduction (rida'ksan), n. smanjenje; stegnuce; svla- 

danje R 

Redundant — 256 — Refrigerate 

Redundant (rida'ndant), a. obilan; izobilan; zalisan; 

suvisan; prekomjeran 
Reduplication (reda'plike'jsan), n. podvostrucenje 
Reed (rid), n. trska; trstika; rogoz; cijev 
Reef (rif), n. greben 
Reel (ril), n. vitao; motovilo; — v. motati; namatati; 

kolebati se; klimati se; teturati; posrtati 
Reelect (ri'ile'kt), v. ponovno izabrati 
Reelection (ri'ile'ksan), n. ponovni izbor 
Reenforcement (ri'enfo'rsment), n. pojacanje; pomod 
Reestablish (ri'esta'biis), v. snova utemeljiti; ponov- 
no osiiovati; na novo sagraditi 
Refer (rifo'r), v. pokasati; uputiti; ticati se; odnositi 

se; pozivati se; otposlati; prenijeti 
Referee (re'fori'), n. sudac 
Reference (re'forens), n. upucenje; upucivanje; obzir; 

pogled; preporuka; preporucno pismo 
Refine (rifa'jn), v. cistiti; procistiti; iscistiti; razbi- 

striti; osvjetljati; ugladiti; izobraziti 
Refinement (rifa'jnment), n. ciscenje; cistoca; izo- 

brazba; ugladjenost 
Refinery (rifa'jnori), n. cistionica, sprave za cis6enje 

(kovine, sladora, itd.) 
Refit (rifi't), v. popraviti 
Reflection (rifle'ksan), n. odrazivanje; odsjev; pro- 

misljavanje; razmisljanje 
Reform (rifo'rm), v. preurediti; preinaciti; promije- 

niti; poboljsati; — n. preuredjenje; preinaeenje; 

promjena; ispravak 
Reformation (ri'farme'jsan), n. preinaeenje; poprav- 

ljanje; ispravak 
Refractory (rifra'ktori), a. uporan; nepokoran; tvrdo- 

giav 
Refrain (rifre'jn), v. natrag drzati; suzdrzati se 
Refresh (rifre's) v. osvjeziti; okrijepiti; ojacati; ozi- 

viti; ponoviti; utjesiti 
Refreshment (rifre'sment), n. rashladjenje; ojacanje; 

odusevljenje; ozivljenje; oblaznica; okrepa 
Refrigerate (rifri'djorejt), v. hladiti; rashladiti R 

Refrigerator — 257 — Regular 

Refrigerator (rifri'dzore'jtor), n. hladionica; lepeza; 

ono, sto hladi 
Refuge (re'fjudz), n. utociste; uteciste; pribjeziste 
Refugee (re'fjudzi'), n. bjegunac; prebjeg; uskok 
Refund (rifa'nd), v. povratiti njesto; natrag platiti 
Refuse (rifju'z), v. odbiti; neprimiti; uskratiti; nije- 

kati; zabaciti 
Refuse (re'fjus), a. uskracen; zabacen; bezvrijedan; 

— n. otpadak; izmet; talog 
Refutation (re'l'jute'jsan), n. oprovrgavanje 
Refute (rifju't), v. oprovrgnuti; pobiti : odbiti 
Regain (rige'jn), v. nanovo steci; natrag naci 
Regard (riga'rd), v. opaziti; opazati; gledati na; po- 
stivati; cijeniti; — n. paznja; postovanje; gle- 
danje; pogled; pozdrav 
Regarding (riga'rding), prep, o; giede 
Regardless (riga'rdles), a. nemaran; nepazljiv; bez- 

obziran 
Regatta (riga'ta), n. natjecanje u veslanju; utrka sa 

camcima 
Regenerate (ridze'noret), a. proizveden; dusevno pre- 

porodjen 
Regiment (re'dziment), n. pukovnija 
Region (ri'dzan), n. kraj; okolis; okolina; strana; 

predjel; okruzje 
Register (re'dzistor), n. popis; spisak; registar; jav- 
na knjiga; matica; onaj. koji drzi u pohrani za- 
pisnik; — v. unijeti; unositi; upisati; metnuti u 
racun 
Registration (re'dzistre'jsan), n. unesenje (u knjigu); 

upisanje 
Reglet (re'glet), n. letvica 

Regret (rigre't), v. zaliti; sazalijevati; kajati se; — 
n. sazalijevanje; zalost; kajanje; pokora; griznja 
savjesti 
Regular (re'gjulor), a. redovit; obican; uredan; va- 
Ijan; pravilan; — n. redovnik; kaludjer; redovan 
Yo.inik 9 Regularity — 258 — Relationship 

Regularity (re'gjula'riti), n. pravilnost; redovitost; 

red; razredjenje; urednost 
Regularly (re'gjulorli), adv, uredno; pravilno; redo- 

vito; tocno 
Regulate (re'gjulejt), v. ravnati; upravljati; urediti; 

uredjivati; rasporediti 
Regulation (re'gjule'jsan), n. ravnanje; upravljanje; 

uredba; uredjenje; nacin; nacelo 
Regulator (re'gjule'jtor), n. redatelj; sprava za rav- 
nanje necesa 
Rehabilitate (ri'habi'litejt), v. ponovno uspostaviti ■ 

(na prijasnje mjesto ili cast) 
Rehearsal (riho'rsal), n. pokus; proba; govor; tuina 

cenje 
Reimburse (ri'imbo'rs), v. naplatiti; nadoknaditi ste- 

tu ; ostetiti 
Reimbursement (ri'imbo'rsment), n. namirenje; na- 

knada; vraeanje uzajmljena novca 
Rein (rejn), n. uzda; vodjica; — v. voditi na uzdi; 

obuzdati; zauzdati ' 
Reinstate (ri'inste'jt), v. ponovno uspostaviti; stavici 

u prijasnji polozaj 
Reinsure (ri'insu'r), v. ponovno uvjeravati; s nova o- 

sjegurati (posjet) 
Reject (ridze'kt), v. odbaciti; zabaciti; odbiti 
Rejoice (ridzo'js), v. veseliti se; radovati se; obrado- 

vati; proveseliti; ugoditi 
Rejoin (ridzo'jn), v. opet sjediniti; ponovno se sasta- 

ti; odgovoriti na odgovor 
Relate (rile'jt), v. izvjestiti; govoriti; p'ripovijedati; 

- odnositi se. 
Relation (rile'jsan), n. pripovijedanje; odnos; od- 

nosaj; pogled; obzir; srodstvo; rodjastvo; ro- 

djak 
Relative (re'lativ), a. odnosan; doticni; — n. rodjak; 

rodjakinja; srodnik; svojta; relativ 
Relationship (rile'jsansip). n. rod; rodbina; svojta; 

srodstvo R Relax — -59 — Remiss 

Relax (rila'ks), v. popustiti; oslabiti; smanjiti; ma- 
laksati ^^ 

Release (rili's), v. i.n.stiii na slobodu; osloboditi; ou- 
rijesiti; rijesiti; — n. oslobodjenje; odrijeSenje; 
rije§enje obveza i otl&ovornosti 

Relent (rile'nt), v. popustiti; bivati meksim 

Relevant (re'livant), a. vazan; znatan; glavni; odno- 

san . J _ \1 j* 

Reliable (rila'ebl), a. ponzdan; povjerljiv 
Reliance (rila'jans), n. povjerenje; uzdanje; pouzda- 

nje 
Relief (rili'f), n. polaksica; pomoc 
Relieve (rili'v), v. olaksati; pomoci; osloboditi 
Religion (rili'dzan), n. vjera; poboznost; svetost 
Religious (vili'dzas), a. bogoljuban; pobozan 
Religiously (rili'dziasli), adv. bogoljubno; pobozno 
Relinquish (rili'nkuis), v. napustiti; zapustiti; osta- 

viti 
Relish (re'lis), v. prijati; uzivati; imati dobar ukus; 

n.' ukus; poslastica 
Reluctant (rila'ktant), a. odvratan; zlovoljan; prisi- 

Ijen; nerad 
Rely irila'j), \-. osloniti se; pouzdati se; vjerovati 
Remain (rime'jn), v. ostati; ustrajati 
Remains (rime'jnz), n. ostaci 
Remark (rima'rk), v. primijetiti; opaziti; kazati; 

— n. primjedba; opaska 
Remarkable trima'rkabl), a. znacajan; izvanredan; 

heobican; divan 
Remediable (rimi'diabl). a. cemu ima pomoci, lijeka; 

izljeciv 
Remedy (re'midi), n. sredstvo; lijek; pomoc; — v. 

izlijeciti; popraviti 
Remember (rime'mbor), v. zapamtiti; sjetiti se 
Remembrance (rime'mbrans), n. pamcenje; pameto- 

vanje; spomen; uspomena 
Remind (rima'jnd), v. upozoriti; sjetiti; podsjetiti; 

opomenuti 
Remiss (rimi's), a. mlitav; nemaran; nepazljiv; lijen Remit — 260 — Repayment 

Remit (rimi't), v. natrag poslati; napustiti; predati; 

mlitaviti; oprostiti; ublazivati 
Remittance (rimi'tans), n. posiljka; posiljanje; ot» 

pravljanje 
Remitter (rimi'tor), n. posiljac 
Remonstrance (rima'nstrans), n. ukor; prijekor; pri- 

govor; prigo varan je 
Remorse (rimo'rs), n. griznja savjesti 
Remote (rimo't), a. udaljen; dalek; stran; tudj 
Remount (rima'unt), v. ponovno se popeti; opet uzici 
Removable (riniu'vabl), a. ukloniv 
Remove (rimu'v), v. ukloniti; odstraniti; svrgnuii; 

preseliti se; — • n. uklonjenje; odstranjenje; svrg- 

nuce; korak; daljina 
Remunerate (rimju'norejt), v. nagraditi; obdariti; 

dati; platiti; vratiti; ostetiti 
Rend (rend), v. razderati; raskinuti; rastrgnuti; iz- 

drijeti 
Rendezvous (re'ndevu ili ra'ndevu), n. mjesto sastan- 

ka; ugovoreni sastanak; domjenak; — v. sastati 

se na odredjenom mjestu 
Renegade (re'nigejd), Renegado (re'nige'jdo), n. od- 

metnik; otpa,dnik; poturica 
Renew (rinju'), v. obnoviti; ponoviti; preurediti; sno- 

va utemeljiti 
Renewal (rinju' al), n. obnovljenje; ponavljanje 
Renounce (rina'uns), v. odreci se; ostaviti se; na- 
pustiti; zabaciti 
Renovate (re'novejt), v. ponoviti; obnoviti 
Rent (rent), n. prihod; najamnina; pukotina; pukli- 

na; grebotina; - — v. iznajmiti; dati u zakup 
Renunciation (rina'nsie'jsan ili rina'nsie'jsan), n. od- 

ricanje; odreknuce 
Reorganize (rio'rganajz), v. preurediti; reorganizirati 
Repair (ripa'r), v. popraviti; ispraviti; pograditi; od- 

laziti; poci 
Repast (ripa'st), n. obrok; rucak; objed; vecera 
Repay (ripe'j), v. natrag platiti; vratiti 
Repayment (ripe'jment), n. placa; uzdarje R Hepeal — 2G1 — Representation 

Repeal (ripi'l), v. pored; opozvati; ukinuti; tinistiti; 

— n. opoziv; dizanje; podizanje; ukidanje 
Repeat (ripi't), v. opetovati; ponoviti; ponavljati 
Repeatedly (ripi'tedli), adv. opetovno; ponovno 
Repeater (ripi'dor), n. opetovnik; ono, sto se opetu- 

je; ura, koja udara satove; ubojito oruzje, iz ko- 

jeg- se moze pucati vise puta, bez da se ponovno 

nabija; onaj, koji kod izbora glasuje vise nego 

jedanput 
Repel (ripe'l), v. odbiti; potisnuti natrag - ; odbaciti 
Repent (ripe'nt), v. okajati; zaliti; kajati se 
Repentance (ripe'ntans), n. kajanje; pokajanje; po- 
• kora 
'Repetition (re'piti'san), n. ponavljanje; opetovanje; 

pokus 
Replace (riple'js), v. nadomjestiti; nadoknaditi; uzeti 

cije mjesto; zamijeniti 
Replenish (riple'nis), v. napuniti; dopuniti; pripunici 
Replete (ripii't), a. popunjen; dopunjen; pun 
Reply (ripla'j), v. odgovoriti; uzvratiti; ■ — n. odgo- 

vor; uzvrat 
Report (ripo'rt), v. dojaviti; prijaviti; izvjestiti; po- 

ruciti; raznijeti gias; — n. glas; vijest; pripo- 

vijest; izvjestaj 
Reporter (ripo'rtor), n. izvjestitelj 
Reposal (ripo'zal), n. pocivanje 
Repose (ripo'z), v. pocivaii (u miru) ; mirovati; leza- 

ti; smjestiti; povjeriti; — n. pocinak dokolica; 

mir; pokoj 
Repository (ripa'zitori), n. skladiste; stovariste; po- 

hrana 
Reprehension (re'prihe'nsan), n. ukor; prijekor; ku- 

djenje; prigovor 
Represent (re'prize'nt), v. prikazivati; oznaciti; pro- 

izvadjati; predstavljati; zastupati; nadomjestiti 
Representation (re'prizente'jsan), n. prikazivan.ie; 

predstavljanje; opisivanje; zastupanje; zastup- 

nistvo R 

Representative — 262 — Reputation 

Representative (ri'preze'ntativ), a. uzoran; tipican; 

■ — n. zastupnik; posianik 
Repress (ripre's), v. zabasuriti; zatomiti; gaziti; po„- 

koriti; ulisati; zaustaviti; zaprijeciti 
Reprieve (riprl'v), n. privremeno odgodjenje izvrse- 

njem smrtne kazne; — v. dati rok 
Reprimand (re'primand), v. podijeliti strogi ukor; op- 

sovati; — n. javni ili strogi ukor 
Reprint (ripri'nt), v. ponoyno tiskati; tiskati novo iz- 

danje 
Reproach (ripro'uc), v. ukoriti; koriti; predbaciti ; 

ispsovati; izgrditi; — n. prijekor; ukor; sramo- 

ta; drzovitost 
Reproach less (ripro'ucles), a. besprikoran 
Reprobate (re'probet), a. zao; rdjav; nevaljao; ne- 

vrijedan; podao; ■ — n. nevrijednik; propalica 
Reprobate (re'probejt), v. osuditi; odbaciti 
Reproduce (ri'prodju's), v. opet proizvesti; stvoriti; 

snova napraviti 
Reproduction (ri'proda'ksan), n. proizvadjanje; pro- 

izvedba 
Reprovable (ripru'vabl), a. prijekoran; ukora vrijedan 
Republic (ripa'blik), n. repubiika (drzava, u kojoj 

vlada narod, koji si od vremena do vreiuena bira 

presjednika) 
Republican (ripa'blikan), a. republikanski; ■ — repu- 

blikanac 
Republish (ripa'blis), v. ponovno objelodaniti; izdati; 

tiskati 
Repudiate (ripju'diejt), v. zabaciti; odloaciti; odredi 

se; otjerati 
Repugnant (ripa'gnant), a. protivan; protuslovan;. 

nedosljedan; uvredljiv 
Repulse (ripa'ls), v. otjerati; odbiti; potisnuti; — n. 

potisnuce; poraz; nijekanje 
Repurchase (ripo'rces), v. prekupiti; — n . prekup 
Reputable (re'pjutabl), a. dobra glasa; castan 
Reputation (re'pjute'jsan), n. glas (dobar ili zao) ; 

postivanje E 

Request — 263 — Resin 

Request (rikue'st), n. molba; molbenica; prosnja; — 

v. moliti; prositi 
Require (rikua'er), v. zahtijevati; traziti; nalofciti; 

trebati 
Requisite (re'kuizit), a. potreban; nuzdan; bitan; — 

n. sto je potrebno; zahtjev 
Requisition (re'kuizi'san), n. iskanje; trazenjeT mol- 
ba; prosnja 
Requital (rikui'tal), n. uzdarje; placa; odmazda; ka- 

zna 
Requite (rikua'jt), v. platiti; vratiti; osvctiti; od- 

mazditi 
Rescind (risi'nd), v. opozvati; poredi; ukinuti; uni- 

stiti 
Rescript (ri'skript), n. ukaz; naredba; odluka; ot- 

pis 
Rescue (re'skju), v. spasiti; osloboditi; izbaviti; — 

n. oslobodjenje; spas; spasenje 
Rescuer (re'skjuor), n. spasitelj; izbavitelj 
Research (riso'rc), n. pretraga; istraga; istraziva- 

nje; — v. tocno istraziti; razviditi; ispitati 
Resent (rize'nt), v. uzeti za zlo; biti povrijedjen 
Resentment (rize'ntment) a. osjetljivost; podraz- 

Ijivost; gnjev; srdzba 
Reserve (rizo'rv), v. zadrzati; pridrzati; priCuvati; 

— n. pricuva; pridrzaj; zaliha; sutnja; hladnost 
Reserved (rizo'rvd), a. sutljiv; mucaljiv; sa5uvan; 

pridrzan; oprezan 
Reservoir (re'zorvao'r), n. nakapnica; ogradjeno 

mjesto, gdje se sakuplja voda za porabu 
Reside (riza'jd) v. stanovati; obitavati; zivjeti 
Residence (re'zidens), n. obitavaliste; stan; dom 
Resident (re'zident), n. stanovnik; zitelj 
Resign (riza'jn), v. odstupiti ;napustiti; odre^i se; 

povuci se 
Resignation (re'zigne'jsan), n. odstupanje; odstup; 

napustenje; odreknuce 
Resin (re'zin), n. smola E Resist — 264 — Responsibility 

Resist (rizi'st), v. oprijeti se; protiviti se; usprotiviti 

se; odoljeti; prijeciti 
Resistance (rizi'stans), n. otpor; opiranje 
Resolute (re'zoljut), a. odlucan; postojan; cvrst; 

stalan; hrabar; smion 
Resolution (re'zolju'san), n. rezolucija; rjesidba; ri- 

jesenje; odluka; odlucnost; postojanost; odvaz- 

nost; smionost 
Resolve (riza'lv), v. razrijesiti; odrijesiti; rastvoriti; 

rastopiti; odgonetati; zakljuciti; odluciti; — n. 

odluka; zakljueak; rijesenje 
Resort (rizo'rt), v. ici; nteei se; — n. utociste; ute- 

ciste; zboriste; molba 
Resound (riza'und), v. odzvanjati; odjeknuti; sla- 

viti; — n. jeka; odjek 
Resource (riso'rs), n. pompc; sredstvo; lijek; nacin; 

glavnica; novae 
Respect (rispe'kt), v. stovati; postivati; cijeniti; u- 

vaziti; ticati se; odnositi se; — n. stovanje; po- 

stivanje; paznja; odnosaj; sveza 
Respectable (rispe'ktabl), a. castan; posten; ugle- 

dan; dobar 
Respectful (rispe'ktful), a. smjeran; ponizan; poko- 

ran 
Respectfully (rispe'ktfuli), adv. stovanjem; smjerno; 

preponizno 
Respectfulness (rispe'ktfuines), n. smjernost; prepo- 

niznost; r.dvornost; uljudnost . 
Respective (rispe'ktiv), a. odnosni; doticni 
Respectively (rispe'ktivli), adv. odnosno; u obziru; 

radi 
Respite (re'spit), n. odgadjanje; odg-oda; rok; vri- 

jeme; — v. odgoditi; podijeliti rok; dati vremena 
Resplendent (risple'ndent), a. sjajan; blistav 
Respond (rispa'nd), v. odgovoriti; odg-ovarati; sla- 

gati se; zadovoljavati se 
Response (rispa'ns), n. odgovaranje; odgovor 
Responsibility (rispa'nsibi'liti), Responsibleness (ris- 

pa'nsiblnes), n. odgovornost R 

Responsible — 2G5 — Retouch Responsible (rispa'nsibl), a. odgovoran 

Rest (rest), n. pocinak; odmor; pokoj; mir; doko- 

lica; prestanak; stanka; ostatak; ostali; — v. 

mirovati; pocivati; ostati; biti 
Restaurant (re'storant), n. gostiona; gostionica 
Restful (re'stful), a. miran; till 
Resting-place (re'sting-ple'js), n. pocivaliste 
Restitution (re'stitju'san), n. popravljanje; povra- 

eanje; naknada; odmjena 
Restive (re'stiv), a. tvrdokoran; tvrdoglav; uporan, 

nepokoran 
Restless (re'stles), a. nemiran; nepociven 
Restoration (re'store'jsan), n. popravljanje 
Restore (risto'r), v. povratiti; naknaditi; popraviti; 

oporaviti; izlijeciti 
Restrain (ristre'jn), v. suzdrzati; uzdrzavati; prijeci- 

ti; sustegnuti; ograniciti 
Restrict (ristri'kt), v. stegnuti; ograniciti 
Result (riza'lt), v. slijediti; uslijediti; proizlaziti; — 

n. posljedak; konac; dogadjaj; uspjeh; plod 
Resume (rizju'm), v. natrag uzeti; snova otpoceti; 

preduzeti 
Resurrection (re'zore'ksan), n. uskrsnuce; uskrs 
Retail (rite'jl), v. na malo prodavati 
Retailer (rite'jlor), n. prodavalac na malo 
Retain (rite'jn), v. zadrzati; uzdrzati; drzati 
Retainer (rite'jnor), n. onaj, koji sto zadrzi; pristoj- 

ba; placa 
Retake (rite'jk), v. ponovno uzeti; zauzeti 
Retaliation (rita'lie'jsan), n. uzvracanje; uzvrat; na- 

plata; odmazda; osveta; kazna 
Retard (rita'rd), v. otezati; odvlac-iti; usporiti; od- 

gadjati; prijeciti 
Retentive (rite'ntiv), a. zadrzljiv 
Reticent (re'tisent), a. sutljiv; mucaljiv 
Retire (rita'er), v. povuci se; potegnuti natrag 
Retirement (rita'erment), n. samoca; osama; mlr 
Retouch (rita'c), v. poljepsati; preinaciti; preurediti Retract — 266 — Review 

Retract (ritra'kt), v. povuci natrag; uzeti natrag; o- 

pozvati; poreCi 
Retreat (ritrl't), n, uzmak; uzmicanje; samoca; za- 

klon; — v. povuci se; povlaciti se; uzmicati 
Retribution (re'tribju'san), n. uzdarje; placa; nagra- 

da; odmazda 
Retrieve (ritri'v). v. pronaci; opet postici; poluciti; 

ispraviti (zle posljedice) 
Retrograde (ri'trogrejd ili re'trogrejd), a. nazadan; 

— v. nazadovati; ici natraske 
Return (rito'rn), v. povratiti se; povratiti; uzvratiti; 

odgovoriti; — n. povratak; uzvrat; odg'ovor; vi- 

jest; glas 
Reunion (riju'njan), n. ponovno sjedinjenje 
Reunite (rijuna'jt), v. opet sjediniti 
Revelation (re'vile'jsan), n. objavljenje; objava; ot- 

krice; pronalazak 
Revenge (rive'ndz), v. osvetiti; okajati (koga) ; — n, 

osveta 
Revengeful (rive'ndzful), a. osvetljiv; zloban 
Revengefulness (rive'ndzfulnes), n. osvetljivost; zlo- 

ba 
Revenue (re'vinju), n. dohodak; drzavJio blago 
Reverberation (rivo'rbore'jsan), n. odzvanjanje; raz- 

lijeganje; odsjaivanje; odrazivanje 
Revere (rivi'r), v. castiti; postovati; postivati; sla= 

viti; diciti 
Reverence (re'vorens), n. smjernost; postovanje 
Reverend (re'vorend), a. castan; velecasni 
Reverently (re'vorentli), adv. smjerno; ponizno 
Reversal (rivo'rsal), n. promjena; preinaka; mijenja- 

nje 
Reverse (rivo'rs), v. prevrnuti; okrenuti; izvratiti; 

prebaciti; promijeniti; srusiti; oboriti; — n. pro- 

tivna strana; potpuna promjena; nesreca; kob; 

■ — a. okrenut; protivan 
Revert (rivo'rt), v. okrenuti; promijeniti; povratiti 

se 
Review (rivju') v. pregledavati; pomno ispitivati; — R 

Hevilo - 267 - Ride 

n, opetovanje; pregledavanje'; kritika; pregleda- 

vanje Oeta; casopis 
Revile (riva'el), v. grditi; ruziti; oi.ruziti; ogovarafj 
Revise (riva'jz). v. pregledavali; ispravljati; razvi- 

djeti; — n. drugi otisak nakon ispravljenja 
Revision (rivi'zan), n. prijegled; revizija 
Revive (riva'jv), v. opet oziviti; povratiti zivotu; 

probuditi; oduseviti 
Revocable (re'vokabl), a. oporeciv; opozovan 
Revoke (rivo'k), v. opozvati; oporeci; ukinuti; uni- 

stiti; promijeniti 
Revolt (rivo'lt ill riva'Il), v. pobuniti se; odreci se 

yjernosti; — n. pobuna; buna; ustanak 
Revolution (re'volju'san^. n. revolucija; prevrat; bu- 
na; okretanje; obrtanje 
Revolutionary (re'volju'saneri), a. prevratni; bunto- 

vni 
Revolutionist (re'volju'sanist), n. revolucijonarac: 

prevratnik; buntpvnik 
Revolve (riva'lv), v. okretati se; okretaii; valjati; o- 

brtati 
Revolver (riva'lv or), n. samokres 
Reward (riua'rd), v. uzvratiti; naplatiti; nagraditi: 

— n. uzvrat; nagrada; placa; dokaz postovanja 
Rheumatism (ru'matizm), n. kostobolja; trganje; re- 

umatizam 
Ribbon (ri'ban), n. vrpca; uzica; — v. okititi vrpca- 

naa; igprugati 
Rjee (rajs), n. riza 
Rich (ric), a. begot; dobro opskrbljen; plodan; obi- 

lan; ziv; jasan 
Riches (ri'fe-z), n. begatstvo; blago; obilje; izobilje; 

pune£a 
Richly (ri'cli), adv. bogato; obil.ino 
Richness (ri'5nes), n. bugatstyo; puno£a; izobilje; 

plodnost 
Rid (rid), v, rijeSiti; otpravltij uJclonitti Ofioboditi R 

Rider — 268 — Ringdove 

Rider (ra'jdor), n. jahac; konjanik; konjik; prilog; 

dodatak 
Ridge (ridz), n. vrh; vrsak; siljak; izviSak; — v. 

nadvisiti; brazdati 
Ridicule (ri'dikjul), n. ismjehivanje; podrugivanje; 

ruganje; — v. ismjehavati; ismjehivati; podru- 

givati se; rugati se 
Ridiculous (fidi'kjulas), a. smijesan 
Rifle (rajfl), v. orobiti ;opljackati; zlijebiti; brazditi; 

brusiti kosu; — n. pugka; brus (za kosu itd.) 
Rifleman (ra'jflman), n. puskar; streljac; lovac 
Rift (rift), n. pukotina; grebotina; — v. izdrijeti; 

rascijepati; raskoliti 
Right (rajt), a, pravi; ispravan; pravedan; istinit: 

gbiljgki; desni; ~ adv. upravo; uspravno; rav- 

no; pravedno; istinito; — n. pravo; pravica; 

ispravnost; desna strana; ™ v. ispraviti; us- 

praviti 
Righteous (ra'jcas), a. pravedan; pravican; posten; 

krepostan; dobar; valjan 
Righteousness (ra'jcasnes), n. pravicnost; poStenje; 

valjanost 
Rightful (ra'jtful), a. prav; pravedan; zakonit; isti- 
nit; pravovaljan 
Righthanded (ra'jtha'nded), a. rabeci desnu ruku 
Rigid (ri'dzid), a. okorio; tvrd; uporan; nepopust- 

ljiv; strog; zestok 
Rigor (ri'gor), n. strogost; ukocenost; tocnost 
Rigorous (ri'goras), a. strog; neslomljiv; ostar; ze- 
stok; tocan 
Rill (ril), n. potocic; rijecica 
. Rim (rim), n. kraj; okrajak; obod; obruc; kolut; ka- 

rika 
Ring (ring), n. prsten; karika; kolut; kolo; okrug; 

zvuk; zveka; zujanje; glas; — v. uvijati; kovr- 

cati; zvoniti; zveketati; zvecati 
Ringdove (ri'ngda'v), h. sumski golub sa bijelim ko- 

lutom oko vrata R Ring-finger — 269 — Rogue 

Ring finger (ri'ng fi'ngor), n. prstenjak (treei prst 

na lijevoj ruci, na koji se stavlja vjenfiani prsten) 
Riot (ra'jat), n. buka; vika; buna: pobuna; ustanak; 

— v. buCiti; Castiti so; pobuniti sc; prouzrofiiti 

ustanak 
Rip (rip), v. kidati; trgati; cupati; razderati 
Ripe rajp), a. zrio; dozrio; potpun 

Rise (rajz), v. dk'i se; dignuti se; podici se; uzdiei se 
Risibly (ri'zibli), adv. smijegno 
Risk (risk), n. pogibao; opasnost; izlaganje; — v. iz- 

loziti, izlagati pogibli: usuditi se 
Risky (ri'ski), a. pogibeljan; opasan 
Rival (ra'jyal), n. takmac; suparnik; — a. protivan; 

neprijateljski; natjedajni; ~ v. takmiti se; nad- 

metati se; natjecati se 
River (ri'vOr), n. rijeka 
Roach (ro'uc), n. 2ohar 
Road (ro'ud), n. drum; cesta; put 
Roam trora), v. tumarati; lutati; putovati 
Roar (ror), v. vikati; derati se; buciti; kricati; vri- 

stati; — n. buka; krika; vika; dreka; urnebes; 
' rikanje; mukanje 
Roast (ro'ust), v. prziti; peci; ispeci; peei se; — a. 

pecen; isprzen; — n. pecenka; pecivo 
Rob (rab). v. orobiti; pljackati; krasti 
Robber (ra'bor), n. razbojnik; tat 
Robbery (ra'bori), n. razbojnistvo; kradja; pljacka- 

nje; plijenjenje; gusarstvo 
Robust (roba'st), a. snazan; krepak; cil; krupan; jak; 

mocan ; zdrav 
Rock (rak), n. hrid; stijena; krs; litica; greben; ka- 

men; preslica; — v. drmati; podrmati; tresti; 

tresti se; zibati ;•• ljuljati se 
Rocker (ra'kor), n. zipka ; ljuljajudi stolac 
Rocking-chair (ra'k-ing-ca'r), n. njihaci stolac 
Rocky (.ra'ki), a. krsan; grebenast; kamenitj loman 
Rodent (ro'dent), n. glodavac 
Rogue (r5g), n. deran; ugursuz; vragoljan; banga- 

loz; lopov; hulja; lupez R 

Roister — 270 — Roughly 

Roister (ro'jstor), Roisterer (ro'jstoror), n. hvasta- 

vac; hvalisavac 
Role (rol), n. uloga 
Roll (rol), v. valjatf; koturati; roljati; koturati se; 

— n. valjanje; koturanje; valjak; valj; kotur; 

klupko: spisak- 
Roller (ro'lor), n. valjak; kotur; vreteno 
Roman Catholic (ro'man ka'tolik), li. rimokatolik 
Romance (roma'ns), n. rnman: — v. pisati roraane 
Romp Cramp), v. skakati, igrati se buceci; — n. ne- 

stasna, vragol.iasta djev.ojka 
Roof (ruf), n. krov; — v. p> kriti krovom; zakloniti; 

pokriti: pokrivati 
Roofless (ru'fles), a. bez krova; bez krovista; bez 

. kueista 
Room (rum), n. soba; mjesto; prostor; — v. sta- 

novati 
Rooster (ru'stor), n. kokot 
Root (rut), n. korjen; zila; — v. ukorijeniti se; za- 

hvatiti cvrst korijen; usaditi; iskorijeniti 
Rope (rop), n. uze; kcnop; konopac 
Rope- maker (ro'p-me'jkr), n. uzar: konopar 
Ropery (ro'pori), Ropewalk (ro'pua'k), n. uzarstvo; 

uzarnica 
Rosary (ro'zari), n. krunica;. cislo; ruzicnjak 
Rose (roz), n. ruza; ruzicasta bo-ja 
Rosebush (ro'zbu's), n. ruzin grm 
Rosemary (ro'zmeri), n. ruzmarin 
Rosy Cro'zi), a. ruzicast; erven 
Rot (rat), v. gnjiliti; raspadati se; trunuti; — n. 

truhlost; gnjiloca 
Rotten (ratn), a. gnjio; pokvaren; nezdrav; izdaj- 

nicki 
Rough (raf), a. hrapav; ritav; surov; neotesan; pr- 

njav; kosmat; ostar; ruzan; neugodan; — v. o- 

hrapav'iti; naertatl; sastaviti; sioziti 
Roughly (ra'fli), acly, ffrubpj gumo; n^ofeaano; &« 

Biro; v\}?m Roughness — 271 — Ruinousness 

Roughness (ra'fnes), n. hrapavost; surovost; neote- 

sanost; ritavost; prnjavost 
Round (ra'ynd), a. okrugao; <>l>ao; pun; potpun; ve- 

lik; siguran; odluCan; — n. okruglina; krug; ko- 

1<»; prijedka na Ijestvama; — adv. nadkolo; o- 

kruglo; okolo 
Roundness (ra'undnes), n. oblina; okruglost 
Rouse (ra'uz), v. buditi; probuditi; pobuditi; pod- 

jariti; potaknuti; pokrenuti 
Rout (raut), n. ceta; copor; gomila; povorka; buka; 

vika; dreka; — v. prekinuti redove (vojske) , 

natjerati u bijeg 
Route (rut ili ra'ut), n. put; stupanje 
Routine (ruti'n), n. navadni rad, posao 
Row (ro'u), n. niz; red; vrsta; povorka; veslanje; 

izlet na camcu; — v. veslati 
Row (ra'u), n. buna; vika; pravdanje; svadjanje 
Rowdy (ra'udi), n. vikac; svadljivac 
Rower (ro'uor), n. veslac, vozar 

Royal (ro'jal), a. kraljevski; velicanstven; sjajan 
Rub (rab), v. trti; brisati; mazati; — n. trenje; tr- 

\-enje; ribanje; mazanje; l^risanje; sala 
Rubbish (ra'bis), n. otpad; odmetci; strugotina; sta- 

rez; tralje; smet; smece; gad 
Rudder (ra'dor), n. kruna; kormaii; kormilg 
Rude (rud), a. hrapav; neotesan; surov; strog; os- 

tar; prost; neugladjen 
Ruffle (rafl), v. nabirati; sklopiti; previti; zgnje- 

citi; zguzvati; rascupati; poremetiti; uzbuditi; 

— n. nabrana og'rlica; narucka; uzbudjenje; uz- 

budjenost 
Rug (rag), n. pokrivaca 
Rugged (ra'ged), a. hrapav; ritav; prnjav; osoran, 

surov; neotesan; ruzan; neugodan; cupav 
Ruin (ru'in), n. rusenje; unistenje; propast; pre- 

vrat; poraz; ru§evina; — v. porusiti; unigtiti; 

upropastiti; poraziti; poginutl 
Ruinousness (ru'inasnes), n. pogubnost; razornost; 

stetnost ft Rule — 272 — Sacred 

— — ' 1 

Rule (rul), n. pravilo; propis; crtalo; — v. crtati; 

voditi; upravljati; utvrditi; odrediti 
Rumination (ru'mine'jsan), n. prezivanje; zvakanje; 

razmatranje; promisljanje 
Rummage (ra'medz), n. premetacina; — v. premeta- 

ti; tocno istrazivati, ispitivati 
Rumor (ru'mor), n. gias; glasina; — v. raznijeti glas; 

rasturiti vijest; govoriti 
Run (ran), v. trcati; bjezati; zuriti se; teci; taliti 

se; rukovoditi; upravljati; voditi; — n. trcanje; 

tijek; tok; posljedica 
Runaway (ra'naue'j), n. prebjeg; uskok; bjegunac 
Runlet (.ra'nlet), n. rijecica; potok 

Runner (ra'nor), n. trkac; teklic; vjesnik; glasonosa 
Rupture (ra'pcur), n. proder; kila; prolom; — v. 

razbiti; skrhati; slomiti 
Rural (ru'ral), a. seoski; poljski 
Ruse (ruz), n. varka; prevara 
Rush (ras), n. navala; tiska; hitnja; rogoz; sit; — 

v. skociti; jurnuti; zaletiti se; sunovratiti se 
Rust (rast), n. rdja; pljesan; mahovina; — v. rdja- 

ti; zardjati; pljesniviti se; popljesniviti 
Rustle (rasl), v. sustati; suskati; zamoriti; — n. su- 

stanje; sustaj 
Rusty (ra'sti), a. rdjav; pljesniv 
Rye (raj), n. raz; rz Sabbath (sa'bat), n. subota; zidovski zapovjedni dan 

pocinka i svetkovanja 
Sabot (sa'bo'), n. drvena cipela 
Sabre (sejbr), n. sablja 

Sac (sak), n. mosnja; vreca; torba; tobolac 
Sack (sak), n. vreca; torba; dzep; tobolac; kesa; 

mosnja; ime slatkog spanjolskog vina; plijenje- 

nje; pljackanje; haranje; — v. staviti u vrecu; 

pljackati; plijeniti; harati 
Sacred (se'jkred), a. svet; casni s Sacredness — 27il — Saltish Sacredness (se'jkrednes), n. svetost 

Sacrifice (sa'krifajz). n. zrtva; prinos; — v. zrtvo- 

vati; prinasati zrtvu; posvetiti 
Sacristan (sa'kristan), n. crkvenjak; zvonar 
Sad (sad), a. zalostan; turoban; nujan; bolan 
Saddle (sadl), n. sedlo; samar; — v. osedlati; sedla- 

ti; samariti 
Saddler (sa'dlbr), n. sedlar 
Sadness (sa'dnes), n. zalost; nujnost 
Safe (sejf), a. siguran; stalan; istinit; pouzdan; ne- 

povrijedjen; — n. blagajnica; blagajna 
Safely (se'jfli), adv. sigurno; pouzdano 
Safety (se'jfti), n. sigurnost; povjerenje 
Saffron (sa'fran), n. safran; — a. zut 
Sagacious (sage'jsas), a. ostrouman; lukav; brz; mu- 

dar 
Sage (sejdz), n. slavulja; zalfija; mudrac; — a. mu- 

dar; lukav; razborit 
Said (sed), a. spomenut; govoren 
Sail (sejl), n. jedro; vjetrilo; brod; galija; putova- 

nje vodom; — v. jedriti; zajedriti; krenuti na pu- 

tovanje; zaploviti 
Sailor (se'jlor), n. mornar; pomorac; brodar 
Saint (sejnt), a. svet; blazen; — n. svetac; — v. pro- 

glasiti svecem 
Sake (sejk), n. stvar; cilj; svrha; volja 
Salacity (sala'siti), n. pohota 
Salad (sa'lad), n. salata; locika 
Salary (sa'lari), n. placa 
Sale (sejl), n. prodaja 

Salesman (se'jlzman), n. prodavalac; prodavatelj 
Saline (se'jlajn ili sala'jn), a. slan; solan; — n. soli- 

lo; solana 
Saliva (sala'jva), n. slina; pljuvacka 
Sally (sa'li), v. iskociti; prodrijeti; poletiti; navaliti; 

— n. provala; otskok; izlet 
Saloon (salu'n), n. dvorana za primanje; krcma 
Salt (salt), n. so; sol; — a. slan; solnat; — v. soliti. 
Saltish (sa'ltis), a. ponjesto slan; slankast s Saltless — 274 — Sarcasm 

Saltless (sa'ltles), a. neslan 

Saltly (saltli), adv. slano 

Saltness (sa'ltnes), n. slanost 

Salty (salti), a. njesto slano 

Salutary (sa'luteri), a. ljekovit; zdravstven; zdrav; 

koristonosan 
Salutation (sa'ljute'jsan), n. pozdrav; pozdravljenje 
Salute (salju't), v. pozdraviti; pozdravljati; — n. po- 
zdrav; pozdravljenje 
Salvation ( salve' jsan), n. spas; spasenje; spasava- 

nje; otkupljenje 
Salve (sav), n. mast; melem; — v. mazati; pomazati 
Same (sejm), a. isti; istovjetan; slican 
Sameness (se'jmnes), n. jednakost; jednolicnost; mo- 

notonija 
Sample (sampl), n. primjerak; uzorak; primjer; po- 

kus 
Sanctification (sa'nktifike'jsan), n. posvecenje 
Sanction (sa'nksan), n. potvrdjenje; odobrenje; — v. 

potvrditi; odobriti 
Sand (sand), n pjesak; - — v. posipati pjeskom 
Sandiness (sa'ndines), n. pjeskovitost 
Sandstone (sa'ndsto'n), n. pjescani kamen 
Sandwich (sa'nduic), n. dva komada kruha, medju 

koja se metne maslac, meso, sir itd. 
Sandy (sa'ndi), a. pjeskovit 
Sane (sejn), a. pri zdravoj pameti, svjesti; zdrav; 

sredjen 
Sanely (se'jnli), adv. zdravo; mudro; pametno 
Sanguinary (sa'nguineri), a. krvav; krvolocai^; raz- 

bojnicki 
Sanguine (sa'nguin), a. punokrvan; erven poput krvi; 

topao; zivahan; pun nade 
Sanies (se'jniiz), n. sukrvica 
Sanitary (sa'niteri), a. zdravstven 
Sap (sap), n. sok; mezgra; — v. potkopati 
Sapless (sa'ples), a. bez soka; sun; star; osusen 
Sapper (sa'por), n. lagumdzija; kopac 
Sarcasm (sa'rka'zm), n. sarkazam; ironija s 

Sarcastic — 27;" — Saying 

Sarcastic (sarka'stik), Sarcastical (sarka'sl ikal), a. 

sarkastican: oslar; l.int: ujedljiv 
Sardine (sa'rdin ili sardi'n), n. sardina 
Sash (sag), n. pojas: pas; okvir prozora 
Satan (se'jtan), n. soU.ua; vrag; djavo 
Satchel, (sa'cel), n. torba; sanducitf; kovCeg 
Satisfaction (sa't isfa'k.san), n. zadovoljstvo; udovo- 

ljenje; podmirenje; pokajanje 
Satisfactory (sa'tisfa'ktori), a. dobar; uspjesan; na 

zadovoljstvo 
Satisfy (sa'tisfaj), v. zadovoljiti; udovoljiti; podmi- 

riti; okajati 
Saturate (sa'curejt), v. nakvasiti; zasitili 
Saturday (sa'torde), n. subota 
Sauce (sas), n. polijevka 

Saucer (sii'sor), n. tanjuric (na kome stoji salica) 
Saucy (sasi), a. bezobrazan; drzak; drzovit; besra- 

man 
Sauerkraut (sa'urkra'ut), n. kiselo ztlje 
Sausage (sa'sedz), n. kobasica 
Savage (sa'ved-z), a. sumski; divlji; goropadan; okru- 

tan; nemilosrdan ; surov; — n. divljak 
Save (sejv), v. stediti; postediti; sacuvati; — prep. 

osim; ne ukljuciv 
Saving (se'jving), a. stedljiv; — prep, ili conj. osim; 

do; doli; u prilog; — n. pristednja 
Savingly (se'jvingli), adv. stedljivo 
Savingness (se'jvingnes), n. stedljivost 
Savior, Saviour (se'jvjor), n. spasitelj; izbavttelj; 

otkupitelj 
Savorless (se'jvbrles), a. bljutav; bez mirisa 
Savory (se'jvbri), a. tecan; ukusan; sladak; mirisav 
Saw (sa), n. pila; Sega; zaga; — v. piliti; zagati 
Sawdust (sa'da'st), n. pilotina; piljevina 
Sawmill (sa'nri'l), n. pilana 
Sawyer (saVjiir), n. drvorezac 
Say (sej), v. red; kazati; — n, govor; besjoda; rijftf 

Hyln$ Ming), n, \mW, ooshwlca, s 

Scab — 276 — Scene 

Scab (skab), n. krasta; svrab; suga; guba; strajkolo- 

mac 
Scabbard (ska'bord), n. tok; korice 
Scabbed (ska'bed ill skabd), a. krastav; sugar; gu- 

bav 
Scaffold (ska'fold), n. popriste; skele; stratiste; — 

v. oprijeti; poduprijeti 
Scaid (skald), v. pariti; popariti; ofuriti 
Scale (skejl), n. tezulja; vaga; ljuska; ljestve; ste- 

penice; skala (u glazbi) ; — v. vagati; mjeriti; 

strugati (ribu) ; penjati se; popeti se; ici nuz 

stube 
Scalp (skalp), n. koza, §to ju divljaci oderu sa covje- 

eje lubanje; — - v. uderati ko2u sa lubanje 
Scamp (skamp), n. nistarija; nitkov; hulja 
hamper (ska'mpor), v. pobjeci; umaknuti; — n. u- 

maknuee 
Scandal (ska'ndal), n. sablazan; svinjarija; sramota 
Scant (skant), a. oskudan; nedostatan; — v. ograni- 

Citi; stegnuti; oskudijevati 
Scapegoat (ske'jpgo't), n. onaj, koji mora za sve da 

trpi 
Scar (skar), n. brazgotina; zig 
Scarce (skars), a. rijedak; neobican; vanredan 
Scarcely (ska'rsli), adv.. jedva 
Scare (skar), v. preplasiti; ustrasiti; — n. strah; pla- 

senje 
Scarf (skarf),.n. prijevjes; rubac oko vrata; koprena; 

tkanica 
Scarify (ska'rifaj), v. ogrepsti; metati rogove, ku- 

pice 
Scarlatina (ska'rlati'na), n; crren (bolest)- 
Scarlet (ska'rlet), n. skerlet; erven 
Scarlet Fever, (ska'rlet (fl'vr), n. erven (bolest) 
Scatter (ska'tor), v. rasijati; rasuti; raznijeti; rastr- 

kati; rasiri'ti 
Scene (sin), n. pozorn'ica; poz,oriste; popriste; pr\- 

zor; vidik; pogled Scenery — 277 — Scourge 

Scenery (si'nori), n. pojav; pojava; prizor; pogled; 
vldik; slika; okolina; okoli§; prikazivanje 

Scent (sent), v. mlrisati; njuslti; vonjati; — n. miris; 

vonj; njuh; zadah 
Scentless (se'ntles), a. bez mirisa 
Schedule (skc'dzul), n. rasp. '.rod: spi-sak; popis; na* 

Sastar; — v. upisati; zabiljeSiti 
Scheme (skim), n. nacrt; osnova; plan; namjera; — 

v. snovati; osnovati; uCiniti plan; tiacrtati; sa~ 

staviti 
Scholar (ska'lor), n. djak; ueenik; knji2cvnik; uco- 

njak 
School (skul), n. ski da; — v. poducavati; skolovati 
Schooiboek (sku'lbu'k), n. skolska knjiga 
Schoolfellow (sku'lfa'lo), n. saufenik; Skolski drug 
Schoolhouse (sku'lha'ys), n. Skola 
Schoolmate (skO'lme'jt), n. sauCenik; gkolski drug 
Schooner (sku'nor), n. brod; ladja 
Ssience (sa'jens), n. znanost; znanje; umjetnost; vje- 

stina 
Scissor (si'zor), v. rezati skarama; strici; ostrici 
Scissors (si'zors), n. skare; niakaze 
Scoff (skaf). n. ismjehivanje; podrugivanje; ruganje: 

— v. podsmjehivati sp; podrugivati se; sprdati s« 
Scold (skold), v. karati: koriti; psovati; ruziti; — n. 

rvadja; raspra; prepiranje 
•Scolder (sko'ldor), n. svadljivac; prepirac 
Scope (skop), n. svrha; cilj; prostor; obzor; vidik 
Scorch (skorc), v. paliti; opaliti; oprziti; smudiM; 

osusiti 
Score (skor), n. rez; zarez; racun; dvadeset; — v. 

naznaciti; zabiijeziti; podbrisati;. taknuti 
Scorn (skorn), n. prijezir; preziranje; — v, prezreti; 

prezirati 
Scoundrel (ska'undrel), n, hulja; podlac; — a. bezob- 

razan 
Scour (ska'ur), v. 5istiti; ribati 
Scourge (skordz), n, biS; — v. bicevati; isibrati s 

Scout — 278 — Sculpture 

Scout (ska'ut), n. uhoda; — v. uhoditi; vrebati; pre- 

zirno odbiti, odbaciti; ismjehivati 
Scowl (ska'ul), v. mrgoditi se; — n. mrgodjenje 
Scrabble (skrabl), v. piskarati; crtati; — n. piskara- 

n.ie: di^apanje 
Scramble (skrambl), v. grabiti; penjati se; puzati se; 

trgati se za sto; — n. grabljenje; penjanje 
Scrap (skrap), n. marva; zalogaj; komadic 
Scrape (skrejp) v. strugati; grepsti; drapati; cesati; 

— n. struganje; smutnja; zabuna; neprilika 
Scratch (skrac), v. grepsti; drapati; cesati; pocesati; 

strugati; — n. grebotina; brazgotina; puklina 
Screak Cskrik), v. skrinuti; gkripati; — n. skripa; 

skripanje 
Scream (skrim), v. vikati; derati; kricati; — n. dera- 
il je; vika; krik; krika 
Screen (skrln), n. zaslon; zastor; reseto; — v. zaklo- 

niti; stititi; braniti; sakriti 
Screw (skru), n. saraf; vijak; burraa; — v. sarafiti; 

zasarafiti; zavrnuti vijak; zavrnuti 
Scribble (skribl), v. crCkati; drljati; piskarati; — n. 

crckanje; drljanje 
Scribe (skrajb), n. pisar; spisatelj 
Scrofula (skra'fula), h. guke; zlijezde 
Scrub (skrab), v. trti; ribati; cistiti; — n. tezak; §i- 

kara 
Scruple (skrupl), n. malena koliCina; sumnja; dvc-j- 

ba; — v. krzmati; oklijevati 
Scrupulous (skru'pjudas), a. sumnjiv; opaaan; opre- 

zan; tocan; skrupulozan 
Scrutiny (skru'tini), "n. istrazn%nje; istraga; pretra- 

ga; tocno ispitivanje 
Scud (skad), v. bjezati; pobjeci; uteci; — n. b-JeSa- 

nje; tjeranje; niski oblaci tjerani vjetrom 
Scuffle (skafl), v. rvati se; — n. rvanje 
Scull (skal), n. camae; veslo; kruna; lubanja; tikva 
Sculptor (ska'lptur), n, kipar 
Sculpture (ska'lpCur), n, \Af%V§%Y9) — V* Jft§lftttf Scum — 270 — Seat 

Scum (skam), n. pjena; smet; izmet; — v. opjeniti; 

skidati pjenu 
Scurf (skorf), n. krasta; kora; korica; ljuska 
Scurrilous (ska'rilas), a. prost; prostacki; bezobra- 

aan; uvredljiv 
Scut (skat), n. zeeji rep 
Scythe (sajt), n. kosa 
Sea (si), n. more; jezero; blato 
Seaboard (si'bo'rd), n. morska obala 
Sea breeze (si' brl'z), n. morski vjetar 
Sea captain (si' ka'ptn), n. pomorski kapetan 
Sea coast (si' ko'st), n. morska obala 
Sea dog (si' da'g), n. morski pas 
Seal (sil), n. tuljan; pecat; zig; biljeg; — v. peeatitl; 

zapecatiti 
Sealing wax (si'ling ua'ks), n. pecatni vosak 
Seam (.slm), n. obrub; okrajak; skut; sloj; brazgo- 

tina; — v. spojiti; sklopiti; sastaviti; skupa sasiti 
Seaman (si'man), n. mornar; pomorac 
Seamanship (si'mansip), n. pomorstvo 
Seamstress (si'mstres), n. svelja 
Sear (sir), a. suh; osusen; — v. osusiti 
Search (sore), v. pretraziti; pretrazivati; traziti; is- 

trazivati; iskati; — n. pretrazivanje; istraga; po- 

traga 
Search warrant (so'rc ua'rant), n. zakonito opunomo- 

cenje pretraziti kucu, da se pronadju ukradjene i 

sakrivene stvari 
Seashore (sl'so'r), n. morska obala 
Seasick (si'si'k), a. bolestan od putovanja na moru 
Seasickness (si'si'knes), n. morska bolest 
Season (slzn), n. doba; godisnje doba; vrijeme; — 

v. pripraviti; uobicajiti; zaciniti; zasnovati; za- 

sladiti; prispijevati; zreti; sazreti 
Seasoning (si'zning), n. zacinjenje; zasladjenje; za- 

cin 
Seat (sit), n. sjedalo; stolica; stolac; sjediste; bora- 

viste; mjesto; — v. posjesti; sjesti; smjestiti; u- 

tvrditi; ustaliti s 

Secede — 280 — gee 

Recede (sisl'd), v. otcijepiti se; odvojiti se; odijeliti 

se; rastati se 
Secession (sise'san), n. otcijepljenje; odjeljenje; raz- 

dvajanje; razdvoj 
Seclude (siklju'd), v. iskljuciti; odijeliti; osamiti 
Second (se'kond ). a. drugi; slijedeci; — n. casak; se- 

kunda; hip; svjedok; sekundant; — v. slijediti; 

poduprijeti; podupirati; pomagati 
Secondary (se'konderi), a. drugotan; n. podcinjenik 
Secondly (se'kondli), adv. drugo 
Second hand (se'kond ha'nd), n. kazalo na uri, koje 

pokazuje sekunde 
Secondhand (se'kondha'nd), a. rabljen; ispod ruke 
Secrecy (si'kresi), n. tajna; krijenje; samoea; muca- 

ljivost 
Secret (si'kret), a. tajan; potajan; sakriven; sam; 

samotan; — n. tajna; tajnost 
Secretary (se'kriteri), n. tajnik 
Secretness (si'kretnes), n. tajnost; tajna; krijenje; 

sutljivost; samoea 
Sect (sekt), n. sekta; sljedba; stranka 
Section (se'ksan), n. rezanje; paranje; odijeljenje; 

odjel; pregradak; prorez; odlomak; paragraf 
Secularity (se'kjula'riti), n. svjetovnost; prolaznost 
Secure (sikju'r), a. bezbrizan; nemaran; nepazljiv; 

siguran; stalan; — v. osigurati; cuvati; steci; 

dobiti 
Security (sikju'riti), n. bezbriznost; pouzdanje; jam- 

stvo; sigurnost 
Sedate (side'jt), a. stalozen; miran; hladan; trijezan; 

ozbiljan 
Sedately (side'jtli), adv. mirno; trijezno; ozbiljno 
Sediment (se'diment), n. talog 
Sedition (sidi'san), n. uzbuna; pobuna; ustanak 
Seduce (sidju's), v. zavesti; zavoditi 
Sedulous (se'djulas), a. marljiv; revan; radin 
See (si), v. vidjeti; giedati; pogledati; posjetiti; is- 

kusiti; postivati; — n. biskupija; nadbiskupija Seed — 281 — Selfpossession 

Seed (sid), n. sjeme; zrno; potomstvo; djeca; — v. 

sijati 
Seedy -(si'di), a. zrnat; izlizan; kukavan; odrpan 
Seek (sik), v. traziti; teziti za cim; brinuti se; sta- 

rati se; nastojati 
Seem fsnn), v. ciniti se; vidjeti se; prividjeti se; pri- 

vidjati se 
Seemingly (sl'mingli), adv. prividno 
Seemliness (si'mlines), n. pristalost; pristojnost; u- 

ljudnost: valjanost 
Seesaw (si'saV), n. njihalka (polozena daska, na kojoj 

se dvoje ljulja, jedan sjedeci na jednom, a drugi 

na drugom kraju. spustajuei .i dizuci se izmjeni- 

cno) ; — v. njihati se gore dolje; — a. izmjeniean 
Seethe (sid), v. variti; .kuhati; kipjeti; vreti 
Segregation (se'grige'jsan), n. odijeljenje 
Seize (slz), v. uhvatiti; uloviti; zg'rabiti; zaplijcniti; 

istrgnuti 
Seizure (si'zur), n. hvatanje; ugrabljenje; zapljena; 

posjed 
Seldom (se'ldam), adv. rijetko 
Select (sile'kt), a. biran; odabran; izabran; — v. bi- 

rati; odabrati; izabrati 
Selection (sile'ksan). n. izbor; izbiranje 
Self (self), a. sam; isti 
Self conceit (se'lfkonsl't), n. uobrazenost; tastina; u- 

misljenost 
Selfconscious (se'lfka'nsas), a. samosvjestan 
Selfdefense, Selfdefence (se'lfdife'ns), n. samoobrana 
Selfdenial (se'lfdina'jal), n. samozataja 
Selfesteem (se'lfestl'm), n. samopocitovanje 
Selfexistent (se'lfegzi'stent), a. samoopstojan 
Selfish (se'lfis), a. sebiean; samoljuban 
Selfishness (se'lfisnes), n. sebicnost; samoljublje 
Selfknowledge (se'lfna'ledz), n. samopoznaja 
Self love (se'lfla'v), n. samoljublje 
Self made (se'lfme'jd), a. samotvoran 
Self made man (se'lfme'jd ma'n), n. samouk 
Selfpossession (se'lfpoze'jsan), n. sabranost; . mitnora s 

Selfsame 282 — Sentinel 

Selfsame (se'lfse'jm), a. jedan te isti 

Self seeker (se'lfsi'kor), n. sebicnjak 

Selfwill (se'lfui'l), n. samovolja; tvrdoglavost; tvr- 
dokornost 

Sell (sel), v. prodati; — n. varka; sala 

Seller (se'lor), n. prodavalac; prodavac 

Semiannual (se'mia'njual), a. polugodisnji 

Semimonthly (se'mima'ntli), n. polumjesecnik; — a. 
polumjesecan; — adv. polumjesecno 

Seminary (se'mineri), n. sjemeniste; odgojiliste 

Semiweekly (se'miurkli), a. polutjedni; — • n. polu- 
tjednik; — adv. polutjedno 

Sempstress (se'mpstres), n. svelja 

Senate (se'net), n. senat; vijece 

Senator (se'nator), n. senator; vijecnik 

Send (send), v. poslati; otposlati; otpraviti 

Senior (si'njor), a. stariji 

Sensation (sense' jsan), n. osjecanje; cuvstvo; cuce- 
nje; utisak 

Sense (sens), n. cutilo; cuvstvo; osjecanje; cucenje; 
znacenje; u-m; razum; duh; smisao; misao; mni- 
jenje; sud 

Senseless (se'nsles), a. besmislen; nerazuman; glup; 
bescutan; neosjetan 

Sensibility (se'nsibi'liti), n. osjetljivost; osjecaj; Cuv- 
stvo; cucenje 

Sensible (se'nsibl), a. osjetljiv; primdiv; mudar; pa- 
metan: uman; razuman; svijestan 

Sensitive (se'nsitiv), a. osjetljiv 

Sentence (se'ntens), ■ n. osuda; pravorijek; izreka; 
mnijenje; miSljenje; — v. osuditi; izreci pravo- 
rijek 

Sentiment (se'ntiment), n. osjecaj; osjecanje; cuv- 
stvo; — cucenje; misao: pomisao; mnijenje; na- 
celo; zdravica; nazdravica 

Sentimental (se'ntime'ntal), a. domisljat; dosjetljiv; 
osjetljiv; njezan; blag 

Sentinel (se'ntinel), Sentry (se'ntri) n. vojnik na stra- 
zi; straza; strazar; strazarnica s 

Separable — 283 — Session 

Separable (se'parabl), a. razdjeljiv; odjeljiv 
Separate (se'parejt), v. odijeliti; razdijeliti; rastaviti; 

rastati se 
Separation (se'pare'jsan), n. odijeljenje; rastavljenje; 

rastava (braka) 
September (septe'mbor), n. rujan 
Sequestration (se'kuestre'jsan), n. zaustava; uzap- 

Oivanje; lucenje; rastavl jan je ; samoca 
Serenade (se'rine'jd), n. podoknica; vecernja serena- 

da; — v. otpjevati podoknicu 
Serenely (siri'nli), adv. vedro; jasno; mirno; ncuzbu- 

djeno 
Sergeant (sa'rdzent iii so'rdzent), n. vodnik; potCafl.- 

nik 
Serial (si'rial), a. redovit; izlazeci u narednira djelo- 

vima; — n. djelo ili pripovijest objelodanjivana 

redovito n svakom nastajnom broju kojeg 5a- 

sopisa 
Sericulture (se'rika'lcur), n. svilarstvo; svilogojatvo 
Series (si'riz ili si'riiz), n. red; vrsta; eislo 
Serious (si'rias), a. ozbiljan; vazan; znamenit; sve- 

can 
Seriously (si'riasli), adv. ozbiljno; svecano 
Sermon (so'raian), n. govor; propovijed 
Serum (si'ram), n. vodeni dio u krvi, mlijeku, itd. zi- 

votinje 
Servant (so'rvant), n. sluga 
Servant-girl (so'rvant-go'ri), Servant-maid (so'rvant- 

nie'jd), n. sluskinja 
Serve (sorv), v. sluziti; posluziti; posluzivati; dvo- 

riti; uruciti 
Service (so'rvis), n. sluzba; sluzenje; sluzbovanje; 

posluga; dvorba; duznost 
Serviceable (so'rvisabl), a. obvezan; dobrotvoran; 

koristonosan; trajan; marljiv; revan; sluzben 
Servile (so'rvil), a. ropski; nizak 
Servitude (so'rvitjud), n. podanost; podloznost; rop- 

stvo; sluzbenost; sluznost 
Session (se'san), n. zasijedanje; sjednica Set — 284 — Sewing-cushion 

Set (set), v. staviti; postaviti; postavljati; metati; 

metnuti; turiti; saditi; posaditi; poloziti; slagati; 

odrediti; urediti; udesiti; ucvrstiti; ustaliti; za- 

padati; — a. cvrst; stalan; jednolik; opredije- 

ljen; odredjen; propisan; — n. zapad; zahod; 

slog - ; niz; red; vrsta 
Setting (se'ting), n. stavljanje; metanje; umetanje; 

uvrstenje 
Settle (setl), n. klupa sa visokim naslonjaeem; — v. 

ustaliti; ucvrstiti; utvrditi; osnovati; umiriti; 

razbistriti; utisati; urediti; uaseliti; napuciti; u- 

staliti se; ucvrstiti se; umiriti se; stvrdnuti se; 

tonuti; srediti 
Settlement (se'tlment), n. nagoda; izravnanje; iz- 

jednacenje; naseljenje; naseobina 
Settler (se'tlor), n. naseljenik; doseljenik 
Seven (sevn), n. sedam 
Sevenfold (se'vnfo'ld), a. sedmerostruk 
Seventeen (se'vnti'n), n. sedamnaest 
Seventeenth (se'vnti'nt), a. sedamnaesti; — n. se- 

damnaesti dio 
Seventh (se'vent), a. sedmi 
Seventieth (se'ventiet), a. sedamdeseti 
Seventy (se'venti), n. sedamdeset 
Sever (se'vOr), v. odijeliti; odsjedi; raskinuti; ra- 

staviti 
Several (se'voral), a. odijeljen; poseban; pojedin; 

vise 
Severe (sivi'r), a. strog; ostar; zestok; ljut; jedak; 

ujedljiv; ostrouman; okrutan; nesnosljiv 
Severity (sive'riti), n. strogost; ostrina; zestina; oz- 

biljnost; osornost 
Sew (so'u), v. sivati; privSiti 
Sewer (so'uor), n. onaj, koji sije; svelja 
Sewer (sur), n. cijev, kojom prolazi voda i druga ne- 

cist 
Sewing (so'uing), n. sivanje 
Sev^ing-cushion (so'uing-ku'san), n. iglenjak; sivaci 

jastucic s 

Sewing-needle — 285 — Shampoo 

Sewing- needle (so'uing-ni'dl), n. sivaljka (igla) 

Sex (scks), n. spol; rod; narasaj; loza; pleme; krv 

Sexual (se'ksual ili se'ksual), a. spolni 

Shabby (sa'bi), a. otrcan; sifomasai; prijeziran 

Shackle (sakl), n. okovi; verige; negve; lisicine; 

gvozdje; — v. okovati; vezati 
Shade (sejd), n. sjena; sjenka; hlad; zasjenac; za- 

krilje; utvora; stupanj; — v. zasjonjivati; za- 

sjeniti; baciti sjenu; stititi; zakloniti; braniti 
Shadow (sa'do), n. sjena; tama; — v. sjeniti; zasje- 

niti 
Shaft (saft), n. koplje; dzilit; drzalje; drzalo; izdubi- 

na n zemlju, kroz koju se dolazi u ugljenokop ili 

rudokop, i kroz koju se vadi ruda, odnosno ugljen 
Shaggy (sa*gi), Shagged (sa'ged), a. kudrav; rutav 
Shake (sejk), v. tresti; drmati; potresti; muckati; 

otresti se; tresti se; drhati; trepetati; kolebati 

se; klimati se; klecati; — n. titranje; drmanje; 

tresnjava 
Shaking (se'jking), n. tresnja; potres; drmanje 
Shaky (se'jki), a. raskliman; nesiguran; nezdrav; kr- 

hak 
Shall (sal), v. morati; trebati 
Shallow (sa'lo), a. plitak; povrsan; prazan; djeti- 

njast; — n. plicina; plitkoc-a 
Shallowness (sa'lounes), n. plitkost 
Sham (sa'm), n. prijevara; opsjena; — a. lazan; iz- 

lisan; — v. varati; zavarati; zavaravati; opsje- 

nivati 
Shame (sejm), n. stid; sram; sramota; bruka; pri- 

jekor; — v. posramiti; sramiti se; stidjeti se; 

osramotiti 
Shameful (se'jmful), a. sramotan; neuljudan; oduran 
Shamefulness (se'jmfulnes>, n. sramota 
Shameless (se'jmles), a. bestidan; besraman; bezo- 

brazan; bezocan 
Shampoo (sa'mpu'), v. trti; ribati tijelo poslije vruce 

kupelji; oprati glavu sapunom; — n. ribanje; 

pranje Q Shank — 286 — Shell 

Shank (.sank), n. noga izmedju koljena i gljeznja; 

drzak; nica 
Shanty (Sa'nti), n. dascara; drvenjara; kolibica 
Shape (sejp), v. napraviti; tvoriti; obrazovati; — n. 

oblik; naprava; prilika; stas 
Shapeless (se'jples), a. bez oblika 
Shard (sard), n. crijep; lonac; fildzan; solja 
Share (sar), n. ostrica pluga; dio; dionica; — v. di- 

jeliti; podijeliti 
Share- holder (sa'r-ho'ldur), n. dionicar 
Sharp (sarp), a. ostar; jedak; ljut; zestok; — n. ostar 

zvuk; poyisilica; — v. haostriti; povisiti notu 
Sharpen (sarpn), v. naluusiti; naostriti 
Sharply (ga'rpli), adv. ostro 
Sharpness (sa'rpnes), n. ostrina; ostrica; jelkost; lju- 

tina; strogost; zestina; bistrina; ostroumlje 
Shatter (sa'tor), v. smrskati; razbiti; poremetiti 
Shave (sejv), v. strugati; strici; ostrici; sisati; bri- 

jati; — h. brijanje 
Shavings (se'jving'z), n. osLruzine 
Shawl (sal) n. plast; veliki rubac 
She (si), pron. ona 

Sheaf (sit), n. snop; — v. kupiti i vezati u snopove 
Shear (sir), \-. rezati; strici; sisati; — n. skare; ma- 

kaz£ 
Shed (sed), v. izbacivati; prosuti; izasuti; izliti; is- 

padati; — n. dascara; drvenjara 
Sheep (sip) n. ovca; brav; bra vac 
Sheepcot (si'pka't), Sheepcote (si'pko't), Sheepfold 

(sl'pfold), n. ovcinjak; ovcarnica 
Sheepskin (sTpski'n), n. ovcja koza 
Sheer (sir), a. jasan: cist; jednostavan; okomit; — n. 

zastranjenje; zalutanje; — v. skrenuti; zastra- 

niti se 
Sheet (sit), n. ploha; plostina; plahta; pokrivafi; a- 

rak; papir; — v. pokriti; zaklopiti; zakriliti 
Shelf (self), n. daska; trenica; polica 
Shell (sel), n. ljuska; ljupina; kora; granata; — v. 

ljustiti; lupiti; bacati granate Shelter — ?S7 — S hock 

Shelter (Se'ltbr), n. krov; konak; stan; zaklon; okri- 

lje: zastita; utociste; — v. gtititi; zaklnni'i; bra- 

niti 
Shelterless (ge'ltbrles), a. bez zaklonista; bez kucMsta; 

bez krovista 
Shepherd (se'pord), n. ovcar; pastir; cobanin 
Shepherdess (ge'pordes), n. ovcarica; pastirica 
Sheriff (se'rif), n. serif 
Shield (slid), n. stit; obrana; zastita; — v. gtititi; 

braniti 
Shift (sift), v. promijeniti; prem jestiti ; mijenjati; 

preinaciti; mijenjati se; — n. promjena; mijenja- 

nje; prijevara; zenska doljna kosulja 
Shiftless (si'ftles), a. bez pomoci; neraoguc; nespre- 

tan; lijen; slab 
Shin (sin), n. prednji dio noge izmedju koljena i gle- 

znja; — v. verati se; penjati se rukama i nogama 
Shine (sajn), v. sjati; sijati; svijetliti; — n. sjaj; 

sjajnost; svjetlost 
Shiny (sa'jni), a. svjetao; jasan; bistar; cist; nepo- 

mucen 
Ship (sip), n. brod; ladja; — v. ukrcati se; staviti na 

brod; otposlati; smjestiti 
Shipmaster (si'pma'stor), n. zaposjednik broda 
Shipment (si'pment), n. ukrcavanje; tovar; tex*et; po- 

siljka; prijevoz 
Shipper (si'por), n. raz\ozaC-; prevozac; posiljatelj 
Shipping (si'ping), n. prijevoz; otp(»siljanje 
Shipwreck (sTpre'k), n. biodolom; — v. razbiti se; 

nasjesti; nasaditi se; nasukati se 
Shipyard (si'pja'rd), n. brodogradiliste 
Shirt (sort), n. kosulja; rubaca 
Shiver (si'vor), n. trijeska; trim; tresenje; drhtanje; 

cvokotanje; — v. razbiti; smrskati; tresti se; 

drhtati 
Shock (sak), n. udar; udarac; sudar; groza; jeza; 

potres; tresnja; uvreda; zamjera; kup; stog 

(psenice, razi itd.) ; kudrov; — v. sudariti; zapa- 

n^jiti; potresti; uvrijediti s 

Shocking- — 288 — Show- 

Shocking (sa'king), a. potresan; strasan; grozan; u- 

vredljiv; neprijatan; protivan; gnjusan 
Shod (sad), pp. potkovan 
Shoe (sfi), n. cipela; postola; potkova; potkovica; 

- — v. obuti; potkovati; okovati 
Shoemaker (su'me'jkor), n. cipelar; postolar 
Shoot (sut), v. pucati; streljati; opaliti; odapeti; pus- 

karati; metati; baciti; — n. tjeranje; mladica; 

podmladak; sipka; prut; rozgva; kopanja 
Shooter (su'tor), n. streljac; puskar; gadjae 
Shooting (su'ting), n. pucanje; nicanje; klasanje 
Shop (sap), n. ducan; radiona; radionica; — v. po- 

laziti ducane; kupovati 
Shore (sor), n. obala; zalo; igalo; potpor; podupo- 

ranj; — v. poduprijeti 
Short (sort), a. kratak; nejednak; manjkav, malen; 

ogranicen; — adv. u kratko ograniceno; iznena- 

da; — n. kratkost; kratkoca 
Shortage (so'rtedz), n. manjak 

Shorten (sortn), v. skratiti; stegnuti; smanjiti; lisiti 
Shorthand (so'rtha'nd), n. brzopis; stenografija 
Shorthandwriter (so'rthandra'jtor), n. brzopisac; ste- 

nograf 
Shortly (so'rtli), adv. kratko; malo; u kratko; za 

kratko; za cas 
Shortness (so'rtnes), n. kratkost; kratkoca 
Shortsighted (so'rtsa'jted), a. kratkovidan 
Shot (sat), n. hitac; naboj; puskomet; metanj; sac- 
ma; dio; razmjer; racun 
Shoulder (so'ldor), n. rame; pleca; — v. dignuti na 

rame; turati ramenom 
Shout (sa'ut), v. kriknuti; zavikati; vikati; n. krik; 

vika; dreka; vriska 
Shove (shav), v. turati; gurati; potisnuti; — n. tura- 

nje; guranje; potisnuce 
Shovel (savl), n. lopata; — v. lopatom raditi 
Show (so'u), v. pokazati; pokazivati; dokazivati; gra- 

nuti; pokazati se; pojaviti se; — n. pokazivanje; 

izlozba; predstava; slicnost; ogled s 

Shower — 289 — Sidewalk 

Shower (sa'uor), n. kratak pljusak; lijevanje (kiiso); 

— v. pljustiti : lijevati 
Shower bath (sa'uor bat), n. kupanje, gdje voda plju- 

sti na covjeka odozgor 
Showy (so'ui), a. gizdav; sj 
Shrewd (srud), a. lukav; ostrouman 
Shriek (srlk), v. kriknuti: — n. krik 
Shrink (srink), v. zgreiti se; stegnuti; uzmaknuti; 
jeziti se; zgroziti se: trnuti; tresti se; — n groza 
jeza: drhat; trepet; strah 
Shrive (srajv), v. ispovijedati; ispovjediti se; kaziva- 

ti svoje grijehe 
S!t ru b ( skra b) , n. grm 
Shrubbery (sra'bori), n. grmlje; siprag 
Shrug (srag), v. stegnuti; sazeti ramenima; — n. sa* 

zimanje ramenima 
Shudder (sa'dor), v. tresti se: drhtati; treptiti; jeziti 

se; ■ — n. trepet; drhat; jeza; groza 
Shuffle (sari), v. mi.iesati (karte) ; turati; porazba- 
cati; — n. mijesanje; izbjegavanje; varka; lukav- 
stina 
Shuffler (sa'flor), n. onaj, koji mijesa; petljanac; 

smutliivac; spletkar 
Shut (sat), v. zatvoriti; stegnuti; prijeciti; braniti 
Shutter (sa'tor), n. zatvaratelj; kapak 
Shy (saj), a. plah; plasljiv; bojazljiv; stidljiv; — v. 

plasiti se; bojati se; trznuti se 
Sick (sik). a. bolestan 
Sicken (sikn), v. oboljeti; razboljeti se 
Sickishness (si'kisnes), n. bolezljivost; slabost 
Sickie 'sikl), n. srp 

Sicklernan (si'klman), n. zeteoc; zanjac 
Sickly (si'kli).. a. nemocan; bolestan 
Sickness (si'knes). n. bolest 
Side (sajd), n. strana; bok; kraj; stranica; — v. sta- 

jati na ciioj strani; pristajati uz koga 
Sideboard (sa'jdbo'rd), n. komad po1<ustva, na koji se 

mere sudje, zlice, ttd. 
Sidewalk (sa'jdua'k), n. ploenik; tame; kaldrma s 

Sideways — 290 — Similarity 

Sideways (sa^jdue'jz), Sidewise (sa'jdua'jz), adv. na 

strani; sa strane; iz prikrajka 
Siege (sidz), n. opsada; opsijedanje 
Sieve (siv), n. sito; reseto 
Sigh (saj), v. uzdahnuti; uzdisati; — n, uzdah; uz- 

disaj 
Sight (sajt), n. vid; vidik; pogled; dogled; — v. u- 

gledati; opaziti; zaviriti; nisaniti 
Sightly (sa'jtli), a. vidljiv; otvoren; krasan; uzorit; 

vazan 
Sign (sajn), n. znak; znamenje; obiljezje; cimer; 

grb; — v. naznaciti; oznaciti; zabiljeziti; potpi- 

sati; potpisati se 
Signal (si'gnal), n. znak; znamenje; — a. znamenit; 

odlican; izvrstan; — v. dati znak; biti u saobra- 

caju znakovima 
Signalize (si'giialajz), v. dati znak; odlikovati 
Signature (si'gnacur), n. potpis; znak; biljega; zig 
Signer (sa'jnor), n. potpisivac; potpisani 
Significant (signi'fikant), a. znamenit; vazan; znaca- 

jan; znatan; — n. znak; znamenje 
Signification (si'gnifike'jsan), n. znacenje; smisao; 

znak 
Signpost (sa'jnpo'st), n. stup, na kojem stoji znak 
Silence (sa'jlens), n. tisina; mir; tajnost; — interj. 

tiho! mir! ■ — v. utisati; umiriti 
Silent (sa'jlent), a. tih; miran; uspavan; nijem 
Silentness (sa'jlentnes), n. tisina; mir 
Silk (silk), n. svila; — a. svilen 
Silky (si'lki), a. svilen; raekan; gladak 
Silliness (si'lines), n. glupost; ludost; budalastina; 

djetinarstvo 
Silly (si'li), a. besmislen; glup; budalast; djetinast 
Silt (silt), n. mulj 
Silver (si'lvor), n. srebro; boja srebra; — a srebrni; 

— v. srebriti; posrebriti 
Silvering (si'lvoring), n. posrebrivanje; srebreruje 
Silvery (si'lvori), a. srebrn; posrebrn 
Similar (si'milor), a. slican; jednak 
Similarity (si'mila'riti), n. slicnost; Jednakost s 

Simile —.291 — Sisterly 

Simile (si'mili), n. prispodoba; poredba; slienost 
Simple (simpl), a. jednostavan; jednostruk; obiCan; 

prost 
Simplicity (simpli'siti), n. jednostavnost; bezazlenost; 

prostota; glupost 
Simultaneous (sa'jmalte'jnias), a. istodoban; istovre- 

men; savremen 
Simultaneousness (sa'jmalte'jniasnes), n. istodobnost; 

savremenost 
Sin (sin), n. grijeh; — v. grijesiti 
Since (sins), prep, od; otkad; kako; otkako; — adv. 

odonda; otad; otkako; otkad; — conj. jer; posto; 

budufii da 
Sincere (sinsi'r), a. iskren; otvoren; Cist; posten; ne- 

himben 
Sincerely (sinsi'rli), adv. istinski; otvoreno; nehira- 

beno 
Sinful (si'nful), a. grijesan 
Sinfulness (si'nfulnes), n. grijegnoat 
Sing (sing), v. pjevati 

Singe (sindz), v. paliti; popaliti; smuditi; osmuditi 
Singer (si'ngor), n. pjevac 
Singing (si'nging), n. pjevanje 
Single (singl), a. sam; jedin; posebni; neozenjen; — 

v. izabrati; odijeliti; — n. jedinica 
Singular (si'ngjulor), a. jedin; pojedin; izvanredan; 

rijedak; poseban; cudan; cudnovat; — n. jednina 
Sink (sink), v. tonuti; potonuti; padati; klonuti; pro- 

padati; uleci se; — n. izljev; jarak 
Sinless (si'nles), a. bezgresan 
Sinner (si'nor), n. grijesnik 

Sinuation (si'njue'jsan), n. savijanje; okretanje 
Sip (sip), v. srkati; srknuti; lokati; — n. gutljaj; o- 

kusak 
Sir (sor), n. gospodin 

Sirloin (so'rlojn), n. meso nad bokom u goveda 
Sister (si'stor), n. sestra 
Sisterhood (si'storhud), n. sestrinstvo 
Sister-in-law (si'stor-in-la'), n. svastika 
Sisterly (si' storli), a. sestrinski Sit . — 292 — Skirmish 

Sit (sit), v. sjedjeti 

Site (sajt), n. mjesto; polozaj; stanje 

Sithe (sajt), n. kosa 

Situate (si'cjuet), Situated (si'cjue'jted), a. Ie2e6i; 

nalazeci se 
Situation (si'cjue'jsan), n. polozaj; mjesto; sluzba; 

stanje 
Six (siks), n. sest 
Sixfold (si'ksfold), a. sesterostruk 
Sixteen (si'ksti'n), n. sestnaest 
Sixteenth (si'ksti'nt), a. sestnaesti 
Sixth (sikst), a. sesti 
Sixtieth (si'kstiet), a. sezdeseti 
Sixty (si'ksti), n.*sezdeset 
Sizable (sa'jzabl), a. omasan; velik 
Size (sajz), n. mjera; velicina; klija; ljepak; — v. 

izmjeriti; premjeriti; preurediti; ljepiti 
Sizzle (sizl), v. cvrcati (kao kad turnes vruce zeljezo 

u vodu) 
Skate (skejt), n. sklizaljka; — v. sklizati se 
Skater (ske'jtor), n. sklizac 
Sketch (skec), n. nacrt; osnova; — v. nacrtati; uci- 

niti plan 
Skiff (skif), n. camac; cun 

Skill (skil), n. vjestina; okretnost; sposobnost 
Skillet (ski'let), n. kotlic; loncie 
Skillful (ski'lful), a. vjest; okretan 

Skillfulness (ski'lfulnes), n. okretnost; vjestina; spo- 
sobnost 
Skin (skin), n. koza; kora; ljupina; ljuska; — v. gu. 

liti; osuliti; lupiti 
Skinless (ski'nles), a. bez koze 
Skinner (ski'nor), n. krznar 
Skinniness (ski'nines), n. mrsavost 
Skinny (ski'ni), a. mrsav; suh 
Skip (skip), v. skociti; preskociti; otskoCiti; is.pus.titi: 

propustiti; — n. skok; preskok; ispustenje 
Skirmish (sko'rmis), v. c-arkati se; pokeckati se; — 

n. okrsaj; carka 10 s Skirt — L>93 — Sled 

Skirt (skort), n. suknja; skuti; rub; obrub; granlca; 

— v. graniciti; rubiti 
Skull (skal), n. lubanja 
Skunk (skank), n. smrduh; smrdljivac 
Sky (skaj), n. nebo; vrijeme; klima 
Skylark (ska'jla'rk), n. seva 
Slab (slab), n. ploca; kozurica 
Slabber (sla'bor ili sla'bor), n. slinavac; balavac; — 

v. sliniti; baliti 
Slack (slak), a. slab; balav; raspuSten; polagan; 

mlitav; mlohav; — adv. mlohavo; polagano; dje- 

lomicno; — n. zdrobljen ugljen; prasina od uglje- 

na 
Slack (slak), Slacken (slakn), v. popustiti; otpuatiti; 

otpustati; jenjati; oslabiti 
Slander (sla'ndor), n. potvora; objeda; kleveta; — 

v. potvoriti; ogovarati; obijediti; klevetati; ocr- 

njivati 
Slanderer (sla'nduror), n. opadac; klevetnik 
Slang (slang), n. prostacki govor, jezik 
Slap (slap), n. cuska; zauSnica; — v. cusiti; Cu§nuti; 

prilijepiti zausnicu 
Slash (slas), v. sjeci; rezati; udarati; — n. brazgo- 

tina; trag od rane; prorez; razrez 
Slate (slejt), n. skriljavac; plocica; — v. pokrivati 

skriljavcem 
Slaughter (sla'tor), n. ubijanje; klanje; pokolj; — v. 

ubiti; ubijati; klati 
Slaughter-house (sla'tor-ha'us), n. klaonica 
Slav (slav ili slav), n. Slaven (Hrvati, Srbi, Cesi, Ru- 

si, Bugari, Poljaci, itd.) 
Slave (slejv), n. rob; — v. muciti se; kinjiti se; pa- 

titi se 
Slavery (slejvori), n. ropstvo 

Slaw (sla), n. narezano zelje priprendjeno za fialatu 
Slay (slej), v. usmrtiti; ubiti; zaklati 
Slayer (sle'jor), n. ubica; ubojica; usmrtitelj 
Sled (sled), n. saone; saonice; sanice; — v. prevaiatl 

na saonama s 

Sleek — 294 — Slipper 

Sleek (silk), a. gladak; jednak; ravan; mekan; skli- 

zak 
Sleep (slip). V. spavati; — n. spanje; spavanje; po- 

cinak 
Sleepily (sli'pili), adv. pospano; lijeno 
Sleepiness (sli'pines), n. pospanost 
Sleeping (sli'ping), a. spavaci; spavajuci 
Sleeping car (sli'ping- ka'r). n. spavaea kola 
Sleepless (slip'les), a. budan; bez sna 
Sleeplessly (sli'plesM), adv. nemirno; budno 
Sleeplessness (sli'plesnes), n. besanica; nespavanje 
Sleepy (sli'pi), a. pospan 
Sleeve (sliv), n. rukav 
Sleeveless (sir vies), a. bez rukava 
Sleigh (slej), n. saone; saonice 
Slender (sle'ndor), a. tanak; vitak; slab; slabasan; 

mrsav 
Slenderness (sle'ndornes), n. vitkost; tankost; sla- 

bost 
Slice (slajs), n. kriska; komadie; — v. raskriziti; 

razrezati; isjeci na komade 
Slick (slik), a. jednak; ravan; gladak; dobar; — v. 

izgladiti 
Slide (slajd), v. klizati se; oklizavati se; zmuknuti; 

puznuti; — n. okliznuce; spustanje 
Slight (slajt), a. malen; neznatan; sitan; slab; — n. 

nemar; nepaznja; nepostivanje; neuvazavanje; 

prezir; — v. neuvaziti, neuvazivati; prezirati 
Slightly (sla'jtli), adv. malo; neznatno 
Slim (slim), a. slab; mrsav; malen 
Slime (slajm), n. mulj; blato; glib; kal 
Slimy (sla'jmi), a. kalan; blatan; glibovit; sluzav 
Sling (sling), n. zavoj; povoj; pracka; puda^ka; ba- 

calo; udarac; — v. baeiti; hitati; objesiti 
Slip (slip), v. okliznuti se; krisom otici; pogrijesiti; 

— n. okliznuce; pogreska; uzica (na kojoj se vo- 

di pas) ; klecalo 
Slipper (sli'por), n. papuca s Slippery — 295 — Smear 

Slippery (sli'pori), a. klizak; sklizak; nesiguran, n^- 

stalan 
Slit (slit), v. parati; rasparati; prorezati; kalati; ras- 

koliti; rascijepati; — n. razrez; prorez; puklina 
Slop (slap), n. splaka; mlaka; bara; kaljuza; talog; 

— v. proliti; poprskati; zaprljati 

Slope (slop), n. strmen; strmina; vrlet; — v. nagnu- 

ti; nagibati; nakriviti se; pognuti se 
Slot (slat), n. stroj, u koji se baca novae; trag jelena 
Slovenly (sla'venli), a. necist; neuredan; nemaran 
Slow (slo'u), a. lagan; polagan; spor 
Slowly (slo'uli), adv. polagano; sporo 
Slowness (slo'unes), n. laganost; sporost 
Slug (slag), n. trut; ljencina 
Sluggish (sla'gis), a. neradin; lijen; lagan 
Slump (slamp), v. propadati; tonuti; popiknuti se; 

— n. nazadovanje; propadanje 

Slur (sliJr), v. zamazati; osramotiti; ogovarati; ocr- 

njivati; sakriti; pritajiti; nejasno izgovoriti; iz- 

brbljati; — n. ljaga; pjega; mrlja; prijekor; sra- 

mota; vezalica; spojnik (znak, koji veze note) 
Slush (slas). n. kal; mulj 
Sly (slaj), a. lukav 
Smack (smak), n. kus; ukus; tek; poljubac; q'jezah 

udarac; cuska; brodic; — v. imati ukus; cmok- 

nuti; poljubiti; lagano adariti 
Small (smal), a. malen; sitan; neznatan; — n. malen 

dio necesa 
Smallness (sma'lnes), n. malenko'st 
Smallpox (sma'lpa'ks), n. koze; kozice; ospice (pri- 

ljepciva bolest) 
Smart (smart), n. bol; — a. bolan; zivahan; domi- 

sljat; bistrouman 
Smartly (sma'rtli), adv. brzo; zivahno; domisljato; 

bistroumno; bistro 
Smash (smas), v. razbiti; zdrobiti; smrviti; n. 

"udarac; unistenje 
Smear (smir), v. mazati; namazati, umrljati; upr- 

ljati; — n. mrlja; packa; pjega s 

Smell — 296 — Snatch 

Smell (smel) v. mirisati; njusiti; vonjati; zaudarati; 

— n. miris; vonj; zaduha; zadah 
Smelt (smelt), v. taliti (rudu) ; rastopiti; prociS- 

cavati 
Smile (sma'el), v. smijesiti se; nasmjehnuti se; — n. 

smjesak 
Smiling (sma'jling), n. smjesenje 
Smilingly (sma'jlingli), adv. smjeseci 
Smirch (smiirc), v. mazati; uprljati; umrljati 
Smite (smajt), v. udariti; ubiti; kazniti; udariti u 

sto; sudariti se 
Smith (smit), n. kovac 
Smithery (smi'dori), n. kovacnica 
Smock (smak), n. kosulja (zenska) ; suknja 
Smoke (sraok), n. dim; — v. pusiti; pusiti se; dimiti 

se 
Smoker (smo'kor), n. pusac; duhandzija; zabava; 

banket 
Smokestack (smo'ksta'k). n. dimnjak 
Smoky (smo'ki), a. zadimljen; nadimljen 
Smooth (smut), a. gladak; ravan; jednak; plosnat; 

laskav; varav; — v. gladiti 
Smoothly (smu'dli), adv. glatko 
Smother (sma'dor), v. zagusiti; zadusiti; gusiti; u- 

daviti; ugusiti se; zadusiti se; smuditi se; — n. 

zagusljiv dim 
Smuggle (smagl), v. kriomcariti 
Smut (smat), n. gad; necistoca; cadja; — v. pocr- 

niti; zamazati; ugnjusiti; opoganiti; ocadjiti; 

ogoriti 
Snail (snejl), n. puz 
Snake (snejk), n. zmija; guja 
Snap (snap), v. locnuti; odapeti; pucnuti (prstima) ; 

pograbiti zubima; — n. pucketaj; ujed; snaga; 

odvaznost; odluenost 
Snare (snar), n. zamka; — v. zamrsiti; zaplesti 
Snarl (snarl), v. rezati; mrstati; gundjati; mumljati 
Snatch fsnac), v. istrgnuti; potegnuti; locnuti; oda- 
peti; pograbiti; — n. istrgnuce; poteg s Sneak — 297 — Soil 

Sneak (snik), v. puziti; puzati; lijati se; Sunjati se; 

— n. podlac; sunjalo 
Sneer (snlr), v. posprdavati se; podrugljivo se smija- 

ti; - — n. sprdnja; podrugljiv potsmjeh 
Sneeze (sniz), v. kihnuti; kihati; — n. kihanje 
Snob (snab), n. naprOenac 
Snooze (snuz), n. kratak san; prodrijemanje; — v. 

drijemuckati 
Snore (snor), v. hrkati; hroptati; — n. hrkanje 
Snot (snat), n. bale; smrkaij 
Snout (sna'ut), n. rilo; surla; gubica 
Snow (sno'u), n. snijeg; — v. snijeziti 
Snub (snab), v. podrezati; pokratiti 
Snuff (snal), n. burmut; mosur od svijece; — v. u- 

disati; uvlaciti; mirisati; njuskati 
Snug (snag), a. uzak; tijesan; tjeskoban; sakriven; 

potajni; udoban; — v. pribiti se; priljubiti se 
So (so), adv. tako; na slican nacin; vrlo; stoga; za- 

to; — conj. ali, ako; u slucaju, da 
Soak (so'uk), v. nakvasiti; namociti 
Soap (so'up),*n. sapun; — v. sapunitl; nasapuniti 
Soar (sor), v. lebdjeti; visoko se uzdici; visoko le- 

tjeti; — n. visok lijet 
Sob (sab), v. jecati; stenjati; — n. jecanje 
Sober (so'bor), a. trijezan; umjeren; ozbiljan; sve- 

can; — v. otrijezniti; protrijezniti se 
Sociable (so'sabl), a. drustven; • ljubazan 
Society (sosa'eti), n. zajednica; drustvo; druzba; za- 

druga 
Sock (sak), n. carapa; obujak 
Soft (saft), a. mek; mekan; gladak; slab; lagan; — 

adv. mekano; lahko; nairno; — inter, polagano; 

tiho 
Softness (sa'ftnes), n. mekost; mekoca; krotkoit; 

blagost; njeznost; slabost; lahkoca 
Soil (so'el) v. zamazati; ognjusiti; opoganiti; hrani- 

ti zelenom krmom; gnojiti; podjubriti; — n. ze- 

mlja; prasina; necistoca; gad; gnjus; gnoj; dju- 

bre s 

Soldier — 298 — Soon 

Soldier (so'ldzor), n. vojnik; ratnik; bojovnik 

Sole (sol), n. taban; stopa; djon; poplat; — a. je- 

din; sam; samotan; — v. staviti poplate; po- 

tumplati 
Solemnly (sa'lemli), adv. svecano 
Solicit (soli'sit), v. prositi; moliti; podrazivati; pod- 

jariti; traziti 
Solicitation (soli'site'jsan), n. molba; prosnja; zelja 
Solid (sa'lid), a. krut; jedar; gust; pun; cvrst; jak; 

postojan; vazan; ozbiljan 
Solidness (sa'lidnes), Solidity (soli'diti), n. jedrinai 

cvrstoca; stalnost; postojanost 
Solitary, (sa'literi), a. samotan; sam; jedin 
Solitude (sa'litjud), n. samoca; pustinja 
Solution (solju'san), n. rjesidba; razlucivanje; ras- 

tapanje; rastopina 
Solve (salv), v. razrijesiti; odvezati; odrijesiti; ras- 

plesti; rastopiti; odgonenuti; otkloniti; rezjasni- 

ti; razbistriti 
Solvent (sa'lvent), a. mogucan platiti; — n. tekudina, 

koja rastapa druge tvari 
Some (sam), a. neki; stanoviti; — adv. oko; po pri- 

lici; blizu 
Somebody (sa'mbadi), n. netko 
Somebody else (sa'mbadi els), n. netko drugi 
Somehow (sa'mha'u), adv. nekako 
Something (sa'mting), n. njesto; — adv. donekle; po- 

njesto; njesto 
Sometime (sa'mta'jm), adv. negda; nekad; nekoc 
Sometimes (sa'mta'jms), adv. katkad; kadsto; kad i 

kad 
Somewhat (sa'mhua't), adv. vise ili manje; ponje§to; 

donekle 
Somewhere (sa'mhuer), adv. negdje; igdje 
Son (san), n. sin 
Song (sang), n. pjesma; popijevka 
Son-in-law (sa'n-in-la), n. zet 

Soon (sun), adv. skoro; naskoro; odmah; namah,; 
brzo; u brzo s 

Sooner — 299 - Soul 

Sooner (su'nor), comp. prije; skorije 

Soot (sut), n. C-adja ; saja; — v. oGadjiti; og iriti 

Soothe (sut). v. blaziti; ublaziti; miriti; umiriti; 

ziti 
Sooty (su'ti), a. cadjav; izgorjeo 
Sop (sap), n. umocen zalogaj; umiri 

— v. umoCiti 
Sophistication (sofi'stike'jsan), u. kvarenje; kriva- 

tvorenje 
Sordid (so'rdid), a. prostacki; neotesan; gadan; 

gnjusan; lakom; pohlepan 
Sore (sor), a. ranjen; ranjav; bolan; upaljer; nje- 

zan; osjetljiv; srdit; — n. rana; c'ir; bol 
Sorrow (.sa'ro), n. zalost; tuga; bol; jad; skrb; — v. 

tuziti; oplakivati; zaliti; korotovati 
Sorrowfulness (sa'rofulnes), n. jadovanje; tuga; za- 
lost 
Sorry (sa'ri), a. zalostan; tuzan; siromasan; nevri- 

jedan 
Sort (sort), n. vrst; vrsta; rod; nacin; uvjet: — v. 

prebrati; odabrati; izabfati; sloziti se; sjediniti 

se; udruziti se 
Sortie (so'iti), n. izlaz ceta iz opkoljenog mjesta, da 

navale na opsadnike 
Soul (so'ul), n. dusa; dull 
Sound (sa'und), n. zvuk; glas; morsko tijesno; vrat- 

lo; riblji mjehur; — a. zdrav; jak; potpun; cio; 

razborit; pametan; ispravan ; zakonit; — v. 

mjeriti dubljinu; istrazivati; kusati; zvuciti; raz- 

lijegati se; zvoniti 
Soundness (sa'undnes), n. zdravlje; jakost; snaga; 

sila; krepost; ispravnost; tocnost; valjanost 
Soup (sup), n. juha; corba 
Sour (sa'ur), a. kiseo; gorak; namrgodjen; neveseo; 

zlovoljan; — n. kiselina; — v. zakiseliti; okise- 

liti se 
Source (sors), n. izvor; postanak; pocetak 
8ourcrout (sa-'yrkra'yt), n. kiselo zelje 
jlouring (ia'yring), n, klseia jabuKa s 

South — 300 — Speculate 

South (sa'ut), n. jug; — a. juzni; — adv. prema ju- 

gu; s juga; — v. okrenuti se ili ici prema jugu 
Southeast (sa'uti'st), n. jugoistok 
Souvenir (su'veni'r ili su'vnir), n. uspomena 
Sow (sa'u), n. krmaca; prasica; svinja 
Sow (so'u), v. sijati; posijati; saditi 
Sower (so'uor), n. sijac 

Space (spejs), n. prostor; mjesto; vrijeme 
Spade (spejd), n. lopata; pik (kod karata) ; — v. 

mjeriti pedljom 
Spangle (spangl), a. sljuka; lazni sjaj; bljestanje; — 

v. bljestati; cakliti se; treptjeti 
Spank (spank), v. tuci (sakom po straznjici, n. pr. 

djecu 
Spanner (spa/nor), n. zapinjac 

Spar (spar), n. greda; — v. sakati se; rijeckati se 
Spare (spar), v. stedjeti; postediti; euvati; sacuva- 

ti; ustegnuti se; — a. stedljiv; oskudan; mrsav 
Sparkle (sparkl), n. iskra; iskrica; varnica; — v. is- 

kriti se; sipati; blistati se; sjati se; pjeniti se 
Sparrow (spa'ro), n. vrabac; vrebac 
Sparsely (spa*rsli), adv. rastregeno 
Spasm (spazra), n. grc 
Speak (spik), v. govoriti; zboriti; besjediti; re6i; iz- 

reci 
Speaker (spi'kor), n. govornik; predsjedatelj; pred- 

sjednik 
Special (spe'sal), a. osobit; poseban; rijedak; cudan; 

izvanredan 
Specialist (spe'salist), n. specijalist 
Specially (spe'sali), adv. posebno; osobito; navla- 

stito; narocito 
Specification (spe'sifike'jsan), n. tocno oznacenje; to- 

can opis 
Specify (spe'sifaj), v. imenovati u tancine; oznaCiti 
Spectacles (spe'ktaklz), n. ocali; naocali 
Spectator (spekte'jtor), n. gledalac; posmatrac 
Speculate (spe'kjulejt), v. razmisljati; mudrovati; tr= 

^ovati; gpekulirati s 

Speculator — 301 — Spirits 

Speculator (spe'kjule'jtor), n. spekulant; mudrijai; 
\ trgovac; ispitivac 
Speech (spic), n. s'ovor; jozik 
Speechless (spl'clcs), a. nijem; tih 
Speed (spld), n. brzina; hitnja; zurba; preSa ; nagr- 

lost; — v. brzati; hitjeti; spje§iti; zuriti se 
Speedy (spi'di), a. brz; nagao 
Speli (spel). v. sricati; srei'i ; ispravno pisati; kazatl 

slova rod rijeci); ocara'i; zatraviti; opciniti; iz- 

mijeniti; pomodi; — n izmjena; pomo6; car; 6a- 

rolija; vracanje 
Spelling (spe'ling - ), n. sricapje; pravopis 
Spend (spend), v. trositi; potrositi; iscrpiti 
Spendthrift (spe'ndtri'ft), n. rasipnik; raspikuca 
Spice (spajs), n. mirodija; zacin; — v. zasmociti; za- 

ciniti 
Spicy (spa'jsi), a. zacin jen; miomirisan; ostar 
Spider (spa'jdor), n. pauk 
Spike (spajk), n. velik cavao; gvozden klin; zarovanj; 

klas; klip; glavica; — v. zaklincati; prikovati; 

zabiti cavlima; ogrepsti cavlima 
Spin (spin), v. presti; vrtjeti se; rastegnuti 
Spinach, Spinage (spi'nedz), n. spinat 
Spindle (spindl), n. vreteno; prepredalo 
Spine (Spain), n. trn; hrptenjaca 
Spinning wheel (spi'ning hyi'l), n. kolovrat 
Spinster (spi'nstor), n. preija; djeva 
Spiny (spa'jni), a. pun trnja; trnovit; mucan; tezak; 

skakljiv 
Spire (spa'er), n. sukanje; motanje; zavojica; rt; 

siljak; obelisk; toranj; zvonik; vlat; slaraka; — 

v. niknuti; klicati; rasti; probijati; uzdizati se 
Spirit (spi'rit), n. dun.; dusa; dah; zivot ; prikaza; u- 

tvora; odvaznost; — v. oduseviti; oziviti; pot- 

piriti; oteti; odvesti 
Spiritist (spi'ritist), n. spiritist; onaj. koji vjeruje 1 

nauca, da je moguce doci u saobradaj s dubovima 
Spirits (spi'ric), n. odusevljenje; ozivljenje; zestoko 

pide; alkohol s 

Spiritual — 302 — Sport 

Spiritual (spi'ricjual), a. duhovni; duhovnidki; duse- 

van; uman 
Spit (spit), v. pljunuti; pljuvati; nabosti; nataci; — 

11. pljucak; pljuvacka; slina; razanj 
Spite (spajt), n. prkos; upornost; zloba; mrznja; mr- 

zost; — v. prkositi; srditi; jediti 
Spiteful (spa'jtful), a. prkosan; prkosljiv; uporan; 

zloban; pakostan 
Spitting (spi'ting), n. pljuvanje 
Spittoon (spitu'n), n. pljuvacnica; pljuvaonica 
Splash (splas), v. prskati; poprskati; poskropiti; po- 

liti 
Splendid (splendid), a. sjajan; velicanstven; divan; 

junacan; glasovit 
Splendidly (sple'ndidli), adv. sjajno; divno 
Splendidness (sple'ndidnes), n. sjajnost; divota; veli- 

canstvenost 
Splint (splint), n. trijeska; iver; daska; — v. pricvr- 

stiti i obloziti daskama 
Splinter ispli'ntor), v. istrijesciti; kalati; cijepati se; 

zaskaliti se; — n. iver; trijeska; cjepcica; trunka 
Split (split), v. cijepati; raseijepati; kalati; raskoliti; 

kalati se; raskoliti se; razdvojiti se; odijcliti se; 

— n. pukotina; rupa; cijepanje; raskol; razdor; 

nesloga; razdioba 
Spoil (spo'el), v. opustositi; pbharati; razoriti; robiti; 

orobiti; pokvariti; ostetiti; — n. plijen; deracina; 

pi jack a 
Sponge (spandz), n. spu^va; — v. brisati spuzvom; 

upiti; upijati 
Sponsor (spa'nsor), n. jamac; poruk; kum; kuma 
Spontaneous (spante'jnias), a. svojevoljan; dobrovo- 

ljan; samot\'oran 
Spool (spul), n. cijev, na koju se mota konac; — v. 

namatati; sukati 
Spoon (spun), n. zlica; kasika 
Spoor (spur), n, trag divlje zvjeradi 
Sport (sport), n. igra; igranje; igracka; zabava; — 

v, ismii s^; zatoavijati so s Sportsman — 30:> — squall 

Sportsman (spo'rtsman), n. svaki odan zabavi; lovac; 

ribar; pti5ar; itd. 
Spot (spat), n. mrlja; mjesto; smjestenje; — v. ozna- 

5iti; zamrljati; osramotiti; nadi 
Spotless (spa'tles), a. neokaljan; besprikoran; cist;- 

nevin 
Spotty (spati), a. umrljan; zapackan 
Spouse (spa'uz), n. mladenac; mladenka; muz; su- 

prug; supruga 
Spout (spa'ut), n. cijev; zlijeb; — v. strcati; strc- 

nuti; prskati; pljuskati 
Sprain (sprejn), v. iscasiti; — n. iscasenje 
Spread (spred), v. siriti; prosiriti; rasiriti; sterati se; 

rasprostraniti se; rasiriti se; — n. rastezanje; 

sirenje; rasirivanje; pokrivalo 
Spring (spring), v. skociti; odskociti; odbiti; naceti; 

zapoceti; proslijediti; puknuti; prasnuti; prsnu- 

ti; razbiti; udariti; — n. skok; izvor; proljece; 

pero 
Spring tide (spri'ng ta'jd), n. velika plima; velika bi- 

bavica 
Sprinkle (sprinkl), v. skropiti; zalijevati; sipati; po- 

razbacati 
Sprinkler (spri'nklor), n. ono, cime se skropi 
Sprint (sprint), v. treati vrlo brzo 
Sprout (spra'ut), v. klicati; nicati; niknuti; rasti; — 

n. klica 
Spry (spraj), a. okretan; l»rz 
Spume (spjum), n. pjena; — v. pjeniti se 
Spur (spor), n. ostruga; mamuza; bodljika; trn; — 

v. podbosti; potjerati; sokoliti; bodriti; poticati; 

pospjesiti 
Spurt (sport), v. proliti; poteci; naprezati se; uprijeti 
Spy (spaj), n. uhoda; — v. uhoditi; uhadjati; vreba- 

ti; viriti 
Squabble (skua'bl), v. svadjati se; inatiti so; boriti 

se; prepirati se; — n. svadja; inat; kavga; borba 
Squall (skua'l), n. krik; vihor; — kriknuti; kricaii; 

derati se ... s 

Squander — 304 — Stainless 

Squander (skua'ndor), v. prosipati; profuckati; ras- 

tepsti; protepsti 
Squanderer (skua'ndoror), n. rasipnik; raspikuda; ra- 

sipac 
Square (skua'r), n. cetverokut; trg; pravokut; — a. 

cetverokutan; istinski; pravi; pravedan; jednak; 

— v. izmjeriti; odmjeriti; izjednaciti; pristajati 
Squash (skua's), v. izgnjeciti; samljeti 

Squeak (skai'k), v. cvrcati; skripati; pistati; buSiti.; 

— n. skripa; skripanje; cvrcanje 

Squeeze (skui'z), v. gnjeciti; prezimati; tlaciti ; stis- 
kati; stisnuti; tiskati se; potisnuti se; — n. sti- 
skanje; stinuce; prezimanje; tlacenje; pritisak 

Squint (skui'nt), a. skiljav; gledajuci postrance ili is- 
pod oka; — v. skiljiti; unakrst g-ledati; gledati 
postrance; — n. gledanje unakrst; razrokost 

Squire (skua'er), n. gospodin; mirovni sudac 

Squirrel (skue'rel ili skui'rel), n. vjeyerica 

Stab (stab), v. probosti; ubosti; zatjerati (bodez) ; — 
n. ubod; bod; ubodina; rana 

Stabber (sta'bor), n. ubojica iz potaje 

Stable (stejbi), a. stalan; postojan; cvrst; jak; — n. 
staja; stala; pojata; konjusnica; — v. smjestiti u 
stalu 

Stack (stak), n. kup; gomila; plast; stog; dimnjak; 

— v. sloziti; naslagati 

Staff (staf), n. stap; palica; kolac; potpora; stop 
Stage (stejdz), n. propriste; skele; pozornica; pozori- 

ste; kazaliste; postaja; postanska kola; stupanj; 

step en 
Stagger (sta'gor), v. klimati se; teturati; zateturati; 

posrnuti; kolebati; libati; — n. teturanje, kole- 

banje 
Stagnation (stagne'jsan), n. zapinjanje; zastoj; mla- 

kost 
Stain (stejn), v. obrljati; okaljati; bojadisati; oma- 

stiti; — n. mrlja; pjega; ljaga; boja; sramota 
Stainless (ste'jnles), a. neokaljan; bezgrijesan; bes- 

prijekoran s 

Stair — 305 — Starve 

Stair (star), n. skalina 

Staircase (sta'rke'js), n. trijem 

Stake (stejk), n. kolac; urovanj; zalog"; — v. nata6i; 

udariti na kolac; ograditi koljem; zaloziti; kla- 

diti se 
Stale (stejl), a. bljutav; neslan; mlitav; mlohav; 

star; istrosen; obican 
Stalk (stilk), n. stabljika; petljika; ponosit hod; — 

v. ponosito ici; dovrebati se: prikrasti se 
Stall (stal), n. stalak; mjesto; polozaj; staja; poja- 

ta; kleealo; klupa (u crkvi).; sjedalo; — v. staviti 

u staju; zabasati 
Stamp (stamp), v. udariti nogora; stupati; topotati; 

zigosati; udariti zig; biljegovati; pecatiti; oti- 

snuti; — n. biljeg; zig; pecat; otisak 
Stanch (stanc), v. zaustaviti (krv) ; osusiti se; — a. 

jak; cvrst; zdrav; postojan; vatren 
Stand (stand), v. stojati; stajati; ostati; opstati; uz- 

drzati; trajati; snositi; podnositi; — n. stojanje; 

polozaj; prestanak; zastajanje 
Standard (sta'ndord), n. stijeg; konjanicka zastava; 

pravilna mjera; tezina; uzor; obrazac; kalup; 

mjerilo; — a. uzoran; pravilan; mjerodavan 
Standing (sta'nding), a. stajaei; stalan; trajan; us- 

pravan; - — n. stajanje; uspravnost; mjesto; polo- 
zaj; sluzba; glas 
Standpoint (sta'ndpo'jnt), n stajaliste; stanoviste; 

nacelo 
Standstill (sta'ndsti'l), n. zastoj 
Star (star), n. zvijezda; — v. osuti z\ r ijezdama 
Starch (stare), n. skrob; stirka 
Stare (star), v. buljiti; zuriti; beciti; ukocenim oci- 

ma gledati; — n. zurenje; buljenje; ostar pogled 
Start (start), v. maknuti se; krenuti se; potaknuti; 

poceti; — n. pocetak 
Starvation (starve' jsan), n. skapanje od gladi; pogi- 

banje od gladi 
Starve (starv), v. skapati, pogibati od gladi; smrza- 

vati sc; ozebsti; umoriti gladom ili aimom s 

Starveling — 306 — Steamsh ip 

Starveling (sta'rvling), a. gladari; mrsav; sun 
State (stejt), n. stanje; polozaj; prilika; drzava; sjaj; 

velicanstvenost; a. drzavni; javni; — v. iskazati; 

kazati; reci; oznaciti; potvrditi 
Stated (ste'jted), a. iskazan; potvrdjen; utvrdjen; re- 

dovit 
Statement (ste'jtment), n. iskaz; izvjestaj; ocitova- 

nje; proracun 
Statesman (ste'jcman), n. drzavnik; diplomata 
Station (ste'jsan), n. postaja; sluzba; ured; zanima- 

nje; posao; stanje; prilika; — v. staviti; smje- 

stiti; dodijeliti 
Stationery (ste'jsanori), n. papirnica 
Statistic (stati'stik), Statistical (stati'stikal), a. sta- 
tistical! 
Statue (sta'eu), n. kip 
Statute (sta'eut), n. propis; naredba; pravilo; ustav; 

zakon 
Stave (stejv), n. duga; duzica; — v. zabiti; nataknu- 

ti; probusiti; potisnuti; suzbiti 
Stay (stej), v. ostati; stati; nastaviti; stanovati; bi- 

vati; obitavati; ustrajati; suzdrzati; otezati; za- 

usta^-iti; potprijeti; — n. prebivanje; prebivali- 

ste; poduporanj; odgadjanje; zapreka 
Steady (ste'di), a. stalan; postojan; siguran; jedno- 

ljk; redovit; — v. poduprijeti; ucvrstiti; uciniti 

sigurnim 
Steak (stejk), n. komad mesa od bedra • 
Steal (stil), v. krasti; ukrasti 
Steam (stim), n. para; — v. isparivati se; ishlaplji- 

vati se; pusiti se; dimiti se 
Steam bath (sti'mba't), n. parna kupelj 
Steamboat (sti'mbo"ut), n. parobrod 
Steam boiler (sti'm bo'jlor), n. parni kotao 
Steam engine (sti'm e'ndzin), n. parostroj 
Steamer (sti'mor), n. parobrod; vatrenjaca 
Steam-mill (sti'm-mi'l), n. paromlin; parni mlin 
Steamship (sti'msi'p), Steam vessel (sti'm ve'sl), n. 

parobrod a 

Steel - 3 07 — Stiff 

Steel istll). n. eelik; nado; ocjel; ljuto gvo2dje; — v. 

nadati; ooli<"iti 
Steep (stip), a. strm; strmenit; vrletan; — n. strmen; 

vrlet; pristranak: obronak; urvina; -- v. zagnju- 

riti; umociti; potopiti 
Steeple (stipl), n. toranj; zvonik 
Steer (stir), n. junac; volek 

Steer (stir), v. kormaniti; upravljati; ravnati 
Steerage (sti'redz), n. upravljanje; odio u parobrodu 

za nizi razred putnika 
Steersman (sti'rzman), n. korman ; kormilar 
Stem (stem), n. deblo: stable; stabljika; stapka: pet- 

ljika; loza; koljeno; pleme; — v. opirati; oprijeti; 

prijeciti: kratiti: smf>tati: braniti 
Stench (stene). n. smrad: vonja 
Stenographist (stina'grafist), Stenographer <stina'- 

grafor), n. brzopisac; stenograf 
Stenography (stina'grafi), n. brzopis; stenografija 
Step (step), v. koracati; stupati; koraciti; hodati; i- 

6i; doci; — n. korak; stopa: trag; stepen; napre- 

dovanje; precanica: mjera; razmak 
Stepbrother (ste'pbra'dor), n. polubrat 
Stepdaughter (ste'jda'tor), n. pastorka 
Stepfather (ste'pfa'dor), n. ocuh 
Stepmother (ste'pma'dor), n. maeeha; macuha 
Stepson (ste'psa'n), n. pastorak 
Sterile (ste'ril), a. nerodan; neplodan; jalov 
Stern (stern)," a. strog; ostar; zestok; strahovit; — 

n. zadnji dio broda 
Sternness (sto'rnes), n. ozbiljnost; strogost 
Stew (stju), v. variti; kuhati; tusiti; pirjaniti; pr- 

ziti se 
Steward (stju'ord), n. upravitelj; redatelj; vodic; ko- 

nobar na brodu 
Stick (stik), n. palica ; batina; stap; prut; §iba; panj; 

klada; bod; ubod; — v. bosti; ubosti; nata«fi; pri- 

onuti; drzati se; zapeti; zapinjati; krzmati 
Stiff (stif), a. ukocen; uporan; tvrd; krut; Svrist; tvr- 

aoglav; ivojegiav s 

Stiffnees — 308 — Stool 

Stiffness (sti'fnes), n. ukocenost; okorjelost; tvrdotfa; 

cvrstoca; jakost 
Stifle (stajfl), v. zadusiti; ugusiti; udaviti 
Stigma (sti'gma), n. znamenje; zig; zig sramote; 

prasnik 
Still (stil), v. utisati; umiriti; usutkati; obuzdati; — 

a. tih; miran; — n. tisina; mir; — adv. uvijek; 

vazda; svagda; jos; ipak; no; ali 
Still (stil), v. preciscavati; destilovati; — n. sprava 

za preciscavanje 
Stimulation (sti'mjule'jsan), n. drazenje; podraziva- 

nje; poticanje 
Sting (sting), n. bodlja; zalac; ubod; ubodina; ujed; 

— v. bosti; ubosti; prebadati; ujesti; pecati; boc- 
. kati 

Stingy (sti'ngi), a. ujedljiv; ugrizljiv 

Stingy (sti'ndzi), a. skup; skrt; lakom 

Stink (stink), v. smrdjeti; zaudarati; — n. smrad; 

vonja 
Stipulate (sti'pjulejt), v. ugovarati; uglaviti; odre- 

diti; urociti; pogoditi se 
Stir (stor), v. buniti; probuditi; podifii; niaci; krenu- 

ti; pokrenuti; dirnuti; uzbuditi; — n. uzbudjenje; 

pobuna; uzrujavanje 
Stitch (stic), v. siti; prisiti; pribosti; petljatT; — n. 

ubod; bod; zamka; petlja 
Stock (stak), n. stablo; deblo; klada; panj; pleme; 

koljeno; loza; porodica; glavnica-; zaklada; za- 

liha; marva; blago; stoka; alat; orudje; namje- 

gtaj; dionica; akcija; ovratnik; — v. snabdjeti; 

nabaviti 
Stock-company (sta'k-ka'mpani), n. dionicko drustvo 
Stockholder (sta'kho'ldof), n. dionicar 
Stocking (sta'king), n. carapa 
Stomach (sta'mak), n. zeludac; volja na jelo 
Stone (ston), n. kamen; kostica ; zrno; srce; sjeme; 

— v. kamenovati; zasuti kamenjem; ubiti karae- 
njem; ograditi kamenjem; vaditi kostice 

Stool (stul), n.-stolica; stocid s 

Stoop — 309 — Strait 

Stoop fstfip), v. prignuti so: pognuti sp; sagnuti so; 

zguriti se; - n. pognutfe; pr'igibanje; pad ptice 

na svo.i plijen; pridvor sa sjedallma 
Stop (stap), v. zaeepiti; zatvoriti; pridrzati; zadr- 

zati; zaustaviti; obustaviti; prijeeiti; prestati; 

stati; — n. obustava; prestanak; zastoj; stanka; 

zapreka 
Stopper (sta'por), n. cep; — v. zacepiti 
Stopple (stapl), n. Cep 
Storage (sto'redz), n. stovariste; placa za pnhranu. 

skladisnina 
Store (stor), n. ducan; mnostvo; mnozina; zaliha; 

stovariste; skladiste; — v. sabirati; sakupljati; 

opskrbiti; suabdijevati hrano'm 
Storehouse (sto'rha'us), n. skladiste; magazin 
Stork (stork), n. roda; strk 
Storm (storm), n. bura; oluja; vihor; nevrijeme; me- 

<?ava; grmljavina; — v. jurisati; navaliti; osvo- 

jiti na juris; bjesnjeti 
Story (sto'ri), n. pripovijest ; pripovijetka; priea ; po- 

vijest; historija; — v. pripovijedati; opisivati 
Story (sto'ri)', n. sprat: kat 
Stout (sta'ut), a. jak; mocan; snazan; krepak; evrstr 

velik; debeo; krupan; sraion; hrabar; odvazan; 

— n. jaka piva 
Stove (sto'uv), n. pe<5 

Straddle (stradl), v. stajati ili hodati rastegnutlm no- 

gama 
Straggler (stra'glor), n. skitalica; potuealo 
Straight (strejt), a. ravan; prav; jednak; iskren; po- 

sten; tijesan; uzak; — adv. ravno; npravo 
Straightness (stre'jtnes), n. jednakost; iskrenost; tje- 

snoda 
Strain (strejn), v. nategnuti; naprezati: natezati; is- 

casiti; pretjeravati ; naprezati se; rastegnuti se; 

— n. naprezanje; napor; muka; napetost; glas; 
pjesma 

Strainer (stre'jnor), n. cjedilo; proboj 

Strait (strejt), a. uzan; uzak; tijesan; tezak; muCan; s Strange — 310 — Strike 

tjeskoban: — n. nevolja; poteskoca; tijesnac; 

klanac; zdrijelo 
Strange (strejndz), a. tudj; strap; nov; cudan; neo- 

bican ; nepravilan 
Stranger (stre'jndzor), n. stranac; tudjin; novajlija 
Strap (strap), n. remen; uho (od cizme) 
Straw (stra), n. slama; slamka 
Strawberry (stra'beri), n. jagoda 
Stray (strej), v. zalutati; skrenuti; — a. zalutao; tu- 

marajuci; — n. zabludjelo zivince 
Streak (strik), n. potez; crta; pruga; — n. praviti 

pruge 
Stream (strlm), n. rijeka; tok; l^jek; — v. te£i; stru- 

jati 
Streamer (stri'mor), n. barjak; zastava; stijeg; sje- 

verna zora; polarno svjetlo 
Street (strit), n. ulica 
Strength (strengt), n. jakost; mo«5; sila; snaga; cvr- 

stoia; vrijednost 
Strenuous (stre'njuas), a. zestok; ozbiljan; silan; 

sr5an 
Stress (stres), n. sila; vaznost; zestina 
Stretch (strefi), v. protegnuti; rastegnuti; protezati 

se; protegnuti se; — n. protezanje; rastezanje; 

produljenje; napor 
Stretcher (stre'cor), n. rasteznik; nosiljka 
Strew (stru ili stro'u), v. posuti; rasuti 
Stricken (strikn), a. udaren 
Strict (strikt), a.- strog; ostar; tocan; zestok; odre- 

djen 
Strictly (stri'ktli), adv. strogo; tocno 
Stride (strajd), n. korak; koracaj; hod; — v. koraca- 

ti; koraCiti; stupati 
Strife (strajf), n. ra3pra; pravda; svadja; inat; pri- 

jepor; prepirka; borba 
Strike (strajk), v. udariti; sinuti; osinuti; biti; pogo- 

diti; uciniti utisak; spustiti (zastavu, jadro itd.) ; 

sravniti; dodirnuti se; predati se; provaliti; 

Itrajkgy&tj; Qbustaviti poaao; — n, Strajkj s 

String — 311 — Stum 

String (string), n. uzica; vrpea; niz; naniz; zica; 

struna; tetiva; zila; — v. vezati; metnuti ziee; 

nizati; nanizati; slagati; udesiti 
Strip (strip), v. svu6i; oguliti; lupiti; Haiti; napustiti; 

otkriti; razodjenuti; — n. du^i uski komad; pruga 
Strip© (strajp), n. pruga; masnica; modrica; udar; u- 

darac; — v. praviti pruge; naprugati; udarati 
Strive (strajv), v. truditi se; starati se; nastojati; te- 

2iti; boriti se; nisaniti; ciljati 
Stroke (stro'uk), n. udarac; potez; crta; pravac; ne- 

sreca; — v. gladiti; pogladiti; mazati; trti 
Stroll (strol), v. Setati se; lutati; tumarati; — n. tu- 

maranje; §etnja 
Strong (Strang), a. jak; snazan; mocan; krepak; 

cvrst; silan; velik; ozbiljan; uznesen; opojan 
Stronghold (stra'ngho'ld), n. tvrdjava 
Strongly (stran'gli), adv. snazno; moeno; Cvrsto; 

silno; veoraa; vrlo; ozbiljno 
Strop (strap), n. brijaci remen; — v. nabrusiti na 

remen 
Structure (stra'k<jur), n. nacin gradjenja; slog; gra- 

djenje; gradnja; zgrada; sastav 
Struggle (stragl), v. truditi se; muciti se; kiniti se; 

boriti se; nastojati; — n. rvanje; borba; napor; 

naprezanje; trud; muka; teskoca 
Struggler (stra'glor), n. borac; mejdandzija; ratnik 
Stub (stab), n. panj; ostatak papira, od kojeg je otrg- 

nut cek; cek; tupo pero; — v. isc-upati; istrgnuti; 

popiknuti se 
Stubborn (sta/born), a. tvrdoglav; tvrdokoran; oko- 

rio; cvrst; tvrd; stalan 
Student (stju'dent), n. djak; ucenik; ucenjak; knji- 

zevnik 
Studied (sta'did), a. ucen; promisljen 
Study (sta'di), n. ucenje; proucavanje; nauka; raz- 

misljavanje; paznja; — v. uciti; proucavati 
Stuff (staf), n. gradivo; tkanina; stvari; — v. nabiti; 

nagnjesti; zacepiti; trpati; bubati 
Stum (stam), n. most; sira; — v. praviti siru Stumble — 312 — Submit Stumble (stambl), v. popiknuti se; spotaknuti se; 

spotaci se; posrnuti; grijesiti; — n. posrtaj; po- 

greska 
Stumbling (sta'mbling), a. posrtajuci; — n. spotak- 

nuce; posrtanje; grijesenje 
Stump (stamp), n. panj; ostatak; — v. odsjeci; okr- 

njiti; zatupiti; iskrciti; izazvati 
Stunt (stant), v. prijeciti u rastu; — n. prijeSenje u 

rastu 
Stupendous (stjupe'ndas), a. zapanjujuci; cudnovat 
Stupid (stju'pid), a. tup; glup; budalast; benast 
Stupor (stju'por), n. ukocenost; tupost; protrnufie 
Sturdy (sto'rdi), a. jak; snazan; mocan; cvrst; tvr- 

doglav; jogunast; uporan 
Sty (staj), n. jacraenac; jecmenac 
Sty (staj), n. kotac; svinjac 
Stylish (sta'jlis), a. ponosit; pomodan; lijep 
Suasion (sue'jzan), n. nagovor; nagovaranje 
Sub (sab), n. podvrzenik; podlozenik 
Subcommittee (sa'bkami'ti), n. pododbor 
Subdue (sabdju'), v. podciniti; pokoriti; savladati; 

pobijediti; podjarmiti 
Subject (sa'bdzekt), a. podcinjen; izlozen; odgovoran; 

— n. podanik; podcinjenik; osoba; predmet; 

podmet 
Subject (sabdze'kt), v. podciniti; pokoriti; podvr6i; 

zarobiti; izloziti 
Sublimate (sa'blimejt), v. podignuti; sublimovati; — 

n. uzgonina; sublimat 
Sublime (sabla'jm), a. uzvisen; uzvisit; velicanstven; 

plemenit 
Submarine (sa'bmari'n), a. podmorski 
Submerge (sabmo'rdz), v. zaroniti; zagnjuriti; po- 

topiti; zagnjuriti se 
Submission (sabmi'san), n. pokoravanje; pokornost; 

podlozenost; poniznost; smjernost 
Submit (sabmi't), v. prepustiti; ustupiti; pustiti; po- 

pustiti; podati se; predati se; pristati s 

Subordinate — 313 — Sucker 

Subordinate (sabo'rdinejt), a. podcinjen; podlozan; — 

n. podciujenik 
Subordination (sabo'rdine'jsan), n. podGinienost; pod- 

loznost; subordinacija; podrazred; suvrst 
Subscribe (sabskra'jb), v. potpisati; potpisati se; 

pretplatiti se 
Subscriber (sabskra'jbor), n. potpisani; potpisivafi; 

pretplatnik 
Subsequent (sa'bsikuent), a. sli.iodec'i; kasniji 
Subside (subsa'jd), v. slegnuti se; smiriti se; tonuti; 

potonuti 
Substantial (sabsta'nsal), a. bitan; glavni; pravi; 

cvrst; jak; obilan; imudan 
Substitute (sa'bstitjut), v. zamijeniti; izmjeniti; — 

n. zamjenik 
Subtilization (sa'btilize'jgan), n. lukavstvo; domiglja- 

tost; utanSavanje 
Subtle (satl), a. lukav; varav; fin 
Subtract (sabtra'kt), v. odbiti; odbijati; oduzeti; ski- 

nuti 
Suburb (sa'borb), n. predgradje; zasrradje 
Subvention fsabve'nsan), n. stipendij; potpora 
Subvert (sabvo'rt), v. prevratiti; prevrnuti; okrenuti; 

unistiti; pokvariti 
Subway (sa'bue'j), n. podzemni prohod 
Succeed (suksi'd), v. slijediti; iei za; zamijeniti; na- 

slijediti; uspjeti 
Success (sukse's), n. napredak; uspjeh; sreca; bla- 

gostanje 
Successful (sukse'sful), a. uspjesan; napredan; sretan 
Succession (sukse'san), n. nastavak; produzenje; red; 

nasljedovanje; nasljedstvo; potomstvo 
Successor (sukse'sor), n. nasljednik 
Succumb (saka'm), v. podleci; pasti 
Such (sac), a. takav; ovakav 
Suck (sak), v. sisati; usisati; upiti; upijati; — n. si- 

sanje; upijanje 
Sucker (sa'kor), n. sisavac; odojce; sisaljka; cijev za 

sisanje Suckle — 314 — Sulk 

Suckle (sakl), v. dojiti; dati sisu; hraniti 

Suction (sa'ksan), n, sisanje; isisavanje 

Sudden (sa'den), a. nenadan; Iznenadan; prijeki 

Suddenly (sa'denli), adv. iznenada; iznebuha; uje- 

danput 
Suds (sadz), n. sapunica 
Sue (su), v. tuziti; optuziti 
Suffer (sa'for), v. trpjeti; snositi; podnijeti; dozvo- 

liti; dopustiti; ustrajati; bolovati; patiti; stra- 

dati 
Sufferer (sa'foror), n. patnik 
Suffering (sa'foring), n. trpljenje; muka; bol; patnja; 

— a. trpec; bolestan 
Sufficient (sufi'sent), a. dostatan; dovoljan; prikla- 

dan; dobar; valjan; sposoban 
Suffocate (sa'fokejt), v. ugusiti; zadusiti; utrnuti, 

udusiti se; udaviti se 
Suffrage (sa'fredz), n. glas (izborni) 
Sugar (su'gor), n. slador; sefier; — v. zasladiti; po§e- 

Ceriti 
Sugar- baker (su'gor'be'jkor), n. slasticar 
Sugar- box (su'gor-ba'ks), n. se£ernja<5a 
Sugar cane (su'gor ke'jn), n. sladorna trska 
Suggest (sagdze'st), v. primijetiti; nabaciti; uva- 

djati 
Suggestion (sagdze'scan), n. primjedba; predlog; na- 

bacenje; mig 
Suicide (su'isajd), n. samoubijstvo; samoubica, sa- 

moubojica 
Suit (sut), n. parniea; pratnja; pratioci; odijelo; o- 

djeea; namjestaj; oprema; -— v. prilagodiu; pri- 

mjeriti; dolikovati; pristojati; odgovarati; slagati 

se; podudarati se 
Suitable (sju'tabl), a. valjan; primjeren; dolican, pii- 

stojan; cestit 
Suite (sui't), n. pratnja; pratioci; povorka; niz 
Suitor (su'tor), n. molitelj; prosac; ljubavnik; tu2i- 

telj 
Sulk (salk), v. namrgoditi se; puditi se s 

Sullen — 315 — Superfine 

Sullen (sa'len), a. mrk; tmuran; zlovoljan; ost rljlv 
Sully (sa'li), v. mrljati; okaljati; obrljati; — n. mr- 

lja; pjega; packa 
Sultry (sa'ltri), a. sparan; zaparan 
Sum (sam), n. iznos; zbroj; svota; — v. zbrojiti; sra- 

-£unati 
Summary (sa'mari), a. kratak; jezgrovit; — n. krat- 

ki sadrzaj,' pregled, izvod, izvadak 
Summer (sa'mor), n. ljeto; — v. ljetovati 
Summit (sa'mit), n. vrh; vrsak; rt; glavica; siljak 
Summons (sa'manz), n. poziv; pozivanje; pozivnica 
Sumptuous (sa'mpcuas), a. skup; skupocjen; drago- 

cjen; sjajan; velicanstven 
Sun (san), n. sunee; — v. topiti ili susiti na suncu; 

suncati 
Sunbeam (sa'nbi'm), n. suncana zraka; trak sunca 
Sunburn isa'nbo'rn), v. prziti na suncu 
Sunday (sa'nde), n. nedjelja 
Sunder (sa'ndor), v. rastaviti; odijeliti; raskinuti; 

odsjef-i; — n. odijeljenje 
Sundries (sa'ndriz), n. razne stvari; malenkosti 
Sundry (sa'ndri), a. razlican; drugojaciji; razan 
Sunken (sankn), a. potonuo 
Sunless (sa'nles), a. bez sunca 
Sunny (sa'ni). a. suncan 
Sunrise (sa'nra'jz), Sunrising (sa'nra'jzing), n. ishod 

sunca; istok 
Sunset (sa'nse't), Sunsetting (sa'nse'ting), n. zahod 

sunca; zapad; vecer 
Sunshine (sa'nsa*jn^, n. suncano svjetlo; suncani tra- 

ci; sunce 
Sunstroke (sa'nstro'k), n. suncarica; suncanica 
Sup (sap), v. srknuti; srkati; lokati; vecerati; — n. 

gutljaj; okusak 
Superb (supo'rb), a. krasan; divan; sjajan; veliCan- 

stven; ki^en; elegantan 
Supererogation (sju'pore'roge'jsan; n. prerevnost 
Superficial (sju'purfi'sal), a. povrsan; plitak 
Superfine 'sju'porfa jn), a. prekrasan; predivan; s Superfluous — 316 — Suppose 

Superfluous (sjupo'rfluas), a. preobilan; izobilan; za- 

lisan; savisan 
Superhuman (sju'porhju'man), a. nadcovjecni; bozan- 

ski 
Superintendent (sju'porinte'ndent), n. vrhovni nad- 

zornik 
Superior (supi'rior), a. visi; gornji; vrhovni; bolji; 

izvrsniji; — n. stariji; poglavar; predpostavljeni 
Superlative (supo'rlativ), a. najvisi; vrhovni; — n. 

superjativ, treci stupanj poredjenja 
Supernatural (sju'porna'eural), a. vrhunaravni; nad- 

n aravan ; cu d esan 
Supersede (sju'porsi'd), v. istisnuti; zauzeti Cije nije- 

sto; staviti ria stranu 
Superstition (Sju'porsti'san), n. sujevjerstvo; prazno- 

vjerje 
Supervisal (sju'purva'jzal), Supervision (sju'porvi'- 

zan), n. nadzor; nadgledanje 
Supervisor (sju'porva'jzur), n. nadziratelj; nadgled- 

nik; nadzornik; nastojnik 
Supervisory (sju'porva'jzori), a. nadgledan; nadzor- 

nicki 
Supinely (supa'jnli), adv. na lezeeki; nemarno 
Supper (sa'por), n. vecera 
Supple (sapl), a. gibak; vitak; prutak; popustljiv; 

mekan; — v. uciniti gipkim; upokoriti 
Supplement (sa'pliment), n. dodatak; nadodatak; na- 

dopunjak; prilog 
Supplicant (sa'plikant), n. molitelj; prositelj 
Supply (supla'j), v. dopuniti; potpuniti; nadoknaditi; 

nabaviti; dobaviti; priskrbiti; snabdjeti; posiu- 

ziti; — n. zaliha; hrana; jelo; zaira 
Support (supo'rt), v. potprijeti; poduprti; uzdrzavati; 

podupirati; pomoci; pomagati; hraniti; braniti; 

— n. potpora; podupiranje; uzdrzavanje; pomoc; 

hrana; jelo 
Supportable (supo'rtabl), a. snosan; snosljiv, trajan 
Suppose (supo'z), v. i retpostaviti; predmnijevati; 

misliti; drzati; sudi'5 Supposition — ol7 — Sorround 

Supposition (su'pozi'san^ n. pretpostavka; nrisljenje 
Suppress (supre's), v. zatomiti; zabasuriti; uSutkati; 

tlaciti; ugnjetavati; ustaviti; zaustaviti; zaprije- 

citi; sakriti; zadusiti; ugusiti 
Suppressive (supre'siv), a. ugnjetavajuCi; nasilan 
Suppressor (supre'sor), n. zulumdar; tlacitelj 
Supremacy (sjupre'masi), n. nadmasnost; preteznost; 

prevlast 
Supreme (sjuprl'm), a. najvisi; najveci; pretezan 
Sure isur), a. siguran; stalan; pouzdan; istinit; 

cvrst; jak; jestan; — adv. siguxno; bez dvojbe 
Surely (sn'rli), adv. sigurno; za sigurno; nedvojbeno; 

svakako 
Surety (su'rti), n. sigurnost; jamstvo; jamae 
Surface (so'rfes), n. povrsina; vanjstina; lice 
Surge (sordz), n. val; talas; — v. talasati se; bibati 
Surgeon (so'rdzan), n. ranarnik; vidar 
Surloin (sb'rlo'jn), n. meso iznad bubrega 
Surly (so'rli), a. namrgodjen; mrk; mrgodan; mrzo- 

voljast; zle volje; zlovoljan 
Surmise (sorma'jz), v. nagadjati; misliti; sumnjati; 

— n. nagadjanje; sumnja; misljenje 
Surmount (sorma'unt), v. popeti se preko; nadvisiti; 

nadilaziti; prekoraciti; pubjediti; savladati; po- 

koriti; podjarmiti 
Surname (sb'rne'jm), n. prezime; — v. dati nadimak 
Surpass (sorpa's), v. prekoraciti; prijetT-i; nadvisiti; 

previsiti; nadmudriti 
Surplus (so'rplas), n. visak; suvisak; ostatak 
Surprise (sorpra'jz), v. iznenada napasti, nasrnuti, na- 

valiti; iznenaditi; zateci; cuditi se; vidjeti se cu- 

dno; ciniti se cudnovato; prepasti; poplasiti; — 

n. iznenadjenje; zatecenje; cudjenje; strah; tre- 

pet 
Surrender (sore'ndOr), v. popustiti; predati; preda- 

vati; izruciti; predati se; podati se; odreci se; — 

n. predaja; izrucenje; pupustenje 
Sorround (sora'und), v. zaokruziti; okruziti; zapo- 

sjednuti; ograditi; upkoliti; saietjeti Sorrounding — 318 — Sweat 

Sorrounding (sora'unding), n. okolica; susjedstvo 
Survey (sorve'j), v. pregledati; pregledavati; razgle- 

dati; razvidjeti; mjeriti; izmjeriti 
Surveyor (sorve'jor), n. mjernik 
Survival (sorva'jval), n. dulji zivot 
Survive (sorva'jv), v. preziviti; nadzivjeti 
Survivor (sorva'jvor), n. koji je ostao ziv 
Susceptible (sose'ptibl), a. primciv; osjetljiv 
Suspect (sospe^kt), v. sumnjati; dvoumiti; dvojiti; 

nepouzdati se; nevjerovati 
Suspend (sospe'nd), v. objcsiti; zaustaviti; odgoditi; 

razvlaciti; obustaviti; staviti u neizvjesnost; di- 

ci; maci 
Suspenders (sospe'ndorz), n. poramenice 
Suspense (sospe'ns), n. neizvjesnost; nesigurnost; ne- 

odluc-nost; prestanak; odgadjanje; odgoda 
Suspicion (sospi'san), n. sumnja 
Suspicious fsospi'sas), a. sumnjiv; dvojben 
Sustain (soste'jn), v. odrzati; zadrzati; hraniti; pre- 

hraniti; zadobiti; steci; ostati 
Sustainable (soste'jnabl), a. odrziv; snosan; jak; tra- 

jan 
Sustentation (sa'stente'jsan), n. podupiranje; Z\x- 

Ijenje; uzdrzanje 
Swallow (sua'lo), n. lasta; lastavica; gusa; grlo; grk- 

ljan; gutljaj; — v. gutati; progutati; prozdrijeti 
Swamp (sua'mp), n. bara; mocvara; mlaka; — v. po- 

topiti; spustiti 
Swan (sua'n), n. labud 
Sward (sua'rd), n.tratina; bus; busen; - — v. pobu- 

sati 
Swarm (sua'rni), n. roj ; mnostvo; rulja; — v. rojiti 

se; vrvjeti 
Sway (sue'j), v. gibati; mahati; uplivisati; ravnati; 

upravljati; voditi; — n. moe; sila; vaznost; 

vlast; nadzor; upliv; uplivisanje 
Swear (sua'r), v. prisizati; prisegnuti; kleti; zakli- 

njati; zakleti 
Sweat (sue't), n. znoj; pot; — v. znojiti se; potiti se s 

Sweater — 319 — Sword 

Sweater (su§'tor), n vunen haljetak 

Sweaty (sue*ti), a. znojan; potan; tezak; muCan 

Sweep (sui'p), v. pometati; pamesti; mosti; cistitl. 

ocistiti; obrnuti; okrenuti; n pometanje; me- 

tenje; ciscenje; uniStenje; pometalo; pometaC 
Sweeper (sui'por), n. pometac; pometalo 
Sweet (sui't), a. sladak; slastan; ukusan; u.srodan; 

blag; miomirisan; melodican; skladan; krasan; 

— n. slatko 
Sweetheart (sui'tha'rt), n. draga; ljuba; Ijubaznica; 

dragi; ljubovnik 
Sweetly (syi'tli), adv. slatko; ugodno 
Sweetness (sui'tnes), n. slatkoca; slast; sladost; te5- 

nost; ukusnost; skladnost; krasota; miomiris 
Swell (sue'l),.v. otjecati; nabreknuti; nabubriti se; 

nabujati; naduti; nadimati se; povecavati; — n. 

otjecanje; nabreknu6e; uzvisenje; uzvisak; talas; 

val; hvalisa; gizdelin; — a. gizdav; divan 
Swelling (sue'ling), n. otjecanje; otok; oteklina 
Swift (sui'ft), a. brz; hitar; — n. gnster; lastavica 
Swiftness (sui'ftnes), n. brzina; hitrina; hitnja 
Swim (sui'm), v. plivati; obilovati; — n. plivanje; 

riblji mjehur 
Swimmer (sui'mor), n. plivaC 

Swindle (sui'ndl), v. varati; prevariti; — n. prevara 
.Swindler (sui'ndlor), n. varalica 
Swine (sua'jn), n. prasica; svinje 
Swineherd (sua'jnho'rd), n. svinjar 
Swing (sui'ng), v. mahati; \ i Liu t i ; njihati se; ljulja- 

ti se; titrati; — n. njihanje; ljuljanje; titranje 
Switch (sui'C), n. siba; prut; prutic; skretaljka; mi- 

cajuci dio dviju protivnih tracniea, pomocu kojib 

se premjestaju kola sa jednih na druge tracnice; 
— v. sibati; bicevati; udarati; skrcnuti s jednih na 

druge tracnice 
Switchman (sui'cman), n. skrctac 
Swoon (svun), v. pasti u nesvijest; onesvijestiti se, 

— n. nesvijest; nesvjestica 
Sword (sord), n. mac; sablja; bodez; vo,jnicka vlast S T 

Sycamore — 'SZU — Taint 

Sycamore (si'kamor), n. divlji dud, murva 

Symbol (si'mbal), n. simbol; znamenje; znamen; 

znak 
Sympathy (si'mpati), n. simpatija; naklonost srca; 

sucut; sazaljenje 
Syphilis (si'filis), n. sifilis; pogana bolest 
Syringe (si'rindz), n. strcaljka; — v. strcati 
System (si'stem), n. sistem; sustav; riacin; red 
Systematic (si'stema'tik), Systematical (si'stema'ti- 

kal), a. sistematican - sistematski; sustavni Tabby (ta.'bi), a. pjegav; bobicast; voden; — n. vrsta 

svile; macka pjegave boje 
Tabernacle (ta'bornakl), n. koliba; sator; svetohrani- 

ste; — v. privremeno stanovati 
Table (tejbi), n. sto; stol; ploca; hrana; -jelo; talila; 

skrizaljka; iskaz; — v". hraniti; davati jelo; sklo- 

piti; sastaviti; staviti na sto 
Tablecloth (te'jblkla't), n. stoinjak 
Tacit (ta'sit), a. muceci; tih 
Taciturn (ta'sitorn), a. sutljiv; mucaljiv 
Tack (tak), n. cavlic; klinac; put; prolaz; — v. pri~ 

kopcati; pripetljati; zavrnuti; skrenuti 
Tackling (ta'kling), n. konopi i jadra od broda 
Tact (takt), n. osjecaj; vjestina; takt 
Tactics (ta'ktiks), n. taktika, nauka o postavljanju i 

vodjenju vojske 
Tag (tag), n. siljak; cavlic; klinac; privjesak; karta; 

— - v. objesiti; prisiti; privjesiti; dotaci se 
Tail (tejl), n. rep; konac; svrsetak; ogranicenje; 

skracenost; Estate in tail (este'jt in tejl;, posjed 

ogranicen stanovitim bastinicima 
Tailor (te'jlor), n. krojac; — v, krojiti; praviti odijela 
Tailoress (te'jlores), n. krojacica 
Taint (tejnt), v. nakvasiti; poskropiti; zaraziti; oku- Take — 321 - Tapestry 

ziti; pokvariti; n. mrlja; IJaga; zaraza; okii- 

zivanje 
Take (tejk), v. uzeti; ugrabiti; primiti; prihvatiti; 

prenijeti; nositi; ugadjati; k'i 
Taking (te'jking) n. uzimanje; uzbudjenje; uzruja- 

nost; — a. uzimajufii; podrazujudi 
Tale (tejl), n. pripovijcst; pripovijetka; prica; broj; 

racunanje 
Talent (ta'lent), n. dar; talenat 
Talk (tak), v. govoriti; razgovarati se; rasudjivati; 

— n. razgovor; govor; rijcc; zbor; 5avrljanje 
Talkative (ta'kativ), a. razgovoran; brbljav; cavr- 

Ijav 
Talker (ta'kof), n. govordzija; brbljavac 
Tall (tal) ,a. visok; dug; vitak 
Tallness (ta'lnes), n. visina; velicina 
Tallow (ta'lo), n. loj; — v. mazati lojem 
Tambour (ta'mbur), n. bubnjic; okvir, na koji se 

napinje vezivo 
Tame (tejm), v. krotiti; ukrotiti; pripitomiti; obuz- 

dati; — a. krotak; pitom; pokoren 
Tameness (te'jmnes), n. krotkost; pitomost; straslji- 

vost 
Tan (tan), v. strojiti; ciniti; — n. stroj; trijeslo, hra- 

stova kora 
Tangible (ta'ndzibl) a. osjetljiv; dodirljiy 
Tangle (tangl), v. zamrziti; pomesti; smotati se; — 

n. zamrsenost; zabuna; cvor; uzao 
Tank (tank), n. eatrnja; bunar; studenac; vrutak 
Tanner (ta'nor), n. kozar; strojar 
Tannery (ta'nori), n. kozarnica 
Tantalize (ta'ntalajz), v. muciti; kinjiti 
Tantivy (tanti'vi ili ta'ntivi), adv. brzo; hitro; naglo 
Tap (tap), v. lagano udariti; potpaliti; potumpljati; 

naceti; — n. lagan udarac; polplat; eijev 
Tape (tejp), n. vrpea; zavoj; upletak 
Taper (te'jpor), n. vostanica; dunlir; — a. yiljast; 

cunast; — v. zasiljiti; zaostriti 
Tapestry (ta'pestri), n. (filim; sag \\ T 

Tapeworm — 322 — Tax 

Tapeworm (te'jpuo'rm)., n. trakavica 

Tar (tar), n. smola; katran; paklina; mornar; — v. 

katraniti; pakliti 
Tardiness (ta'rdines), n. sporost; laganost 
Tardy (ta'rdi), a. iagait; spor; kasan 
Target (ta'rget), n. nisanj 
Tarnish (ta'rnis), v. mutili; pomutiti; ubrljati; u- 

gnusiti; opoganiti; izgubiti sjaj; — n. brlja; 

ljaga 
Tarry (ta'ri), v. docniti; kasnjeti; oklijevati; krzma- 

ti; zaostajati 
Tartness .(ta"rtnes), n. ostrina; ljutost; jetkost; ze-sti- 

na; opornost 
Task (task), n. posao; rabota; radnja; rad; djclo; — 

v. dati posao; opteretiti 
Tassel (tasl), n. kita • 
Taste (tejst), v. kusati; okusiti; iskusiti; imati Udje- 

la; uzivati; — n, kus; okus; ukus; osjecaj; smi- 

sao; shvacanje 
Tasteful (te'jstful), a. ukusan; tecan 
Tas'eiess (te'jstles), a, bljutav; netecan 
Tasty (te'jsti), a. ukusan 
Tatter (ta'tor), v. poderati; istrgati; raskidati; — n. 

d r o n j a k ; c u n j a ; krp a 
Tattle (tatl), v. brbljati; petljati; zvrnflati; — n. 

zvrndanje; petljanija; brbljanje 
Tattler (ta'tlor), n. blebetalo; brbljavac; zvrndalo; 

petljanac 
Tattoo (tatu'), n. mirozov; bubnjanje po nocTpoziva- 

juci vojnike na spavanje; — v. bosti (kozu) ; pra- 

yiti slike na kozi; neizbrisive slike (na kozi) u- 

cinjene ubodima 
Taunt (tant), v. rugati se; ruziti; grditi; sprdati se; 

— n. poruga; prijekor; sprdnja 
Tavern (ta'vorn), n. svratiste; gostiona 
Tax (taks), n. taksa; porez; naraet; daca; danak; 

carevina; teret; — v. oporezovati; teretiti; cije- 

niti: nroeiieniti: ontuziti i 

Taxation — 323 — Temperament 

Taxation (takse'jsan), n. oporezivanje; procjenba 

Tea (ti). n. eaj 

Teach (tie), v. ueiti; poducavati; savjetovati; kazi- 

Vati 
Teacher (ti'cor), n. ueitelj; uciteljica; propovjednik 
Teaching (ti'eing), n. ucenje; poducavanje; propovije- 

danje 
Team (tlm), n. zaprega; igra£i 

Teamster (ti'mstor), n. gome; vozar; vozac; kirijas 
Tear (tir), n. suza; kap; kaplja 
Tear (tar), v. derali; trgati; proparati; kidati; cu- 

pati; bjesnjeti; goropaditi se; — n. pukotina; pu- 

klina ; deranje 
Tearful (ti'rful), a. suznat , 

Tease (tlz), v. cesljati; grebenati; cupati; skupsti; 

uznemirivati; zadirki\ati; draziti; muciti; gristi 
Teat (tit), n. bradavica; sisa; cica 
Tedious (ti'dias ill ti'djas), a. dosadan; nesnosan; 

dug 
Teem (tlm), v. kotiti; roditi; poroditi; radjati; obi- 

lovati; radjati se 
Teeth (tit), n. zubi; — v. dobivati zube 
Teething (ti'ting), n. dobivanje zubi 

Telegram (te'ligram), n. brzojavka, brzojavna vijest 
Telegraph (te'Ii'graf), n. brzojav; — v. brzojaviti 
Telegraphically (te'ligra'fikali), adv. l:>rzojavno, brzo- 

javom 
Telephone (te'lifon), n. telefon; — v. telefonirati; go- 

voriti kroz telefon 
Telescope (te'liskop), n. dalekozor; durbin 
Tell (U'i). v. brojiti; raeunati; kazati; kazivati; pri- 

povijedati; pokazati; izdati; otkriti; objelodaniti 
Teller (te'lbr), n. brojitelj; kazivatelj; pripovjeiiaS 
Temerity (time'riti), n. nesmotrenost 
Temper (te'mpor), v. mijesati; pomijesati; skalabu- 

riti; ublaziti; utaziti; — n. prava mje§avina; 

tvrdoca; eud; narav; raspolozenje; umjert 
Temperament (te'mporament), n. narav; eud; smje- 

sa; uredjenje T 

Temperance — 324 -*■ Term 

Temperance (te'mporans), n. trijeznost; umjerenost; 

uzdrzanje; obuzdavanje 
Temperature (te'mporacur), n. temperatura; toplota 
Tempest (te'mpest), n. oluja; bura; nepogoda 
Temple (tempi), n. hram; bogomolja; sljepocica; 

slijepo oko 
Temporally (te'mporali), adv. vremenito; zarana 
Temporary (te'mporeri), a. privremen; prolazan 
Tempt (tempt), v. kusati; iskusavati; nukati; mami- 

ti; potieati; zavoditi 
Temptation (tempte'jsan), n. napast; kusnja; poti- 

ca j ; podrazaj 
Ten (ten), n. deset 
Tenable (te'nabl), a. jak; cvrst; trajan; obranben; 

uzdrzljiv 
Tenacious (tine'jsas), a. cvrsto drzeci; postojan; u- 

strajan; tvrd; krut; - tvrdokoran; tvrdoglav 
Tenant (te'nant), n. zakupnik; arendator; ukucanin; 

stanar; stanovnik; obitavatel^; — v. imati u za- 

kupu 
Tendency (te'ndensi), n. pravac; upravljanje; udesa- 

vanje; teznja; naginjanje; nagibanje; nakre- 

tanje; naklonost 
Tender (te'ndor), v. nuditi; ponuditi; — n. ponuda; 

nudjanje; — a. njezan; sitan; slab; mek; tanak; 

osjetljiv; cutljiv 
Tenderly (te'ndorli), adv. njezno; blago 
Tenet (te'net), n. nacelo; princip; poucak; pravilo 
Tenfold (te'nfo'ld), a. deseterostruk 
Tense (tens), a. napet; nategnut; strog; — n. vrijeme 
Tension (te'nsan), n. rastezanje; napetost; uzbudje- 

nje; pruzivost 
Tent (tent), n. sator; cador 
Tentative (te'ntativ), a. kusajuci; pokusan 
Tenth (tent), a. deseti 

Tenthly (te'ntli), adv. deseto; na desetom mjestu 
Tenure (te'njur), h. drzanje posjeda 
Tepid (te'pid), a. mlacan; mlak; mlitav 
Term (torm), n. medja; granica; vrijeme; rok; po- Termination — 325 — Thence 

ljede; semestar; rijeC; izraz; uvjet; pogodba; — 

v. imenovati; nazvati 
Termination (to'rmine'jsan), n. svrsetak; konac; po- 

sljedica; posljedak; medja; granica 
Terrible (te'ribl), a. strasan; grozan 
Territory (te'ritori), n. zemljiste; podrucje; oblast 
Terror (te'ror), n. strah; uzas; gnjusanje 
Test (test), n. proba; pokus; — v. kusati; praviti po- 

kuse 
Testament (te'stament), n. oporuka; posljednja volja; 

zavjet 
Testator (teste'jtor), n. oporucitelj 
Testatrix (teste'jtriks), n. oporuciteljica 
Testify (te'stifaj), v. svjedoeiti 
Testimony (te'stimoni), n. svjedocanstvo; dokaz 
Text (tekst), n, tekst, rijeci 
Than (dan), conj. nego; od 

Thank (tank), v. hvaliti; — n.- hvala; zahvala 
Thankful (ta'nkful), a. zahvalan; haran 
Thankfully (ta'nkfuli), adv. sa zahvalom 
Thankfulness (ta'nkfulnes), n. zahvalnost; harnost 
Thanksgiving (ta'nksgi'ving), n. zahvala; blagoda- 

renje 
That (dat), pron. onaj; koji; uuo; tu; — conj. da; 

neka 
Thaw (ta). v. topiti se; kopnjeti; — n. rastapanje; 

topljenje 
The (di), odredjeni spolnik oznaCajuci neku izvjesnu 

osobu ili stvar; ovaj ; taj; onaj; isti; Sto; cim-tim 
Theater, Theatre (ti'ador), n. kazaliste; pozoriste; 

pozornica; glumiste 
Thee (di), pron. tebe; tebi 
Theft (teft), n. kradja; ukradena stvar 
Their (dar), pron. njihov 
Them (dem), pron. (cetvrti padez mnozine od They) 

nje; nju; ih; To them (tu' de'm). im; njima 
Themselves (de'mse'lvz), pron. sami, same, sama 
Then (den), adv. onda; tada; zatim; poslije toga 
Thence (dens), adv. odande; odatle; odonda; stuga Thenceforth — 326 — - Thin 

Thenceforth (de'nsfo'rt), adv. otad; odonda; od toga 

dotaa 
Thenceforward (de'nsforuord)' adv. od tog doba da- 

lje 
There (der), adv. ondje; tamo; onamo; There is (de'r 

i'z), There are (de'r a'r), jest; inia; imade 
Thereabout (da'raba'ut), Thereabouts (da'ra'ba'uc), 

adv. blizu; u blizini 
Thereafter (da'ra'ftor), adv. nakon toga; poslije 
Thereat (da'ra't), adv. ondje; kod toga; radi toga 
Thereby (darba'j), adv. pri torn; blizu; pored toga; 

kroza to; uslijed toga 
, Therefor (da'rfo'r), adv. zato 
Therefore (da'fo'r), adv. stoga; uslijed 
Therefrom (da'rfro'm), adv. otuda; od toga; s toga 
Therein (da'ri'n), adv. ondje; onda; u torn; unutri 
Thereof (da'ra'f), adv. otuda; od toga; s toga 
Thereon (da'ra'n), adv. na to; u to; na torn; pri torn; 

za tim; iza toga; poslije toga 
Thereout (da'ra'ut), adv. otuda; iz toga 
Thereto (da'rtu'), Thereunto (da'rantu'), adv. vrh; 

osim toga; uz to; za to; k tome; na to 
Thereupon (da'rapa'n), adv. na to; za tim; po torn; 

iza toga; poslije toga 
Therewith (da'rui't), adv. tim; s tim; kroz to 
Thermometer (torma'mitor), n. toplomjer 
These (diz), pron. ovi; ti 
They (dej), pron. oni 

Thick (tik), a. debeo; gust; krut; tvrd; jedar; kalan 
Thickly (ti'kli), adv. gusto; zgusnuto 
Thickness (ti'knes), n. debljina; krucina; gustina; 

gustoc-a; cvrstoca 
Thief (tif), n. tat; kradljivac; lupez 
Thieve (tiv), v. krasti; ukrasti 
Thigh (taj), n. stegno; bedro; but 
Thimble (timbl), n. naprsnjak; naprstak 
Thin (tin), a. tanak; sitan; malen; rijedak; lagan; 

slab; mrsav; suh; — adv. tanko; rijetko; slabo; 

— v. rastanjciti; prorijediti; srijediti se T 

Thing — 327 — Threaten 

Thing (ting), n. styar; predmet; bi£e; dogodjaj; po- 

kiu'stvo 
Think (tink), v. misliti; razmisljati; suditi; vjerovati 
Thinker (ti'nkor), n. mislilac; mudra glava; mudrac 
Thinking (ti'nking), a. misaon; misleci; — n. mislje- 

nje; razmisljanje; sud 
Thinly (ti'nli), adv. tanko; rijetko 
Third (tord), a. treci 

Thirdly (to'rdli), adv. tre£e; na treCem mjestu 
Thirst (torst), n. zednja; ceznja; zudnja; — v. ze- 

djati; zuditi 
Thirsty (to'rsti), a. zedan; zudan 
Thirteen (to'rti'n), n. trinaest 
Thirteenth (to'rti'nth), a. trinaesti 
Thirtieth (to'rdiet), a. trideseti 
Thirty (to'rdi), n. trideset 
This (dis), pron. ovaj; taj 
Thither (ti'dor), adv. onamo; tamo 
Thorn (torn), n. trn; bodlja; briga 
Thorny (to'rni), a. trnov; trnovit; bodljikav 
Thorough (to'ro), a. potpun; cio; vas; savrsen; teme- 

Ijit 
Thoroughly (to'roli), adv. skroz; sasma; potpuno; 

svuda 
Those (doz), pron. oni; one 

Though (do'u), adv. i eonj. premda; ako i; ipak; la 
Thought (tilt), n. misao; misljenje; razmatranje; 

mnijenje; sud; svrha; nakana 
Thoughtful (ta'tful), a. zamisljen; sjetan; tugaljiv; 

turoban; pazljiv; pozoran 
Thoughtless (ta'tles), a. bez misli; rastresen 
Thousand (ta'uzant), a. tisu<!-i 

Thrall (tra.1), n. rob; sluga; ropstvo; — v. zarobiti 
Thrash (trash v. mlatiti; tuei; batinati; devetati 
Thrasher (tra'sor), n. mlatac 

Thrashing-floor (tra*sing--flo'r ). n. sumno; guvno 
Thread (tred), n. konac; nit; zavojnica 
Threat 'tret), n. groznja; prjjetn.ia 
Threaten (tretn), v. prijetiti; erroziti se T 

Threatening - * $28 — Thumb 

Threatening (tre'tening), a. prijeteci 
Three (tri), n. tri 
Threefold < tri'fo'M), a. trostruk 
Thresh (tres), v. mlatiti; tuci; batinati 
Thresher (tre'sor), n. nilatac 
Threshhold (tre'shold), n. prag; ulaz 
Thrice (trajs), adv. tri puta; vrlo 

Thrift (trift),n. sreca; napredak; uspjeh; bericet; do- 
bit; hasna; stednja; stedljivost; bogatstvo 
Thriftiness (tri"ftines), n. blagostanje; sreca; dobro- 

bit; stedljivost 
Thrill (tril), n. groza; jeza; — v. probusiti; probosti; 

prosukati; prodrijeti; proniknuti; proci (jeza) 
Thrive (trajv), v. uspijevati; rasti; napredovati 
Throat (trout), n. grlo; grkljan 
Throb (trab), v. kucati; udarati; lupati; tuci; — n. 

kucanje; udaranje ' 
Throne (tron), n. prijesto; prijestolje; — v. staviti na 

prijestolje; stolovati; vladati 
Throng (trang), n. mnostvo; svjetina; stiska; nava- 

la; — ■ v. tiskati; potisnuti; navaliti; gurati se; 

trpati se 
Throttle (tratl), n. dusnik; grkljan; — v. udaviti; u- 

gusiti 
Through (tru), prep, kroz; do konca; — adv. od kraja 

do konca; skroz 
Throughout (trua'ut), prep, skroz i skroz; — ad\;. 

svagdje; svuda; posvud 
Throw (tro'u),v. baciti; bacati; survati; obaliti; stro- 

valiti; pregrnuti; — n. hitac; udar; bacanje 
Thrower (tro'uor), n. bacalac; bacitelj 
Thrush (tras), n. kos 
Thrust (trast), v. turati; turnuti; rivati; rinuti; ubo- 

sti; zatjerati; nabasati; gurati se; udariti se; 

zapinjati; — n. nasrt; napadaj; navala; ubod; 

udarac 
Thumb (tarn), n. palac; — v. pipati; ubrljati; opoga- 

niti; prolistati T 

Thunder — 32U — Time 

Thunder (ta'ndbr), n. grmljavina; grom; — v grm- 

jeti 
Thunder-bolt (ta'ndor-bo'lt), n. grom; strijela; tresak 
Thunder-clap (ta'ndor-kla'p), n. strijela; tresak 
Thunder- rod (ta'ndor-ra'd), n. munjovod 
Thunder-struck (ta'ndbr-stra'k), a. gromom osinut; 

zapanjen 
Thursday tto'rzde), n. cetvrtak 
Thus (das), adv. tako; dakle 
Thwart (tua'rt), a. prijeki; poprecan; — v. osujetiti; 

prolaziti u nakrst; krizati; — n. sjedalo na cam- 

cu, na kojem sjede veslaci 
Thy-self (da'j-se*lf ), pron. ti (sam), tebe (sama) 
Ticket (ti'ket), n. ulaznica; karta; cedulja; — v. na- 

znaciti; oznaciti; zabiljeziti 
Tickle (tiki), v. skakljati; zegetafi 
Ticklish cti'klis) a. skakljiv; kritican 
Tide (tajd), n. vrijeme; doba; plima i osjeka; tijek; 

tok; tecaj 
Tidings (ta'jdingz), n. vijesti; glasi; izvjestaji 
Tidy (ta'jdi), a. pristao; lijep; ubav; cist; poredan; 

razredjen; — ■ v. uciniti lijepo i pristalo 
Tie (taj), v. vezati; svezati; pricvrstiti; biti jednak u 

natjecanju; — n. sveza; veza; obveza; cvor; u- 

zao; jednakost broja kod glasovanja, ucinjenih 

trkova kod igre itd. 
Tight (tajt), a. cvrst; krut; tijesan; uzan; uzak; na- 

tegnut; skup; skrt; tvrd 
Tightly (ta'jtli), adv. cvrsto; nategnuto; tijesno 
Tile (ta'el), n. crijep; — v. pocrijepiti 
Tilt (tilt), n. krov; cador; sator; zastor; udar; na- 

gnuce; cekic; bat; — v. zakriti; zastrijeti; za- 

kriliti; nadignuti; zatjerati (koplje) ; tu<5i; lupati 
Timber (ti'mbor), n. gradja; lijes; gradivo; stablo; — 

v. snabdjeti gradivom 
Time (tajm), n. vrijeme; doba; zgoda; prigoda; mje- 

ra vremena; zivljenje; sat; takt (u glazbi), v. da- 

vati takt T Timekeeper — 330 — Together 

Timekeeper (ta'jmki'por), n. onaj, koji oznacuje vri- 

jeme 
Timid (ti'mid), a. plah; strasljiv; stidljiv 
Tin (tin), n. bijeli lim; kositar; — v. pociniti 
Tinder (ti'ndor), n. fitilj; pripaljaca 
Ting (ting), n. ostar glas (zvona) ; — v. zvoniti 
Tinge tindz), v. natopiti; napojiti; omastiti; boja- 

disati; — n. mast; boja 
Tingle (tingl), v. bosti; badati; pecati; zacnuti; sti- 

pati 
Tiny (ta'jni), a. sicusan; malen 
Tip (tip), n. vrsak; siljak; dar; nagrada; — v. siljiti; 

ostriti; nagraditi; prevaliti; oboriti; poklopiti 

Tippler (ti'plor), n. pijanica 

Tipsy (ti'psi), a. pijan; natrusen 

Tiptoe (ti'pto'u), n. vrsak noznog prsta 

Tip-top (ti'p-ta'p), n.' najvisi stepen; — a. izvrstan 

Tire (ta'er), n. niz; red; vrsta; nakit na glavi; ob- 

ruc; sina; — v. umoriti; izmuciti; umoriti se; 

sustati; malaksati 
Tired (ta'erd), a. umoran; sustao 
Tiresome (ta'ersam), a. umarajuci; dosadan 
Tit for tat (ti't for ta't), uzvrat; zub za zub 
Title (tajtl), n. naslov; pravo; — v. nazivati; titu- 

lovati 
To (tu), prep, k; ka; na; u; prema; po; kod; pri; do; 

protiv 
To and fro (tu' and fro'), tamo i natrag; simo i tamo 
Toast (to'ust), n. priprzen kruh; nazdravica; zdra- 

vica; napitnica; — v. pripeCi kruh; piti u zdrav- 

lje, cast itd. 
Toaster (to'ustor), n. nazdravicar 
Tobacco (toba'ko), n. duhan 

To-day (tu-de'j), n. danasnji dan; — adv. danas 
Toe (to'u), n. nozni prst; — v. dota6i se noznim pr- 

stima 
Together (tuge'dor), adv. zajedno; skupa; istovreme- 

no T 

. To11 - 331 — Torment 

Toil (to'el), v. mufiiti so; kinjiti so; — n. muka; pat- 

nja; tegoba; rad; rabota; mreza; zamka 
Toilet j(to'jlet), n. stol za oblacenje; ures 
Token (to'ukn), n. znak; znamenje; obiljezje; spo- 

men; uspomena 
Tolerable (ta'lorabl), a. snosan; snosljiv; prilican 
Tolerate (ta'lbrejt), v. snositi; podnositi; trpjeti 
Toll tol), n. maltarina; carina; v. zvoniti; zazvoniti 
Tomato (toine'jdo), n. rajcica 
Tomb (turn), n. raka; grob; grobnica; — v. pokopati; 

ukopati 
Tombstone (tu'msto'n), n. grobni kamen; nadgrobnl 

spomenik 
Tomcat (ta'mka't), n. maeak 
Tomorrow (tumo'ro), ad\ . sutra 
Ton (tan), n. tona (dvadeset centa) 
Tone (ton), n. glas; naglasak; boja (glasa) ; — v. dati 
glas 

Tongs (tangz), n. klijesta za vatru i premjestanje 

vrucih kovina 
Tongue (tang), n. jezik; govor 
Tonic (ta'nik), a. ojacajuci; glasovan; — n. ojacaJuCe 

sredstvo 
Tonight (tuna'jt), adv. noc>s; veceras 
Tonsil (ta'nsil), n. zlijezdc u grlu 
Too (tu), adv. odvec; ~revec; vrlo; pre; takodjer; 

isto tako 
Tool (tul), n. orudje; alat; sprava 
Tooth (tut), n. zub; — v. doMvati zube; nazubitl; 

nazupcati 
•Toothache (tu'te'jk), n. zubobolja 
Toothpick (tu'tpi'k), n. cackalica 
Top (tap), n. vrh; vrsak; glava; zvrk; — v. difii se; 

dizati se; uzdignuti se; prekriti; podignuti; p.rp- 

sti<5i 
Topmost (ta'pmo'st), a, najviSi; njijgomjl 
Torch (tore), n. baklja; zublja; \u6: duplir 
Torch b§ar*r (to'r5bi/r&r), n, bakljonoi* 
T#pm#fit £te'rmw>t), a, muKa; M T 

Tornado — 332 — ~ Trace 

Tornado (torne'jdo), n. vihor; bura 

Torpedo (torpi'do), n. torpilja 

Torpid (to'rpid), a. protrnut; ukocen; tup-; bescutan 

Torturer (to'rcuror), n. mucitelj 

Torrid (ta'rid), a. oprzen; sazezen; izgoren; vru6 

Torture (to'rcur), n. muka; mucenje; — v. mu5iti 

Toss (,tas), v. baciti; — n. bacanje; udar 

Total (to'tal), a. ukupan; sveukupan; potpun; cio 

Totality (tota'liti), n. sveukupnost; cijeli niz 

Totally (to'tali), adv. ukupno; sveukupno; sasvim 

Totter (ta'tor), v. klimati se; klecati; kolebati se 

Tottering (ta'toring), n. klimanje; klecanje; kole- 

banje 
Touch (tac), v. dota6i se; dohvatiti; dirnuti; dodir- 

nuti; opipati; spomenuti; — n. dodir; doticaj; 

opip; pipanje; potez; crta 
Touching (ta'cing), a. ganutljiv; dirljiv; — prep, u 

pogledu; s obzirom na 
Touchy (ta'ci), a. osjetljiv; osorljiv; razdrazljiv; na- 

prasit 
Tough (taf), a. zilav; krut; tvrd; gust; ostar; zao 
Toughness (ta'fnes), n. zilavost; krutost; cvrstofia; 

jakost 
Tour (tiir), n. putovatije; izlet 
Tourist (tu'rist), n. putnik radi zabave 
Tow (to'u), v. vuci; potezati; turati brod; — n. ku- 

cine; uze 
Toward (tord), Towards (tordz), prep, prema; pra- 

ma; proti 
Towel (ta'uel), n. ubrus; rucnik; otirae; peskir 
Tower (ta'uor), n. kula; toranj; — v. dizati se u vi- 

sine 
Town (ta'un), n. grad; varo§ 
Township (ta'un§ip), n. gradsko podruSje 
Townsman (ta'unzman), n. varoganin; gradjanin 
Toy (toj), n. (djecja) igracka; trice; sitnarija; — v. 

igrati se; galiti se 
Trace (trejs), n. trag; stopa; u2e; uzica; konopac; 

■- y, Q%mUU\ Qtimnti; mUJe^iti T 

Track — 333 — Transfer 

Track (trak), n. trag; stopalo; kolovoz; staza; put; 

trafcnice; — v. slijediti tragove; vu6i 
Traction (tra'ksan),. n. vucenje 
Trade (trejd), n. trgovina; pazar; prom.et; obrt; za- 

nat; zanimanje; posao; — v. trgovati; pazariti 
' Trademark (tre'jdma'rk), n. zastitna marka 
Tradesman (tre'jdzmau), n. trgovac; zanatlija; ruko- 

djelac 
Tradition (tradi'san), n. predaja; tradicfja 
Traduce (tradju's), v. kuditi; koriti; opadnuti; potvo- 

riti; ogovarati; klevetati; ocrniti 
Traffic (tra'fik), n. promet; trgovina; prijevoz; — v. 

trgovati 
Trail (trejl), v. vuci; povlaciti; izvlaciti; slijediti 

trag; — n. skut; trag; vlak 
Train (trejn), v. vuci; potezati; prevlaciti se; vjez- 

bati; uciti; poucavati; odgajati; — n. rep; skut; 

tijek; tok; pratnja; niz; povorka; vrsta ; red; 

ceta; vlak 
Trainer (tre'jnor), n. vjezbatelj; odgojitelj 
Traitor (tre'jtor), n. izdajnik; izdajica 
Tram (tram), n. kola 
Tramp (tramp), v. gaziti; lupati nogama; putovati; 

— n. putnik; skitalica 
Trample (trampl), v. gaziti 
Tramroad (tra'mro'd), Tramway (tra'mue'j), n. tram- 

vaj; konjska zeljezaica 
Trance (trans), v. mrtvilo; katalepsija; trzavica; 

grc 
Tranquil (tra'nkuil), a. miran; tih 
Transact (tranza'kt), v. obaviti; izvrsili; ciniti 
Transaction (tra'nza'ksan), n. vrsenje; obavljanje; 

vodjenje; posao; djelo; stvar; rabota 
Transatlantic (tra'nsatla'ntik) a. 'preko ccena 
Transcribe (tra'nskra'jb), v. prepisati; ispisati 
Transcript (tra'nskript), n. prepis 
Transfer (tra'nsfo'r), v. prenijeti; prencsti; prodati; 
otudjiti; premfcBtltU preveiti; terufclti T 

Transfer — 334 — Tray 

Transfer (tra'nsfor), n. prenqs; prenosenje; premje- 

stanje 
Transformation (tra'nsforme'jsan)/ n. preinaSenje; 

preobrazenje; pretvaranje 
Transgress (transgre's), v. prekoraciti; prestupiti; 

prekrsiti; grijesiti 
Transgressor (transgre'sor), v^prestupnik; grcsnik 
Transit (tra'nsit), n. prolaz 
Translate (tra'nsle'jt), v. prevesti; prenijeti;. premje- 

stiti; tumaeiti 
Translation (tra'nsle'jsan), n. prijevod 
Translator (tra'nsle'jtor), n. prevadjac 
Transmit, (transmi't), v. slati; poslati; otpraviti; 

predati; izruciti 
Transom window (tra'nsam ui'ndo), n. prozorcid 

(nad vratima) 
Transparent (transparent), a. proziran; prozracan 
Transpire (tra'nspa'er), v. isparivati se; pusiti se 
Transplant (transpla'nt), v. presaditi; presadjivati 
Transport (transpo'rt), v. prevesti; prenijeti; uklo- 

niti; maknuti; otpraviti; poslati; prevoziti; zani- 

jeti; ushititi 
Transport (tra'nsport), n. prijevoz; otpravljanje; sla- 

nje; razasiljanje; prijenos; ushit; ushieenje x 
Trap (trap), ri. stupiea; zamka; pruzalo; zasjeda; — ^ 

v. hvatati; uloviti; nastaviti zamku; zateci 
Trapdoor (tra'p.do'r-), n. polozena vrata 
Trappings (tfa'pingz)', n: nakiti za konje; ham; ures 
Trash (tras), n. otpad; trice; starez 
Trashy (tra'si), a. beskoristan; bezvrijedan 
Travel (tra'vel), v. putovati; hodati; — n. putovanje; • 

putne ertice 
Traveler, Traveller (tra'velor), n .putnik 
Traverse (tra'vors), a. prijeki; poprecan; — n. sve, 

sto protivna stranka izjavljuje; — v. krizati;, 

prolaziti; obilaziti; nijekati 
Trawi (trill), n. mreza; duga uzica, na kojoj je pri- 

vezano vi§e udica;*— v. loviti ribe udicama 

Tray (trej), n> korito; ka)t>9d;.8ab&r; 0l«gavnf&; t$c$ Tivl,, h !5 Tri Treacherous (tre'eoras), 

vjeroloman; lazan; zasjednieki * 

Treachery ( 1 1 e'cori I, n. jer- 

nost; vjerolomstvo 
Tread (tred), v. stupati; gaziti; hodati; - - n. I 

korak; stopa; udarac nogom; podnozak 
Treason (trlzn), n. izdaja; izdajstvo 
Treasure (tre'zur), n. blago; v. sakupljati; gomi- 

lati; nagomilati 
Treasurer (tre'zuror), 11. blagajnik 
Treasury (tre'zuri), n. blagajniea-; riznica 
Treat (trlt), v. postupati; trgovati; gostiti; n 

sCenje; cast; gozba; veselje 
Treatment (tri'tment), n. postupak; postupanje; li- 

jeuenje 
Treaty (tri'ti), n. ugovor; pogodba; dogovor; s; 
Tree (tri), n. drvo; stablo; deblo 
Trefoil (tri'fo'el), n. djetelina; trolist 
Tremble (trembl), v. tresti se; drhtati; trepetati; 

cvokotati 
Tremendous (trime'ndas), a. strasan; grozan; uza- 

san; ogroman 
Tremulousness (tre'mjulasnes), n. tresnjava; drhta- 

nje; strepnja 
Trench (trenc), v. rezati; kopati; opkopati; usanciti; 

— n. jama; opkop; sanac 
Trespass (tre'spas), v. prestupiti; prijeci; prekora- 

citi; — n. prijestup; prestupak; ozljeda; uvreda; 

rana 
Tressed (trest), a. kovrcast 
Trial (tra'el), 11. pokus; proba; pogled; . ogledanje; 

preslusanje; parnica; sud 
Tribe (trajb), n. pleme; koljena; loza; rasa; zadruga 
Trice (trajs), n. tren; cas; trenutak 
Trick (trik), n. varka; opsjena; prijevara; lukavsti- 

na; ustip; carolija; osebujnost; — v. prevariti; 

varati; smesti; nasami 
Trickish (tri'kis), Tricky (tri'ki), a. prijevara; va- 
ra v T 

Trifle — 336 — Trough 

Trifle (trajfl), n. trica; sitnica; malenkost; — v. i- 

grati se; saliti se 
Trig (trig), v. zaustaviti (kotac) podmetnuvsi njeSto 
Trigger (tri'gor), n. kokot (na puski, samokresu); o- 

ponac; zapirac 
Trill (tril), n. drhtanje glasom; Curlik; — v. durliti; 

Curlikati 
Trim (trim), a, gust; jedar; cvrst; utvrdjen; ubav; 

lijep; cist; pristao; — v. urediti; udesavati; pri- 

premati; pripraviti; kititi; resiti; obrezati; okro- 

jiti; izdati; kolebati se; nestalan biti; — n. o- 

prema; ures; polozaj; stanje 
Trimmer (tri'mor), n. pijetao na krovu (koji pokazuje 

vrijeme) ; vjetrokaz 
Trimming (tri'ming), n. ures; nakit; rub 
Trinity (tri'uiti), n. trojstvo; trojica 
Trinket (tri'nket), n. malen nakit, ures 
Trip (trip), v. spotaknuti se; posrnuti; poskakivati; 

poigravati; podmaci nogu; osujetiti; — n. izlet; 

putovanje; posrtaj; spotaknuce; pogreska 
Trip (trip), n. drob; utroba; crijeva; fileci 
Triple (tripl), a. trostruk; trogub; — v. potrostru- 

citi 
Trite (trajt), a. iznosen; izlizan; poderan; istrosen 
Triumph (tra'jamf), n. slavlje; triumpf; pobjeda; — 

v. slaviti pobjedu; pobjediti; svladati; prevladati 
Trivial (tri'vial), a. malovrijedan; neznatan 
Troll (troi), v. koturati se; valjati se; valjati; vrt- 

tjeti; okretati; vijati; sukati; zavesti 
Troop (trup), n. drustvo; ceta; vojska; — v. gomilati 

se; kupiti se u gomile; hrliti 
Trooper (tru'por), n. konjik; konjanik; jahac 
Trot (trat), v. kasati; — n. kas 
Trouble (trabl), v. mutiti; pomutiti; smutiti; uzbu- 

niti; uznemiriti; dosadjivati; umarati; truditi; 

muciti; — - n. trud; muka; nastojanje; staranje; 

nemir; buna; smutnja; smetanje; neprilika; do- 

sada; tegoba 
Trough (traf), n. korito; kopanja T 

Trounce — 3J7 — Tumble 

Trounce (tra'uns), v. kazniti; izlemati 

Trousers (tra'yzors), n. hlace 

Trowel (tra'uel), n. zidarska zlica 

Truce (trus), n. primirje; mir 

Truck (trak), v. mijenjati; razmijeniti; mijenjati se; 

— n. promjena; razmjena; pazarenje; kola 
Trudge (tradz), v. vuci se; potezati se; ici 
True (tru), a. istinski; istinit; prav; vjeran; tocan 
Truly (tru'li), adv. istinito; iskreno; zbilja 
Trump (tramp), n. truba; trublja; adut; — v. trubi- 

ti; igrati ili uzeti sa adutom 
Trumpet (tra'mpet), n. truba; trublja; — v. najavitJ 

trubljom 
Trumpeter (tra'mpetor), n. trubac; trubljas 
Trunk (trank), n. deblo; stablo; panj; klada; trup; 

sanduk; kovceg; rilo; gubica 
Trust (trast), n. pouzdanje; povjerenje; vjera; vere- 

sija; zalog; — v. pouzdati se; zanesti se; povje- 

riti; osloniti se na koga; rjerovati 
Trustee (tra'sti), n. pouzdanik; punomocnik; skrb- 

nik; staratelj 
Trustful (tra'stful), a. pouzdan; povjerljiv 
Trusty (tra'sti), a. pouzdan; povjerljiv; siguran 
Truth (trut), n. istina;- vjernost; postenje; krijepost 
Truthful (tru'tful), a. istinit; iskren; povjerljiv 
Truthfulness (tru'tfulnes), n. istinttost; iskrenost; 

vjernost 
Try (traj), v. kusati; pokusati; nastojati 
Trying (tra'ing), a. pokusan; strog; tezak; mucan 
Tub (tab), n. cabar; kabao; badanj; — v. kupati se 
Tube (tjub) n, cijev; grlo 
Tuesday (tju'zde), n. utorak 

Tug (tag), v. vu6i; boriti se; — n. vucenje; teg 
Tuition (tui'san), n. stitnistv'o; skrbnistvo; tutorstvo; 

nadzor; poducavanje; skolarina 
Tulip (tju'lip), n. tulipan 
Tumble (tambl), v. pasti; ljosnuti; strmoglaviti se; 

prevaliti se; oboriti; baciti; prevrnuti; zguzvati; 

— n. pad; posrtaj Tumbler — 33S — - Twin 

Tumbler (ta'mblor), n. velika casa 

Tun (tan), n. bacva; bure; badanj; tona 

Tune (tjun), n. gias; zvuk; glazbeni komad; udesava- 

nje; — v. udesavati; udesiti; slagati; zapjevati; 

dati glas 
Tunnel (ta'nel), n. lijevak (trahtur) ; tunel; dimnjak; 

— v. sagraditi tunel 
Turbulent (to'rbjulent), a. buntovnicki; mutljiv; ne- 

miran; uzbudjen 
Turf (torf), n. tratina; bus; busen; treset 
Turgid (to'rdzid), a. nabreknut; nadut; otecen 
Turmoil (to'rmoel), n. nemir; muka; patnja ; tizayiea. 
Turn (torn), v. okrenuti; zaokrenuti; zavrnuti; obr- 

nuti; prevrnuti; sukati; okrenuti se; obrnuti soj 

vrtjeti se; — n. mahanje; vitlanje; optok; pro- 

mjena; svrha; zavoj; okret; zaokretaj; sluzba; 

uzvrat; red; duznost 
Turner (to'rnor), n. tokar; strugar 
Turning (to'rning), n. povrat; povratak; zaokret; 

krivudanje; ugao 
Turnip (to'rnip), n. repa 
Turnpike (to'rnpa'jk), n. vreteno; kriz 
Turtle (tortl), n. kornjaca; zelva 
Turtle-dove (to'rtl-da'v), n. grlica 
Tutor (tju'tor), n. tutor; ucitelj; podueavatelj ; — v. 

uciti; poducavati 
Twain (tue'jn), n. dva; dvoje 
Tweak (tui'k), v. stipnuti; ustinuti; stisnutl; — n. 

skripac; nevolja 
Tweezers . (tui'zors), n. klijestica 
Twelfth (tue'lft), a. dvanaesti 
Twelve (tue'lv), n. dvanaest 
Twentieth (tue'ntiet), a. dvadeseti 
Twenty (tue'hti), n. dvadeset 
Twice (tua'js), adv. dva puta; dvostruko 
Twig (tui'g), n. grana; prut; silja; sipka 
Twilight (tua'jla'jt), n. sumrak; suton;.— a. sumra- 

can 
Twin (tui'n), n. blizanac 


T TJ 

Twine - 339 — Unable 

Twine (tua'jn). v. vijati; sukati; namatati konac; — 

n. konac : nit ; uzica 
Twinkle (tui'nkl), v. skil.iiti* zmirkati; treptati; svje- 

tlucati se; n. mig 

Twirl (tuorl), v. vrtjeti; okretati se; bacati (loptir); 

- ii. vir; motanje; zavoj 
Twist (tui'st), v. plesti; preplesti; sukati; zamotatl; 

izvrnuti; izvrtati ; prevrtati; izopaeiti; naopako 

lumaciti: — n. savijanje; izvrtanje; izopaciva- 

nje; zaokretaj; mrcza 
• Two (tu). n. dva 
Twofold (tu'fo'ld), a. dvostruk 
Type (tajp), n. protutip; otisak; vrst; vrsta; znak; 

biljegr: slovo 
Typesetter (ta'jpse'tor), n. slovoslag-ar 
Typewriter fta'jpra'jtor), n. pisaci stro.i 
Typhus (ta'jfas), n. vrucica; posalina; tifus 
Typographer (tajpa'grafor ili tipa'g/rafor), n. tiskar 
Tyrannic (tajra'nik), Tyrannical (tajra'nikal), a. ti- 

ranski; nasilnicki 
Tyranny (ti'rani), n. liranstvo; okrutnost; nasilje 

u 

Ubiquity (jubi'kuiti), n. sveprisutnost; svudasnjost 

Udder (a'dor), n. vime 

Ugliness (a'glines), n. rugoba; grdoba; ruznost 

Ugly (a'gli). a, ruzan; gadan; grdan; gnusan 

Ulcer (a'lsor). n. cir; prist 

Ulterior (alti'rior), a. onostrani; daljni 

Ultimate (a'ltimet), a. najdaljni; najudaljeniji; iad* 
nji; konacni 

Ultimately (a'ltimetli), adv. konafino 

Ultimatum (a'ltime'jtam), n. konacni zahtjevr ultima- 
tum 

Umbrage (a'mbrodz), n. sjena ; uvreda; ljubomor 

Umbrella (ambre'la), n. kisobran; suncobran 

Umpire (a'mpa'er), n. izabrani sudac; obranidki aucUc 

\Jnabl9 Cane'jb}), a, nmo%\\£) nmoton; nefpofob^n u 

Unacceptable — 340 — Uncertain 

Unacceptable (a'nekse'ptabl), a. neprijatan; neugodan 
Unadvisable (a'nadva'jzabl), a. neshodan; neprobita- 

can; sto se ne moze savjetovati 
Unaffected (a'nafe'kted), a. netaknut; naravan,' pri- 

rodan; otvoren; jednostavan 
Unalterable (ana'ltorabl), a. nepromjenljiv 
Unanimous (juna'nimas), a. jednodusan; jednogla- 

san 
Unanimously (juna'nimasli), adv. jednodusno; jed- 

noglasno 
Unanswerable (ana'nsorabl), a. neodgovoran 
Unapproachable (a'napro'ucabl), a. nepristupan; ne- 

pristupaCan 
Unarmed (a'na'rmd), a. neoboruzan; goloruk 
Unassisted (a'nasi'sted), a. bez pomoci 
Unatractive (a'natra'ktiv), a. neprivlaciv 
Unauthorized (ana'torajzd), a. neovlasten; nedopu- 

gten 
Unavenged (a'nave'ndzd), a. neosveden 
Unavoidable (a'navo'jdabl), a. neizbjeziv; nuSdan; 

neophodan 
Unaware (a'naua'r), Unawares (a'naua'rz), adv. iz- 

nenada; neiscekivano 
Unbalanced (a'nba'lanst), a. nestalan; nezdrav 
Unbearable (anba'rabl), a. nesnosan 
Unbecoming (a'nbika'ming), a. nepristojan; nededan; 

besputan 
Unbelief (a'nbiM'f), n. bezvjerje; nevjerovanje 
Unbeloved (a'nbela'vd ili a'nbela'ved), a. neljubljen 
Unblemished (anble'migt), a. neoskvrnjen; neokaljan; 

cist; besprijekoran 
Unbolt (anbo'lt), v. otkrafiunati; otvoriti 
Unbounded (anbay'nded), a, neograniCen; neizmje- 

ran 
Unbroken (anbro'kn), a. neprekinut 
Unbrotherly (anbra'dorli), a, nebrataki 
Uncalled-for (anka'ldfo'r), a. nezvaa Unchangeable Underhand nemilosrdan; nemilo- 

bludnost; nefiisto&j 

a. nokr§L'anski; bezvjeran 
a. neizobrazen; neotesan; zamazan; gadari; gri- nesabran; nesakupljen Unchangeable (anCe'jndzabl), a. nepromjenljiv; po- 

stojan; stalan 
Uncharitable (anea'ritabl), 

sti\- ; tvrd; nemio 
Unchastity (anCa'stiti), n 
Unchristian (ankri'scan), a 
Uncivilized (ansi'vilajzd), a 

razuzdan; divlji 
Uncle (a'nkl), n. ujak; strk- 
Unclean (ankll'n), a. necist 

je§an 
Unclothe (anklo'ud), v. svu£i 
Uncollected (a'nkole*kted), £ 
UnCfmbed (anko'md). a. ncoccsljan 
UncomfortabJy (anka'mfortabli), adv. neutjesno; ku- 

kavno; neudobno 
Uncommon (anka'mon), a. neobican; znacajan ; rije- 

dak; nezajednicki 
Unconcern (a'nkonso'rn), n. ravnodusnost; nemar; 

hladnoca 
Unconditional (a'nkondi'sanal), a. bezuvjetan; bezu- 

slovan; apsolutan 
Unconscious (anka'nsas), a. nesvijestan; neznan; ne- 

shvatljiv 
Unconstitutional (anka'nstitju'sanal), a. protuustavan 
Unconverted (a'nkonvo'rted), a. nepreokrenut; neo- 

bracen; grijesan; nepokojan 
Uncover (a'nka'vor), v. otkriti; razgaliti; otkriti se 
Undeniable (a'ndina'ebl), a. sto se ne moze nijekati; 

ocit; jasan 
Under (a'ndor), prep, ispod; nize 
Underbid (a'ndorbi'd), v. ponuditi manje 
Underbrush (a'ndorbra*s), n. grmlje; zivica; siblje 
Underchlothes (a'ndorklo'uz), n. doljne ruho 
Undergo (a'ndorgo'), v. podvrci se; snositi; trpjeti 
Undergrowth (a'ndorgro'ut), n. Siblje; granje 
Underhand (a'ndorha'nd), adv. tajnim sredstyima; 
tajnp; prijeyarpm; — a, tapan u 

Underlie — 342 — Unequal 

Underlie (a'ndorla'j), v. lezati ispod; ciniti temelj ne- 

cemu; podupirati 
Undermine (a'dorma'jn), v. jpotkapati; potkopati; 

sisati snagu; unistiti tajnim nacinom 
Undermost (a'ndormo'st), a. najnizi; zadnji 
Underneath (a'ridorni't), adv. ispod; nize 
Underpay (a'ndorpe'j), v. premalo platiti 
Underrate (a'ndore'jt), v. premalo cijeniti 
Undersell (a'ndorse'l), v. prodati ispod cijene 
Understand (a'ndorsta'nd), v. razumjeti; razumije- 

vati; shvacati; znati; drzati; misliti; ukljuciti; 

doznati;* uputiti 
Understanding (a ndorsta'nding), n. razum; pamet; 

razumijevanje; znanje; shvacanje; ugovor; do- 

govor; protumacenje 
Undertake (a'ndorte'jk), v. poduzeti; poduzimati; po- 

kusati 
Undertaker (a'ndorte'jkor), n. poduzetnik; pothvat- 

nik; pogrebnik 
Undervalue (a'ndorva'lju), v. cijeniti ili procijeniti is- 
pod prave vrijednosti; prezreti 
Underwood (a'ndoruu'd), n. siblje 
Undesirable (a'ndiza'erabl), a. nepozeljan 
Undeterminable (a'ndito'rminabl), a. neodlucan 
Undivided (a'ndiva'jded), a. nerazdijeljen; citav . 
Undo fandu'), v. unistiti; razbiti; raspustiti; razri- 

jesiti; osiromasiti; pogaziti 
Undoing (andu'ing), n. uniotenje; upropascivanje; 

nesreca 
Undoubted (anda'uted), a. nedvojbsn; nesumnjiy 
Undress (andre's), v. svuci; svlaciti; oduzeti; skinuti 
Undue (a'ndju'), a. neumjestan; neumjeren; preko- 

mjeran; neredovit 
Unearthly (a'no'rtli), a. nadzemaljski; nadnaravni; 

nebeski 
Uneasy (a'ni'zi), a. nemiran; smeten; uzbudjen; neu- 

godan; neprijatan 
Unequal (a'ni'ky|.l) f a. nejedn&k; nejadnollk; nepra- 

film u Unerring - :: [3 Unhealthy Unerring (a'no'ring), a. nepogreSiv; sjeguran 
Uneven (a'ni'vn), a. nejednak; neravan; nejednoli- 

ean; hrapav; lihi 
Unexceptionable (a'nekse'psanabl), a. neizuzetan; 

bespogresan; izvrstan 
Unexpected (a'nekspe'kted), a. neoCekivan; iznena- 

da n 
Unfailing (a'nfe'jling), a. nepogresiv; neis6pljiv 
Unfair (a'nfa'r), a. nelijep; neposten; pristran 
Unfaithful (a'nfe'jtful), a. nevjeran; nepouzdan 
Unfasten (a'nfa'sn), v. odrijesiti; razvezati 
Unfavorable (a'nfe'jvdrabl), a. nepogodan; protivan 
Unfeeling (a'nfi'ling), a. besdusan; bescutan; nemilo- 

srdan 
Unfinished (a'nfi'nist), a. nedogotovl jen ; neizvrSen; 

neizdjelan; nesavrsen; nepotpun 
Unfit (a'nfi't), a. nesposoban; nevaljal; neprikladan; 

— v. onesposobiti; uciniti neprikladnim 
Unfitness (a'nfi'tries), n. nesposobnost; neprikladnost 
Unfortunate (a'nfo'rcunet), a. nesretan; neveseo 
Unfounded (a'nfa'unded), a. bestemeljan; isprazan 
Unfrequent (a'nfri'kuent), a. necest; rijedak 
Unfriendly (a'nfre'ndli), a. neprijazan 
Unfurnish (a'nfo'rnis), v. isprazn'iti; ocistiti 
Ungenerously (a'ndze'norasli), adv. neplemenito; ne- 

casno; prosto 
Ungodly (a'nga'dli), a. bezbozan; grijesan 
Ungovernable (a'nga'vornabl), a. neupravljiv; razuz- 

dan 
Ungraceful (a'ngre'jsful), a. neprijatan; prost; nepri- 

stojan 
Ungrateful (a'ngre'jtful), a. nezahvalan 
Ungrounded (a'ngra'unded), a. neosnovan 
Unhandsome (a'nha'ncam), a. nelijep; neprijatan; 

neuljudan 
Unhandy (a'nha'ndi), a. nezgodan; neprilican; neu- 

doban; nespretan; nezgrapan 
Unhappy (a'nha'pi), a. neveseo; nesretan; bijedan 
Unhealthy (a'nhe'lti), a. nezdrav; bolezljiv; bolestan Unheard — 344 — Unnatur al 

Unheard (a'nho'rd), a. necuven; nesaslusan; nepoznat 
Unhorse (a'nho'rs), v. zbaciti s konja ili sa sjedala 
Unhurt (a'nho'rt), a. neranjen; zdrav 
Uniform (ju'niform), a. jednolik; suglasan; jednak 
Uninterrupted (a'ni'ntorapted), a. neprekinut; nepre- 

kidan 
Union (ju'njan), n. jedinstvo; savez; drustvo; sjedi- 

njenje; unija 
Unison (ju'nisan), n. sloga; sklad; jedinstvo 
Unit (ju'nit), n. jedinica 
Unite (juna'jt), v. spojiti; sjediniti; zdruziti; udru- 

2iti se; srasti se 
Unity (ju'niti), n. jedinstvo; sklad 
Universe (ju'nivors), n. svod; svemir; vasiona 
University (ju'nivu'rsiti), n. sveuciliste 
Unjust (a'ndza'st), a. nepravedan; nepravican; krivi- 

can 
Unkind (a'nka'jnd), a. neprijazan; neprijatan; neu- 

godan 
Unkindness (a'nka'jndnes), n. neprijaznost 
Unknit (a'ni't), v. odsiti; rasporiti; parati; otvoriti 
Unknown (a'no'un), a. nepoznat 

Unlade (a'nle'jd), v. istovariti; isprazniti; iskre^.ti 
Unlawful (a'nla'ful), a. nezakonit; protuzakonit 
Unlearned (a'nlo'rned), a. neuk 
Unless (anle's), conj. osim; izim; ako ne 
Unlike (a'nla'jk), a. nejednak; razlicit 
Unlikeness (a'nla'jknes), n. nejednakost; razlicnost 
Unlimited (a'nli'mited), a. neogranicen; neodredjen; 

neobuzdan 
Unload (a'nlo'ud), v. istovariti; rasteretiti 
Unlock (anla'k), v. otkljucati; otvoriti 
Unlucky (anla'ki), a. nesretan 
Unmannerly (anma'norli), a. neotesan; prost 
Unmarried (a'nma'rid), a. neozenjen 
Unmerciful (anmo'rsiful), a. nemilosrdan; okrutan 
Unmerited (a'nme'rited), a. nezasluzen 
Unmistakable (a'nmiste'jkabl), a. nepogresiv; jasan 
Unnatural (a'na'oiiral), a. nenaravan; neprirodan Unnecessary — 34r» — 1'nripe 

Unnecessary (ane'seseri), a. nepotreban; beskoristan 
Unneighborly (a'ne'jborli), a. §to ne dolikuje SUSjedu; 
nebratski 

Unnoticed (a'no'tist), a. neopazen 
Unpack (anpa'k), v. isprazniti; povaditJ 
Unpaid (anpe'jd), a. neplaCen 
Unpardonable (anpa'rdonabl), a. neoproativ 
Unpatriotic (anpe'jtria'tik), Unpatriotical (anpe'jtri- 

a'tikal), a. nedomoljuban 
Unpaved (anpe'jvd), a. nepoplocen 
Unpin (anpi'n), v. otkopcati; raskopcati 
Unpleasant (anple'zant), a. neugodan; neprijatan 
Unpopular (anpa'pjulor), a. nepopularan; nepbljub- 

Lien 
Unprejudiced (anpre'dzudist), a. bez predsuda; ne- 

pristran 
Unprepared (a'npripa rd), a. nepripravan 
Unproductive (a'nproda'ktiv), a. nerodan; neplodan; 

jalov 
Unprofitable (anpra'fitabl), a. beskoristan; nekori- 

stan; stetan 
Unproportionable Ca'npropo'rsaaiabl), a. nerazmjeran 
Unprotected (a'nprote'kted), a. nezasticen 
Unproved (anpru'vd), a. nedokazan 
Unpublished (anpa'blist), a. neobjelodanjen 
Unpunished (anpa'nist), a. nekaznjen 
Unpurchased (anpo'rcest), a. nekupljen 
Unqualified (ankua'lifajd), a. nesposoban; neograni- 

cen; bezuvjetan 
Unquestionable (ankue'scanabl), a. nesumnjiv; izvje- 

stan 
Unquiet (ankya'et), a. nemiran; uzbudjen 
Unready (anre'di), a. nepripravan; lagan; ne^grapan 
Unreasonable (anri'znabl), a. bezuman; nerazborit; 

bezrazlozan 
Unreliable (a'nrila'ebl), a. neosloniv; nepouzdan 
Unrighteous (anra'jeas), a. nepravican; nepravedan; 

zao 
Unripe (anra'jp), a. nezrio; nedozrio XJ Unroll — 346 — Untowardness 

Unroil (anro'l), v. razmotati; razviti; otvoriti 
Unsafe (anse'jf), a nesiguran; opasan; pogibel.ian 
Unsatisfactory (ansa'tisfa'ktori), a. nedovoljan; ne- 

dostatan 
Unsatisfied (ansa'tisfajd), a. nezadovoljan; neudo- 

voljen 
Unscrew (a'nskru') v. odvrtati 
Unseasonable (ansi'znabl), a. nezrio; nedozrio; ka~ 

san; nepovoljan; nesposoban 
Unseat (ansi't), v. baciti sa sjedala; lisiti sjedala 
Unseen (ansi'n), a. nevidjen; neopazen; nevidljiv 
Unselfish (anse'lfis), a. nesebican 
Unsettle (anse'tl), v. pomjestiti; pofemetiti; odmak- 

nuti 
Unshaken (anse'jken), a. neuzdrman 
Unskillful (anski'lful), a. nevjest; nespretan; ne- 

zgrapan 
Unsociable (anso'sabl), a. nedruzevan; nepfijazan 
Unsold (anso'ld), a. neprodan 
Unsound (a'nsa'und), a. nezdrav; pokvaren; manj- 

kav; slab; bolezljiv; nepovjerljiv^; nevjeran; va- 

rav; dvojben 
Unspeakable (anspi'kald), a. neizreeiv; neopisiv 
Unspotted (anspa'ted), a neumrljan; neokaljan; cist 
Unsteady (anste'di), a. nestalan; nepostojan; prevrt- 

Ijiv; promjenljiv 
Unsuccessful (a'nsokse'sful), a. neuspjesan; bezus- 

pjesan; zaludan 
Unsuitable (nnsju'tabl), a. neprilican; nezgodan; ne- 

\-aljan 
Untasted (ante'jsted), a. nekusan 
, Untenable (anti'nabl), a. slab; sto se ne moze drzati 
Unthankful (a'nta'nkful), a. nezahvalan 
Untie (a'nta'j), v. odvezati; razvezati 
Until (anti'l), prep, do; sve do; dok; dokle 
Untold (anto'ld), a neiskazan; neizreeiv; neotkriven 
Untouched (a'ntact), a. netaknut 
Untowardness (anto'uerdnes), n. upornost; nepokor- 

nost; trrcloglavost u 

Tntrieri -• 347 — Uprlae 

Untried (a'ntra'jd), a. neokugan 

Untrue (a'ntru'), a. neistinit; lazan; nevjeran 

Untruth (antru't), n. neistina; laz: izdaja; izdajstvo 

Untwist (antui'st), v. rasplesti; razmotati se 

Unusual (a'nju'zjual), a. neobican; rijedak 

Unveil (anve'jl), v. otkriti 

Unwearied (anui'rid), a. neumoran; ustrajan 

Unwell (anue'l), a. slab; bolezljiv; nezdrav 

Unwept (anue'pt), a. neoplakivan 

Unwholesome (a'nho'lsam), a. nezdrav; pogubail; Ste- 

tan 
Unwilling (anui'ling-), a. nehotican; protivan 
Unwind (a'nua'jnd), v. odmotati; razmotavati ; izmo- 

tati se 
Unwise (a'nua'jz), a. hid; budalast 
Unworthy (a'nuo'rdi), a. nevrijedan; nedostojan; ne- 

zasluzan 
Unwrap (anra'p) ,v. razmotati 
Unwritten (a'nri'tn), a. nepisan 
Unyielding (anji'lding), a. nepopustljiv; uporan; 

cvrst; tvrdokoran 
Up (ap), adv. na; gore; visoko; potpuno; sasvim; do 

kraja; — prep, gore; uz; u vis 
Upbear (a'pba'r), v. uspraviti; uzdici; uzdignuti; po- 

duprijeti 
Upbraid (a'pbre'jd), v. predbaciti; koriti; prekoriti; 

kriviti; osuditi 
Upheave (aphi'v), v. dignuti u vis 
Uphill (a'phi'l), adv. uzbrdo; — ■ a. tezak; mucan 
Uphold (apho'ld), v. drzati uspravno; uzdici: drzati; 

cuvati; uzdrzati; poduprijeti; izdrzavati 
Uplift (apli'ft), v. uzdii'i; podidi 
Upmost (a'pmo'st), a. najvisi; najgornji 
Upon (apa'n), prep, na 
Upper (a'por), a. gornji; visi 
Uppermost (a'pormo'st), a. najgornji; najvisi 
Upright (a'pra'jt), a. uspravan; okomit; i>i>5ten; pra- 

vedan 
Uprise (apra'jz), v. ustati; podignuti se: diei se u 

Uproar — -348 — Uttermost 

Uproar (a'pro'r), n. buna; pobuna; uzbuna; vika; 

buka 
Upset (apse't), v. prevrnuti; prebaciti; prevaliti 
Upshot (a'psa't), n. izlaz; zakljucak; konac 
Upside (a'psa'jd), n. gqrnja strana 
Upside down (a'psa'jd da'un), u potpunom neredu; 

porazbacano 
Upward (a'puord), a. upravljen na vise mjesto 
Urge (ordz), v. tiskati; navaliti; tjerati; goniti; po- 

drazivati 
Urgency (6'rdzensi), n. presnost; zurnost 
Urinate (ju'rinejt), v. mokriti; pisati 
Urine (ju'rin), n. mokraca; pisalina 
Us (as), pron. nas 
Usage (ju'sedz), n. uporaba; postupak; nacin; nava- 

da; otoicaj 
Use (jus), n, poraba; obicaj; navada; uzivanje; u- 

potreba; upotrebljavanje; potreba; nuzda; ko- 

rist; vjezba 
Use (juz), v. rabiti; upotrebljavati; upotrijebiti; pri- 

viknuti jnaviknuti; postupati; priviknuti se 
Useful (ju'sful), a. koristan; probitacan 
Useless (ju'sles), a. beskoristan; zaludan; prazan 
Uselessness (ju'slesnes), n. beskorisnost; zaludnost 
Usher (a'sor), n. vratar; uvadjac; redatelj; posluz- 

nik; uciteljski pomocnik; — ■ v. uvesti 
Usual (ju'zjual), a. obican; navadan; redovit 
Utility (juti'liti), n. probita.cnost; korist; hasna; do- 

bitak; zasluzba 
Utmost (a'tmo'st), a. najudaljeniji; skrajnji; zadnji; 

najvisi 
Utter (a.' tor), a. potpun; savrsen; cio 
Utter (a'tor), v. izrect; izustiti; izgovoriti; objelo- 

daniti 
Utterance (a'torans), n. izjava; ocitovanje; izgovor; 

izrazaj 
Utterly (a'torli), adv. potpunoma; sasvim 
Uttermost (a'tormo'st), a. najvisi; najudaljeniji; 

skrajnji V Vacancy — 349 — Vanity Vacancy (ve'jkansi), n. praznina; ispraznjenje; ru- 

pa; nedostatak; dokolica 
Vacant (ve'jkant), a. prazan; ispraznjen; nepopu- 

njen; neradin; bezbrizan 
Vacate (ve'jke'jt), v. isprazniti; unistiti 
Vacation (veke'jsan), n. praznici; prosto vrijeme; po- 

einak; mir; ukidanje 
Vaccinate < va'ksinejt), v. cijepiti 
Vacuum (va'kjtiani), n. prazan prostor 
Vagabond ( va'gaband), a. lutajuci; nestalan; — n. 

skitalica 
Vagina (vadja'jna), n. zensko spolno udo 
Vagrancy (ve'jgransi), n. skitanje; lutanje 
Vague (vejg), a. nestalan; nepostojan; neopredije- 

ljen; neodredjen; raspusten 
Vail (vejl), n. koprena; privjesa; prekrivalo 
Vain (vejn), a. isprazan; tast; bezvrijedan; nistetan; 

zaludan 
Vale (vejl), n. dolina; prodol; uvala; gudura 
Valet (va'let ili va'lej), n. sluga; moniak 
Valiant (va'ljant), a- hrabar; odvazan: nenstrasiv 
Valid (va'lid), a. snazan; mocan; valjan; vazan; te- 

meljit; dobar; vrijedan 
Valise (vali's), n. putnicka torba 
Valley (va'li), n. prodol; dolina; streha; zlijeb 
Valor (va'lor), n. odvaznost; hrabrost; junastvo 
Valuation (va'ljue'jsan), n. proejena; cijenjenje; cl- 

jena; vrijednost 
Value (va'lju), n. vrijednost; cijena; korist; vainost; 

— v. procijeniti; eijeniti; stovati 
Valueless (va'ljules), a. bezvrijedan 
Vane (vejn), n. vjetrenica; okretajuca sprava, koja 

pokazuje na koju stranu vjetar puse ili voda te- 

ce; perut 
Vanguard (va'nga'rd), n. prednje cete 
Vanish (va'nis), v. isceznuti; nestati 
Vanity (va'niti), n. tastina; ispraznost; nistavilo V 

Vanquish . — 350 — Vehicle 

Vanquish (va'nkuis), v. pobijediti; nadvladati; nadbl- 
ti; nadjacati 

Vantage (va'ntedz), n. nadmasnost; preteznost 

Vapid (va'pid), a. neslan; bljutav 

Vapor (ve'jpor), n. para; plin; dim; — v. ishlapiti se; 
isparivati se 

Variable (ve'jriabl), a. promjenljiv; nestalan 

Variance (ve'jrians), n. promjena; nosuglasje; zastra- 
njivanje; razilazenje 

Variation (ve'jrie'jsan), n. promjena; mijenjanje; ra- 
zlika; zastranjivanje; varijacija 

Variegate (ve'jriigejt), v. isarati; " praviti pruge; is- 
kockati 

Variety (vara'iti), n. raznolikost; razlicnost; promje- 
na; vrsta 

Various (ve'jrias), a. razlicit; razlican; razan; ne- 
stalan 

Varnish (va'rnis), n. lak; pokost — v. raazati la- 
kom; pokostiti; osvjetlati 

Vary (ve'jri), v. mijenjati; razikiziti se u mnijenju; 
ne slagati se; razlikovati se 

Vase (vejs ili vaz), n. vaza; posuda 

Vastation (vaste'jsan), n. pustosenje; haranje; razo- 
renje 

Vat (vat), n. kaea; sud; cabar; badanj 

Vaudeville (vo'dvil), n. kazalisna prestava uz satiric- 
no pjevanje; vesela i zivahna pjesma 

Vault (valt), n. bolta; svod; grobnica; skok; — v. 
svesti; svoditi; skociti; odskociti 

Veal (vii), n. teletina 

Veer (vir), v. skrenuti; okretati; vrtjeti; vijati; su- 
kati 

Vegetable (ve'dzitabl), n. biljka; povrce; varivo; — - 
a. bilinski 

Vegetarian (ve'dzite'jrian), n. onai, koji drzi, da je 
povrce jedina prava hrana za covjeka 

Vehemence (vi'himens), Vehemency (vi'himensi), n. 
zestina; srdzba; jarost; gnjev; sila; vatra 

Vehicle (vi'hikl), n. kola; tarnice Veil — ::: Vers.ua 

Veil (ve.il), n. koprena; velo; prijevjes; prekrlvalo; 

v. zastrti; prekriti 
Vein (vejn), n. zila; ziliea; rebro (lista); volja; ras- 

polozenje 
Velocity (vila'sili), n. brzina; hitrina; naglost 
Velvet (ve'lvet), n. barsun; kadifa 
Venerable (ve'norabl), a. castan; postovani; pi 

Slli; velecasni 
Venerate (ve'norejt), v. stovati; postovati; eastiti 
Venesection (vi'nise'ksan), n. pustanje krvi 
Vengeance (ve'ndzans), n. osveta; kazna 
Vengeful (ve'ndzful), a. osvetljiv; osvetnicki 
Venial (vi'nial), a. oprostiv 
Vent (vent), n. otvor; izlaz; usee; izgovor; bijeg; — 

v. ispustiti; zraciti; vjetriti; izustiti; izreci 
Ventilate (ve'ntilejt), v. zraciti; vjetriti; mahati le- 

pezom; pretresati; razjasniti . 

Ventilation (ve'ntile'jsan), n. zracenje; vjetrcnje; 

pretresanje 
Ventriloquism (ventri'lokuizm), n. nacin govora, kod 

kojeg se cini, kao da glasovi dolaze iz daljine 
Venture (ve'neur), n. usudjenje; usudjivanje; podu- 

zece; slucaj; sreea: — v. usuditi se; smjeti 
Veracity (vinVsiti), n. istinitost; istina 
Verb (vorb), n. glagel 
Verbal (vo'rbal), a. usmen; doslovan 
Verdict (vo'rdikt), n. osuda; pravorijek 
Verdure (vo'rdzur), n. zelen; zelenilo; svjezost 
Verge (vordz), n. kraj; niedja; granica; stap; — v. 

nagnuti se; nagibati se; pognuti se; pribliziti se 
Verification (ve'rifike'jsan), n. ovjerovljenje; potvr- 

djenje; iJusvjeduceiije 
Verify (ve'rifaj), v. ovjerovit'i; posvjedociti; potvrditi 
.Verily (ve'rili) adv, zaista; doista; u istinu 
Vermes (vo'rmiz), n. crvi 
Vermin (vo'rmin), n. gad 
Versed (vorst), a. iskusan; ucan; vj< ?st 
Version (vo'rsan), n.prevod; predstavljanje 
Versus (vd'rsas), pr«p. proti; pi Vertical — 352 Vertical (vo'rtikal), a. okomit; vertikalan; uspravan 

Vertigo (vo'rtigo), n. vrtoglavica 

Very (ve'ri), a. istinski; prav; isti; sam; — adv. vrlo; 

veoma; prekomjerno 
Vesicle (ve'sikl), n. mjehuri6; prist 
Vesper (vesper), n. zvijezda vecernjica 
Vessel (ve'sel), n. posuda; sprava; ladja; brod 
Vest (vest), n. haljetak; zubun; prsluk; — v. obudi; 

odjenuti; zaodjesti 
Vestibule (ve'stibjul), n. predvorje; prednji trijem; 

predsoblje 
Vetch (vec), n, grahoviea 

Veterinarian (ve'torine'jrian), n. zivinar; veterinar 
Veto (vi'to), n. pravo zabacenje; zabrana; zapreka 
Vex (veks), v. dosadjivati; ljutiti; kinjiti; muSiti; 

draziti; uznemirivati 
Vexation (vekse'jsan), n. muka; briga; nemir; po- 

drazivanje; nevolja 
Via (va'ja), adv. putem 
Vibration (va'jbre'jsan), n. titranje; drhtanje; maha- 

nje; vitlanje 
Vice (vajs), n. pogrjeska; mana; porok; zlocin; pro- 

cijep sa vijkom 
Vice (vajs), prep, pod 

Vice admiral (va'js a'dmiral), n. podadmiral 
Vice president (va'js pre'zident), n. podpredsjednik 
Vigorous (vi'goras), a. snazan; silan; jak; krepak 
Vicious (vi'sas), a. zao; zlocest; pokvaren; kriv; po- 

grjesan; opak 
Victim (vi'ktim), n. zrtva 
Victdr (vi'ktor), n. pobjednik 
Victory (vi'ktori), n. pobjeda; slava; uspjeh 
Victual (vitl), n. zivez; hrana; — v. snabdjeti zivezem 
Vide (va'jdi), imperat. vidi 

Vie (vaj), v. nadmetati se; natjecati se; boriti se 
View (vju), n. vidik; pogled; prizor: pregled; istra- 

zivanje; predmet; cilj; svrha; naum; — ,r . gleda- 

ti; promatrati; pregledavati; ispitivati; istragi- 

vatj Viewer — 353 — 

Viewer (vju'or). "• ' l 

znik 
Vile (va'el prijeziran 

obraza n; zao 
Vileness ( " l '< bezvri- 

jednost 
Vilify (vi'lifa.i), v. poniziti; crniti 

Village (vi'ledz), n. seoce; 
Villager (vi'ledzor), n. seljanin 
Vincible (vi'nsibl), a. svladiv; pol 
Vindication (vi'ndike'jjsan), n. obrana; opravdanje 
Vine (vajn), n. loza; cokot; trs 
Vinedresser (va'jndre'sor), n. vinogradar 
Vinegar (vi'nigor), n. siree; ocat 
Vineyard (vi'njord), n. vinograd 
Vintage (vi'ntedz), n. berba; branje 
Violate (va'jolejt), v. pogrditi; obescastiti; osramo- 

titi; narusiti; pokvariti; prestupiti; pogaziti; pre- 

koraeiti; prekrsiti 
Violence (va'jolens), n. sila; nasilje; zestina; goro- 

padnost; naglost 
Violent (va'jolent), a. bijesan; uzbudjen; silovit; na- 

silnicki; goropadan; zestok; nagao; grozan 
Violet (va'jolet), n. ljubica; ljubicica 
Violin (va'joU'n), n. gusle 
Violinist (va'joli'nist), Violist (va'jalist), n. guslac; 

guslar; gudac 
Virgin (vo'rdzin), n. djevica; djeva; djevojka; — a. 

cist; djevicanski; nevin; svjez; nov ; cedan 
Virile (va'jril ili vi'ril), a. muzevan; muski 
Virtual (vb'rcual), a. poslen; radin; djelotvoran; bi- 

tan 
Virtue (vo'rcu), n. krepost; vrlina; nevmost; cistoda 
Virtuous (vo'rcuas), a. krepostan; vrli; pravedan; 

pravican; nevin; cist 
Virus (va'jras), n. otrov 

Vis-a-vis (vi'zavi'), adv. prijeko; naprotiv 
Visible (vi'zibl), a. vidljiv; vidan; bjelodarii; ocevidan 
Vision (vi'zan), n. vid; vidjenje; prikaza 12 Visit — 354 — Voter 

Visit (vi'zit), v. posjetiti; pohoditi; pregledavati; — 

n. posjet; posjecenje; pohod; pregledba; istrazi- 

vanje 
Visitor (vi'zitor), Visitant (vi'zitant), n. posjetnik; 

razglednik 
Vital (va'jtal), a. zivotni; glavni; bitan; pravi 
Vitality (vajta'liti), n. zivotvorna snaga; ozivljenie 
Vitrify (vi'trifaj), v. stakliti; postakliti; pretvoriti se 

u staklo 
Vivacious (vajve'jsas), a. ziv; zivahan; badar; veseo; 

zabavan 
Vocabulary (voka'bjuleri), n. rijeci; rijecnik 
Vocal (vo'kal), a. glasovni; zvucan 
Vocalist (vo'kalist), n. pjevac 
Vocation (voke'jsan), n. zvanje; zanimanje; promet ; 

trgovina; posao; rabota; radnja 
Voice (vojs), n. glas; — "v. izustiti; izreci 
Voiceless (vo'jsles), a. bez glasa; tih 
Void (vojd), a. prazan; ispraznjen; tast; nistetan; 

bezvrijedan; beskrepostan 
Volcano (valke'jno), n. vulkan; ognjena gora 
Volition (voli'san), n. volja; hotjenje 
Volley (va'li), n. salva; pucanje 
Volubility (va'ljubi'liti), n. okretnost; pomicnost; la- 

koca; hitrina 
Volume (va'ljum), n. svezak; knjiga; uloga; spisak; 

opseg; obujam 
Voluntary Cva'lanteri), a. svojevoljan; dobrovoljan; 

hotimican 
Volunteer (va'lanti'r), n. dobrovoljac; — v. dobrovolj- 

no nastupiti; doljrovoljno sluziti 
Voluptuary (vola'pcueri), n. bludnik; razbludnik 
Vomit (va'mit), v. bacati; izbaciti; bljuvati; n. blju- 

votina; izbljuvak 
Vomition (vomi'San), n. bljuvanje; riganje 
Voodoo (v r u'du), n. crnac vracar 
Voracious (vore'jsas), a. prozdrljiv; grabezljiv 
Vote (vo'ut), n. glas; — v. glasovati; birati 
Voter (\o'utor), n. birac V w 

Votive — 3f>5 — Wail I 

Votive (vo'tiv), a. zavjeren; posvefen 

Voucher (va'ufcor), n. svjedok; svjedoSanstvo; ispra- 

va; svjedodzba; dokaz; prilog; ulaznica 
Voyage (vo'jedz), n. putovanje; — v. putovati; vo- 

ziti se; obi€i; proci 
Voyager (vo'jedzor), n. putnik 
Vulgar (va'lgor), a. opci; obican; svakidanji; svagf- 

danji; prost; neotesan; — n. rulja; puk 
Vulnerable (va'lnorabl), a. ranjiv; ozljediv 
Vulpine (va'lpin ili va'lpajn), a. lisiCav; lukav 
Vulture (val'c'ur), n. jastrijeb 

w 

Wabble (ua'bl), v. njihati so; kolebati se; ljuljati se 
Wad (yad), n. zamotuljak; naramak; pamuk; vata 
Wadding (ua'dirig 1 ), n. pamuk; vata 
Wade (ue'jd), v. gaziti; pregaziti 
Wafer (ue'jfor), n. kockasti kolac; hostija; lijepilo; 

— v. pec-atiti lijepilima 
Waft (ua'ft), v. prevesti; prenijeti; ploviti; plivati; 

letjeti 
Wage (ue'jdz), v. zaloziti; staviti na kocku; okladiti 

se; usuditi se; voditi (rat); — n. plata; placa; 

nagrada; uzvrat 
Wages (ue'jdzes), n. plata; plada 
Waggish (ua'gis), a. lukav; saljiv; vragoljast; lo- 

povski 
Wagon (ua'gan), n. kola 
Waif (ue'jf), n. nadjene stvari; tumaratelj; napu- 

steno dijete 
Wail (ue'jl), v. jadikovati; tugovati; ridati; cviljeti; 

jaukati; kukati; lelekati; — n. tugovanje; jauk 
Waist (ue'jst), n. pas; stas 
Waistcoat ( ue'jstko'ut), n. prsluk 
Wait (ue'jt), v. cekati; dvoriti; - — n. eekanje; busija; 

zasjeda 
Waiter (ue'jtor), n. konol>ar; momak; sluga 
Waitress (ue'jtres), n. konobarica w 

Waive ^__ — 356 — Warfare 

Waive (ue'jv), v. napustiti; ostaviti se; odreei se 

Waiver (ue'jvor), n. napustenje 

Wake (ue'jk), v. Ijiti budan; straziti; bdjeti; buditl 

se; probuditi se; probuditi; — n. budnost; bdi- 

jenje; straza; cuvanje 
Waken (ue'jkn), v. probuditi se; buditi se; probuditi 
Walk (ua'k), v. hodati; ici; setati; vladati se; — n, 

setnja; setanje; hod; ponasanje 
Waiker (ua'kur), pjesak 
Wall (ual), n. zid; stijena; — v. obzidati; opasati 

zidom 
Wallet (ua'let), n. bisage; lisnica 
Wallop (ua'lap), v. kipjeti; vreti; strujiti; kljucati; 

udariti 
Wallow (ua'lo), v. valjati se; koturati se; zivjeti u 

smradu ili grijehu 
Walnut (ua'lnat), n. orah 
Wan (ua'n), a. bljedolik; blijed 

Wander (ua'ndor), v. tumarati; lutati; putovati; i£i 
Want (ua'nt), n. nestasica; oskudica; siromastvo; 

— v. trebati; trebovati; htjeti; zahtijevati; ze- 

ljeti 
Wanting (ua'nting), a. odsutan; manjkav 
Wanton (ua'ntan), a. razuzdan; neobuzdan; nesta- 

san; obijestan; vragoljast; — n. razuzdana oso- 

ba; gizdelin 
War (ua'r), n. rat; boj; bitka; — v. ratovati; biti se* 
Warbler (ua'rblor), n. pjevac; pojac 
Ward (ua'rd), v. braniti; paziti; stititi; — n. strata; 

obrana; tutorstvo; stitnistvo; skrbnistvo; StiCe- 

nik; sirota; kotar; okruzje 
Warden (ua'rdn), n. nadziratelj; nastojnik; tutor; 

skrbnik; glavar; starjesina 
Wardrobe (ua'rdo'b), n. ormar za odijelo; garderoba; 

haljine 
Ware (ua'r) n. roba; stvari 
Warehouse (ua'rha'us), n. stovariste; magazin; skla- 

diste; — v. smjestiti u sklacliste 
Warfare (ua'rfa'r), n. vojna .sluzba; rat; boj;* bitka; 

borba w 

Wai 157 Watchm m 

Warily (ue'jrili), adv. oprezno 

Warlike (ua'rlajk), a. bojolik; ratoboran; ratni; voj- 

nieki 
Warm (ua'rm), a. topao; srdacan; — v. topiti; t <_>pi ti 

se 
Warmly (ua'rmli), adv. toplo 

Warn (ua'rn), v. opomenuti; opominjati; upozoriti 
Warning (ua'rning), n. upozorenje; opomena 
Warrant ua'rant), v. jamciti; zajamSiti; opravdati; 

odstetiti; opunumociti; ovlastiti; — n. uv laStenje; 

punomoc; sigurnost; jamstvo; jamcenje; oprav- 

danje; uhidbeni nalog 
Warior (ua'rjor ili ua'rior), n ratnik; bojovnik; voj- 

nik 
Wart (ua'rt), n. bradavica; bradavka 
Warty (ua'rti), a. bradavieav 
Was (ua'z), bijah, bijase 
Wash (ua's), v. prati; oprati; uraiti; — n. pranje; 

umivanje; rublje; plitcina; mocvara; bara 
Washboard (ua'sbo'rd), n. naribana ploca za pranje 
Washerwoman (ua'soruu'man), n. perilja; pralja 
Wasp (ua'sp), n. osa 

Waspish (ua'spis), a. podrazljiv; tankocutan 
Waste (ue'jst), v. pustositi; opustoSiti; harati; pro- 

fuckati; spiskati; istrositi; narusavati; smanjiva- 

ti; — a. pust; divlji; prazan; bezvrijedan; su- 

visan; neobradjen; — n. opuslosenje; unistava- 

nje; rasipanje; rasipnost; gubitak; kvar; steta; 

otpadak 
Wasteful (ue'jstful), a. rasipan; rastepljiv; razoran: 

Stetan 
Watch (ua'c), n. straza; cuvanje; bdijenje: pazl.ii- 

vost; opreznost; nocna straza; dzepni sat; — v. 

bditi; cuvati strazu; cekati; paziti; imati na oku: 

straziti 
Watchful (ua'cful), a. budan; oprezan; pazljiv 
Watchhouse (ua'chaus), n. strazarnica 
Watchmaker (ua'cme'jkor), n. urar 
Watchman (ua'cman), n. pazitelj; noeni strazar w Watchword — 358 — Week 

Watchword (ua'cuo'rd), n. parola; rijec 

Water Cua'dor), n. voda; — v. mociti; natapati; zaliti; 

zalijevati 
Watercloset (ua'dorkla'zet), n. zahod 
Waterfall (ua'dorfa'l) n. vodopad 
Watermelon (ua'dorme'lan), n. lubenica 
Waul Cua'l), v. mijaukati; mrnjaukati 
Wave (ue'jv), n. val; talas; titranje; — v. talasati se; 

ljuljati se; mahnuti 
Wavy (ue'jvi), a. valovit; ljuljajuCi se 
Wax (ua'ks), n. vosak; — v. vosc-iti; rasti 
Way (ue'j), n. put; prolaz; staza; daljina; pravac; 

nac-in; osnova 
We (yi')> pron. mi 
Weak (ui'k), a. slab; slabasan 
Weaken (ui'kn), v. slabiti; oslabiti 

Weakness (ui'knes), n slabost; nemof; slaba strana 
Wealth (ue'lt), n. blago; bogatstvo; obilje; izobilje 
Wealthy (ue'lti), a. imudan; bogat 
Wean (ui'n), v. odueiti od sise; otudjiti 
Weapon (ue'pan), n. oruzje 
Wear (ua'r), v. nositi; iznositi; istrositi; razderati; 

— n. nosnja; nosenje; istrosenje; moda 
Weariness (ui'rines), n. umor; umornost; sustanje 
Weary (ui'ri), a. mucan; tegoban; dosadan 
Weather (ue'dor), n. vrijeme; — v. zraciti; snositi; o- 

prijeti se 
Weave (ui'v), v. tkati; sastaviti; sastavljati 
Weaver (ufvor), n. tkalac 

Web (ue'b), n. tkanje; tkanina; paucina; spletka 
Wed (ue'd), v. zeniti se; pirovati 

Wedding (ue'ding), n. vjencanje; pir; svadba; zenidba 
Wedge (ue'dz), n. klin; skala; zagozda; — v. istje- 

rati klinom 
Wedlock (ue'dlak), n. brak; zenidba 
Wednesday (ue'nzde), n. srijeda 

Weed (ui'd), n. korov; drac; crnina; — v. plijeviti 
Week (ui'k), n. tjedan; sedmica w 

Weep — 359 — When 

Weep (ui'p), v. plakati; roniti suze; jaukati; jadiko- 

\-ati 
Weeping willow (ui'ping ui'lo), n..strmogled 
Weigh (ue'j), v. vagati; toziti; promisTjatJ ; uvnziti 
Weight uje'jt). n. tezina; teza; vaznost; znamfenitost; 

upliv; posljedira; vaga; tezulja 
Weighty (ue'jti), a. tezak; vazan; znamenit 
Welcome (ue'lkam), a. dobro dosao; povoljan; — n. 

docek; dobrodoslica; bilikum 
Welfare (ue'lfa'r), n. boljak; dobrobit; blagostanje 
Well (ue'l), n. zdenac; bunar; studenac; vrelo; vru- 

tak; izvor; — v. izvirati; istjecati; protjecati 
Well (ue'l), adv. dobro; vrlo; jako; zdravo; pravo; 

sasvirh; skroz; znatno 
Wellbeing (ue'lbi'ng), n. dobrobit; blagostanje; zado- 

voljst^•o; napredak 
Wellbred (ue'lbre'd), a. dobro odgojen; uljudan; fin 
Welt (ue'lt), n. kraj; obrub; okrajak; skut;. — v. ob- 

rubiti 
West (ue'st), n. zapad; — a. zapadni; — adv. za- 

padno; prema zapadu 
Westerly (ue'storli), Western (ue'storn), a. zapadni 
Westward (ue'stuo'rd), Westwardly (ue'stuo'rdli), 

ad\'. na zapad; prema zapadu; zapadno 
Wet (ue't), a. mokar; nakvasen; vlazan 
Wetness (ue'tnes), n. mokrina; vlaga 
Wet nurse (ue't no'rs), n. dojkinja; dojilja 
Wharf (hua'rf), n. zal; otocid; skver 
What (hua't), pron. sto; koji; t!\'>; kakav; kako 
Whatever (hua'te'viir), pron. stogod 
Whatsoever (hua'coevor), a. stogod 
Wheat (b/ui't), n. psenica 

Wheedle (hui'dl), v. vabiti slatkim rijecima; nagovo- 
riti; laskati se * 

Wheel (hul'l) n. kotac; kolo; — v. koturati; valjati se 
Wheelbarrow (hui'lba'ro), n. tacke 
Wheeze (hui'z), v. tesko disati; — n. tesko disanje 
Whelp (hue'lp), n. stene; — v. steniti se; osteniti se 
When (.hue'n), adv. kada; kad; dok; do6im w Whence — 360 — Whirlpool 

Whence (hue'ns), adv. odakle; kako; na koji nacin 
Whencesoever (hue'nsoe'vor), adv. otklegod 
Whenever (hue'ne'vor), Whensoever (hue'nsoe'vor), 

adv. kadagod; kadgod 
Where (hy.a'r), adv. gdje; kamo 
Whereabout (hua'ra'ba'ut), Whereabouts (hua'ra*- 

ba'uc), adv. po prilici gdje; — n. prebivaliste 
Whereas (hua'ra'z), ron.i. docim; posto 
Whereat (hua'rat), adv. gdje; pri cem 
Whereby (hua'rba'j), adv. po ceniu; kroz sto 
Wherefore (hua'rfo'r), adv. s kojeg razloga; zasto; 

radsta; rad cega; otuda; zato; prema tome 
Wherein (hua'rin)' adv. u cemu; kamo; kuda; gdje 
Whereof (hua'ra'f), adv. o cem; od cega; otkud 
Whereon (hua'ra'n), adv. na sto 
Wheresoever (hua'rsoe'vor), adv. ma gdjegod 
Whereto (hua'rtu') adv. cemu; k cemu; na sto; za 

sto 
Whereupon (hua'rapa'n), adv. na sto; uslijed cesa 
Wherever (hua're'vor), adv. gdjegod 
Wherewith (hua'rui't), adv. s cim : cime 
Wherewithal (hua'ruita'l), adv. s cim; cim; cime 
Whet (hue't), v. brusiti; ostriti; tociti; draziti; iza- 

ziVati; — n. brusenje; podrazi^ - anje 
Whether (hue'dor), conj. da li 
Whetstone (hue'tsto'n), n. brus 
Which (hui'c), pron. koji 
Whichever (hui"ce-vor), pron. kojigod 
'Whiffle (hui'fl), v. tresti se; drhtati; biti nestalan 
While (hua'el), n. vrijeme; cas: — conj. dok; za; u 

vrijeme; u; — v. provesti; prorajtati; potrositi 
Whilst (hua'elst), conj. dok; u vrijeme; za 
Whine (hua'jn), v. plakati; proplakati; cviljetl; ci- 

cati; jecati; — n. ridanje; ielekanje; dreka 
Whinny (hui'ni), v. rzati; — n. rzanje 
Whip (hui'p), v. udariti; tuci; bicevati; mlatiti; is- 

trgnuti; odskociti; — n. bic; kandzija; korbac 
Whirl (huo'rl), v. vrtjeti se: okretati se; vitlati; — 

n. vir; vrtiog; vihor; vrtoglavica 
Whirlpool (hyo'rpu'l), n. vrtiog; vir w 

Whisk — mui — Widely 

Whisk (hui'sk), n. otirae; krpa; kefica: - v. punie- 
st i; otrti; cistiti; pofiistiti; vrtjeti so 

Whisker (hui'skor), n. zalisci; brada 

Whisky, Whiskey (hui'ski), n. viska; rakija 

Whisper (hui'spor), v. saputati; saptati; — n. §apat; 
saptanje 

Whistle (hui'sl), v. zvizdati; fuckati; fieukati; — n 
zvizdanje; zvizduk 

Whit (hui't), n. tocka; cestica 

White (hua'jt), a. bijel; blijed; siv; cist; — n. bije- 
lac; bijela boja; sve, Sto je bijelo; — v. bijeliti; 
pobijeliti 

Whiten (hua'jtn), v. pobijeliti; Ijijeliti 

Whither (hui'dor), adv. kamo 

Whitlow (hui'tlo), n. podnoktiea; kukac 

Whitsunday (hui'cnde ili hui'tsa'nde), Whitsuntide 
(hui'cnta'jd), n. Trojaci; Duhovi 

Whiz (hui'z), v. psikati; pistati; — n. psika; pigtanje 

Who (hu), pron. tko 

Whole (hoi), a. cio; citav; potpun; zdrav; neranjen; 
— n. cijelo; sve; cijelost; iznos 

Wholesale (ho'lse'jl), n. veleprodaja; prodaja na veli- 
ko; — a. prema prodaji na veliko; veleprodajan 

Wholesome (ho'lsam), a. zdrav; zdravstven; koristan 

Wholly (ho'li), adv. sasvim; cisto 

Whom (hum), pron. koga 

Whomsoever (hu'msoe'vbr), pron. kog-agod 
Whooping cough (hu'ping ka'f), n. hrapavac; mag-a 
reei kasalj 

Whore (hur), n. kurva; bludnica 
Whose (huz), pron. ciji 

Why (hua'j), adv. zasto; s kojeg- razloga 
Wick (ui'k), n. stijenjak; fitilj 

Wicked (ui'ked), a. bezbozan; zao; kriv; nepravedan; 
oduran 

Wicker (ui'kor), n. vrbov prut; vrbova siba 
Wide (ua'jd), a. sirok; prostran; — adv. daleko 
Wideawake (ua'daue'jk), a. budan; pazljiv 
Widely (ua'jdli) adv. siroko; na siroku w 

Widen — 362 — Winter 

Widen (ua'jdn), v. prosiriti; povecati se 

Wideness (ua'jdnes), n. sirina 

Widow (ui'do), n. udova; udovica; — v. osamiti 

Widower (ui'door), n. udovac 

Width (ui'd), n. girina 

Wife (ua'f), n. zena; supruga 

Wig (ui'g), n. vlasulja; peruka 

Wigwam (ui'gua'm), n. koliba; dascara 

Wild (ua'eld), a. divlji; pust; neobradjen; surov; go- 
ropadan; — n. pustos; pustinja 

Wilderness (ui'ldernos), n. pustos; pustara; pustinja 

Wildness (ua'jldnes), n. divljastvo 

Will (ui'l), n. volja; odluka; oporuka; — v. htjeti; 
zeljeti 

Willful (ui'lful), a. hotimican; samovoljan 

Willing (ui'ling), a. voljan; zeljan 

Willingly (ui'lingli), adv. rado 

Willow (ui'io), n. vrba 

Wily (ua'jli), a. lukav 

Win (ui'n), v. dobiti; steCi; pobijediti; uspjeti 

Winch (ui'nc), n. rucica; rucka 

Wind (ui'nd), n. vjetar; dah; — v. vjetriti; zraciti; 

njusiti 
Winding (ua'jnding"), n. motanje; sukanje;- zaokret 
Window (ui'ndo), n. prozor; okno; otvor 
Windpipe (ui'ndpa'jp), n. dusnik 
Windy (ui'ndi), a. vjetrovit 
Wine (ua'jn), n. vino 
Wineglass (ua'jngla's), n. vinska casa 
Wing (ui'ng), n. krilo; krelut; okrilje; — v. okrilatiti; 

uskoriti; pospjesiti 
Wink (ui'nk), v. migati; namigivati; — n. mig; mi- 

ganje; znak; pogled 
Winker (ui'nkor), n. namigivac; namigusa 
Winner (ui'nor), n. dobivalac; pobjednik 
Winnig (ui'ning), a. osvajajuci; sticajuci; drazestan; 

— n. dobit; dobitak; hasna; stecevina 
Winter (ui'ntor), n. zima; — v. zimovati; drzati kroz 
zimu w 

Wipe — 3G3 — Wizard 

Wipe (ua'jp), v. otirati; otrti; brisati; Sistiti; — n. 

brisanje; ciseenje 
Wire (ua'er), n. zica; — v. priCvrstiti zicom; brzo- 

javiti 
Wisdom (ui'zdam), n. mudrost; premudrost; oStro- 

umnost 
Wise (ua'jz), a. mudar; ueen; razborit; — n. naCin 
Wiseacre (ua'jze'jkor), n. bluna; bleean] teleban 
Wisely (ua'jzli), adv. mudro; uceno 
Wish (ui's), v. zeliti; ceznuti; nadati se; — n. zelja; 

ceznja; molba 
Wisp (ui'sp), n. svezanj; naramak; otirac; nietlica 
Wistfully (ui'stfuli), adv. pazljivo; pozorno 
Wit (ui't), n. dosjetka; dosjetljivost; domisljatost ; o- 

stroumlje; pamet; razum; urn; — to wit, najme, 

to jest 
Witch (ui'c), n. vracar; madjionik; vjestica; vracara; 

vracarica; — v. carati; zacarati 
With (ui't), prep, s; sa; nuz; kod 
Withal (ui'da'l), adv. uz ostalo; isto tako; istodobno; 

u isto vrijeme 
Withdraw (ui'dra'), v. povuci natrag; oduzeti; uste- 

zati; odustati; opozvati; povuci se; napustiti; 

suzdrzati se 
Withe (ui't), n. vrbov prut; vrbova siba; — v. ve- 

zati vrbovim sibama 
Wither (ui'dor), v. venuti; ginuti; susiti se; propadati 
Withhold (ui'dho'ld), v. zadrzati; obuzdati; zaustaviti 
Within (ui*di'n), prep, u; unutra; — adv. iznutra; 

nutrasnje 
Without (ui'da'ut), prep, bez; povrh; osim ako; izim; 

adv. izvana; izvanje 
Withstand (ui'tsta'nd), v. odoljeti; oprijeti se; pro- 

tiviti se; uzdrzati 
Witness (ui'tnes), n. svjedok; svjedocanstvo; dokaz; 

— v. svjedociti; zasvjedociti; posvjedociti; biti 

svjedokom 
Witty (ui'ti), a. dosjetljiv; domiSljat; duhovit 
Wives (ya'jvz), n. 2ene 
Wizard (yi'zdrd), n, madjionik; Sarobnik w Woe — 364 — Workwoman 

Woe (uo'u), n. jad; bol; bijeda; prokletstvo; — inter.1. 

jao: lele; kuku; tesko 
Wolf (uu'lf), n. vuk; kuijak 
Woman (uu'man), n. zena 
Womanhood (uu'manhu'd), n. zenstvo 
Womankind (uu'manka'jnd), n. zenski spol 
Womanly (im'manli), a. zenski 
Womb (uu'ni), n. maternica; utroba 
Wonder (ua'ndor), n. cudo; — v. cuditi se; zacuditi se 
Wonderful (ua'ndorful), a. cudnovat; cudan; divan 
Won't (uo'nt), stegnuto od will not, ne cu 
Woo (uu 1 ), v. prositi; zaprosili; snubiti 
Wood (uu'd), n. suma; dubrava; gaj; lijes; drvo; 

drvlje 
Woodcut (uu'dka't), n. drvored 
Wooded (uu'ded), a. sumovit; sumom obrastao 
Wooden (uu'dn), a. drven 
Woodland (uu'dland), n. suma; dubrava 
Wooer (uu'or), n. prosac; snubitelj 
Wooing (yu'ing), n. prosnja; prosidba (djevojke) 
Wool (uu'l), n. vuna 
Woolen (uu'len), a. vunen 

Word (uo'rd), n. rijec; izreka; pismo; — v. izraziti se 
Work (uo'rk), v. raditi; djelati; djelovati; kinjiti se; 

vreti; uskipiti; uciniti; pokrenuti; posti<5i; u- 
' pravljati; ravnati; vezti; — n. rad; posao; na- 

stojanje; proizvod; ucinak-; posljedak; sastavak; 

knjiga; cin; postignuce 
Worker (uo'rkor), n. radnik; tezak 
Workhouse (uo'rkhaus), n. radiona; radionica; velikl 

zatvor u kojem kaznjenici moraju raditi; ubo2- 

nica 
Workman (uo'rkman), Workingman (uo'rkingman), 

n. radnik; uposlenik 
WorkmanNke (uo'rkmanlajk), Workmanly (uo'rk- 

manli), a. vjest; umjetan; prikladan; sposoban 
Workmanship (uo'rkmangip), n, umjetnost; vjeStina; 

radnja; rabota; djelo 
Workshop (uo'rkga'p), n. radionica 
Workwoman (yBYkyu'man), n, radniea; rabotnica w 

World - 365 -- Wreck 

World (uS'rld), n. svi-jet ; zemlja; Ijtfdstvo 
Worm fiio'rm), n. crv; glista; saraf; v. viti se; Lz- 
vijati se; objedjivati; potkopati; motati; 
tali 
Wormy (yo'rmi), n. crvljiv; crvotocan 
Worry (uo'ri). v. muciti; kinjiti; dosadjivati; dra- 
ziti: — m. uzru.ianost; muka; kinjenje; strah; uz- 
nemirenje: nemir 
Worse (yo'rs), a. gorji; pokvareniji; bolesniji 
Worship (uo'rsip), n. cast; pocasti slava; postova- 
nje; klanjanje; sluzba (bozja); — v. eastiti; po- 
Btovati; slaviti; klanjati se 
Worshiper. Worshipper (uo'rsi'por), n. 
Worst (uo'rst), a. najgorji; najpogubniji; najtezi; - 

v. poraziti; pobjediti; prebaciti 
Worth, (uo'rt), a. vrijedan; zasluzan; dostojan; — n. 

yrijednost; cijena; dostojnost; zasluga 
Worthiness (uo'rdines), n. vrijednost; vrednoca; do- 
stojnost; krepost; vrlina 
Worthless (uo'rtles), a. nevrijedan; bezvrijedan; ne- 

dostojan; bezobrazan; podal; nizak 
Worthy (yo'rdi), a. vrijedan; zasluzan; dragocjen 
Would (uy'd), bi 
Wound (uu'nd ill ya'ynd), n. rana; ozlijeda; — v. 

raniti; oziijediti 
Wrangle (rangl), v. prepirati se; inatiti se; svadjati 

se; _ n . prepiranje; raspra; kavga; svadja 
V/rap (rap), v. smotati; uviti; zaviti; sakriti 
Wrapper (ra'por), n. zavoj; zamot; n: vlaka; grubo 

platno; ogrtac 
Wrath (rat), n. gnjev; srdzba; jarost 
Wrathful' (ra'tful), a. ljuiit; srdit; gnjsvan; razjaren 
Wreath (rit), n. vijenac; pletenic zavor 

Wreck (rek). n. razorenje; 
drtim 

tj m n# uapjett w x 

Wrench — 366 — Xylography 

Wrench (renc), v. kidati; trgati; istrgnuti; sukati; 

motati; iscasiti; — n. sukanje; istrgnuee; sprava 

za okretanje sarafa 
Wrest (rest), v. cupati; istrgnuti; ugrabiti; otpti; iz- 

vrnuti; izvrtati; izopaeiti; — n. izopacenje; is- 
trgnuce 
Wrestle (resl). v. rvati sp; boriti se; — n. rvahje 
Wrestler (re'slor), n. rvac 
Wrestling (re'sling), ri. rvanje 

Wretch (rec), n. jadnik: bijednik; nesretnik; nitkov 
Wriggle (rigl), v. gibati sp amo tamo; mahati 
Wring (ring), v. uvijati ; zavijati; ozimati; cijediti; 

muciti; kinjiti; izvrtati 
Wrinkle (rinkl), n. bora; nabor; brazda; — v. nabi- 

rati; mrstiti se: mrgoditi se; narozati se 
Wrist Crist), n. rucni pregib 
Write (rajt), v. pisati; upisati; sastavljati 
Writer (ra'jtor), n. pisac; pisar 
Writing (ra'jting). n. pisanje; pismo; cedulja; sudbe- 

na isprava; knjiga; natpis 
Wrong (rang), a. kriv: neprav; nepravedan; neva- 

ljan; — n. krivda; krivica; nepravda; prestupak; 

— adv. krivo; pogresno; nepravo; — v, ciniti kri- 

vo ili nepravo: skoditi 
Wrongful (ra'ngful), a. nepravedan; krivican; ■ grije- 

san: skodljiv; stetan; lazan; prijevaran; pogre- 

san 
Wry (raj), a. kriv; nakriv; nakrivljen; izoblicen 
Wroth (rat), a. gnjevan: rasrdjen Xarthic (za'mtik), a. zuikast 

Xe p h~ (ze*rif), n. arapski princ 

Xylograph (za'jlograf), n. drvorezbarstvo; drvorea 

Xylographer (zajla'grafor), n. drvorezac 

Xylography (zsljUl' gr&ii) , n, drvorezbarstvo STachf 167 — Youthfulness Yacht (jut), n. jahta; brzaca 

Yankee (ja'nki), n. Amerikanac 

Yard (jard), n. dvoriste; dvor; poluga; motka; mje- 

ra njesto manja od nietra 
Yarn (jarn), n. predja; pamuk; mreza; izmisijena 

pripovijest 
Yawn (jan), v. zijevati; — n. zijevanje 
Yearly (ji'rli), a. godisnji; — adv. godisnje; svake 

go dine 
Yearn (jorn), n. zudjeti; teziti; ginuti; boljeti; mu- 

citi 
Yeast (jist), n. kvasac; ferment 
Yell (jel), v. vikati; kricati; derati se; — n. vika; 

dreka; krik 
Yellow (jeio), a. zut 
Yellowish (je'lois), a. zuckast 
Yes (jes), adv. da; jest 

Yesterday (je'stbrde), n. juee; jueer; prosii dan 
Yet (jet), adv. sada; jos; juste; sto vise; dapace; — 

conj. no; ta; ipak; ali 
Yield (jild), v. dati; unijeti; smagati; namoci; uz- 

vratiti; napustiti; popustiti; dopustiti; dozvoliti; 

predati se; privoliti; — n. dohodak; korist; plod 
Yieding (jiiding), a. popustljiv; izdasan; plodan; bo- 
gat; gibiv 
Yoke (jo'uk), n. jaram; — v. podjarmiti 
Yonder (ja'ndbr), a. onaj; ondjasnji; — adv. ondje 
You (ju), pron. vi 

Young (jang), a. naiad; neiskusan; — n. mlado 
Youngster (ja'nkstor), Younker (ja'nkur), n. djecko; 

mladic 
Yourself (jurse'lf), pron. vi; sam 
Youth (jut), n. mladost; mladic 
Youthful (ju'tful), a. mladjahan; mlad; svjez; ana- 

zan 
Youthfulness (ju'tfulnes), n mladjahnost Zany — 368 — Zoology Zany (ze'jni), n. lakrdijas; caus 

Zeal (zil), n. revnost; mar, zar; nastojanje; zestina 

Zealot (ze'lat), n. odusevljenik; zelot; zanesenjak; 

mahnitac 
Zealotry (ze'latri), n. fanatizam; zanesenost; mahni- 

tost 
Zealous (ze'las) a. revan; maran; odusevljen 
Zealously (ze'lasli), adv. revno; marno; pomamno 
Zealousness (ze'lasnes), n. mar; revnost; uznesenost; 

mahnitost 
Zebra (zi'bra), n. zebra 
Zenith (zi'nit), n. zenit; tjemena tocka; vrh; glava; 

glavica 
Zephyr (ze'for), n. zefir; zapadni vjetar 
Zero (zi'ro), n nistica 
Zest (zest), n. sve, sto daje dobar ukus; — v. zaciniti 

zasmociti; zamediti 
Zigzag (zi'gza'g), n. tamo amo; desno lijevo 
Zinc (zink), n. cinak; tutija 
Zodiac (zo'diak), n. zodiak; suncopas 
Zone (zon), n. zona; pas; pojas 
Zoology (zoa'lodzi), n. nauka o zivotinjama; Jivotinj- 

stvo. APPENDIX 
DODATAK Birds, Ptice. — Poultry. Perad. 

Black Bird (bla'k bb'rd), kos 
Canary Bird (kane'.iri bo'rd), kanarinac 
Capon (ke'jpan), kopun 
Chaffinch (ca'fine) zeba 
Condor (ka'ndar), kondor 
Coot (kut) sarka 
. Crsne (krejn ) zdal 
Cuckoo (ku'ku) kukavica 
Dove (dav) golubica 
Duck (dak) patka, raca 
Eagle (Igl), orao 
Falcon (fakn) sokol 

Fig Pecker (fi'g pe'kor) smokvar, grmuSa 
Gobbler (ga'blor) tukac, puran 
Goldfinch (go'ldfinS), cesljugarka 
Goose (guz) guska 
Halcyon (ha'lgn), vodomar 
Haw finch (ha' fi'nc) tustokljun 
Hawk (hak) golubar 
Heath Cock (hi't ka'k) ljestarka 
Hen (hen) kokos 
Heron (he'ran) caplja 
Hummingbird (ha'-mingb'ord) medosas 
Jackdaw (dza'kda?) vrana 
Jay (dzej) snjka. marusa 
Kite (kajt) kokosar 
Lark (lark) sera, sevrljuga 
Linnet (li'net) cizak, zdenka 

Little pullet (li'tl pu'let), Chick (cik) pilitf, piplitf 
Magpie (ma'gpa'j) svraka. sojka 
Mornowl (rao'rna'ul) sovuljaga 
Nightingale (na'jtingejl) slavulj, Slavic* 
Ostrich (a'stric) noj 
Owl (a'ul) £uk 

Owlet fa'ulet) sova. fuk, bukoC 

Paradise-bird (pa'radajz-bo'rd) rajska ptica, rajcica 
Parrot (pa'rat) papiga, delkusica 
Partridge (pa'rtridi) jarebica Pea Cock — 372 — Blood hound 

Pea Cock (pi' ka'k) patin 

Pea Hen (pi' he'n) pauniea 

Pelican (pe'likan) pelikan 

Pheasant (fe'zant) gnjetao 

Pigeon (pi'dzan) golub 

Plover (pla'vor) dazdevnik, prosenka 

Raven (rejvn) gavran 

Robin (ra'bin) crvendac 

Rooster (ru'stor), Cock (kak) pjetao, kokot, oro" 

Sea gull (si* ga'l) galeb 

Sparrow (spa'ro) vrabac, vrebac 

Sparrow hawk (spa'roha'k) jastreb 

Starling (sta'rling) cvorak, skvor 

Stork (stork) roda 

Swallow (sua'lo) lastavica 

Swan (suan) labud 

Thrush (tras) $rozd, zutovoljka 

Titlark (ti'tla'rk) seva sumska 

Titmouse (ti'tma'us) sjenica 

Turkey (to'rki) puran 

Turtle dove (to'rtl da'v) grlica 

Vulture (va'lcur) strvinar, ljesinar 

Wag tail (ua'g te'jl) tresoperka 

Whoop (huu'p) pupavac, futac 

Widgeon (ui'dzan) liska, sarka 

Wild goose (ua'eld gu'z) guska siva 

Wood c<?ck (uu'd ka'k) sljuka 

Wood pecker (uu'd pe'kor) zuna zelena 

Wren (ren) caric Animals. Zivotinje. Ass (as), Donkey (da^nki) magarac, osao, tovar 

Badger (ba'dzor), jazavac 

Bat (bat) §i§mi§, hetppiv 

Bear (bar) medvjed 

Beaver (bl'vBr) dabar 

Bitch (bid) kueka, kuja, psiea 

mppd h*W>4 (W4 H'vW %&> vW* Buck — 37.°, — i ,1am i 

Buck (bak) jarac, pre 
Buffalo (ba'falo) bivol 
Bull (bul) bik 

Bull dog (bu'1 da's) tarac pas 
Calf (kaf) tele, telac 
Camel (ka'mel) deva 

Cat (kat), Tom cat (ta'm kat) mark;., macak 
Chamois (SiVmi) divokoza 
Chimpanzee (cimpa'nzi) Cimpanza 
Colt (kolt) Filly (fi'li) zdrebe; zdrebica 
. Cow ka'y ) krava 
Deer (dir), Stag (stag) jelen 
Doe (do'u) lanj 
Dog (dag) pas, cucak, kucak 
Dragon (dra'gan) azdaja 

Dromedary (dra'midcri) dromedar, jednogrba deva 
Elephant (e'lifant) slon 
Fallow deer (fa'lo di'r) sareni jelen 
Fawn (fan) jelence, lane 
Ferret (fe'ret) smrdljivac 
Fox (faks) lisiea 
Giraffe (dzira'f) zirafa . 
Gorilla (gori'la) gorila 
Greyhound (gre'jha'und) hrt 
Hare (har) zee 

He-goat (hi'-go'ut) jarac, kozjak 
Hedge (hedz), Porcupine (po'rkjupajn) jez 
Heifer (he'for) junica 
Hind (hajnd) kosuta 

Hippopotamus (hi'popa'tamas) potocni konj 
Horse (hors) konj, parip 
Hyena (hai'na) hijena 
Jackal (dza'ka'l) cagalj 
Jaguar (dza'gua'r) jaguar 
Kid (kid) kozlic 

Kitten (kitn), Pussi (pu'si) macid 
Lamb (lam) janje, jagnje 
Leopard (le'pord) leopard 
Lion Ua'jan) 
Lioness (lajanes) lavl 
Llama (Ja'ma) Jama L r nx - 374 - Weasel 

Lynx (links) ris 

Maro (mar) kobila, bedevija 

Marmot (ma'rmat) svizac '•' 

Mastiff (ma'stif) psina, pas 

Mole (mol) krt, krtica 

Monkey (ma'nki) majmun, opiea 

Mouse (ma'us) mis 

Mule (mjul) mazga 

Musk cat (ma'sk ka't) zfbetka 

Oranqutang (ora'nguta/ng) orangutan 

Ox (aks) vol 

Pack horse (pa'k ho'rs) kljuse 

Panther (pa'ntor) pantera 

Pia (pig), hoa (has:) svinja, prasac 

Pointer (po'.intor) lovnj pas 

Polar bear (pb'lor ba'r) sjeverni medvjed 

Pole cat Cpo'l ka't) kuna 

Poodle fnudl) bradas pas 

Punov Cna.'ni) psic. psetance 

Rabbit (ra'bit) kunel.i-. kunac 

RaG© hors.A (re'is ho'rs) hat, vranac 

Ram (ram') brav 

Rat (rat) parcov. stako^ 

Reindeer (re'.indi'r) Sjeverni jelen, sob 

Roe (ro'u) srna 

Roe buck (ro'u ba'k) srnac 

Setter (Se't.or) ptiear pas 

She cat (si' ka't) macka 

Sheep (si'p). Ewe (ju) ovca 

She goat (si' go'ut) koza 

Sow (sa'u) krmaca, prasica 

Spaniel (spa'njel) prepelicar pas 

Spider (spa'jdor) pauk 

Squirrel (skuo'rel) vjeverica 

Stallion "(sta'ljan) pastuh 

Terrier (te'rior) jazavcar pas 

Tiger (ta'jgpr) tigar 

Tree frog (tri' fra'g) bozja zabica gataliflka 

Watch dog (ua'c da'g) kudrov, pas 

Weasel (yi'zl) lasica Wether — :i~» — 

Wether (ue'dor) ovan, Skopac 

Wild boar (ua'eld bo'r) vepar, divlje praae 

Wild cat (ua'eld kat) divlja maCka 

Wolf (uu'lf) vuk, kurjak 

Zebra (zl'bra) zebra 

Fishes. Ribe. 

Anchovy (anco'vi) incun 

Barbel (ba'rbel) mren, bradaS 

Carp (karp) saran 

Codfish (ka'cUVs) osli<! 

Crab (krab) rak 

Crampfish (kra'mpfis) drhtulja 

Crawfish (kra'fis) kosmac, rak 

Eel (II) jegulja, ugor 

Gudgeon (ga'dzan), Smelt (smelt) glavoc 

Haddock (ha' dak) tovaric 

Halibut (ha'lbot) velika ploca (riba) 

Hareng (he'ring) sledj 

Lamprey (la'mpri) lasica, migulja 

Lobster (la'pstor) jastog 

Mackerel (ma'korel) lokarda, zgambor 

Mullet (ma'let) trilja 

Otter (a'tor) vidra 

Perch (pore) okun, grgec 

Pike (pajk) stuka 

Roach (ro'uc) jaz, jalac 

Salmon (sa'man) loses, zelentar 

Sardine (sa'rdin) srdelja 

Seal (sil) tulanj, morsko tele 

fhad (sad) capa 

Shark (sark) morski pas 

Sheat-fis (si'tfis) som 

Skate (skejt) raza, skat 

Sole (sol) smolj, list 

Sturgeon (sto*rdzan) jasetra, tok 

Tench (tenc) linj, linjak 

Trout (tra'ut) pastrva, pastrma Tunny — 376 — 

Tunny (ta'ni) tuna, tunac 
Turbot (to'rlat) iver, rumbac 
Turtle (tortl) kornjaca, zeljva 
Walrus (ua'iras) rnroz 
Whale (hue'jl) kit 
Whiting (hua'jting) vahnja Reptiles. Puzavci. — Insects, Kukci. — Worms. 
Crvi. Addler (a'dlor) poskok, ljutica zmija 

Ant (ant) mrav 

Bed-bug (be'd-ba'g), stjenica; cimavica 

Bee (bl) pcela 

Beetle (bitl) gundevalj 

Boa constrictor (bo'a konsti^i'ktor) udav 

Bull-bee (bu'l-bf) obad, strk 

Butter-fly (ba'tor-flaj) leptir 

Caterpillar (ka'torpi'ior) gusjenica 

Chrysalis (kri'salis) prstak; kukuljica 

Crab- louse (kra'b-la'us) siroka us 

Cricket (kri'ket) sturak 

Crocodile (kro'kodajl) krokodil 

Drone (dron) trut 

Earthworm (o'rtuo'rm) gljistina 

Flea (fli) buha 

Fly (flaj) muha 

Frog (frag) zaba 

Glowworm (glo'uo'rm) krijesnica 

Gnat (nat) musica 

Grainmothworm (gre'jnma'tuorm) zitni moljac 

Grass- hopper (gra's-ha'por) skakavac, kobilica 

Green -frosh (gri'nfra's) gatalinka, bozja zabica 

Green lytta (gri'n li'ta) babak zeleni 

Humble-bee (ha'mbl-bi') strs, strsen 

Leech (lie) pijavica 

Lizard (li'zard) gusterica 

Locust (16'kast) kobilica 

Louse (la'us) us Maggot - "77 - ( o:il 

Maggot ( maVgal ) crvifi 

Mite (ma'jt) grinja, rastoC 

Mosquito (maski'to) komarac 

Moth ( mal ) moljak, ■■■ 

Mussle (masl) kukul.iica 

Oyster (o'J menica 

Philoxera (fi'lokser) trsov ui 

Rattle-snake (ra'tl-sne'jk) CegrtuSa 

Rose-aphis (ro'za'fis) ruzin usenac 

Scorpion (sko'rpian) stipavao; skorpijon 

Shell-crab (se'lkrab) kornjada 

Silk- worm (si'lk-uorm) svilac dudov 

Snail fsnejl) puz 

Snake (snejk) zmija 

Spicier (spa'jdor) pauk 

Tape-worm (te'jp-uo'rm) trakavica 

Tree-hoper (tri'-ha'por) cvrcak, krijes 

Tree -cricket (tri'-kri'ke't) cvrcak 

Toad (to'ud) zaburina, krastaca 

Viper (va'jpor) guja, ljutica 

Wasp (ua'sp) osa 

Wood-louse (uu'd-la'us) stonoga, striga 

Wood -worm (uu'd-uo'rm) drvotocac, crvotoCac 

Minerals. Rude. 

Agate ( a'get) akat, bezdrak 

Alabaster (a'laba'stor) alabastar, prozirni mramor 

Aluminium (alu'minam) aluminij, glinik 

Amber (a'mbor) jantar 

Amethyst (a'mitist) ametist, ljubicnjak 

Asbestos (asbe'stas) osinac, kameno vlakno 

Asphalt (a'sfalt) asfalt, paklina 

Bronze (branz ili bronz) tuc 

Chalk Ccak) kreda 

CJiina (ca'jna) porculan. majolika 

Chrysolite (kri'solajt) zlatocvijet 

Clay (klej) ilovaca 

Coal (kol) ugljen Diamond — 378 — Diamond (da'jmond) alem, dijamant 

Dross (dras) kovacina, drpzga 

Emerald (e'morald) smaragd 

Flint (flint) kremen 

Gold (gold) zlato 

Copper (ka'por) bakaf, mjed 

Cornelian (karni'ljan) srdelik 

Granite (gra'nit) granit 

Graphite (gra'fajt) tuha, grant 

Grindstone (gra'.indsto'n) zrvanj 

Gypsum (dzi'psam) sadra 

Hyacinth (ha'jasint) jacint 

Iron (a'jarn) zeljezo 

Jasper (dza'spor) jasma, kantas 

Jewel (dzu'el) dragulj 

Lead (led) olovo, svinac 

Lime (lajm) klak, vapnenac 

Marble (marbl) m ram or 

Mineral-water (mi'noral-ua'dor), voda rudnica 

Natural-gas (na'cural-gas) plin naravni 
Nickel (ni'kel) nikalj 

Opal (o'pal) opal 

Pearl (porl) biser 

Petroleum (pitro'liam) kameno ulje 

Pewter (pju'tor) kositer, kalaj 
Platina (pla'tina) platina 
Quick-silver (kui'k-si'lvor) ziva 
Ruby (ru'bi) rubin 
Rust (rast) rdja 
Salt (salt) sol 
Sapphire (sa'faer) zafir 
Silver (si'lvor) srebro 
Slate (slejt) skriljavac 
Steel (stil) celik, ocjel, nado 
Sulphur (sa'lfar) sumpor 
Tin (tin) lim 
Topaz (to'paz) topaz 
Turquoise (torko'jz) modrul.iica 
Whetstone (hue'tsto'n) brusac, gladilo 
Zinc (zink) cinak, tutija Rap< Grain. Zito. — Green. Socivo. — Vegetable? 
Povrce. 

Artichoke (a'rticok) articok, gardun 

Asparagus (aspa'ragas) sparoga 

Barley ( ba'rli) jecam 

Beans < bins) pusulj, grah 

Eeetroot i bit-rut) cikla, cvehla 

Cabbage (ka'bedz) kupus, zelje 

Carrot (ka'rat) mrkva 

Cauli -flower (ka'li-fla'uor) cvjetaca 

Celery (se'lori) celer, cereviz 

Cervil (su'rvil) krosuljica 

Chive (cajv) poriluk, purjan 

Corn (korn), Maize (niejzj kukuruz 

Cress (kres) ognjivac 

Cucumber (kju'ka'mbor) ugorak, krastavac 

Cumin (ka'min) kumin, kiml 

Endive (e'ndiv), zutjenica, grkulja, zutka, andivija 

Garlic (ga'rlik) cesnjak 

Green -peas (gTi'n-pi'z) grasak 

Herb (Orb ili horb) bilina 

Horse-radish (ho'rs-ra'dis) hren 

Lentil (le'ntil) leca 

Lettuce (le'tis) locika, saluta 

Marjoram (ma'rdzoram) mazurana 

Melon (me'lan) dinja 

Millet (mi'let) proso 

Mint (.mint) metvica 

Mushroom (ma'sru'm) glji\'a 

Oat (o'ljt) zob 

Onion (a'njan) kapula, luk 

Parsley (pa'rsli) petrusin, persin 

Parsnip (pa'rsnip) pastrnjak 

Potatoe (pote'jdo) krumpir 

Pumpkin (pa'mkin) bundeva, tikva 

Raddish (ra'dis), rotkva 

Raoecole (re'jpkol) koraba Kice — 3S0 ■ — Elderberry 

Rice (rajs) riza, pirinac 

Root (rut) korjen 

Rye (raj) raz, rz 

Sage (sejdz) kadulja 

Salad (salad) salata 

Shalloie (sa'lat) ljutika 

Sorre! (sa-'rel) kiselica 

Spinach, Spinage (spi'nee) spinae 

Thyme (tajrri) dusiea 

Truffle (trufl) gomoljak 

Turnip (turnip) repa 

Turnip- radish (to'rnip-ra'dis) rolkvlca 

Watermelon (uo'torme'lon) lubenica 

Wheat (hui't) psenica 

Trees, Stabk, — Fruits, Voce. — Flowers, 

Cvijece. 

Acacia (a'ke'jsa.) kapiniea; akacija 

Acorn (e'jkarn) zelud, zi'r 

Almond (a'mand) bajam, bedemaK, mandula 

Anemone (ane'moni) sasa, oveje runo 

Apple (apl) jabuka 

Apricot (e'jprikat) matipjerka, kajsija 

Ash (as) jasen 

Aspen (a'spen) stablik 

Beech (bic) bukva 

Birch (bore) breza 

Blackberry (bla'kberi) kukinja, trnulja 

Carnation (karne'jsan) klincie, kai a.nfilj 

Cedar (si'dor) cetrun, cadrasti leniun 

Cherry (ce'ri) tresnja, cresnja 

Chestnut (ce'snat) kostanj, kestenj 

Cocoa nut (ko'ko na't) kokos 

Corn flower (ko'rti fla'uur) sagafilje, modrac 

Currant (ka'rant) gro-zdjice, ribizl 

Daffodil (da'fodil) suncovrat, ovcica 

Date (dejt) datulja 

Elderberry (e'ldorberi) bazag, bazgovina Khn - 'J^J - Wi llow 

Elm (elm) brijest 

Fig 'fig) smokva 

Fir (ion jela, jelika 

Forget-me-not (forge't-mi-na't) dub5ac (trava) 

Gooseberry (gu'zberi) ogrozd 

Grape (grejp) grozdje 

Hazelnut (he'jzlna't) ljeSnjik, ljeSnjak 

Hyacinth (ha'jasint) carevcvijet 

Jasmine (dza'smin) cemin 

Larch (larc) ariz, mecjesan 

Larkspur (la'rkspor) kokotic' 

Lemon (le'man) lemun 

Lily (li'li) ljiljan, lijer 

Lily of the Valley (li'li av di va'li) gjurgjica 

Lime (lajm) lipa 

Maple (mejpl) javor 

Medlar (me'dlor) masmula 

Mulberry (ma'lberi) jagoda 

Oak (o'uk) hrast, dub 

OlivT (a'liv) maslina 

Orange (a'rendz) naranca - 

Peach (pic) breskva, praskva 

Pear (par) kruska 

Pine (pajn) crnogorica 

Plane (plejn) makljen 

Plum (plam) sljiva 

Poplar (pa'plor) topola 

Poppy (pa'pi) mak 

Quince (kui'ns) dunja, tunja 

Raspberry (ra'zberi) malina 

Raspberry bush (ra'zberi bu's) kupina 

Rose (roz) ruza 

Stock (stak) ljubiea ('stablo) 

Sunflower (sa'nfla'uur) suncokret, suncenjak 

Tulip (tju'lip) tulipan, lala 

Vine (vajn) cokot 

Violet (va'jolet) ljubicica (cvijet) 

Walnut (ua'lnat) orah, orih 

Weeping willow (ui'ping ui'lo) strmogled 

Willow (ui'lo) vrba Diana. Christian Names. Krstaa Imena. 

Abel (e'jbel) Abel 

Abraham (e'jbraham) Abraham 

Adam (a'dam) Adam 

Adeline (a'delajn) Adelina 

Agatha (a'gata) Jagal * 

Alexander .(a'legza'ndor) Aleks 

Alice (a'lis) Aleksandra 

Aloysius (a'ldui'sas) Vjekoslav 

Amelia (ami'lja) Ljubica 

Andrew (a'ndru) Andrija 

Anna (a'na) Anka 

Anthony (a'ntoni) Anton 

Antonia (anto'nia) Antoni'ja 

Augustin (aga'stin) Augustin 

Aurel (a'rel) Zlatko 

Aurelia (ari'lia) Zlatka 

Barbary (ba'rbari) Barljara 

Bartholomew (barta'lomu) Bartol 

Blaise (blejz) Blaz 

Blanche (blanc) Blanka 

Beatrice (bia'tris) Blazenka 

Bernard (bo'rnord) Bruno 

Boniface (ba'nifes) Bonifacio 

Caesar (si'zor) Cezar 

Caroline (ka'ralajn) Draginja 

Cashmere (ka'smir) Kazimir 

Catherine (ka'torin) Katarina 

Cecil (si'sil) Cecil 

Cecilia (sisi'lia) Cecilija 

Charles (carlz) Dragutin 

Charlotte (sa'rlot) Dragoljuba 

Clara (kle'jra) Klara 

Constantine (ka'nstantajn) Konstantin 

Daniel (da'niel) Daniel 

Darius (dara'jas) Ognjoslav 

David (de'jvid) David 

Demetri (dimi'tri) Demetar 

Diana (daja'na) Diana Dominic Dominic (da'minik) Nedjelko 

Dorothea < doro'tia I Dora 

Eleanor (e'tinor) Ivka 

Eugene (ju'dzin) Eupren 

Eva ( Vva ) Eva 

Elizabeth (ili'zabet) Jelisava 

Emanuel (ima'njuel) Mnno.il" 

Emeric < e'morik I Mirko 

Emil (e'mil) Milan 

Emily (e'niili) INIilica 

Edward (e'duprd) Slavoljub 

Ethelbert (e'tlbort) Vojtek 

Elias (ila'jas) Ilija 

Fabian ( f e ' j bi a n ) Fa b i j a n 

Felicia (fili'sia) Felici-ja 

Felix (fi'liks) Sreeko 

Ferdinand (fordinand) Ferdo 

Florence (fla'rens) Cvjetko 

Frances (fra'nsis) Franjica 

Frank (frank), Francis (fra'nsis), Franjo 

Frederick (fre'drik) Miroslav 

Fredericka (fredri'ka), Miroslava 

Gabriel (ge'jbriel) Gavro 

Gabriela (ge'jbrie'la) Gavra 

Gertrude (go'rtrud), Gertruda 

Godard (gra'dord) Bogoljub 

Godfrey (ga'dfri) Bogomir 

Gregory (gre'gori) Grgur, Budislav 

George (dzordz) Juraj, Gjuro 

Helen (he'len) Jela 

Henry (he'nri), Harry (ha'ri) Hinko 

Horace (haras) Radovan 

Hubert (hju'bort) Radoslav 

Hugh (hju) Hugo 

Humphrey (ha'mfri.) Trpimir 

Ignatius (igne'jsias) Vatroslav 

Izabel (i'zabel) Izabela 

Jane (dzejn) Ivana, Jana 

Jasper (dza'spor) Gaspar 

Jesus (dzi'zus) Isus 

John (dzan) Ivan, Jovan Jacob — 384 — 

Jacob (clze'jkab) Jakob 

James (dzejms) Jakob 

Joan (dzon) Janko 

Jerome (dze'ram) Jerolim 

Jeremiah (dze'rima'ja) Jeremija 

Jordan (dzb'rdan) Jordan 

Joseph (dzo'zef), Joe (dzg'u) Josip 

Josephine (dzo'zefin) Josipa 

Jovo (dzov) Jovo 

Judea (dzudi'a) Judita 

Kate (kejt) Kata 

Leo (li*o) Lav 

Leopold (li'opoid) Lavoslav 

Laura (la'ra) Lavra, 

Laurence (la'rens) Lovro 

Louis (lju'is) Ljudevit, Vitomif 

Louisa (lui'za) Ljudevita 

Lucy (lju'si) Lucija 

Luke (ljuk) Luka 

Magdalene (ma'gdalin) Magdalena 

Margaret (ma'rgrit) Margarita 

Marian (ma'rian) Marijan 

Mark (mark) Marko 

Martha (ma'rta) Marta 

Martin (ma'rtin) Martin 

Mary (ma'ri) Marija 

Matthew (ma'tju) Matija 

Maud (mad) Matilda 

Maurice (ma'ris) Mavro 

Maximilian (ma'ksimi'ljan) Maksimiljan 

Michael (ma'jkol) Mihajlo 

Mike (majk) Mi jo 

Moses (mo'zes) Mojsija 

Natalia (na'tali) Bozena 

Nicholas (ni'kolas) Nikola 

Noah (no'a) Noe 

Paul (pal) Pavao 

Paulina (pala'jna) Pavli.ia, Paulina 

Peter (pi'tor) Petar 

Philip (fi'lip) Filip 

Raymond (re'jmand) Rajmundo Richard — 385 Richard (ri'cord) Rikardo 

Rochus (ro'kus) Roko 

Rose (ro'zi) Ruza 

Rudolph (ru'dalf) Rudolf 

Sigismund (si'gmand) Ziga 

Simon (sa'jmbn) Simun 

Sophy (so'fi) Sofija 

Stephen (stivn) Krunoslav, Stjepan 

Susan (sju'zon) Suxana 

Theobald (ti'obald) Bogoslav 

Theodore (ti'odor) Bogdan, Bozidar 

Theresa (tori'za) Terezija 

Thomas (ta'mas) Tomo 

Timothy (li'mati) Tanasija 

Ursula (o'rsjula) Ursula* 

Valentine (va'lentajn) Z^dravko 

Vasil (va'sil) Vaso 

Vidus (vi'das) Vid 

Vincent (vi'nsent) Vinko 

Walter (ua'ltor) Vladimir 

William (ui'ljem) Vilim 

Xavier (za'vior) Zaver 

Zachary (za'kori) Zeljko The Names of the Countries. Imena zemalja. Africa (a'frika), Afrika 
Alaska (ala'ska) Alaska 
Albania (albe'jnia), Albanija 
Algiers (aldzi'rz) Alzir 
America (ame'rika) Amerika 
Arabia (are'jbia) Arabija 
Argentina (a'rdzenti'na) Argentina 
Armenia (armi'nia) Armenija 
Asia (e'jsa), Azlja 
Australia <astre'j.lia), Australija 
Austria (a'stria) Austrija 
Bavaria (bave'jria) Bavarska 
Belgium (be'ldziam) Belgija 
Bohemia (bohi'mia) Ceska Boliria — 386 — Montenegro Bolivia (boli'via) Bolivija 
Bosnia (ba'znia) Bosna 
Brazil (brazi'l) Brazilija 
Britain (britn) Britanija 
•Bulgaria (bulge'jria) Bugarska 
Canada (ka'nada) Kanada 
Carinthia (kari'ntia) Koruska 
Carniola (karnjo'la) Kranjska 
Cuba (kju'ba) Kuba 
Chile (ci'lej), Cile 
China (ca'jna) Kitaj 
Columbia (kola'mbia) Kolumbija 

Croatia (kroe'jsia) Hrvatska; Croat (kro'at), Croatian 
<kroe'jsan) Hrvat; Croatian (kroe'jsan) hrvatski 
Dalmatia (dalme'jsia) Dalmacija 
Denmark (de'nmark) Danska 
Ecuador (ekua'dur), Ekvador 
Egypt (i'dzipt) Misir, Egipat 
England (i'ngland) Engleska 
Europe (ju'rap) Evropa 
Franco (frans) Franceska 
Calicia (gali'sia) Galicija 
Germany (dzo'rmani) Njemacka 
Greece (grls) Grcka 
Guatemala (gua'tema'la) Guatemala 
Hawaii (haua'ji), Hava.jsko otocje 
Herzegovina (he'rcegovi'na) Hercegovina 
Holland (ha'land) Holandija 
Hungary (ha'ngari) Magjarska, Ugarska 
India (i'ndia) Indija 
Ireland (a'erland) Irska 
Istria (i'stria) Istra 
Italy (Ttali) Talijanska, Italija 
Jamaica (dzame'jka) Jamaika 
Japan (dzapa'n) Japan 
1-ithua (li'tua) Litva 

Luxemburg (la'ksemborg), Luksemburg 
Macedonia (ma'sido'nia) Macedonija 
Mexico (me'ksiko) Meksiko 
Moravia ( more' j via ) 'Moravska 
Montenegro (mo'ntine'jgro) Crnagora Netherlands — 387 — Wallackia Netherlands (ne'dorlandz) Nizozemska 

Newfoundland (nju'fandland) Nova Funlandija 

New Zealand (nju' zi'land) Nova Zelandija 

North America Cno'rt ame'rika), Sjeverna Amerika 

Norway (no'ruej) Norveska 

Panama (pa'nama'), Panama 

Paraguay (pa'ragye'j), Paraguaj 

Persia tpo'rsa), Ferzija 

Peru (piru*). Peru 

Philippine Islands (fi'lipin a'jlanc), Filipinsko otocj* 

Poland (pd'land) Pol;ska 

Porto Rico (po'rto ri'ko), Portoriko 

Portugal (po'reugal) Portugalska 

Prussia (pra'sjg), Prusija 

Rio Janeiro (ri'o zane'jro) Rio Zanjero 

Roumania Crume'nia) Rumunjska 

Russia (ra'sia) Rusija 

Ruthenia (tuti'nia) Ukrajina 

Saxony (sa'ksani) Saska 

Scand.navia (ska'ndine'jvia) Skandinavska 

Scotland (ska'tland) Skotska 

Serbia (so'rbia) Srbija, Serb (sorb) Srbin 

Slam (sa'em) Siam 

Silesia (sili'sia) Sleska 

Slavonia (slavo'nia) Slavonija 

South America (sa'ut ame'rika), Ju2na Amerika 

Spain (spejn) Spanjolska 

Styria (sti'ria) Stajerska 

Sweden (sui'den), Svedska 

Switzerland (sui'corland) Sviearska 

Transylvania (tra'nsilve'jnia) Sedmogradska, BrdelJ 

Turkey (to'rki) Turska 

United States of America (juna'jted ste'jc av ameri*- 

ka) Sjedinjene Drzave Amerike 
Uruguay (ju'rugijej), Urugiiaj 
Venezuela (ve'nizui'la), Venezuela 
Wallachia (uale'jkia) Vlaska Cardinal Numbers. Glavni brojevi. 

One (ua'n) jedan 
Two (tu) dva 
Three (tri) tri 
Four (for) cetiri 
Five (fajv) pet 
Six (siks) sest 
Seven (se'ven) sedam 
Eight (ejr) osam 

Nine (najn) devet k 

Ten (ten) deset 
Eleven (ile'ven) jedanaest 
Twelve (tue'lv) dvanaest 
Thirteen (to'rti'n) trinaest 
Fourteen (fo'rti'n) cetrnaest 
Fifteen (fi'fti'n) petnaest 
Sixteen (si'ksti'n) sestnaest 
Seventeen (se'venti'n) sedamnaest 
Eighteen (e'jti'n) osamnaest 
Nineteen (na'jnti'n) devetnaest 
Twenty (tue'nti) dvadeset 
Twenty one (tue'nti ua'n) dvadeset jedan 
Twenty two (tue'nti tu') dvadeset dva 
Twenty three (tue'nti tri') dvadeset tri 
Twenty four (tue/nti fo'r) dvadeset cetiri 
Twenty five (tue'nti 1'a'jv) dvadeset pet 
Twenty six (tue'nti si'ks) dvadeset sest 
Twenty seven (tue'nti se'ven) dvadeset sedam 
Twenty eight (tue'nti e'jt) dvadeset osam 
Twenty nine (tue'nti na'jn) dvadeset devet 
Thirty (to'rti) trideset 
Forty (fo'rti) cetrdeset- 
Fifty (fi'fti) pedeset 
Sixty (si'ksti) sezdeset 
Seventy (se'venti) sedamdeset 
Eighty (e'jti) osamdeset 
Ninety (na'jnti) devedeset 
Hundred (ha'ndred) sto Hun i ne 389 Thousandth 

Hundred and one (ha'ndred and ua'n) sto jedan 
Hundred and two (ha'ndred and tu') sto dva 
Hundred and ihrc-e (ha'ndred and tri') sto trl 
Two hundred uu ha'ndred) dvije sto 
Three hundred (tri' ha'ndred) tri sto 
Four hundred (t'o'r ha ndred) cetiri sto 
Five hundred U'a'jv ha'ndred) pet sto 
One thousand (.ua'n ta'uzand) tisuea 
Two thousand (.tu' ta'uzand) dvije tisuce 
Hundred thousand (.ha'ndred ta'uzand) sto tisud? 
Million (mi'ljan) milijun 

Ordinal Numbers. Redni brojevi, 

First (fbrst) prvi 

Second (se'kbnd) drugi 

Third (tord ) treci 

Fourth (fort) Oetvrti 

Fifth (fift) peti 

Sixth (slkst) sesti 

Seventh (se'vent) sedmi 

Eighth (ejt) osmi 

Ninth (najnt) deveti 

Tenth (tent) deseti 

Eleventh (ile'vent) jedanaesti 

Twelfth (tue'lft) dvanaesti 

Thirteenth (to'rtl'nt) trinaesti 

Fourteenth (fo'rtl'nt) cetrnaesti 

Fifteenti. ii L'ti'nt) petnai-: ti 

Sixteenth (sj'ksti'nt) sestnaesti 

Seventeenth ise'ventl'nt) sedamnaesti 

Eighteenth (e'jtl'nt) osamnaesti 

Nineteenth (na'jnti'nt) devetnaesti 

Twentieth (tue'ntiet) dvadeseti 

Twenty first ttue'nti fo'rst) dvadeset prvi 

Thirtieth (to'rtiet) trideseti 

Fortieth ( fo'rtiet) cetrdeseti 

Fiftieth (fi'ftiet) pedeseti 

Sixtieth (si'kstiet) sezdeseti 

Hundredth (ha'ndret) stoti 

Thousandth (ta'uza.nt) tisuci States of the United States of America. Drzave 
Sjedinjenih Brzava Amerike. 

Alabama (a'laLama) Ala. 

Alaska (ala'ska) Alaska 

Arizona (a'rizo'na) Ariz. 

Arkansas (a'rkanso) Ark. 

California (ka'lifo'rnia) Cal. 

Colorado (ka'lora do) Colo. 

Connecticut (kane'tikat) Conn. 

Delaware (de'lauar) Del. 

District of Columbia (di'strikt av kola'mbia) D. C. 

Florida (fla'rida) Fla. 

Georgia (dzo'rdzia) Ga. 

Idaho (a'jdaho) Ida. 

Illinois (i'lino'j ili i'lino'jz) 111. 

Indiana (i'ndia'na) Ind. 

Iowa (a'joya) la. 

Kansas (ka'nzas) Kans. 

Kentucky (kenta'ki) Ky. 

Louisiana (lui'zia'na) La. 

Maine (mejn) Me. 

Maryland (me'riland) Md. 

Massachusetts (ma'sacu'sec) Mass. 

Michigan (mi'cigan) Mich. 

Minn3sota (mi'nisa'ta) Minn. 

Mississippi (mi'sisi'pi) Miss. 

Missouri (misu'ri ili mizu'ri) Mo. 

Montana (manta'na ili manta'na) Mont. 

Nebraska (Nibra'ska) Neb. 

Nevada (neva'da) Nev. 

New Hampsh're fniu' hVmpsor) N. H. 

New Jersey (nju' dzo'rzi) N. J. 

Nevv' Mexico (nju' me'ksiko) N. Mex. 

New York (nju' jo'rk) N. Y. 

North Carolina (no'rt kEi'rola'jna ) N. C. 

North Dakota (no'rt dako'ta) N. D. 

Ohio (oha'jo) O. 

Oklahoma (o'klaho'ma) Okla. Oregon (a'rigan) Ore. 
Pennsylvania (pe'nsilve'jnia) Pa. 
Rhode Island (rod a'jland) R. I. 
South Carolina (sa'ut ka'role'jna) S. C. 
South Dakota (sa'ut dako'ta) S. Dak. 
Tennessee (te'nisi') Tenn. 
Texas (te'ksas) Tex. 
Utah (ju'ta) Utah 
Vermont (vo'rma'nt) Vt. 
Virginia (vordzi'nia) Va. 
Washington (ya'sington) Wash. 
West Virginia (ue'st vordzi'nia) W. Va. 
Wisconsin (uiska'nsin) Wis. 
Wyoming (ua'joming) Wyo. 
9>, * ■< * 4 


<#*■ ^ 
Vo* G^ * / Deacidified using the Bookkeeper process. 
Neutralizing agent: Magnesium Oxide 
^ c Treatment Date: AUG 2002 

£ c PreservationTechnologies 

WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION 

111 Thomson Park Drive 
Cranberry Township. PA 16066 
(724)779-2111 


"*$* ^ '^1